آیین ­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش ­بنیان

مورخ: ۱۴۰۱/۷/۴

شماره ۱۱۷۲۰۵/ت ۶۰۰۲۳هـ

مورخ: ۱۴۰۱/۷/۴

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش­بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش ­بنیان

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ .

۲ـ شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ با اصلاحات بعدی آن.

۳ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۴ـ اشخاص مشمول: شرکت­ها و مؤسسات متقاضی اعتبار مالیاتی در چهارچوب ماده (۲) این آیین ­نامه.

۵ ـ طرح (پروژه­)های تحقیق و توسعه: طرح (پروژه)­های تحقیق و توسعه که در چهارچوب ضوابط مصوب شورا با هدف تولید محصولات یا خدمات جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی و یا بهبود فرآیندهای تولید یا عملیات با به کارگیری فناوری­ و نوآوری در قالب طرح مشخص و حاوی زمان­بندی و به تأیید دبیرخانه شورا می­رسد.

ماده۲ـ شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذی­ربط هستند، می­توانند مشمول این آیین ­نامه قرار گیرند.

تبصره۱ (اصلاحی ۱۴۰۱سرمایه‌گذاری برای توسعه زیست‌بوم نوآوری اعم از آزمایشگاه‌های مرجع در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که مالکیت آن به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مربوطه منتقل شود، از شمول این بند مستثنی بوده و هزینه‌کرد مرتبط با این بند نیز با تأیید شورا مشمول مصادیق سرمایه‌گذاری مورد تأیید این آیین‌نامه است.

متن سابق: در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات، شرکت­ها و مؤسساتی که از حمایت­های مالیاتی موضوع این آیین ­نامه بهره­مند می­شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت­های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات ندارند.

تبصره۲ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین ­نامه از اعتبار مالیاتی این آیین ­نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه)­های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق­های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش ­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات نمی­باشند.

تبصره۳ـ هزینه های مشمول حمایت­های بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تأیید این آیین ­نامه محسوب نخواهد شد.

ماده۳ـ معادل هزینه های انجام­شده در طول برنامه زمان­بندی و تا سقف هزینه های مندرج در طرح (پروژه­)های تحقیق و توسعه مصوب بر اساس راهبردها و اولویت­های اعلامی و در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و سایر مقررات مرتبط به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا می­شود و معادل آن از مالیات قطعی موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال­های بعد کسر می­شود. راهبردها و اولویت­ها و ضوابط مربوط به فرآیند تصویب و چهارچوب تدوین طرح (پروژه)­های تحقیق و توسعه توسط شورا تعیین می­شود.

تبصره۱ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات­های مستقیم و تهاتر با بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام هزینه و سایر منابع مالیاتی نخواهد بود.

تبصره۲ـ هزینه هایی که در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی ­شده سال انجام هزینه مذکور یا سال­های بعد کسر می­شوند، مجددا به عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی از جمله هزینه استهلاک پذیرفته نخواهد شد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت­شده بابت کالا و خدمات موضوع این آیین ­نامه مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه نیست.

تبصره۳ـ در صورت اظهار خلاف واقع هزینه های طرح (پروژه)­های تحقیق و توسعه، اشخاص مشمول از حمایت­های مالیاتی این آیین ­نامه محروم شده و سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید.

ماده۴ـ سرفصل­های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه)های موضوع این آیین ­نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می­شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات­های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل­های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.

تبصره۱ـ هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء سرفصل­های مورد پذیرش هزینه­کرد تحقیق و توسعه نیست.

تبصره۲ـ هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه­کرد مورد پذیرش نبوده و صرفاً در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و بر اساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ به عنوان هزینه­کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

تبصره۳ (منسوخ)ـ هزینه خرید ماشین­آلات و تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورا و بر اساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم به عنوان هزینه­کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

تبصره۴(منسوخ)ـ هزینه خرید مواد اولیه در چهارچوب مصوبات شورا و صرفاً به میزانی که در طرح (پروژه) استفاده شده است ، به عنوان هزینه­کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

ماده۵ ـ اشخاص مشمول موظفند طرح (پروژه­)های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را همراه با مستندات مورد نیاز در چهارچوب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

تبصره ـ دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به طرح (پروژه­)های تحقیق و توسعه مصوب را که در برگیرنده نام شرکت، موضوع طرح (پروژه)، میزان هزینه های طرح، مدت زمان و همچنین فهرست طرح (پروژه­)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین ­نامه و تأییدیه های مربوط را برای سازمان فراهم آورد.

ماده۶ ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در صدر ماده (۱۱) قانون، طرح (پروژه)­های تحقیق و توسعه موضوع این آیین ­نامه منوط به فعالیت­های فناورانه، نوآورانه و دانش­بنیان و رعایت چهارچوب تعیین­شده توسط شورا، از مشوق­های موضوع این آیین ­نامه بهره­مند می­گردند.

ماده۷ـ تعیین و تأیید میزان هزینه­کرد مجاز در طرح (پروژه)­های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه­کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه­ای معتبر نسبت به راستی­آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه­کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سر جمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید.

تبصره ـ سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار هزینه های تحقیق و توسعه و استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه و انتقال به سنوات بعد موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به بعد اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری، ارائه اطلاعات و دسترسی­های لازم به دبیرخانه شورا به منظور ارزیابی و شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه هستند.

ماده۸ ـ صرفاً هزینه انجام ­شده در طرح (پروژه)­های تحقیق و توسعه با رعایت مفاد این آیین ­نامه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی­شده سال انجام هزینه یا سنوات آتی اشخاص مشمول خواهد بود. اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه قابل تسری به سایر هزینه های اشخاص مشمول نمی­باشد.

ماده۹ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه، صرفاً برای طرح (پروژه­)هایی که پس از لازم­الاجراشدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می­رسند قابل اعمال می­باشد.

تبصره ـ در تعیین مصادیق طرح (پروژه)­های تحقیق و توسعه، دبیرخانه شورا در فرآیند تأیید در صورت لزوم نظر تخصصی دستگاه اجرایی مربوط را دریافت نماید.

ماده۱۰ـ دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین ­نامه را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حُسن اجرای این آیین ­نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد آن را سالیانه تهیه و به هیئت وزیران ارسال نماید.

ماده۱۱ـ قراردادهای تحقیق و توسعه موضوع ماده (۱۳) قانون در چهارچوب ضوابط این آیین ­نامه مشمول بهره­مندی از اعتبار مالیاتی می­باشد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا