دستورالعمل حبس با خدمت

دستورالعمل حبس با خدمت

مصوب ۵ دی ۱۳۸۳ رئیس قوۀ قضاییه

موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

فصل اول : کلیات

ماده ۱- حبس با خدمت: شیوه ای از اجرای مجازات حبس است که به موجب آن محکوم علیه به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از انجام خدمت مقرر در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شود.

ماده ۲- محکوم علیه حبس با خدمت: به محکومی گفته می شود که حبس وی برابر رأی دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین به حبس با خدمت تبدیل شده باشد.

ماده ۳- فرمانده مربوط: منظور از فرمانده مربوط ، فرمانده تیپ مستقل و یا فرمانده یا رئیس و یا مدیر رده همطراز و یا بالاتر محل خدمت یا رده های مجاز از طرف آنها می باشد.

ماده ۴- حبس با خدمت در مورد کارکنان پایور در صورتی قابل اعمال است که امکان خدمت آنان در زمان تحمل حبس با خدمت یا پس از آن برابر مقررات نیرهای مسلح وجود داشته باشد.

ماده ۵- مقررات حبس با خدمت در مورد محکومانی قابل اعمال است که مجازات حبس غیر تعلیقی آنان در دادنامه بیش از یک سال نباشد.

ماده ۶- چنانچه محکومیتهای حبس در دادنامه های متعدد باشد در صورتی که مجموع مجازات حبس آنها بیش از یک سال نباشد حبس با خدمت قابل اعمال است.

ماده ۷- توأم بودن حبس با سایر مجازاتها مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نمی باشد.

ماده ۸- سابقه محکومیت محکوم علیه و یا استفاده قبلی وی از مقررات حبس با خدمت مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نخواهد بود.

فصل دوم : مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی محکومین حبس با خدمت

ماده ۹ـ محکوم‎علیه متقاضی حبس با خدمت باید درخواست کتبی خود را از طریق مسؤولین زندان یا به هر نحو دیگر به دادستان مجری حکم ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که درخواست تبدیل حبس با خدمت تحویل مسؤولین زندان شود آنان مکلفند بلافاصله آن را ثبت و به دادسرا ارسال نمایند.

ماده ۱۰ـ دادستان می‎تواند قبل از اعلام نظر خود به دادگاه نظر فرمانده مربوط را در مورد تقاضای محکوم علیه کسب نماید.

ماده ۱۱ـ دادستان مجری حکم در صورت موافقت با تقاضای محکوم علیه مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین پیشنهاد می‎نماید.

ماده ۱۲ ـ پس از صدور رأی حبس با خدمت بلافاصله مراتب از طرف دادستان مجری حکم به زندان و فرمانده یگان مربوط جهت هماهنگی لازم اعلام، تا نسبت به ‎اعزام محکوم علیه وفق مقررات به یگان مربوط یا مرکز نگهداری اقدام مقتضی به‎ عمل آید.

ماده ۱۳ ـ فرمانده مربوط یا رئیس مرکز نگهداری مکلف است بلافاصله نسبت به بکارگیری محکوم علیه برابر مقررات اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ محکومین حبس با خدمت در صورت امکان پس از خاتمه خدمت مقرر با توجه به پایور یا وظیفه بودن، سن، جنس، نوع جرم، سابقه، شخصیت و وضعیت جسمانی طبقه‎ بندی و در محل مناسبی نگهداری می‎شوند.

ماده ۱۵ ـ فرماندهان موظفند جهت نگهداری محکومین حبس با خدمت پس از پایان خدمت مقرر بازداشتگاه یا محل مناسبی تعیین نمایند.

ماده ۱۶ ـ زمان ورود و خروج محکومین از محل خدمت و بازداشتگاه یا مرکز نگهداری باید بطور دقیق توسط مسؤولین ذیربط ثبت شود.

ماده ۱۷ ـ محکوم علیه موظف است پس از پایان خدمت مقرر خود را به ‎بازداشتگاه یا محلی که به همین منظور تعیین شده، معرفی نماید.

ماده ۱۸ ـ بازداشتگاه یا مرکز نگهداری محکومین حبس با خدمت توسط فرمانده مربوط یا شخصی که از طرف وی تعیین می‎شود اداره می‎گردد. دادستان برنحوه اجرای حکم نظارت خواهد داشت.

ماده ۱۹ ـ برای کلیه محکومین حبس با خدمت توسط یگان پرونده اجرایی تشکیل و تا خاتمه محکومیت کلیه مکاتبات و سایر امور مربوط به محکوم علیه در آن ثبت و نگهداری می‎شود.

ماده ۲۰ ـ محکومین حبس با خدمت می‎توانند مانند سایر کارکنان از مرخصی استحقاقی خود وفق مقررات نیروهای مسلح با پیشنهاد فرمانده مربوط و موافقت دادستان مجری حکم استفاده نمایند.

تبصره ـ محکومین حبس با خدمت پایور در این مورد حق استفاده از مرخصی‎های ذخیره شده قبل از اجرای حکم را ندارند.

ماده ۲۱ ـ فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری در خصوص موضوعاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی محکومین حبس با خدمت دارای همان اختیاراتی است که در قوانین و مقررات برای رئیس زندان مقرر شده است.

ماده ۲۲ ـ زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان، پدر و مادرهمسر محکوم‎ علیه مجازند حداقل هفته‎ای یک بار با وی ملاقات نمایند.

تبصره فرمانده یگان مربوط موظف است ترتیبات لازم را جهت ملاقات اشخاص مزبور و همچنین افرادی که اجازه ملاقات از طرف قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام دارند به عمل آورد.

ماده ۲۳ ـ نحوۀ اعزام، درمان و هزینۀ درمان محکومین حبس با خدمت مطابق مقررات مربوط به کارکنان شاغل می‎باشد.

تبصره مدت بستری محکوم‎علیه در بیمارستان جزء ایام محکومیت وی محاسبه می‎شود.

ماده ۲۴ ـ اجرای مجازات حبس با خدمت در مورد محکومین مبتلا به ‎بیماریهای روانی، واگیردار و خطرناک قابل اعمال نمی‎باشد.

تبصره- درصورتی که به تشخیص پزشک یگان محکوم حبس با خدمت به یکی از بیماریهای مزبور در حین اجرای مجازات حبس با خدمت مبتلا شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، محکوم علیه جهت تحمل مابقی حبس و درمان به زندان معرفی می‌‎شود.

ماده ۲۵ ـ محکومین حبس با خدمت هنگام تحمل مجازات مزبور مشمول مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح می‎باشند.

تبصره ایام غیبت و فرار محکومین حبس با خدمت جزء خدمت و محکومیت آنان محسوب نمی‎شود. فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع قضائی مربوط اعلام تا حسب مورد وفق کیفری یا انضباطی نیروهای مسلح با مرتکب رفتار شود.

ماده ۲۶ ـ فرمانده یگان مربوط یا رئیس مرکز نگهداری حتی‎المقدور به منظور اصلاح محکومین حبس با خدمت تمهیدات لازم را جهت اجرای برنامه‌‎های فرهنگی و ورزشی پس از پایان خدمت مقرر تحت نظر قاضی ناظر زندان به عمل می‎آورد.

ماده ۲۷ ـ درصورت انتقال یگان محل خدمت محکوم علیه به حوزه قضائی دیگر دادستان مجری حکم جهت اجرای حکم به دادستان حوزه قضائی مربوط نیابت قضائی اعطاء می‎نماید.

ماده ۲۸ ـ هرنوع انتقال یا مأمور به خدمت نمودن محکومین حبس با خدمت در زمان تحمل محکومیت به سایر یگانها، وزارتخانه‎ها، نهادها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ممنوع است.

ماده ۲۹ ـ چنانچه درحین اجرای مجازات حبس با خدمت محکوم‎علیه به‎ موجب رأی قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات یا به هر نحو دیگری از خدمت اخراج شود یا درصورتی که نگهداری محکوم‎علیه در یگان یا مرکز نگهداری به علت ارتکاب تخلفات یا هرعلت دیگری به تشخیص فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری به ‎مصلحت نباشد و یا در صورت ارتکاب جرم جدید با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادگاه صادر کننده حکم حبس با خدمت یا دادگاه جانشین، بقیه مجازات حبس در زندان به اجراء درمی‎آید.

تبصره- ارتکاب جرم در زمان آزادی مشروط مشمول مقررات این ماده می‎باشد.

ماده ۳۰ ـ قاضی ناظر زندان نسبت به محکومین حبس با خدمت دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون و آئین‎ نامه اجرائی سازمان زندانها یا سایر مقررات پیش ‎بینی شده است.

ماده ۳۱ ـ اجرای احکام مکلف است یک هفته قبل از پایان مدت محکومیت زندانیان حبس با خدمت تاریخ آزادی محکوم‎علیه را به یگان مربوط یا مرکز نگهداری اعلام نماید. فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری موظفند نسبت به آزادی محکوم‎ علیه در وقت مقرر اقدام و نتیجه را به مرجع قضائی و زندان اعلام نمایند.

ماده ۳۲ ـ محکومین حبس با خدمت پایور از حیث دریافت حقوق و مزایا، بازنشستگی، ترفیعات و مرخصی در حکم حاضر به خدمت می‎باشند.

ماده ۳۳ ـ کارکنان وظیفه محکوم به حبس با خدمت از لحاظ خدمت، دریافت حقوق و مزایا و مرخصی همانند سایر کارکنان وظیفه خواهند بود.

ماده ۳۴ ـ این دستورالعمل در ۳۴ ماده و ۷ تبصره توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ به ‎تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

مادۀ ۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی :

دادگاههای نظامی می‌توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد ‌دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک‌سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان‌ مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند.

تبصره – مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا