بخشنامه «مجموعه پرسش و پاسخ» مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران قانون بودجه ۱۴۰۰

بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور

فهرست عناوین این صفحه

بخشنامه «مجموعه پرسش و پاسخ» مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران قانون بودجه ۱۴۰۰

کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

با توجه به برخی ابهامات و استعلامات دستگاه‌های اجرایی درخصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مفاد بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹‏/۳‏/۱۴۰۰، به پیوست «مجموعه پرسش و پاسخ» تدوین شده برای بهره‌برداری جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستگاه‌های اجرایی با توجه به پاسخ تدوین شده رأساً نسبت به انجام اقدامات لازم درخصوص استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین بند قانونی فوق الذکر اقدام نموده و از مکاتبات غیرضرور در این خصوص خودداری نمایند.

ضمناً مفاد پرسش و پاسخ در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس www.aro.gov.ir بارگذاری گردیده است.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مجموعه پرسش و پاسخ‌های مرتبط با نحوه اجرای

بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰

سوال ۱: منظور از عبارت «امور جاری یا فعالیت جاری» در دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰، چیست؟

پاسخ: اموری هستند که در جهت انجام مأموریت‌های پست‌های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت‌های سازمانی در محل دستگاه‌های اجرایی صورت می پذیرند.

سوال ۲: مشمولین این قانون در دستگاه‌های اجرایی که دارای پست‌های قابل تخصیص در مشاغل کارگری هستند، چگونه تبدیل وضعیت می شوند؟

پاسخ:

الف) در دستگاه‌هایی که فاقد مشاغل کارگری (پست های قابل تخصیص در مشاغل کارگری) باشند، کلیه مشمولین مصوبه براساس ضوابط حاکم بر دستگاه به صورت رسمی درخواهند آمد.

ب) در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که برخی از مشاغل دستگاه براساس قوانین و مقررات حاکم، به نیروهای کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است، در مشاغل مذکور در صورت تقاضای مستخدم با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد به تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم، دستگاه می‌تواند وی را به صورت کارگری دائم تبدیل وضع نماید و در غیر این صورت این افراد به رسمی براساس ضوابط حاکم بر دستگاه تبدیل وضع پیدا می‌نمایند.

ج) چنانچه کل دستگاه اجرایی مشمول قانون کار باشد، در این صورت مشمولین مصوبه از قراداد موقت به قرارداد دائم کارگری تبدیل وضع می‌یابند.

سوال ۳: آیا ایثارگرانی که در ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ذکر نشده است مشمول تبدیل وضعیت می‌شوند یا خیر؟

پاسخ: با توجه به تصریح بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، صرفاً ایثارگرانی که از نظر ایثارگری در شمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند مشمول حکم و برخورداری از مزایای مندرج در بند قانونی مذکور قرار می‌گیرند.

سوال ۴: چه کسانی از شرط سنی برای استخدام یا تبدیل وضعیت معاف هستند؟

پاسخ: بنا به تصریح بند «د» تبصره (۲۰) این قانون، رعایت مفاد تبصره (۲) بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن لازم کلیه ایثارگران موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معاف از سن می باشند.

سوال ۵: آیا رزمندگان مدافع حرم مشمول بهره مندی از دستورالعمل مذکور می باشند؟

پاسخ: با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره ۷۵۸۰۴/ت۵۹۲۴۱هـ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۰ هیات وزیران، رزمندگان جبهه مقاومت نیز مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

سوال ۶: آیا نیروهایی که به صورت حق‌التدریسی در دستگاه های اجرایی شاغل باشند نیز مشمول تبدیل وضع موضوع این قانون می‌گردند؟

پاسخ: نیروهای حق‌التدریس در صورت داشتن سابقه حق‌التدریس تمام وقت همانند نیروهای رسمی یا پیمانی دستگاه (نظیر معلمین در وزارت آموزش و پرورش) مشمول تبدیل وضع می‌گردند. تبدیل وضع این نیروها با رعایت تبصره «۲» ماده (۲) دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ صورت می گیرد.

سوال ۷: آیا ایثارگران موضوع مصوبه از جمله رانندگان خودروهای استیجاری که انجام کار آنها نیاز به امکانات و تجهیزات دارد مشمول بخشنامه مذکور می‌باشند؟

پاسخ: رانندگانی که به صورت تمام وقت در خدمت دستگاه اجرایی بوده و بیمه پرداختی آن توسط شرکت پیمانکاری یا دستگاه اجرایی تامین می شود مشمول قانون مذکور می باشند.

سوال ۸: آیا ایثارگران مشمول شاغل در طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در ازای تحصیل در دانشگاه تعهد خدمت دارند مشمول بخشنامه مذکور می شوند؟

پاسخ: متعهدین خدمت موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ (نیروهای طرحی اجباری) مشمول قانون مذکور نمی باشند.

سوال ۹: آیا بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ الحاق شغل متصدی خدمات عمومی جهت تبدیل وضعیت مشمولین بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در شهرداری‌ها نیز قابل تسری و اجرا می باشد؟

پاسخ: بلی

سوال ۱۰: تکلیف نیروهای شاغل در دهیاری‌های مشمول این مصوبه چیست؟

پاسخ: ایثارگران مشمول مصوبه که در دهیاری‌ها شاغل هستند به قرارداد کارگری دائم در دهیاری‌ها متبوع تبدیل وضع می یابند.

سوال ۱۱: آیا نیروهایی که از محل وجوه خودگردانی مجتمع های فرهنگی و آموزشی و رفاهی بکارگیری شده اند مشمول دستورالعمل مذکور می شوند؟

پاسخ : خیر

سوال ۱۲: اگر دستگاه اجرایی دارای پست سازمانی متناسب مشمولین باشد، آیا لازم است در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور اقدامی انجام دهد؟

پاسخ: در این حالت دستگاه اجرایی لازم است صرفاً نسبت به به‌روزآوری تشکیلات اسمی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام نماید. شایان ذکر است شرایط احراز در مجموعه سامانه های کارمندایران بررسی می گردد.

سوال ۱۳: اگر دستگاه اجرایی دارای پست های سازمانی متناسب با شرایط مشمولین است ولی آن پست ها با تصدی می باشند، در این حالت چه اقدامی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور باید انجام شود؟

پاسخ : در این حالت دستگاه اجرایی می تواند نسبت به ثبت درخواست تغییر عنوان پست سازمانی بلاتصدی و جابجایی آن در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور جهت تخصیص به ایثارگران مشمول اقدام نماید. ضمناً در صورت ضرورت جابجایی پست بین واحدهای زیر مجموعه یک دستگاه، این امر صرفاً جهت تخصیص پست به ایثار گران مشمول بند «د» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صورت می پذیرد. خاطر نشان می سازد برای افراد دیپلم و زیر دیپلم پست سازمانی معرفی شده به پست بانام تبدیل می شود که پس از خروج فرد از سیستم به حالت قبل بر می گردد.

سوال ۱۴: نحوه تعیین حقوق و مزایای ایثارگران پس از تبدیل وضعیت چگونه است. آیا برقراری تفاوت تطبیق برای افرادی که حقوق و مزایای آنان کاهش می یابد مجاز است؟

پاسخ: حقوق و مزایای کارمندان با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه اجرایی براساس پست سازمانی مورد تصدی تعیین می شود و مستندی برای برقراری تفاوت تطبیق حقوق وجود ندارد.

سوال ۱۵: حقوق و مزایای ایثارگرانی که از قراداد موقت کارگری به قرارداد کارگری دائم تبدیل وضعیت می‌یابند بر اساس چه ضوابطی تعیین می شود؟

پاسخ: حقوق و مزایای این قبیل کارکنان در دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار براساس قانون کار و درچارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر آن دستگاه ها تعیین می شود. لیکن در سایر دستگاه های اجرایی ازجمله دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضوابط و مقررات قرارداد مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) تعیین می شود.

سوال ۱۶: نحوه احتساب سابقه قبل از تبدیل وضعیت ایثارگران به عنوان سابقه قابل قبول برای بازنشستگی چگونه است؟

پاسخ : در حال حاضر دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ملاک عمل می باشد.

سوال ۱۷: نحوه احتساب سوابق تجربی قبل از تبدیل وضعیت ایثارگران به عنوان سابقه قابل قبول چگونه است؟

پاسخ : نحوه محاسبه سوابق تجربی برای ارتقاء رتبه، طبقه و یا گروه بر اساس ماده (۱۴) آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل می باشد.

سوال ۱۸: نحوه احتساب مدارک تحصیلی این قبیل از ایثارگران بعد از تبدیل وضعیت چگونه است؟

پاسخ: با توجه به بند (۳) بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق)، صرفاً کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می باشند، در صورت پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان، مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه موضوع بخشنامه مذکور نخواهند بود. احتساب آثار اداری و استخدامی مدارک تحصیلی منوط به پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان بوده و از تاریخ تصویب کمیته ذی ربط قابل اعمال می‌باشد.
بر این اساس؛
الف: دستگاههای مشمول بخشنامه مکلفند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند. در صورتی که دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند، پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این ایثارگران تعلق می گیرد.
ب: در خصوص ایثارگرانی که مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نامرتبط با ساختار پست های سازمانی دستگاه متبوع خود می باشد، جهت فراهم نمودن زمینه انتقال این افراد به دستگاههای دارای پست سازمانی مرتبط موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طرح خواهد شد.

سوال ۱۹: آیا ایثارگرانی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه همکاری دارند، مشمول این قانون می‌باشند؟

با توجه به اینکه “خرید خدمات مشاوره” موضوعاً متفاوت با “جذب و بکارگیری نیروی انسانی” می‌باشد و خرید خدمات مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب نمی‌گردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲‏/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱‏/۱۰‏/۱۳۸۸ هیأت وزیران) و سایر مقررات ذی ربط صورت می‌‎گیرد؛ بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد.

سوال ۲۰: آیا ایثارگران شاغل در فعالیت‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) مشمول این قانون می‌باشند؟

با توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت‌های طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، موضوعاً از شمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می‌‎باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت های جاری دستگاه اجرایی را در بر می گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح های عمرانی در شمول بند قانونی مذکور قرار نمی‌گیرند.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳۲ دیدگاه ها

 1. با سلام چرا سازمان استخدامی کد پرسنلی نمیزنه دوماهه کل مدارک من بارگزاری شده ولی هنوز جواب ندادن

 2. با سلام و احترام در سوال ۲۰ام اصلاحیه طرح های عمرانی رو رد کردن چرا
  تو قانون هست میخواستم راهنماییم کنین

 3. درود بر شما
  خواهشمندم است مردم را از بلاتکلیفی در بیارید خداوند متعال خیرتان دهد

 4. سلام
  باعرض سلام
  بنده ایثارگر میباشم وحدود ۲۱ماه جبهه وکارت ایثارگری هم دارم.ویک فرزندم درآموزش وپرورش مشغول وبه عنوان آموزشیارنهضت وحدود ۷سال
  سابقه دارن وچرا آموزش وپرورش نسبت به تعیین
  وضعیت اقدامی انجام نمی دهد. ونامه ازستادایثارگران ارتش گرفتم.ولی اقدامی صورت گرفته نشده است.
  باتشکر

 5. با سلام و تقدیم احترام
  در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران قوانینی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ وضع شده است که خواهشمند با توجه به توضیحات ذیل در صورت امکان در اجرای قانون ۱۴۰۰ تجدید نظر بعمل آید.
  در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران دو قانون تصویب شد :
  قانون اول-ابلاغ شده در اواخر سال ۱۳۹۹ : درخواست شماره مستخدم رسمی قطعی تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه از محل قانون تفسیر بند “و” ماده ۴۴ قانون یاد شده ،
  که ارائه اولین قرارداد قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ یکی از آیتم های مهم تبدیل وضع علاوه بر آیتم ایثارگری بوده است ،یعنی فرد مشمول تبدیل وضعیت می بایست حداقل ۵ سال سابقه کار در دستگاه اجرایی داشته باشد پس یعنی در دستگاه اجرایی زحمت کشیده ،کارایی خودش را به اثبات رسانده که با توجه به سابقه کاری که دارد و از فرزندان ایثاگران محترم نیز می باشند قانون به حقی است و در این مورد هیچ جای صحبتی باقی نمی ماند .
  و اما بررسی قانون دوم
  قانوم دوم-ابلاغ شده در اوایل سال ۱۴۰۰: درخواست شماره مستخدم پیمانی/رسمی آزمایشی/رسمی قطعی برای ایثارگران مشمول قرارداد شرکتی پیمانکاری/طرح عمرانی/قراردادی تمام وقت/پیمانی/رسمی آزمایشی از محل بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
  که ارائه اولین قرارداد در سال ۱۳۹۹ علاوه بر آیتم ایثارگری ملاک تبدیل وضع بوده است یعنی فردی که کمتر از یکسال دردستگاه اجرایی سابقه داشته آن هم در شرایط کرونایی که اکثر ادارات در وضعیت شیف بندی و دورکاری به سر میبرده اند مشمول این قانون می شوند یعنی فرد کارایی خود را به اثبات نرسانده و زحمتی در دستگاه اجرایی نکشیده است، که این امر واقعا حق الناس است و در حق عده ای از کارمندان دیگر که چندین سال زحمت کشیده اند اجحاف می شود.
  ضمن اینکه در قانون ۱۴۰۰ شرکتی های وابسته و غیر وابسته به دستگاه دولتی نیز یکدفعه مشمول تبدیل وضع به رسمی می شوند که اینکار باعث شده خیلی از افراد با داشتن برگه ایثارگری و تبانی با شرکت ها و واریز حق بیمه حتی برای چندماه یا یکسال ،خودشان را نیروی شرکتی معرفی کنند که این اتفاق واقعا حق الناس است،طرف بدون هیچ زحمت و سابقه کاری به یکدفعه نیروی رسمی دستگاه اجرایی می شود!!!!!!!!!!!!!
  .امید است با وضع قوانین بهتر و منطقی تر در جذب نیروهای کارآمد در دستگاه های اجرایی دولتی بتوانیم سهم عظیم و بزرگی در پیشرفت ایران و انقلاب داشته باشه باشیم‌.
  پیشنهاد:
  لطفا در قانون تجدید نظر نمایید و با کمتر ازحداقل ۵ سال سابقه کار و بدون زحمت، افراد را تبدیل وضع ننمایید..سپاس

  1. سلام سوالی داشتم خواهشاً کسی میدونه جواب بده بنده کارگر موقت شهرداری هستم که شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران را دارم ولی برای من حکم کارگری داءم زدن آیا این حکم درسته یا اینکه باید رسمی قطعی باشه لطفاً جواب بدین ممنون

 6. سلام خسته نباشید بنده کارمند نیروی پیمانکاری خدمات مشترکین منطقه برق فیروزکوه هستم بابت تبدیل وضعیت ایثارگران بنده خودم مدافع حرم هستم ولی مدت رزمندگیم ۲ماه و ۱۱ روز بوده که قبول نکرده بودند الان می‌خوام بدونم میتونم تبدیل وضعیت بشم اقدام کنم ؟؟

 7. سلام برای استخدام فرزندان شاهد تا چند سن مجاز است بخشید تا اسم فرزند شهید را می شنود بر نمی دارن من خودم ۲۴ سن داشتم بر نداشتن گفتن نداریم کار و خواهرم که دکتر عمومی بود قبول نمیکرد بنیاد شهید گریه مکرد تا استخدام بکند تا ما ناجار شدیم نامه برای احمدی ناگژاد رئس جمهور

 8. سوال هشت درست نیست در دانشگاه علوم پزشکی شیراز استخدام رسمی ها دقیقا تا نود درصد نیروهای طرحی هستند.وواقعا داره اجرا میشه جالبه تو یه واحد یه روانشناس میخواد آمدن چهار تا ردیف دیگه هم ایجاد کردن.چه شیر تو شیری شده

 9. باسلام بنده فرزنده جانبازم رسمی شدم ولی گفتن حقوی و مزایای شما هیچ فرقی نمیکنه کارگزینی بهم گفتن ایا درسته؟

 10. باسلام اینجانب سید عباس موسوی برادر شهید .کارمند شرکت متروی تهران .ایا قانون جامع ایثارگری شامل من می شود .ایا برادر شهید جزوه ایثارگر هستند یا نه

 11. راستش من آزاده جانبازم ازاین اصطلاحات چیزی نفهمیدم بازنشسته هم هستم اینایکه گفتین به من هم میرسه یانه؟

 12. متاسفانه شهرداری ارومیه در مورد رانندگان استیجاری این قانون را اجرا نمی‌کند به کجا باید شکایت کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا