قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن

بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران

ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام و احترام،

با توجه به  ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه  در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:

ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق

ردیف شرح کالا نوع بسته بندی ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال)
۱ آبجو(انواع برند) یک قوطی یا یک بطر تا ۵۰۰cc ۸۱۳/۰۰۰
۲ ودکا آبسلوت یک بطر ۴/۴۳۸/۰۰۰
۳ ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۴ ودکا کیل پاپترو یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۵ ودکا ایکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۶ ودکا فایر فلای یک بطر ۴/۵۵۳/۰۰۰
۷ ودکا دو ستاره یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۸ ودکا مارجی (مارجین) یک بطر ۴/۹۳۸/۰۰۰
۹ ودکا مدگرایدل یک بطر ۵/۸۷۵/۰۰۰
۱۰ ودکا گلنز (GLENS) یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۱۱ ودکا پاکتی یک پاکت ۵/۹۰۷/۰۰۰
۱۲ Hammer caviar ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۳ Triumphal arch ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۴ Ice Kube  ودکا یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۱۵ Red Square ودکا یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۶ Pigalle ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۷ Premium ودکا یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۸

Rusian Shot ودکا

یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۹ Prime ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۰ Finlandia ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۱  French ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۲ Stumbras  ودکا یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۲۳ Lnstant Bull ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۴ Khortytsa ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۵ ودکا کپل یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۶ ودکا سالمون یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۷ ودکا ماجیک کریستال یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۸ ودکا اریستوف یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۹ ودکا مانیا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۰ ودکا پول یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۱ ودکا توپل یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۲ ودکا یاشا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۳ ودکا آسکسیا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۴ ودکا کرال اسکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۵ ودکا دروکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۶ ودکا نفیتس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۷ ودکا آلاسکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۸ ودکا استانوس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۹ ودکا کاتوس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۰ ودکا ازو یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۱ ودکا لایدروس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۲ ودکا وایت ماکای یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۳ ودکا توبورک یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۴ ودکا گرند کتس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۵ ودکا اسکای یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۶ ودکا آلکسیا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۷ ودکا ۱۹۰۶ یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۸ ودکا (سایر برندها) یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۴۹ شراب (شامپاین) یک بطر ۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۰ شراب پاکتی (انواع) یک پاکت ۱ لیتری ۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۱ شراب شیواز یک بطر ۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۲ شراب ناپلئونی یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۵۳ شراب(سایر برندها) یک بطر ۴/۵۶۳/۰۰۰
۵۴ انواع کنیاک یک بطر ۵/۹۰۷/۰۰۰
۵۵ انواع جین یک بطر ۳/۴۳۸/۰۰۰
۵۶ ویسکی جانی واکر یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۵۷ ویسکی تکیلا یک بطر ۶/۱۸۸/۰۰۰
۵۸ ویسکی شیواز ریگال یک بطر ۶/۳۹۴/۰۰۰
۵۹ ویسکی کاپیتان بلک یک بطر ۶/۱۸۸/۰۰۰
۶۰ ویسکی گرا نتس یک بطر ۵/۷۷۵/۰۰۰
۶۱ ویسکی هنسی یک بطر ۶/۳۹۴/۰۰۰
۶۲ ویسکی آبسلوت یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۶۳ ویسکی وایت هورس یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۶۴ ویسکی رویال یک بطر ۶/۹۳۸/۰۰۰
۶۵ ویسکی گریگوری یک بطر ۴/۸۳۸/۰۰۰
۶۶ ویسکی بلک اند وایت یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۶۷ ویسکی بلک ابل یک بطر ۴/۳۳۱/۰۰۰
۶۸ ویسکی بلک بلو یک بطر ۵/۷۱۳/۰۰۰
۶۹ ویسکی استارت یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۷۰ ویسکی مستر پاوز Ms.Chavez یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۱ ویسکی دیپ بلو Deepblue یک بطر ۴/۸۳۸/۰۰۰
۷۲ Lemontay nes ویسکی یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۳ (Golden Wings) ویسکی یک بطر ۴/۷۴۴/۰۰۰
۷۴ SCOTEH HORSE ویسکی یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۵ ویسکی ادواردز یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۷۶ Red Label ویسکی یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۷۷ Lauders ویسکی یک بطر ۴/۳۳۸/۰۰۰
۷۸ Grand Macnish ویسکی یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۷۹ Hankey Bannister ویسکی یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۸۰ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴۳۸/۰۰۰
۸۱ Green Cans ویسکی یک بطر ۳/۳۰۰/۰۰۰
۸۲ Francisco Delmoc ویسکی یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۸۳ Tuborg ویسکی یک بطر ۳/۳۰۰/۰۰۰
۸۴ ویسکی دان یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۵ ویسکی دان زا یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۶ ویسکی بالانتین یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۷ ویسکی گلن یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۸ ویسکی کاتیس یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۹ ویسکی وایت ماکان یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۰ ویسکی ازو یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۹۱ ویسکی ساوبگان بلانک یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۲ ویسکی کاستل روک یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۳ ویسکی بلاک رام یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۴ ویسکی کاتوس یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۵ ویسکی هایک لاند یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۶ ویسکی اسپیشیال یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۷ ویسکی پاسپورت یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۸ ویسکی گلین گرند یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۹ ویسکی مزکر یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۱۰۰ ویسکی پیورت یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۱۰۱ سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) یک بطر ۴/۷۴۴/۰۰۰
۱۰۲ انواع برندی یک بطر ۴/۸۳۸/۰۰۰
۱۰۳ Belgua ودکا یک بطر ۳/۶۷۵/۰۰۰
۱۰۴ Fivel Lakes ودکا یک بطر ۴/۲۰۰/۰۰۰
۱۰۵ Smirwoff ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۰۶ Med Off ودکا یک بطر ۴/۰۶۹/۰۰۰
۱۰۷ Belayabe Rvopka ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۰۸ Belen Haya Green  ودکا یک بطر ۵/۲۵۰/۰۰۰
۱۰۹ Roberto Cavalii ودکا یک بطر ۴/۵۹۴/۰۰۰
۱۱۰ Nights ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۱۱ Ctahaapt Russian Standard ودکا یک بطر ۴/۵۹۴/۰۰۰
۱۱۲ Datron ودکا یک بطر ۵/۲۵۰/۰۰۰
۱۱۳ Citron ودکا یک بطر ۵/۳۷۵/۰۰۰
۱۱۴ Stailnskaya ودکا یک بطر ۴/۷۲۵/۰۰۰
۱۱۵ Demeca ودکا یک بطر ۴/۹۸۸/۰۰۰
۱۱۶ Vodka ودکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۱۱۷ Absolot ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۱۸ Belvuoere ودکا یک بطر ۴/۷۲۵/۰۰۰
۱۱۹ Gent Leman ودکا یک بطر ۳/۸۱۳/۰۰۰
۱۲۰ ودکا Fly یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۱۲۱ Levonoff ودکا یک بطر ۱/۴۴۴/۰۰۰
۱۲۲ Grand Thomas ویسکی یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۲۳ Jack Daniosh ویسکی یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۲۴ Gray Goosh ویسکی یک بطر ۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۵ Herbal ویسکی یک بطر ۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۶ Lauders ویسکی یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۲۷ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۸ ویسکی کتوز یک بطر ۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۹ ویسکی دانزانکو یک بطر ۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۰ ویسکی تیچرز یک بطر ۴/۱۸۲/۰۰۰
۱۳۱ ویسکی جک دانیل یک بطر ۴/۶۸۸/۰۰۰
۱۳۲ ویسکی بلک لیبل یک بطر ۵/۶۲۵/۰۰۰
۱۳۳ ویسکی گلدن یک بطر

۶/۱۸۸/۰۰۰

 

توضیحات:

  • قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
  • بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۱.۵ لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری)  باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
  • مشروبات تا ۳۰۰cc جیبی محسوب و  سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
  • آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به  ارزش آن اضافه گردد.
  • در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
  • این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.

 بهروز ایمانی
مدیر کل دفتر ارزش

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا