مصوبات هفتادمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات هفتادمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

” با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت جهاد کشاورزی– وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان

هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هفتادمین جلسه خود به تاریخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۱ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹، در خصوص موارد زیراتخاذ تصمیم نمود:

الف- تعیین مجوزهای ثبت محور و تأیید محور

در اجرای ماده (۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰، از میان ۴۶۶۳مجوز دارای کاربرگ و مصوب هیأت تا این تاریخ ، تعداد ۳۱۶۹ مجوز ثبت محور (۶۸ درصد) و ۱۴۹۴ مجوز تأیید محور (۳۲درصد)، به تصویب رسید.

از میان ۳۱۶۹ مجوز ثبت محور، ۵۱۲ مجوز مشاغل خانگی است که در پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبودمحیط کسب و کار در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، مصوب و ثبت محور تعیین شدهاند؛ تعداد ۲۶۰۶ مجوز ثبت محور دیگر، مرتبط باپروانههای صنفی (حدود ۹۲ درصد کل پروانههای صنفی) است که در شصت و هفتمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبودمحیط کسب وکار در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۱ به تصویب رسیدهاند. علاوه بر این دو دسته، ۵۱ مجوز مصوب صادره توسط چهاروزارتخانه و شهرداری نیز به شرح زیر، ثبت محور شدند:

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (۲۰ مجوز ثبت محور): پروانه بهرهبرداری خانه مسافر، شرکتخدمات حمل و نقل گردشگری، کارگاه صنایع دستی استخوان، کارگاه صنایع دستی آبگینه، کارگاه صنایع دستی بافتههایداری و غیرداری، کارگاه صنایع دستی پوشاک سنتی، کارگاه صنایع دستی چاپهای سنتی، کارگاه صنایع دستی چرم، کارگاهصنایع دستی چوبی و حصیری، کارگاه صنایع دستی دریایی، کارگاه صنایع دستی رودوزیهای سنتی، کارگاه صنایع دستیسازهای سنتی، کارگاه صنایع دستی سنگی، کارگاه صنایع دستی طراحی و نقاشی سنتی، کارگاه صنایع دستی فلزی، کارگاهصنایع دستی کاشی سنتی سفال و سرامیک، کارگاه صنایع دستی کاغذی، کارگاه صنایع دستی میناکاری، کارگاه صنایعدستی نساجی سنتی و کارگاه صنایع دستی هنرهای سنتی وابسته به معماری

وزارت جهاد کشاورزی(۱۶ مجوز ثبت محور): بهرهبرداری واحدهای گلخانهای کوچک مقیاس، واحدهای گلخانهایکوچک مقیاس (برحسب نیاز)، کارت شناسایی دامداری روستایی و غیرصنعتی، کارت شناسایی واحد آبزیپروری روستایی وغیرصنعتی، فعالیت تلقیح مصنوعی، پروانه اشتغال پیمانکار حقیقی – پیمانکار حقوقی، پروانه اشتغال خدمات کشاورزی،پروانه اشتغال مشاور حقیقی مشاور حقوقی، مرکز توانافزایی و مهارتآموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مرکزپژوهشهای کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مرکز انتقال تکنولوژیهای نوین کشاورزی و منابع طبیعیغیردولتی، مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مرکز توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی ومنابع طبیعی غیردولتی، مجوز محل فعالیت حرفهای (مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی)، اشتغال فنی گیاهپزشکی و پروانهاشتغال به کار کارشناس توصیهای.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۹ مجوز ثبت محور): واحد مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی، واحد مشاورهو خدمات کارآفرینی، دفتر مشاوره طبقهبندی مشاغل کارگری، آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد (نوع الف)، آموزشگاه فنی وحرفهای آزاد الکترونیکی (نوع ب)، آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد سفارش  محور (نوع ج)، آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد(نوع د)، گواهی مربیگری در آموزشگاه فنی و حرفهای و مرکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی.

وزارت صنعت، معدن وتجارت (۵ مجوز ثبت محور): مجوز نهادهای پشتیبان و شرکتهای خدمات مدیریت زنجیرهتأمین، فعالیت تولید بدون کارخانه، تأسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی، فعالیت مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی وارائه خدمات کسب وکار.

شهرداری (۱ مجوز ثبت محور): پروانه اشتغال رانندگان حمل و نقل بار درون شهری

در اجرای قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹،رییس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است فهرست مجوزهای تأیید محور را برای طی مراحل قانونیتصویب، به هیأت وزیران ارسال نماید.

ب-تعهدنامه صدور مجوزهای ثبت محور، موضوع ماده (۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/ ۱۴۰۰

در اجرای ماده (۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۲۴/۱۲/ ۱۴۰۰ متن “تعهدنامه صدور مجوزهای ثبت محوری به شرح زیر به تصویب رسید.

دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و مراجع صادرکننده مجوز مکلف اند این تعهدنامه را در درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاههای تخصصی صدور مجوز، در دسترس عموم قرار دهند تا متقاضیان مجوزهای ثبت محور و احراز هویت شده در درگاه ملیمجوزهای کشور، قبل از دریافت مجوز خود، این تعهدنامه را الکترونیکی، تأیید کنند:

«اینجانب متقاضی دریافت مجوز………، به موجب این تعهدنامه اقرار مینمایم حائز تمامی شرایط درج شده در راهنمای دریافت این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور هستم و مسئولیت صحت تمامی اطلاعات ارائه شده و یا مدارک بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور را می پذیرم و متعهد میشوم در صورت وجود استانداردهای اجباری و شرایط حرفهای موردتأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای فعالیت مرتبط با این مجوز، استانداردهای مربوط را از مراجع ذیربطدریافت دارم و شرایط حرفه ای و قوانین و مقررات ناظر بر مجوز و فعالیت مربوط را مراعات نمایم. علاوه بر این، به منظورتضمین کیفیت محصولات و خدمات عرضه شده به مشتریان، نظارت مردمی ازطریق درگاه ملی مجوزهای کشور و همچنین نظارتهای پسینی را میپذیرم و پذیرای بازدید و نظارت مأموران قانونی ذیربط هستم و درصورتی که مرجع مذکور تشخیصدهد مدارکم ناقص است و یا شرایط مندرج در راهنمای دریافت مجوز را ندارم و یا از موارد تصریح شده در این تعهدنامه تخطیکرده ام، حق دارد براساس مقررات مربوط، درباره کسب وکار من اعمال قانون نماید.»

تفکیک مجوزهای وزارت ورزش و جوانان:

باتوجه به اینکه تعیین تکلیف ثبت محوری و یا تأیید محوری مجوز “تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی” نیازمند تفکیک کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز به ازای هریک از رشتههای ورزشی است، وزارت ورزش و جوانان مکلف است ظرفدو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تمامی کاربرگهای تفکیک شده مجوز “تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی” را در قالبکاربرگهای منتشر شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به دبیرخانه هیأت ارسال کند در صورت عدم ارسال در مهلت مقرر،دبیرخانه هیأت مکلف است رأساً این کار را انجام دهد و نتیجه را به هیأت گزارش کند.

مجوز ارائه خدمات کسب و کار:

بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه “مراکز خدمات کسب و کار” از جزء (۳) بند (د) مصوبه شصت و چهارمبه شماره ۹۵۹۶۵/۸۰ تاریخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ حذف و مجوز “ارائه خدمات کسب و کار” به عنوان مجوز ثبت محور وزارت صنعت،معدن و تجارت جایگزین می شود.

  • دفتر رییس جمهور.
  • دفتر رییس مجلس شورای اسلامی.
  • دفتر رییس قوه قضائیه.
  • دفتر معاون اول رییس جمهور.
  • سازمان صدا و سیمای جهوری اسلامی ایران.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا