آیین‌نامه نقل و انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضوکانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویـه و بویراحمد

آیین‌نامه نقل و انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضوکانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

به استناد بند (ب) ماده ۶ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری وبه منظورتنظیم وتدوین ضوابط وشرایط نقل وانتقال وتغییرو تعیین محل اشتغال وکلا درحوزه کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه وبویراحمد آیین نامه زیربه شرح مواد آتی تصویب گردید.

ماده ۱- ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه نقل وانتقالات وتغییرو تعیین محل اشتغال وکلای شاغل درحوزه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه وبویراحمد و از حوزه های دیگربه منطقه فارس وکهگیلویه وبویراحمد وبالعکس براساس ضوابط وشرایط مقرردراین آیین نامه خواهد بود.

تبصره – درخواست‌هایی که تا کنون منتهـی به تصمیم نهایی نشده است براساس این آیین نامه وبا رعایت حقوق مکتسبه متقاضیان رسیدگی می شود.

ماده ۲ – کمیسیون نقل وانتقالات که ازاین پس تحت عنوان کمیسیون نام برده میشود مسئول اجرای این آیین نامه است که درهرسال در۶نوبت هردوماه یکبار نظرخود را دررد یا قبول تقاضاهای مزبوراعلام خواهد کرد.

تبصره ۱- ظرفیت پذیرش انتقال درهردوره ۶ ماهه (فرودین ماه ومهرماه ) ازسایرحوزه های قضایی فارس وکهگیلویه وبویراحمد به شهرستان شیرازحداکثرهفت نفرمیباشد وظرفیت پذیرش انتقال ازکانونهای وکلای سایراستانها به استان فارس بـــرای هردوره ی ۶ ماهه ۷ نفرمیباشد.

تبصره ۲- کمیسیون حسب ضرورت ویا با اعلام کتبی هیأت مدیره به صورت فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۳- با توجه به اینکه محل اشتغال کارآموزان در طی دوره کارآموزی تابع محل اشتغال وکیل سرپرست آنها است و تصمیم گیری در این خصوص توسط هیأت مدیره و کمیسیون کارآموزی صورت میگیرد لذا نقل وانتقال ، مهمانی و تغییر محل کار آموزی این افراد ازشمول این آیین نامه خارج است.

ماده ۴- به منظورطرح درخواست نقل وانتقال درکمیسیون ، متقاضیان انتقال درحوزه کانون فارس مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال ومتقاضیان انتقال ازکانونهای سایراستانها به کانون فارس و بالعکس باید مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب کانون وکلای دادگستری منطقه فارس واریز و رسید آنرا به پیوست تقاضا تسلیم نمایند.

تبصره- پس ازتسلیم تقاضا و پرداخت وجه فوق ، استرداد آن تحت هیچ عنوان میسرنخواهد بود درصورت رد تقاضای متقاضی درکمیسیون ، با رعایت فاصله زمانی ۶ ماه ، تجدید درخواست درسال جاری برای یکباردیگرمیسرخواهد بود.

ماده ۵- نقل وانتقال ، تغییرو تعیین محل اشتغال وکلای سایرکانونها به کانون فارس وکهگیلویه وبویراحمد و بالعکس درصلاحیت هیأت مدیره کانون می باشد وبا تصمیم این هیأت براساس شرایط زیرانجام می شود.

الف-درخواست متقاضی انتقال ازحوزه کانون فارس و کهگیلویه وبویراحمد به سایرکانونها با ارجاع به کمیسیون و تشکیل پرونده مشتمل برتکیمل فرم تقاضا ، واریز وجه موضوع ماده ۴ این آیین نامه ، ارائه ی موافقت کانون مقصد ، تسلیم مفاصاحساب کامل ازحسابداری ، صندوق حمایت ازوکلا، تعاونی مسکن ، کتابخانه و فروشگاه بدون رعایت نصاب مدت وتعداد جهت اتخاذ تصمیم به نظرهیأت مدیره خواهد رسید.

ب – درخواست انتقال وکلای پایه یک ازسایرکانونها به کانون منطقه فارس به کمیسیون ارجاع تا با تشکیل پرونده مشتمل برتکمیل فرم تقاضا ، اخذ هزینه مقرر، موافقتنامه کانون مبدا، قبل ازماههای اردیبهشت یا آبان هرسال پرونده متقاضیان واجد شرایط مذکوردراین بند براساس تقدم وترتب تاریخ ثبت تقاضا بدون اظهارنظرماهوی جهت اتخاذ تصمیم به نظرهیأت مدیره رسانده شود تا درماههای مذکورمورد بررسی واظهارنظرواقع شوند.

تبصره ۱- عدم اقدام کمیسیون درموعد مقررمانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم هیأت مدیره نخواهد بود.

تبصره ۲- انتقال واشتغال متقاضیان موضوع این بند درشیراز تابع شرایط وضوابط مقرردرماده ۷ این آئین نامه خواهد بود.

ماده ۶ – شرایط انتقال ، تعیین وتغییرمحل اشتغال وکلای حوزه قضائی کانون فارس و کهگیلویه وبویراحمد به شرح زیراست:
الف -برای انتقال به مراکزاستان (شیراز)حداقل ۵ سال و(یاسوج) سه سال وبرای سایرحوزه های قضایی دو سال سابقه اشتغال متوالی ومستمردرمحل مبدأ و نیاز حوزه قضایی مقصد لازم است.

تبصره- سابقه اشتغال بانوان برای انتقال به شیراز ۳ سال است.

تبصره- سقف پذیرش درشیرازبا رعایت تبصره ۱ ماده ۲ این آیین نامه ودرسایرمحلها به تناسب ظرفیت با تشخیص هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۷- درموارد ذیل رعایت مدت وسقف پیش بینی شده درماده ۶ و تبصره یک ماده ۲ برای متقاضیان انتقال ، تعیین وتغییرمحل اشتغال و طرح آن در کمیسیون الزامی نیست.
الف-وکلای عضو هیأت علمی (رسمی یا آزمایشی) دانشگاهها به منظوراشتغال درمحل دانشگاه متبوع.
ب-بانوان وکیلی که همسرشان درمحل مقصد سکونت و اشتغال دارند ویا سرپرست خانواده هستند وفرزند صغیرویا نیازمند مراقبت دارند.
پ-کارآموزان و وکلایی که به تبع پدر یا مادریا همسردارای وکالت پایه یک دادگستری درمقصد و بالعکس ، متقاضی انتقال تغییروتعیین محل اشتغال باشند.
ت- وکلایی که خود یا اعضای درجه یک آنها (پدرومادرتحت تکفل – همسروفرزندان) دچاربیماری صعب العلاج هستند که لزوماً باید درشهرمورد تقاضا تحت معالجه و مراقبت باشند با تشخیص شورای عالی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

تبصره – استفاده ازاین امتیازدرخصوص پدرومادرویژه وکلایی است که تنها فرزند خانواده باشند و یا به جهت مقتضیات دیگرسرپرستی برعهده او قرارگرفته باشد.

ث- شاغلین به تحصیل دردانشگاهها ومراکزآموزش عالی درطی دوره تحصیل برای آن محل بطورموقت (توضیحاً درمقطع کارشناسی ارشد ۲ سال ودرمقطع دکتری حداکثر۵ سال اشتغال موقت)

تبصره – افرادی که کمترازیکسال ازتحصیل آنها باقی مانده باشد نمی توانند ازمزیت بند فوق بهره مند شوند.

ماده ۸- درصورتیکه تعدادمتقاضیان واجد شرایط تغییر محل اشتغال از شهرستانها به مرکزاستان بیش ازظرفیت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ باشد بر اساس امتیازاتی که ذیلاً آمده ، اولویت بندی خواهد شد.
۱/۸-برای هر سال سابقه اشتغال بیش از حد مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ (۱۰ امتیاز) بیش از ۹ ماه ۱ سال محسوب شده و برای ۹ ماه وکمترازآن تا کف ۶ ماه ۵ امتیاز منظورمیگردد.
۲/۸- تاهل (داشتن همسر۱۰ امتیازوداشتن فرزند به هرتعداد ۱۰ امتیاز)
۳/۸- همکاری موثرباکانون بنا به تشخیص هیأت مدیره ۱۰ امتیاز.
۴/۸-مفید بودن انتقال متقاضی به مرکزاستان به تشخیص هیأت مدیره ۱۰ امتیاز.
۵/۸-داشتن تالیفات به صورت کتاب ۲۰ امتیازوحداقل دو مقاله چاپ شده درجراید یا نشریات کانون ۱۰ امتیاز.
۶/۸-عدم محکومیت قطعی انتظامی ۱۰ امتیاز.

تبصره- کسانی که واجد شرایط انتقال باشند ولی در رقابت با سایرین ، امتیاز لازم را کسب ننمایند در دوره های بعدی بدون دریافت وجه موضوع ماده ۴ این آیین نامه در امتیاز بندی شرکت داده میشوند.

ماده ۹- درخصوص هریک ازدرخواستهای وارده چنانچه کمیسیون تحقیقی را لازم بداند به نحو مقتضی ویا ازطریق دوایرمختلف کانون به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۰- تصمیم کمیسیون درهرمورد باید مستند ومدلل باشد.

ماده ۱۱- تصمیم کمیسیون درموافقت با نقل وانتقال ویا تغییرمحل اشتغال مستقیماً جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مدیره ارسال میگردد.

ماده ۱۲- تصمیم کمیسیون دایربر رد یا قبول درخواست متقاضی به نحو مقتضی به متقاضی ابلاغ خواهد شد . درصورت موافقت با انتقال ، متقاضی مکلف است حداکثرظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام مراحل بعدی انتقال اقدام نماید درغیراینصورت انصراف تلقی وتصمیم کمیسیون ملغی خواهد بود.

ماده ۱۳- رد درخواست متقاضی ظرف ده روزپس ازابلاغ قابل اعترض درهیأت مدیره خواهد بود وهیات مدیره با بررسی اعتراض تصمیم قطعی اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۴-اتخاذ تصمیم درخصوص سایرمواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده است با هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۵- این آیین نامه در۱۵ماده و ۱۱ تبصره درتاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس رسید و کلیه آیین نامه های قبلی نسخ گردید.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا