قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹

قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰

مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۶

ماده‌واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹ به‌شرح زیر اعم از اینکه اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد:

آموزش:

۱.      قانون راجع به اعزام سی نفر شاگرد به اروپا برای تحصیل مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۲۶ مجلس شورای ملی

۲.      قانون اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدائیه مصوب ۲۸/۰۶/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

۳.      قانون تفسیر ماده یک قانون اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدائیه مصوب ۱۲۹۰/۰۷/۱۰ مجلس شورای ملی

۴.      قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۰۹ مجلس شورای ملی

۵.      قانون شورای عالی معارف مصوب ۱۳۰۰/۱۲/۲۰ مجلس شورای ملی

۶.      قانون اجازه تأسیس شعب شورای عالی معارف در مراکز مهمه ایالات و ولایات مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۴ مجلس شورای ملی

۷.      قانون اعزام محصل به خارجه  مصوب ۱۳۰۷/۰۳/۰۱ مجلس شورای ملی

۸.      قانون اجازه انتخاب صدی بیست محصلین اعزامی اروپا از بین محصلین بی‌بضاعت ایرانی مقیم در اروپا مصوب ۱۳۰۸/۰۴/۰۶ مجلس شورای ملی

۹.      قانون اجازه انتخاب کسری محصلین اعزامی هذه‌السنه ۱۳۰۸ برای فنون راه ‌آهن از بین محصلین ایرانی مقیم خارجه مصوب ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ مجلس شورای ملی

۱۰.   قانون اجازه اجرای نظامنامه اعانه مدارس ملی پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۰۶ مجلس شورای ملی

۱۱.   نظامنامه طرز تقسیم کمک خرج محصلین دارالمعلمین عالی مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۱۷ مجلس شورای ملی

۱۲.   قانون انتخاب کسری محصلین فنون راه آهن و معادن از بین محصلین مقیم خارجه و فارغ التحصیل‌های مدارس فنی داخله مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۲۶ مجلس شورای ملی

۱۳.   قانون راجع به رسمیت مدارس ملی مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۲۷ مجلس شورای ملی

آموزش/ میراث فرهنگی و گردشگری. هنر. اوقاف:

۱۴.   قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۱۲۸۹/۰۶/۱۱ مجلس شورای ملی

۱۵.   قانون ضمیمه قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۰۵ مجلس شورای ملی

آیین دادرسی:

۱۶.         قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۵ مجلس شورای ملی

۱۷.        مواد الحاقیه به اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۵ مجلس شورای ملی

۱۸.        تفسیر قانونی فقره ۴ از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

۱۹.        قانون موقت هیئت منصفه مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۱۰ مجلس شورای ملی

۲۰.        قانون تمدید قانون موقتی هیئت منصفه مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۲۸ مجلس شورای ملی

۲۱.        قانون موقت اصلاح جمله اخیر ماده (۱۱۰) قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب کمیسیون پارلمانی عدلیه) مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۰۳ مجلس شورای ملی

۲۲.        قانون محاکمه وزراء و هیئت منصفه مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۱۶ کمیسیون مجلس

۲۳.        قانون اصول تشکیلات عدلیه  مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۲۷ کمیسیون مجلس

۲۴.        قانون تعیین تکلیف محکومین به حبسی که مبتلا به جنون می‌شوند  مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۱۰ کمیسیون مجلس

۲۵.        قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۷/۱۰/۲۰ کمیسیون مجلس

۲۶.         قانون راجع به موارد تعلیق مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۰۷  کمیسیون مجلس

۲۷.        مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به جرمهایی که خارج از مرکز واقع می‌شود مصوب ۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

۲۸.        قانون اصلاح نمرات مذکور در متن ماده ۹۷ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۱۱ کمیسیون مجلس

۲۹.        ماده مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به ریاست هیئت تجدیدنظر مصوب ۱۳۰۸/۰۸/۳۰ مجلس شورای ملی

۳۰.        قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولتی مصوب ۱۳۰۸/۰۸/۳۰ مجلس شورای ملی

۳۱.        قانون مواد مصوبه بجای مواد ۱ و ۷ و ماده ۲۴ قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۰۵  وزیر عدلیه (داور)

۳۲.        مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به تامین مدعی‌به مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۰۶ وزیر عدلیه (داور)

۳۳.        مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به تکمیل تحقیقات و اقامه دعوی مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۰۶ وزیر عدلیه (داور)

۳۴.        مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به صلاحیت و تجدید نظر مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۰۷ وزیر عدلیه (داور)

۳۵.        مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به تقاضای تأمین و صلاحیت مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

۳۶.         مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به صلاحیت دیوان جزا در محاکمه غیابی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

۳۷.        ماده واحده برحسب اختیارات حاصله (راجع به اعمال ماده ۷ از مواد ۱۶ گانه پنجم آذر ۱۳۰۸ نسبت بمدعی خصوصی) مصوب ۱۳۰۹/۰۱/۱۹ وزیر عدلیه (داور)

۳۸.        ماده واحده راجع به مؤسسات بلدی و ادارات شوروی مصوب ۱۳۰۹/۰۲/۰۲ وزیر عدلیه (داور)

۳۹.        قانون مامورین صلح مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۲۴ کمیسیون مجلس

۴۰.        قانون راجع به محاکمات جنائی مصوب ۱۳۰۹/۰۵/۰۱ کمیسیون مجلس

۴۱.        نظر باختیار حاصل از جزء اول ماده واحده مورخه ۳۰ آبان ۱۳۰۸ در خصوص شرکت یا معاونت غیر مستخدمین دولتی در جرم مستخدم مصوب۰۱/ ۱۲/۱۳۰۹ وزیر عدلیه (داور)

اداری و استخدامی:

۴۲.        قانون وظایف مصوب ۱۲۸۷/۰۲/۰۱ مجلس شورای ملی

۴۳.        مقرری میرزا حسنخان مستخدم مجلس که در موقع بمباران پایش گلوله خورده مصوب ۱۲۸۸/۱۱/۰۷ مجلس شورای ملی

۴۴.        مقرری نایب باقرخان فراشباشی سابق مجلس مصوب ۱۲۸۸/۱۱/۰۷ مجلس شورای ملی

۴۵.        انعام ورثه مرحوم میرزا علی اصغرخان رئیس گمرگ اشنویه مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۰۳ مجلس شورای ملی

۴۶.         مواجب ژنرال قونسول اسلامبول مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۱۱ مجلس شورای ملی

۴۷.        مخارج راه کارگذار سیستان مصوب ۲۲/۰۱/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

۴۸.        حقوق حاجی تقی‌خان مصوب ۱۲۸۹/۰۱/۲۹ مجلس شورای ملی

۴۹.        حقوق ورثه مشهدی محمد ژاندارم مقتول در زنجان مصوب ۱۲۸۹/۰۲/۱۰ مجلس شورای ملی

۵۰.        قانون متمم قانون وظایف مصوب ۱۲۸۹/۰۲/۱۷ مجلس شورای ملی

۵۱.        مخارج مسافرت مأمورین وزارت خارجه مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۲.        مستمری مسیو ژرژ بنتان رئیس گمرک ارومیه و عیال و اولاد مشارالیه مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۳.        مستمری مادر اسمعیل خان مقتول در استبداد صغیر مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۴.        مستمری ورثه دبیر همایون مقتول در حضرت عبدالعظیم (ع) مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۵.        مستمری ورثه مرحوم ابوالحسنخان مدیر مدرسه آستارا مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۶.         مستمری ورثه مشهدی تقی مقتول در قزاقخانه مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۷.        مستمری دکتر مورل مصوب ۱۲۸۹/۰۵/۰۳ مجلس شورای ملی

۵۸.        قانون استخدام پنج نفر آمریکایی مصوب ۱۳/۰۷/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

۵۹.        قانون تجدید کنترات هشت نفر مستخدمین بلژیکی ‌مصوب ۱۸-۱۹ شوال ۱۳۲۸ هجری مصوب ۱۲۸۹/۰۷/۳۰ مجلس شورای ملی

۶۰.         حقوق صاحب‌منصبان مستعفی از قزاقخانه مصوب ۱۲۸۹/۰۸/۱۸ مجلس شورای ملی

۶۱.         حقوق سردار ملی و سالار ملی مصوب ۱۲۸۹/۰۹/۰۴ مجلس شورای ملی

۶۲.         مستمری ورثه مرحوم قاضی قزوینی مصوب ۲۸/۱۰/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

۶۳.         حقوق ورثه مرحوم حسام‌الاسلام مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۲۸ مجلس شورای ملی

۶۴.         قانون استخدام پنج نفر مستخدمین امریکایی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۱۲ مجلس شورای ملی

۶۵.         قانون کنترات مسیو هازه مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۲۰ مجلس شورای ملی

۶۶.          مقرری کارگزار ادسا مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای ملی

۶۷.         برقراری نصف حقوق مرحوم حامدالملک در حق ورثه به علاوه پنجاه تومان برقراری مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای ملی

۶۸.         حقوق ورثه مرحوم آقا سید جمال‌الدین واعظ (‌علاوه بر آنچه مطابق قانون متوفیات از حقوق دیوانی دریافت می‌دارند) مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۰۶ مجلس شورای ملی

۶۹.         قانون استخدام چهار نفر مستخدم امریکایی برای وزارت مالیه مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۰۲ مجلس شورای ملی

۷۰.        مقرری رخساره خانم همشیره عباسقلی‌خان (‌با قید ضبط حقوق مرحوم عباسقلی‌خان و حقوق شخصی رخساره خانم) مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۰۵ مجلس شورای ملی

۷۱.        قانون استخدام سه نفر مستخدم (‌دو نفر امریکایی و یکنفر از اروپایی‌هایی که در ایران هستند) برای وزارت مالیه مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۱۴ مجلس شورای ملی

۷۲.        تفسیر ماده هفتم متمم قانون وظایف مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۶ مجلس شورای ملی

۷۳.        حقوق محسن‌خان مجاهد (‌ماهیانه) مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۸ مجلس شورای ملی

۷۴.        حقوق الله‌کرم خان پسر حیدرقلی‌خان و شعبان‌علی خان و محمدحسن‌خان اخوان حیدرخان مصوب ۲۸/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

۷۵.        قانون حقوق وراث متوفیات کمتر از دو تومان مصوب ۱۲۹۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای ملی

۷۶.         قانون راجع به استخدام یکنفر صاحب منصب اداری (آنتاندانس) و شش نفر صاحبمنصب قشونی سوئدی برای ژاندارمری مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۲۸ مجلس شورای ملی

۷۷.        قطع حقوق مستشارالحکماء مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۲۸ مجلس شورای ملی

۷۸.        برقراری نصف حقوق اسدخان بختیاری در حق ورثه مطابق قانون متوفیات و همچنین برقراری مستمری درباره کلبعلی‌خان بختیاری اخوی مرحوم اسدالله خان مصوب ۱۲۹۰/۰۷/۰۵ مجلس شورای ملی

۷۹.        مقرری یفرم خان مصوب ۱۲۹۰/۰۷/۰۵ مجلس شورای ملی

۸۰.        حقوق ورثه مرحوم یحیی خان سرتیپ(پسر-عیال وصبایا) از بابت حقوق مرحوم یحیی خان مصوب ۱۲۹۰/۰۷/۱۲ مجلس شورای ملی

۸۱.        قانون راجع به قطع حقوق اشخاصی که با حکومت ملی ضدیت کرده‌اند مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۰۷ مجلس شورای ملی

۸۲.        مقرری نیابت سوم سفارت اسلامبول(پنجاه تومان مقرری و چهل تومان مخارج شام و نهار) مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۰۹ مجلس شورای ملی

۸۳.        مقرری آتاشه سفارت لندن مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۱۱ مجلس شورای ملی

۸۴.        قانون راجع به استخدام ده نفر مستخدمین امریکایی برای مالیه مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۱۸ مجلس شورای ملی

۸۵.        مقرری وراث پلیس مقتول در بوشهر مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

۸۶.         مقرری مادر میر محمد علی خان قزاق مقتول مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

۸۷.        قانون تصویب نود تومان مستمری برای ورثه مرحوم میر موسی خان مصوب ۱۳۰۰/۱۱/۰۴ مجلس شورای ملی

۸۸.        قانون برقراری پنجاه تومان شهریه در حق عیال و دو نفر صبایای مرحوم وقار الدوله مصوب ۱۳۰۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای ملی

۸۹.        قانون راجع به مستمری و حقوق اعضاء ادارات و دوائر مملکتی مصوب ۱۳۰۱/۰۳/۱۶ مجلس شورای ملی

۹۰.   قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳و ۴۴۵و ۴۴۶و ۴۴۷ اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۱/۰۶/۰۳ مجلس‌شورای‌ملی

۹۱.   تفسیر قانونی در مواد ۲و۳و۴ قانون شهریه‌ها موضوعه ۱۷ اسد ۱۳۰۱و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۳۰۱/۰۶/۱۸ مجلس‌شورای‌ملی

۹۲.        قانون اعتبار دویست تومان ماهیانه در وجه آقای میرزا شهاب الدین مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۱۸ مجلس شورای ملی

۹۳.        قانون برقراری شصت تومان شهریه بعنوان تقاعد در حق امام الحکماء مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

۹۴.        قانون برقراری سیصد و چهل و یک تومان حقوق تقاعدی درباره نه نفر صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنک (جنگ) مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۰۷ مجلس شورای ملی

۹۵.        قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۲۲ مجلس شورای ملی

۹۶.         قانون برقراری سیصد و نود تومان اعتبار حقوق تقاعدی درباره شانزده نفر صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۲۹ مجلس شورای ملی

۹۷.        قانون مستمری عیال و پسر مرحوم مشیررسائل مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۰۵ مجلس شورای ملی

۹۸.        قانون برقراری شهریه در حق آقا میرزا مهدی اشتهاردی مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۰۵ مجلس شورای ملی

۹۹.        قانون برقراری حقوق تقاعد درباره عباسقلی خان منتظم الملک مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۰۵ مجلس شورای ملی

۱۰۰.   قانون راجع به چهل تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشار دیوان مصوب ۱۳۰۲/۰۱/۱۸ مجلس شورای ملی

۱۰۱.   قانون برقراری مستمری دیوانی سالار محتشم از قرار تومان یکتومان مصوب ۱۳۰۲/۰۱/۲۷ مجلس شورای ملی

۱۰۲.   قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و حقوق وراث مستخدمین متوفی مصوب ۱۳۰۲/۰۲/۲۲ مجلس شورای ملی

۱۰۳.   قانون برقراری شصت و پنج تومان شهریه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۴ مجلس شورای ملی

۱۰۴.   قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۹ مجلس شورای ملی

۱۰۵.   قانون تعیین تکلیف نرخ پرداخت مستمریاتی که سابقاً شهریه بوده است مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۱۰۶.    قانون راجع به سی و شش قلم مستمری اتباع خارجه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۱۰۷.   قانون اجازه پرداخت حقوق مستخدمین از اتباع خارجه وزارت فوائد عامه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۱۰۸.              قانون برقراری ماهی پانزده تومان درباره بازماندگان مرحوم میرزا محمد حسین مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۱۰۹.   قانون راجع به مستمریات و حقوق اعضاء و اجزاء ادارات پست و تلگراف مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

۱۱۰.   قانون اجازه پرداخت حقوقات تقاعدی صاحب‌منصبان و اعضاءِ قدیمی وزارت جنگ از حمل سیچقان ئیل ۱۳۰۳ مادام‌الحیواه مصوب ۱۳۰۳/۰۴/۱۷ مجلس شورای ملی

۱۱۱.   قانون اجازه پرداخت مستمریات شخصی و مستمری وراث صاحب‌منصبان و اعضاءِ قدیمی وزارت جنگ مادام الحیواه از حمل ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳/۰۵/۱۵ مجلس شورای ملی

۱۱۲.   قانون اجازه پرداخت مبلغ هفت‌هزار و ششصد و نود و دو تومان شهریه چهارده نفر اعضای قدیمی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۰۳/۰۵/۱۶ مجلس شورای ملی

۱۱۳.   قانون قطع مستمریات علاوه بر تصویبی اشخاصی‌که در قوی ئیل ۱۳۲۵ جرح و تعدیل شده مصوب ۲۲/۰۷/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

۱۱۴.   قانون اجازه پرداخت حق التدریس سنه ماضیه (۱۳۰۲) مدیران و ناظمین مدارس دولتی مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۰۷ مجلس شورای ملی

۱۱۵.   قانون تکمیل قانون مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ راجع به کنترات مسیو مولیتر رئیس کل گمرکات مصوب ۱۳۰۳/۱۱/۰۴ مجلس شورای ملی

۱۱۶.    قانون اجازه پرداخت مستمریات بازماندگان سه نفر صاحب منصب سوئدی مصوب ۱۳۰۳/۱۱/۰۵ مجلس شورای ملی

۱۱۷.   قانون اجازه پرداخت ماهی هیجده تومان درباره ورثه مرحوم مستشار دفتر مصوب ۱۳۰۳/۱۲/۱۰ مجلس شورای ملی

۱۱۸.   قانون اجازه پرداخت دو هزار و پانصد دلار اضافه حقوق درباره کلنل ماک کرماک مصوب ۱۳۰۴/۰۲/۰۳ مجلس شورای ملی

۱۱۹.   قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری مصوب ۱۳۰۴/۰۲/۱۵ مجلس شورای ملی

۱۲۰.   قانون اجازه پرداخت چهل و دو قران شهریه درباره دو نفر ورثه حاج علی مصری مصوب ۱۳۰۴/۰۲/۲۰ مجلس شورای ملی

۱۲۱.   قانون اجازه ضبط مستمری دیوانی میرزا حسین خان اقبال الملک و پرداخت شصت تومان شهریه درباره مشارالیه مصوب ۱۳۰۴/۰۲/۲۰ مجلس شورای ملی

۱۲۲.   قانون برقراری سیصد قران شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا محمدعلیخان سهراب‌زاده از حمل «۱۳۰۳» مصوب ۱۳۰۴/۰۲/۲۷ مجلس شورای ملی

۱۲۳.   ‌قانون اجازه پرداخت یکصد و سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا اسحق‌خان رهبر از تاریخ فوت آن مرحوم مصوب ۱۳۰۴/۰۲/۲۹ مجلس شورای ملی

۱۲۴.   قانون اجازه استخدام یازده نفر مستخدم امریکایی جهت خدمت در ادارات مالیه و یکنفر جهت ریاست امور فلاحتی مصوب ۲۹/۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

۱۲۵.   قانون اجازه پرداخت یکصد تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا محمودخان مشاورالملک از فروردین (۱۳۰۳) مصوب ۱۳۰۴/۰۶/۲۲ مجلس شورای ملی

۱۲۶.   قانون اجازه پرداخت شصت تومان بقیه شهریه جمشید خان افشار از فروردین۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴/۰۹/۰۸ مجلس شورای ملی

۱۲۷.   ‌قانون اجازه استخدام مسیو ویلهلم مایر آلمانی برای معلمی نجاری مدرسه صنعتی دولتی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۰۱ مجلس شورای ملی

۱۲۸.   قانون استخدام مستخدمین دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد سابق مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۹ مجلس شورای ملی

۱۲۹.   قانون برقراری هیجده فقره شهریه و مستمری مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مجلس شورای ملی

۱۳۰.   قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مجلس شورای ملی

۱۳۱.   قانون اجازه پرداخت حقوق منتظرین خدمت علاوه بر میزان صدی پنج وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مجلس شورای ملی

۱۳۲.   قانون شمول ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری درباره حکام محاکم و صاحب منصبان پارکه مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مجلس شورای ملی

۱۳۳.   قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص معرفه ‌الارض از آلمان و یکنفر متخصص نفط از آمریکا مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

۱۳۴.   قانون اجازه پرداخت پانزده تومان شهریه درباره حسن خان پسر مرحوم بهادر السلطنه مصوب ۱۳۰۵/۰۹/۲۷ مجلس شورای ملی

۱۳۵.   قانون لزوم تنظیم لایحه قانون تشکیلات وزارتخانه‌ها در ظرف سه ماه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

۱۳۶.    قانون اجازه پرداخت شهریه هشتاد ونه نفر آژانهای از کار افتاده نظمیه طهران مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۰۹ مجلس شورای ملی

۱۳۷.   قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جزء از محل صرفه‌جویی بودجه پرسنلی وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۲۱ مجلس شورای ملی

۱۳۸.   قانون اجازه پرداخت هشتاد تومان شهریه به اولاد مرحوم امیر سیف‌الدین میرزا جهانبانی مصوب ۱۳۰۶/۰۷/۱۱ مجلس شورای ملی

۱۳۹.   قانون برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشهدی رحمن مصوب ۱۳۰۶/۰۸/۰۴ مجلس شورای ملی

۱۴۰.   قانون اجازه پرداخت ماهی سی تومان شهریه بورثه دکتر هادی خان از ابتدای سنه ۱۳۰۶ مصوب ۲۳/۰۸/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

۱۴۱.   قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره ورثه سید اصغر فراش مصوب ۱۳۰۶/۰۸/۲۵ مجلس شورای ملی

۱۴۲.   قانون تعیین حقوق رتبه های قضائی مصوب ۱۳۰۶/۰۹/۲۶ مجلس شورای ملی

۱۴۳.   قانون اجازه پرداخت اعتبارات مخصوصه از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۱۳۰۶/۱۰/۱۷ مجلس شورای ملی

۱۴۴.   مواد الحاقیه قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۱۴ مجلس شورای ملی

۱۴۵.   تصمیم راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۱۷ مجلس شورای ملی

۱۴۶.    قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۲۶ مجلس شورای ملی

۱۴۷.   قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۲۱ مجلس شورای ملی

۱۴۸.   قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد و فارغ التحصیل‌های مدارس حقوق و سیاسی مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۱۱ مجلس شورای ملی

۱۴۹.   قانون الحاق تبصره اضافی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۸/۰۴/۰۹ مجلس شورای ملی

۱۵۰.   قانون اجازه ترفیع آقای میرعباس‌خان آریا از رتبه ۷ به ۸ مصوب ۱۳۰۸/۰۵/۲۴ مجلس شورای ملی

۱۵۱.   قانون اجازه استخدام رئیس محاسبات کل از اتباع آلمان مصوب ۱۳۰۸/۰۸/۱۶ مجلس شورای ملی

۱۵۲.   قانون طرز اعطای کمک خرج به محصلین دارالمعلمین عالی و ترتیب استخدام آنها پس از فراغت از تحصیل مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۲۱ مجلس‌شورای‌ملی

۱۵۳.   قانون برقراری ماهی یکصد و بیست تومان شهریه درباره ورثه عمید مصوب ۱۳۰۹/۰۱/۲۸ مجلس شورای ملی

۱۵۴.   قانون راجع به وظیفه وراث مستخدمین نظمیه که در نتیجه ایفای وظیفه تلف می‌شوند مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۱۵۵.   قانون برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مودت مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۰۳ مجلس شورای ملی

۱۵۶.   قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء اداره نظمیه مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۱۵۷.   قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاح ماده الحاقیه قانون استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۶ مجلس شورای ملی

۱۵۸.   قانون برقراری ماهی سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا علی‌‌خان قاضی مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۱۵۹.   قانون راجع به اعتبار حقوق هشت ماهه آخر سال ۱۳۰۹ اجرای محاکم و مامورین احضار و اجرا مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۱۶۰.   قانون راجع به اعتبار حق التدریس معلمین مدرسه درالمعلمین عالی و مدرسه طب و دواسازی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

ارتباطات:

۱۶۱.    قانون تعرفه مخابرات تلگرافی مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۱۶۲.    قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوائی مصوب ۱۳۰۹/۰۵/۱۲ مجلس شورای ملی

اساسی:

۱۶۳.    قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی مصوب ۱۳۰۴/۰۸/۰۹ مجلس شورای ملی

امور امنیتی:

۱۶۴.    قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۷ مجلس شورای ملی

امور انتظامی:

۱۶۵.    قانون سربازگیری مصوب ۱۲۹۴/۰۸/۰۹ مجلس شورای ملی

‌انتخابات:

۱۶۶.     نظامنامه انتخابات (‌اصنافی) مجلس شورای ملی مصوب ۱۲۸۵/۰۶/۱۸ مجلس شورای ملی

۱۶۷.    نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۲۸۸/۰۴/۰۹ مجلس شورای ملی

۱۶۸.    قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲۹۰/۰۷/۲۹ مجلس شورای ملی

۱۶۹.    قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون انتخابات مورخ ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری مصوب ۱۳۰۴/۰۶/۱۲ مجلس شورای ملی

۱۷۰.   قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۴/۰۶/۱۲ کمیسیون مجلس

۱۷۱.   ماده قانونی نسخ مواد (۲۵ و ۳۹) و اصلاح مواد (۲۳ و ۲۶) قانون انتخابات مورخ ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری و اصلاح ماده ۲۱ قانون انتخابات مورخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۰۴ شمسی مصوب ۱۳۰۴/۰۷/۰۵ مجلس شورای ملی

۱۷۲.   اصلاح قانونی ماده ۱۶ قانون انتخابات و اضافه تبصره به ماده مزبوره مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

۱۷۳.    قانون محدودیت وزراء و معاونین و رؤسای دوائر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه مصوب ۱۳۰۶/۰۴/۲۲ مجلس شورای ملی

انرژی:

۱۷۴.   قانون اجازه امتداد لوله نفت از بیجار خاله الی کنار شهر رشت مصوب ۲۸/۰۶/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

۱۷۵.   قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفط یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای ملی

۱۷۶. تصمیم جلسه ۲۶ سرطان ۱۳۰۳ راجع به طبع متن فرانسه امتیاز نامه نفت شمال به کمپانی سینکلر امریکایی مصوب ۱۳۰۳/۰۴/۲۶ مجلس شورای ملی

۱۷۷.   قانون تصویب حق تقدم نسبت به امتیاز انحصاری تأسیس چراغ برق اصفهان برای میرزا فضل‌الله خان دهش مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای ملی

بازارهای مالی:

۱۷۸.   تصمیم قانونی راجع به اجازه ضرب چهار کرور تومان نقره به وزارت مالیه مصوب ۱۲۸۸/۰۹/۲۲ مجلس شورای ملی

۱۷۹.   قانون اجازه خرید بیست کرور مثقال نقره مصوب ۱۲۹۰/۰۵/۱۳ مجلس شورای ملی

۱۸۰.   قانون راجع به تصویب پانزده هزار تومان قرض به مهاجرین گیلانی مصوب ۱۳۰۰/۰۷/۲۵ مجلس شورای ملی

۱۸۱.   قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده مصوب ۱۳۰۰/۱۰/۱۴ مجلس شورای ملی

۱۸۲.   ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۱۸۳.   قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان مصوب ۱۳۰۵/۱۰/۲۵ مجلس شورای ملی

۱۸۴.   قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۱۴ مجلس شورای ملی

۱۸۵.   قانون اجازه تأسیس مؤسسه رهنی از محل وجوه تقاعد مصوب ۱۳۰۵/۰۸/۱۰ مجلس شورای ملی

۱۸۶.    قانون آزادی ورود نقره و طلا و معافیت آنها از تادیه حقوق گمرکی مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۳ مجلس شورای ملی

۱۸۷.   قانون اجازه تهیه قرضه از بانک ملی به اسم بلدیه‌ها مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۰۲ مجلس شورای ملی

۱۸۸.   قانون اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران مصوب ۱۳۰۹/۰۳/۰۶ مجلس شورای ملی

۱۸۹.   قانون اجازه ضرب هفتصد و پنجاه هزار ریال مسکوک نیکل در خارجه مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۱۷ مجلس شورای ملی

۱۹۰.   قانون اجازه ایجاد وجه متحرکی برای احتیاجات خزانه داری کل به وسیله اخذ مساعده از بانک ملی مصوب ۱۳۰۹/۰۵/۳۰ مجلس شورای‌ملی

۱۹۱.   قانون آزادی ورود روپیه مصوب ۱۳۰۹/۰۵/۳۰ مجلس شورای ملی

۱۹۲.   قانون اجازه ضرب دویست هزار ریال مسکوک مس در خارجه مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۷ مجلس شورای ملی

بهداشت و درمان:

۱۹۳.   قانون راجع به حفظ‌الصحه و آبله‌کوبی مصوب ۱۲۸۹/۰۸/۱۶ مجلس شورای ملی

۱۹۴.   قانون اجازه تأسیس مؤسسه دفع آفات حیوانی و سرم سازی مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۱۶ مجلس شورای ملی

۱۹۵.   قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه مصوب ۱۳۰۵/۱۱/۱۳ مجلس شورای ملی

تجارت و بازرگانی:

۱۹۶.    معافیت گمرک ماشین نجاری و تکمه‌سازی تجار آذربایجان مصوب ۱۲۸۹/۰۲/۳۱ مجلس شورای ملی

۱۹۷.   قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای بعنوان حقوق انحصاری مصوب ۱۳۰۴/۰۳/۰۹ مجلس شورای ملی

۱۹۸.   قانون الغای قانون مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۱ راجع به منع صدور پوست بره مصوب ۱۳۰۴/۰۴/۱۴ مجلس شورای ملی

۱۹۹.   قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۳ مجلس شورای ملی

۲۰۰.   قانون اجازه تامین حقوق گمرکی و سایر عوارض مواد شیمیایی وارده به وسیله مامورین دولت شوروی از صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۷ وزارت فواید عامه مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۰۶ مجلس شورای ملی

۲۰۱.   قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت بدولت مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۰۹مجلس شورای ملی

۲۰۲.   قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۰۹مجلس شورای ملی

ثبت:

۲۰۳.   قانون نسخ قانون ثبت اسناد مورخه ۱۳۲۹ مصوب ۱۳۰۲/۰۱/۲۸ مجلس شورای ملی

۲۰۴.   قانون اصلاح قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ کمیسیون مجلس

۲۰۵.   قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۲۱ مجلس شورای ملی

۲۰۶.    قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از هزار تومان مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۲۶ کمیسیون مجلس

جرائم و مجازات‌ها:

۲۰۷.   قانون در باب اعدام محمدعلی میرزا و برادران مصوب ۱۲۹۰/۰۵/۰۶ مجلس شورای ملی

۲۰۸.   قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶/۰۹/۱۶ مجلس شورای ملی

۲۰۹.   قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مامورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی  مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۰۲ کمیسیون مجلس

۲۱۰.   قانون متمم قانون جزای عمال دولتی مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۰۹ کمیسیون مجلس

حمل و نقل:

۲۱۱.   قانون واگذاری انحصار عراده‌رانی از مشهدسر الی بارفروش مصوب ۱۲۸۹/۰۴/۱۲ مجلس شورای ملی

۲۱۲.   قانون اجازه اتوبوسرانی آزاد طهران وشمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی مصوب ۱۳۰۵/۱۰/۲۵ مجلس شورای ملی

رسانه‌های عمومی:

۲۱۳.   قانون راجع به نظارت مطبوعات مصوب ۱۳۰۱/۰۸/۱۰ مجلس شورای ملی

رفاه و تأمین اجتماعی:

۲۱۴.   مستمری ورثه حاج سیدآقا مقتول مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۲۱۵.   مستمری ورثه مرحوم میرزا غلامحسین مقتول در حضرت عبدالعظیم (ع) مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۲۱۶.    مستمری ورثه علی‌اکبرخان مقتول در زنجان مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۲۱۷.   مستمری ورثه حمزه مقتول در وقعه مجلس مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۲۱۸.   مستمری والده آقا محمود مصوب ۱۲۸۹/۰۵/۰۷ مجلس شورای ملی

۲۱۹.   مستمری آقا شیخ محمد صالح و آقا شیخ عبدالحسین مصوب ۱۲۸۹/۰۵/۰۷ مجلس شورای ملی

۲۲۰.   مستمری آقا شیخ حبیب‌الله گیلانی مصوب ۰۷/۰۵/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

۲۲۱.   مستمری آقا شیخ هادی استرآبادی مصوب ۱۲۸۹/۰۷/۲۰ مجلس شورای ملی

۲۲۲.   مقرری شجیع‌السلطان بانه مصوب ۱۲۸۹/۰۸/۱۱ مجلس شورای ملی

۲۲۳.   مستمری مشهدی تقی مجاهد اردبیلی مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۱۴ مجلس شورای ملی

۲۲۴.   مقرری داودخان مجاهد مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۲۶ مجلس شورای ملی

۲۲۵.   حقوق جنسی ورثه مرحوم آقا سید عبدالله مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای ملی

۲۲۶.    مقرری ورثه قانونی یوسف مجاهد مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۱۳ مجلس شورای ملی

۲۲۷.   تصمیم قانونی راجع به قطع حقوق بانوی عظمی مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۱۵ مجلس شورای ملی

۲۲۸.   مخارج راه حسن‌خان مجاهد تبریزی مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۱۲ مجلس شورای ملی

۲۲۹.   مقرری وراث میرزا اسمعیل و آقا سید حسن مجاهد مقتول مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۱۴ مجلس شورای ملی

۲۳۰.   مخارج راه آقا شیخ محمدتقی مجتهد مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۱ مجلس شورای ملی

۲۳۱.   مستمری مادر غلامحسین خان مجاهد مقتول (ماهیانه) مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۸ مجلس شورای ملی

۲۳۲.   مخارج راه میرزا محمدعلی خان و میرزا عباس خان اخوان شیخعلی خان مجاهد مقتول مصوب ۱۲۹۰/۰۵/۱۳ مجلس شورای ملی

۲۳۳.   مقرری ادیب المجاهدین کرمانی مصوب ۱۲۹۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای ملی

۲۳۴.   مقرری حاج میرزا آقای خوئی مصوب ۱۶/۰۶/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

۲۳۵.   مقرری ورثه مرحوم آقا سید ریحان الله مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۱۸ مجلس شورای ملی

۲۳۶.    مقرری ورثه میرزا جواد مقتول مصوب ۱۲۹۰/۰۷/۲۶ مجلس شورای ملی

۲۳۷.   مقرری میرزا محمد خانقاهی مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۰۷ مجلس شورای ملی

۲۳۸.   مخارج معالجه و معاش نظام الممالک مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۱۱ مجلس شورای ملی

۲۳۹.   اعتبار برای پرداخت طلب ارباب لطف الله از بابت قیمت گندم مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۱۹ مجلس شورای ملی

۲۴۰.   مقرری وراث میرزا حبیب الله مقتول مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

۲۴۱.   مقرری حاجی علیقلی شتردار مصوب ۲۳/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

۲۴۲.   قانون تصویب بیست تومان مستمری برای ورثه بنان السلطان مرحوم مصوب ۱۳۰۰/۱۰/۰۹ مجلس شورای ملی

۲۴۳.   قانون اجازه پرداخت بیست وسه تومان شهریه درباره وراث مرحوم میرزا غفور خان عماد دفتر مصوب ۱۳۰۵/۱۱/۱۱ مجلس شورای ملی

۲۴۴.   مقرری ورثه مرحوم حاج میرزا ابراهیم‌آقا مصوب ۱۲۸۹/۰۱/۰۹ مجلس شورای ملی

۲۴۵.   مقرری ورثه مرحوم عظیم زاده مصوب ۰۱/۰۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

۲۴۶.    مقرری ورثه مرحوم یحیی‌میرزا مصوب ۱۲۸۹/۰۲/۰۱ مجلس شورای ملی

۲۴۷.   قروض مرحوم حاج میرزا ابراهیم‌آقا مصوب ۱۲۸۹/۰۲/۱۰ مجلس شورای ملی

۲۴۸.   قانون برقراری یکصد تومان شهریه در حـق چهار نفر ورثه مرحوم حاجی شیخ محمد جواد خراسانی مصوب ۱۳۰۰/۱۱/۲۰ مجلس‌شورای‌ملی

۲۴۹.   قانون برقرای یکصد و شش تومان و سه قران شهریّه مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۱۵ مجلس شورای ملی

۲۵۰.   قانون برقراری اضافه شهریّه در حق بازماندگان آقا سید حسین اردبیلی مرحوم مستشار الّدوله مصوب ۱۳۰۱/۱۱/۲۹ مجلس شورای ملی

۲۵۱.   قانون برقراری چهل و یک تومان مستمری در حق سید مچول مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۴ مجلس شورای ملی

۲۵۲.   قانون برقراری پانزده تومان شهریه در حق ورثه مرحوم میرزا سید علی مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۲۵۳.   قانون راجع به مستمری آقاسید حسن کشفی و ورثه مرحوم منوچهر میرزا مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۷ مجلس شورای ملی

۲۵۴.   قانون راجع به مستمری آقا سید محمد باقر صدر الاسلام مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۹ مجلس شورای ملی

۲۵۵.   قانون اجازه پرداخت پانصد تومان شهریه ورثه مرحوم آیت الله بهبهانی بدون کسر مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۲۵۶.    قانون برقراری یکصد و پنجاه تومان شهریه درباره ورثه مرحوم حاج میرزا علی محمد دولت آبادی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

۲۵۷.   قانون اضافه یک درجه دو قرانی بر درجات موجوده تذکره اتباع بی‌بضاعت مصوب ۱۳۰۳/۰۴/۰۱ مجلس شورای ملی

۲۵۸.   قانون اجازه پرداخت برجی پنجاه تومان شهریه درباره آقا شیخ صادق مفیدی از حمل ۱۳۰۳ مادام الحیواه مصوب ۱۳۰۳/۰۵/۰۷ مجلس شورای ملی

۲۵۹.   قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره وراث محمدعلی سوار گمرک اواچیق مصوب ۱۳۰۳/۰۷/۲۰ مجلس شورای ملی

۲۶۰.    قانون اجازه پرداخت ماهی نود تومان شهریه درباره میرزا عباسعلی خان مجدالسلطان مهندس از حمل ۱۳۰۳مادام العمر مصوب ۱۳۰۳/۰۷/۲۲ مجلس شورای ملی

۲۶۱.    قانون اجازه پرداخت یک‌هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوقه ایشان مصوب ۱۳۰۳/۰۸/۰۳ مجلس شورای ملی

۲۶۲.    قانون اجازه پرداخت ماهی ده تومان شهریه درباره وراث مرحوم ضیاءِالدین خان مصوب ۱۳۰۳/۰۸/۰۳ مجلس شورای ملی

۲۶۳.    قانون اجازه پرداخت سیصد تومان ماهیانه بابت مخارج آقای محمد تقی بیک قوش بیکی از حمل ۱۳۰۳مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۰۶ مجلس شورای ملی

۲۶۴.    قانون اجازه پرداخت ده تومان و شش قران وظیفه ورثه مرحوم مجدالاشراف مصوب ۱۳۰۳/۱۲/۱۰ مجلس شورای ملی

۲۶۵.    ‌قانون اجازه پرداخت یکصد تومان شهریه درباره ورثه مرحوم آقا سید محمدرضا مساوات مصوب ۱۳۰۴/۰۸/۱۴ مجلس شورای ملی

۲۶۶.     قانون اجازه پرداخت یکصد تومان شهریه درباره زهرا خانم صبیه مرحوم آقا میرزا علیخان صفا مصوب ۱۳۰۴/۰۸/۱۹ مجلس شورای ملی

شوراها و شهرداری‌ها:

۲۶۷.    قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۰۲/۳۰ مجلس شورای ملی

۲۶۸.    نظامنامه بلدیه مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۰۹ کمیسیون مجلس

صنعت:

۲۶۹.    قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون‌سازی به ربیع‌زاده و شرکاء مصوب ۱۲۸۹/۰۸/۲۵ مجلس شورای ملی

۲۷۰.   قانون امتیاز چرم سازی مصوب ۱۲۹۰/۰۷/۳۰ مجلس شورای ملی

۲۷۱.   قانون انتقال یک دستگاه چراغ برق سلطنت آباد به قم و تخصیص آن برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه سلام اللّه علیها مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۰۱ مجلس شورای ملی

۲۷۲.   قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۱۵ مجلس شورای ملی

عمران:

۲۷۳.   قانون اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۰ مجلس شورای ملی

۲۷۴.   قانون اجازﮤ ساختمان راه ‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۰۴ مجلس شورای ملی

۲۷۵.   قانون اجازه واگذاری نقشه برداری مفصل خط راه‌آهن بسندیکای متشکله از کمپانی امریکایی وکمپانی‌های آلمانی مصوب ۱۳۰۷/۰۱/۳۰ مجلس شورای ملی

۲۷۶.    تصمیم راجع به ساختمان و ایجاد پل متحرک بر روی سفیدرود مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۰۲ مجلس شورای ملی

عمران / مالیه عمومی/ تجارت و بازرگانی/ کشاورزی/صنعت/ معدن:

۲۷۷.   قانون اجازه تأسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی بجای وزارت فوائد عامه مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۲۷ مجلس شورای ملی

عوارض غیردولتی:

۲۷۸.   توقیف وجه مأخوذی بلدیه از بابت روشنایی و احتسابیه از وزارت مالیه مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۰۹ مجلس شورای ملی

قانونگذاری:

۲۷۹.   تصویب خطابه افتتاح مجلس شورای ملی مصوب ۱۲۹۳/۱۰/۱۲ مجلس شورای ملی

۲۸۰.   تصمیم مجلس شورای ملی راجع به انتخاب کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به محاسبات خزانه‌داری مصوب ۱۲۹۳/۱۱/۱۹ مجلس‌شورای ملی

۲۸۱.   تصمیم مجلس شورای ملی راجع به مراجعه نظامنامه داخلی مجلس به کمیسیون خاص مصوب ۱۲۹۳/۱۲/۱۴ مجلس شورای ملی

۲۸۲.   ابراز اعتماد به کابینه مشیرالدوله مصوب ۲/۱۱/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

۲۸۳.   قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمسیون پارلمانی عدلیه بطور موقت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

۲۸۴.   قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۲۸۵.   راجع به نظامنامه داخلی تصمیم راجع به تشکیل کمیسیونی برای تعیین تکلیف(مطلب) و تهیه موادی برای آن مصوب ۱۳۰۳/۰۴/۰۵ مجلس شورای ملی

۲۸۶.    راجع به نظامنامه داخلی تصمیم جلسه هفدهم سرطان «۱۳۰۳» راجع به محفوظ بودن سابقه مذاکرات نمایندگان در ابتدا و انتهای جلسات مصوب ۱۳۰۳/۰۴/۱۷ مجلس شورای ملی

۲۸۷.   تصمیم جلسه سوم عقرب ۱۳۰۳ راجع به تشکیل کمیسیون شش نفری منتخبه از شعب بنام اقتصادیات برای حل مشکلات مسائل اقتصادی مصوب ۱۳۰۳/۰۸/۰۳ مجلس شورای ملی

۲۸۸.   قوانین اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۳۰۳/۰۸/۱۰ مجلس شورای ملی

۲۸۹.   تصمیم راجع به تجدید نظر در قانون استخدام مصوب ۱۳۰۵/۰۶/۱۹ مجلس شورای ملی

۲۹۰.   تصمیم راجع به تشکیل کمیسیون حرمین شریفین مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

۲۹۱.   قانون اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۵/۰۹/۰۸ مجلس شورای ملی

۲۹۲.   ‌قانون اجازﮤ اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه مصوب ۱۳۰۵/۱۱/۲۷ مجلس شورای ملی

۲۹۳.   تصمیم جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۰۶ راجع به تعطیل جلسات مجلس مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۰۶مجلس شورای ملی

۲۹۴.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۱۵ مجلس شورای ملی

۲۹۵.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی

۲۹۶.    قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۳۰۷/۰۹/۰۴ مجلس شورای ملی

۲۹۷.   تصمیم به تجدید نظر در نظامنامه داخلی و انتخاب کمیسیون دوازده نفری برای این منظور مصوب ۱۳۰۷/۰۹/۱۵ مجلس شورای ملی

۲۹۸.   تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیونی برای طرح راپرت اداره مباشرت مجلس در موضوع کارخانه کاغذسازی مصوب ۱۳۰۸/۰۱/۲۲ مجلس شورای ملی

۲۹۹.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۱۰ مجلس شورای ملی

۳۰۰.   قانون اجازه لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۱۳۰۸/۰۸/۱۲ مجلس شورای ملی

۳۰۱.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۱۳۰۹/۰۱/۲۸ مجلس شورای ملی

۳۰۲.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

کشاورزی:

۳۰۳.   تصمیم جلسه هفتم عقرب ۱۳۰۳ راجع به دعوت دولت به تشکیل هیئت مختلفی برای مطالعه در امور اقتصادی و تسلیم راپرت آن بمجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۳/۰۸/۰۷ مجلس شورای ملی

مالیه عمومی:

۳۰۴.   تصویب مصارف لازم قشونی برای مصارف دوماهه سوار و سه‌ماهه سرباز مامورگیلان مصوب ۱۲۸۸/۱۰/۱۷ مجلس شورای ملی

۳۰۵.   تصویب مصارف مجاهدین مأمور اردبیل مصوب ۱۷/۱۰/۱۲۸۸  مجلس شورای ملی

۳۰۶.    مصارف معالجه حاج میرزا موسی‌خان میرپنجه مصوب ۱۲۸۸/۱۰/۱۷ مجلس شورای ملی

۳۰۷.   تصمیم قانونی راجع به اجاره باغات دولتی به طرز مزایده مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۱۴ مجلس شورای ملی

۳۰۸.   تتمه مخارج اردوی اردبیل و حقوق پس افتاده مجاهدین مصوب ۱۴/۱۲/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

۳۰۹.   مخارج مراجعت ده نفر شاگرد ایرانی که در مدرسه نظامی اسلامبول مشغول تحصیل بوده‌اند مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۱۹ مجلس شورای ملی

۳۱۰.   مخارج تعمیر کشتی‌های دولتی در خلیج فارس مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۳۱۱.   اعتبار به وزارت جنگ برای کرایه ماشین و آلات توپ‌ریزی از گیلان به تهران مصوب ۱۲۸۹/۰۴/۰۲ مجلس شورای ملی

۳۱۲.   واگذاری دو هزار ذرع از اراضی نگارستان به مدرسه نقاشی و تصویب مخارج آن مصوب ۱۲۸۹/۰۵/۰۷ مجلس شورای ملی

۳۱۳.   طلب حاج عدل‌السلطنه مصوب ۱۲۸۹/۰۶/۰۴ مجلس شورای ملی

۳۱۴.   اعتبار به وزارت داخله برای ساختمان قرانطینه در سرحدات شمال مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۰۷ مجلس شورای ملی

۳۱۵.   مخارج اعزام چهارنفر شاگرد مدرسه سیاسی به پاریس مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۱۴ مجلس شورای ملی

۳۱۶.    اعتبار به وزارت معارف و اوقاف برای تکمیل بنایی و اثاثیه مدرسه نقاشی مصوب ۱۲۸۹/۱۲/۱۸ مجلس شورای ملی

۳۱۷.   قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲۸۹/۱۲/۲۳ مجلس شورای ملی

۳۱۸.   مخارج امتداد سیم تلگراف از عراق به گلپایگان و خوانسار و محلات و کمره مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۰۹ مجلس شورای ملی

۳۱۹.   قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۱۳ مجلس شورای ملی

۳۲۰.   مخارج ساختمان تلگراف خانه و پست خانه در سرحد جلفا در سنه تنگوزییل مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۱۴ مجلس شورای ملی

۳۲۱.    واگذاری ۱۳۷۷۰ ذرع از اراضی نگارستان بمدرسه حقوق و سیاسی و تأسیس موزه و کتابخانه ملی و تصویب مخارج‌ ساختمان مدرسه حقوق و سیاسی مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۲۸ مجلس شورای ملی

۳۲۲.    تخفیف ۱۳۴ تومان تفاوت عمل صنف صباغ کاشان و ۱۶۰ تومان نصف تفاوت عمل صنف دباغ کاشان مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۲۸ مجلس شورای ملی

۳۲۳.   قانون راجع به مخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره مصوب ۱۲۹۰/۰۲/۲۸ مجلس شورای ملی

۳۲۴.   قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۰۹ مجلس شورای ملی

۳۲۵.   مخارج استرداد اسرای قوچان توسط میرزا اسمعیل‌خان فرزانه در عشق‌آباد (‌به تسعیر تومان) مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۱۳ مجلس شورای ملی

۳۲۶.    قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف طهران و خوار مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۳۰ مجلس شورای ملی

۳۲۷.   تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت بوراث مرحوم آیت‌‌الله طهرانی مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۱ مجلس شورای ملی

۳۲۸.   اعتبار به هیئت دولت برای مخارج نظامی و مخارج مخفیه مصوب ۱۲۹۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای ملی

۳۲۹.   قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۰۴ مجلس شورای ملی

۳۳۰.   اعتبار به وزارت معارف برای اثاثیه پنج باب مدارس ابتدائی دولتی مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۰۷ مجلس شورای ملی

۳۳۱.   قانون راجع به حقوقات اشخاصی که در جزو بودجه دربار حقوق داشته‌اند مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۱۶ مجلس شورای ملی

۳۳۲.   اعتبار باداره مباشرت برای طبع قوانین دوره دوم تقنینیه مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۵ مجلس شورای ملی

۳۳۳.   قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۱۲۹۳/۱۲/۲۶ مجلس شورای ملی

۳۳۴.   تصمیم مجلس شورای ملی راجع به اجرای موقت بودجه‌های مصوبه کمیسیون بودجه و موقوف الاجرا ماندن بودجه دوائر و اداراتی که جدیداً برای آن بودجه پیشنهاد می‌شود تا تصویب مجلس مصوب ۱۲۹۴/۰۳/۰۷ مجلس شورای ملی

۳۳۵.   قانون تمدید مدت مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه مصوب ۰۶/۰۵/۱۲۹۴ مجلس شورای ملی

۳۳۶.    قانون اصلاح ماده دوم قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲۹۴/۰۷/۰۹ مجلس شورای ملی

۳۳۷.   قانون فروش رحبه و غبیرا مصوب ۱۲۹۴/۰۷/۰۹ مجلس شورای ملی

۳۳۸.   قانون راجع به اعتبار پانزده هزار تومان برای تعمیر سد جاجرود مصوب ۱۳۰۰/۰۷/۲۳ مجلس شورای ملی

۳۳۹.   قانون تسلیم قراولخانه گذر لوطی صالح به مسجد جنب آن مصوب ۱۳۰۰/۰۸/۱۸ مجلس شورای ملی

۳۴۰.   قانون بودجه جمع مجلس مصوب ۱۳۰۰/۰۹/۰۹ مجلس شورای ملی

۳۴۱.   قانون راجع به تصویب یک هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات مصوب ۱۳۰۰/۱۱/۰۸ مجلس شورای ملی

۳۴۲.   قانون تفریغ بودجه یک ساله توشقان ئیل ۱۲۹۴ مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

۳۴۳.   قانون تفریغ بودجه پنج ساله اوقات فترت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

۳۴۴.   قانون اعتبارات مخارج مملکتی مصوب ۱۳۰۰/۱۲/۰۳ مجلس شورای ملی

۳۴۵.   قانون اجازه پرداخت مخارج یکساله جامعه ملل از بابت سهمیه دولت علیه ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

۳۴۶.    قانون تصویب مبلغ دو هزار و یک صد و چهل تومان اعتبار برای احداث بنای جدید محل مخزن و شعب گمرک بندر قشم مصوب ۱۳۰۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای ملی

۳۴۷.   قانون یکصد هزار تومان اعتبار مقدماتی جهت مخارج مربوطه به اعاشه و اعمار نقاط غارت‌زده صفحه آذربایجان مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

۳۴۸.   قانون اعتبار برای مخارج اعزام و تحصیل شصت نفر محصل نظامی بپاریس مصوب ۱۳۰۱/۰۳/۰۸ مجلس شورای ملی

۳۴۹.   قانون یکهزارو پانصد(۱۵۰۰) تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محاکم قضائی رشت مصوب ۱۳۰۱/۰۳/۲۵ مجلس شورای ملی

۳۵۰.   قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب ۱۳۰۱/۰۳/۳۰ مجلس شورای ملی

۳۵۱.   قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۳۰۱/۰۴/۱۱ مجلس شورای ملی

۳۵۲.   قانون اعتبار برای پرداخت غرامات امانات مسروقه پستی مصوب ۱۳۰۱/۰۴/۱۸ مجلس شورای ملی

۳۵۳.   قانون اعتبار برای سیم‌کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت بترشیز و دائر شدن تلگرافخانه‌های آنها مصوب ۱۳۰۱/۰۴/۱۸ مجلس شورای ملی

۳۵۴.   قانون پنجاه هزار روپیه اضافه اعتبار برای خرید عمارت ژنرال قونسولگری دولت علیه در بغداد مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

۳۵۵.   قانون اجازه پرداخت دو هزار و چهارصد (۲۴۰۰) تومان قرضه به عادل خان زیاد خانوف مصوب ۱۳۰۱/۰۶/۲۲ مجلس شورای ملی

۳۵۶.    قانون اضافه اعتبار برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان مصوب ۱۳۰۱/۰۶/۲۷ مجلس شورای ملی

۳۵۷.   قانون هشتصد تومان اعتبار مخارج بنای سه برج اقامتگاه مستحفظین خط دربند تا حوض خان کرمان مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۰۱ مجلس شورای ملی

۳۵۸.   قانون برقراری بیست و پنج فقره شهریه مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۰۴ مجلس شورای ملی

۳۵۹.   تصمیم قانونی راجع به نه فقره شهریه مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۰۸ مجلس شورای ملی

۳۶۰.    قانون اعتبار برای سیم‌کشی خط تلگراف از کرند الی قره تو و دائر کردن تلگرافخانه در دو نقطه مزبور مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۱۱ مجلس شورای ملی

۳۶۱.    قانون اعتبار برای امتداد سیم از گناباد به تون قرضه در وجه وزارت فوائد عامه برای نمایشگاه امتعه وطنی و مرمت و ایجاد بروج نظامی بروجرد مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۱۲ مجلس شورای ملی

۳۶۲.    قانون اضافه اعتبار برای مخارج مسافرت مستشاران امریکایی مصوب ۱۳۰۱/۰۷/۲۴ مجلس شورای ملی

۳۶۳.    قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۲۴ مجلس شورای ملی

۳۶۴.    قانون ششصد تومان اعتبار برای ازدیاد سه الی چهار نفر تندنویس مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۲۸ مجلس شورای ملی

۳۶۵.    قانون یک هزار و دویست تومان اعتبار اضافی برای مطبوعات مجلس مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۲۸ مجلس شورای ملی

۳۶۶.     قانون اجازه پرداخت قیمت طبع ۸۹ شماره روزنامه رسمی مصوب ۱۳۰۱/۱۱/۲۸ مجلس شورای ملی

۳۶۷.    قانون بودجه راجع بحقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین و وراث مستخدمین وزارت خارجه مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

۳۶۸.    قانون تشکیل اداره خزانه داری کل مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۰۵ مجلس شورای ملی

۳۶۹.    قانون اضافه اعتبار بودجه دربار سلطنتی مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۲۰ مجلس شورای ملی

۳۷۰.   قانون یکصد هزار تومان اعتبار مصارف انتخابات دوره پنجم تقنینیه مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۲۲ مجلس شورای ملی

۳۷۱.   قانون چهل و هشت هزار تومان اعتبار مخارج فوق العادﮤ مستخدمین امریکایی مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۲۲ مجلس شورای ملی

۳۷۲.   قانون اجازه پرداخت مستمریات چهار نفر شاهزادگان عظام مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

۳۷۳.   قانون پانصد و پنجاه هزار تومان اعتبار ضروری وزارت مالیه مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

۳۷۴.   قانون پنجاه تومان اعتبار کمک خرج مجله معارف مصوب ۱۳۰۲/۰۱/۲۷ مجلس شورای ملی

۳۷۵.   قانون اجازه پرداخت مخارج احضار سوار بختیاری مأمور خراسان مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

۳۷۶.    قانون اعتبار برای مصارف روشنایی اماکن مقدسه و غیره مصوب ۱۳۰۲/۰۲/۱۶ مجلس شورای ملی

۳۷۷.   قانون اجازه پرداخت مستمری یمن الدوله مصوب ۱۳۰۲/۰۲/۲۲ مجلس شورای ملی

۳۷۸.   قانون تفریغ بودجه سنه ایت ائیل سال ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۴ مجلس شورای ملی

۳۷۹.   قانون بیست و سه هزار تومان اعتبار مطبعه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۴ مجلس شورای ملی

۳۸۰.   قانون اجازه پرداخت ماهی یک‌هزار تومان در حق هر یک از شاهزادگان عظام (عضدالسلطان و نصرت السلطنه) مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۳۸۱.   قانون بودجه سال ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۶ مجلس شورای ملی

۳۸۲.   قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنت عظمی مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۰۲  مجلس شورای ملی

۳۸۳.   قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه تومان از عایدات کلکرانی شط کارون در وجه سادات کلانتری مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای ملی

۳۸۴.   تصمیم قانونی راجع بمصارف روشنایی و عوض بهره و حق الارض سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای ملی

۳۸۵.   قانون راجع به اضافه اعتبار بودجه ایت ئیل وزارت معارف بابت حقوق معلمین ژیمناستیک و قیمت ذغال سنگ مدارس متوسطه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۳۸۶.    قانون پنجاه هزار تومان اعتبار اضافی مخارج انتخابات دوره پنجم تقنینیه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۳۸۷.   قانون اضافه بودجه سال ایت ئیل نظمیه رشت و انزلی مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۳۸۸.   قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای اعانه مصیبت زدگان تربت مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۳۸۹.   قانون اجازه پرداخت سیصد خروار شلتوک حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ از قرار خرواری (بوقربلده بیست من است) دو تومان مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۳۹۰.   قانون اضافه اعتبار بودجه ایت ئیل وزارت معارف بابت کسر بودجه مدارس حومه طهران مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۳۹۱.   قانون اعتبار پرداخت وجه کنترات معلمین اروپائی و اعتبار مدرسه آلمانی و خرج سفر مأمورین معارف و اوقاف مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۳۹۲.   قانون اجازه پرداخت بقیه حقوق چهار ماهه آخر سنه تنگوزئیل منتظرین خدمت وزارت خارجه مصوب ۱۳۰۳/۰۴/۰۵ مجلس شورای ملی

۳۹۳.   قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم از اعتبارات بودجه سنه ماضیه ۱۳۰۲ بابت سرطان ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳/۰۵/۱۲ مجلس شورای ملی

۳۹۴.   قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه ماضیه تنگوزئیل بابت برج اسد سیچقان ئیل مصوب ۱۳۰۳/۰۶/۱۵ مجلس‌شورای‌ملی

۳۹۵.   قانون اخذ حق تمبر از بلیط‌های ورودیه نمایشگاه‌ها و مجالس تفریح عمومی مصوب ۱۳۰۳/۰۶/۲۶ مجلس شورای ملی

۳۹۶.    قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه تنگوزئیل بابت برج سنبله سیچقان ئیل ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳/۰۷/۱۲ مجلس شورای ملی

۳۹۷.   قانون اجازه خریداری مایملک بوداغیانس و استونس در دریاچه ارومیه مصوب ۱۳۰۳/۰۷/۱۳ مجلس شورای ملی

۳۹۸.   قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم اعتبارات مصوبه سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ از بابت مخارج برج میزان سیچقان ئیل ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳/۰۷/۳۰ مجلس شورای ملی

۳۹۹.   اجازه اختصاص شصت ذرع مربع اراضی جنبین مسجد چهار بازار حسنعلی میرزائی برای وسعت و احتیاجات مسجد مزبور مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

۴۰۰.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۳ بابت ماه فروردین ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴/۰۲/۱۰ مجلس شورای ملی

۴۰۱.   قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۳ بابت اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴/۰۳/۰۹ مجلس شورای ملی

۴۰۲.   قانون اجازه پرداخت مستمریات سنه «۱۳۰۳» وزارت پست و تلگراف به‌طور موقت از قرار تومانی یک تومان مصوب ۱۳۰۴/۰۳/۱۲ مجلس شورای ملی

۴۰۳.   قانون اجازه تخصیص محل مستمری آقایان پیرنیا و مصرف روشنایی مدرسه اسلامی یزد به مصارف مدارس ملی یزد و‌ نائین مصوب ۱۳۰۴/۰۳/۲۴ مجلس شورای ملی

۴۰۴.   قانون اعتبار دویست و چهار هزار و سیصد و چهل و پنج تومان و شش قران برای مخارج فوریه ۱۳۰۴ وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

۴۰۵.   قانون معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت‌سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل مصوب ۱۳۰۴/۰۶/۱۹ مجلس شورای ملی

۴۰۶.    قانون اجازه انتقال عمارت و باغات و قنوات سلطنت‌آباد و اقدسیه و منضمات آن به ملکیت والا حضرت ولیعهد و‌ پرداخت بیست هزار تومان بابت مطالبات معوقه ایشان مصوب ۱۳۰۴/۰۶/۲۲ مجلس شورای ملی

۴۰۷.   قانون اعتبار یکصد و پنجاه هزار تومان برای مصارف انتخابات دوره ششم تقنینیه مصوب ۱۳۰۴/۰۶/۳۱ مجلس شورای ملی

۴۰۸.   قانون اجازه واگذاری چهارصد گز مربع اراضی جنب خندق شهر کرمان بحاجی‌علی‌اکبر(‌مروج‌الصنایع) مصوب ۱۳۰۴/۰۸/۰۵ مجلس‌شورای‌ملی

۴۰۹.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی ‌مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۴ شمسی مصوب ۱۳۰۴/۰۸/۱۰ مجلس شورای ملی

۴۱۰.   قانون تکمیل و اصلاح قانون اعتبار پنجاه هزار تومان برای مخارج تشکیل مجلس مؤسسان مصوب ۱۳۰۴/۰۸/۲۴ مجلس شورای ملی

۴۱۱.   قانون اجازه پرداخت یکصدتومان شهریه درباره میرصادقخان طباطبایی‌وکیلی از اول فروردین(۱۳۰۴) مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۰۱ مجلس‌شورای‌ملی

۴۱۲.   قانون بیست هزار تومان اعتبار برای توسعه شعب دفع آفات حیوانی بوزارت فوائد عامه مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۰۳ مجلس شورای ملی

۴۱۳.   قانون اجازه تخصیص عوائد اضافی تمبر فردوسی برای ساختن مقبره فردوسی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۰۱ مجلس شورای ملی

۴۱۴.   قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان اعتبار مخارج مجلس مؤسسان و الغای پنجاه هزار تومان اعتبار سابق مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۰۶ مجلس شورای ملی

۴۱۵.   قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۱ مجلس شورای ملی

۴۱۶.    ‌قانون سی و یکهزار تومان اعتبار برای تأسیس مدارس جدیده در آذربایجان و رفع نواقص اداری معارف آن ایالت مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۱ مجلس شورای ملی

۴۱۷.   قانون پنج میلیون قران اعتبار برای تهیه راه و وسائل نقلیه جهت ایالات شمالی و شرق مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۰ مجلس شورای ملی

۴۱۸.   قانون یکصد هزار تومان اعتبار برای مخارج جشن جلوس و تاجگذاری مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مجلس شورای ملی

۴۱۹.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مجلس شورای ملی

۴۲۰.   قانون اجازه پرداخت هشتصد و هفتاد و پنج قران شهریه بورثه مرحوم حاج‌شیخ عبدالنبی مصوب ۱۳۰۵/۰۸/۱۷ مجلس شورای ملی

۴۲۱.   قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و سه تومان و سه قران شهریه به ورثه مرحوم میرزا سید محمدخان نصر مصوب ۱۳۰۵/۰۸/۱۷ مجلس شورای ملی

۴۲۲.   قانون الغاء عوارض راجع به روده مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

۴۲۳.   قانون اعتبار پرداخت بقیه حقوق سنه ۱۳۰۴ منتظرین خدمت مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

۴۲۴.   قانون اجازه پرداخت بودجه مؤسسات جدید معارفی و اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس مصوب ۱۳۰۵/۱۱/۲۳ مجلس شورای ملی

۴۲۵.   اجازه پرداخت اضافه بودجه اداره صحیه کل مملکتی مصوب ۱۳۰۵/۱۱/۲۳ مجلس شورای ملی

۴۲۶.    قانون اجازه پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تگلراف از ابتدای سنه ۱۳۰۵ مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۰۷ مجلس شورای ملی

۴۲۷.   قانون پرداخت حقوق و مخارج صاحب‌منصبان سوئدی در سنه ۱۳۰۴ برای مخارج اضافی ۱۳۰۵ اداره نظمیه مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۲۳ مجلس شورای ملی

۴۲۸.   ‌قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

۴۲۹.   قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار مؤسسه دفع آفات حیوانی و اجازه استخدام متخصص امریکایی برای مؤسسه مزبوره مصوب ۱۳۰۵/۱۱/۲۳ مجلس شورای ملی

۴۳۰.   قانون اجازه پرداخت تتمه اضافه حقوق مصوبه اعضاء و اجزای اداری مجلس از آغاز سال ۱۳۰۵ مصوب ۱۳۰۶/۰۱/۲۰ مجلس شورای ملی

۴۳۱.   قانون اعتبار بودجه سنه ۱۳۰۶ و سایر اعتبارات مربوطه بسنه مالی ۱۳۰۵ وزارت عدلیه مصوب ۱۳۰۶/۰۱/۲۰ مجلس شورای ملی

۴۳۲.   قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت معارف مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

۴۳۳.   قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف مصوب ۱۳۰۶/۰۱/۲۲ مجلس شورای ملی

۴۳۴.   قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی مصوب ۱۳۰۶/۰۱/۲۲ مجلس شورای ملی

۴۳۵.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه های مصوب و پرداختی اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج دولت در فروردین ماه ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۰۲ مجلس شورای ملی

۴۳۶.    قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت داخله مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۰۳ مجلس شورای ملی

۴۳۷.   قانون اجازه پرداخت بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی بدو قسط متساوی مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۰۹ مجلس شورای ملی

۴۳۸.   قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدائی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۱۴ مجلس شورای ملی

۴۳۹.   قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۲۴ مجلس شورای ملی

۴۴۰.   قانون اختصاص بیست‌هزار تومان از محل صرفه جوئی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی مصوب ۱۳۰۶/۰۴/۲۹ مجلس شورای ملی

۴۴۱.   قانون اجازه پرداخت چهل هزار تومان برای اعزام طبیب و سایر حوائج صحی ولایات مصوب ۱۳۰۶/۰۴/۲۹ مجلس شورای ملی

۴۴۲.   قانون اعتبار یکصد و پنجاه و سه هزار تومان برای مخارج فنی و اداری راه آهن در سنه ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۰۵/۰۸ مجلس شورای ملی

۴۴۳.   قانون اجازه مصرف هشت هزار تومان برای قنوات قزوین از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۱۳۰۶/۰۵/۱۰ مجلس شورای ملی

۴۴۴.   قانون اعتبار مخارج روضه خوانی در مجلس شورای ملی بابت سنه ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۰۵/۱۱ مجلس شورای ملی

۴۴۵.   قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۲ مجلس شورای ملی

۴۴۶.    قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان بصحیه کل مملکتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۶ مجلس شورای ملی

۴۴۷.   قانون اجازه پرداخت سی و شش هزار تومان اضافی به بلدیه اصفهان در ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۹ مجلس شورای ملی

۴۴۸.   قانون اعتبار ده هزار تومان برای مخارج احصائیه و توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایران مقیم عراق عرب مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۰۶  مجلس شورای ملی

۴۴۹.   قانون برقراری پانصد و شصت تومان مستمری در حق علماء ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۳۰ مجلس شورای ملی

۴۵۰.   قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و پنج‌ هزار تومان برای آب طهران و عریض نمودن خیابانها از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۱۳۰۶/۰۷/۰۲ مجلس شورای ملی

۴۵۱.   قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳۰۶/۰۷/۱۳ مجلس شورای ملی

۴۵۲.   قانون اعتبار برای مخارج سیم‌کشی‌های نقاط جدید مصوب ۱۳۰۶/۰۷/۲۳ مجلس شورای ملی

۴۵۳.   قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ کابینه ریاست وزراء مصوب ۱۳۰۶/۰۸/۰۲ مجلس شورای ملی

۴۵۴.   قانون اجازه احتساب شش هزار تومان علاوه بر اعتبارات ۱۳۰۵ وزارت عدلیه برای تشکیلات ثبت اسناد گیلان و سایر مخارج ضروری آن وزارتخانه مصوب ۱۳۰۶/۰۸/۱۴ مجلس شورای ملی

۴۵۵.   قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عوائد مستغلات به بلدیه‌ها مصوب ۱۳۰۶/۰۸/۳۰ مجلس شورای ملی

۴۵۶.    قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۶/۰۹/۰۲ مجلس شورای ملی

۴۵۷.   قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای تعمیرات ابنیه و تهیه اثاثیه جهت عدلیه های مرکز و ولایات مصوب ۱۳۰۶/۰۹/۲۸ مجلس شورای ملی

۴۵۸.   قانون تقلیل مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه ذوب آهن مصوب ۱۳۰۶/۱۰/۰۳ مجلس شورای ملی

۴۵۹.   قانون اجازه پرداخت هفتاد هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف بابت بودجه ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۱۰/۰۷ مجلس شورای ملی

۴۶۰.    قانون اجازه پرداخت سی و دو هزار تومان برای خرید عمارت و اثاثیه جهت سفارت افغانستان مصوب ۱۳۰۶/۱۰/۰۹ مجلس شورای ملی

۴۶۱.    قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاه‌ها مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۰۵ مجلس شورای ملی

۴۶۲.    قانون اجازه‌ پرداخت یک‌دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دیماه ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۰۸ مجلس شورای ملی

۴۶۳.    قانون اجازه پرداخت بودجه سفارت ایران در لهستان از تاریخ تأسیس مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۱۲ مجلس شورای ملی

۴۶۴.    قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۲۲ مجلس شورای ملی

۴۶۵.    قانون بیست هزار تومان اعتبار برای اعاشه اتباع ایران که از بصره به خوزستان آمده‌اند مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۲۲ مجلس شورای ملی

۴۶۶.     ‌‌تصمیم راجع به مخارج خشکانیدن باتلاق‌های شهریار و خوار مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۲۴ مجلس شورای ملی

۴۶۷.    قانون چهل و پنج هزار تومان اعتبار اضافی جهت پرداخت حقوق منتظرین خدمت و طرز پرداخت آن مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۲۴ مجلس شورای ملی

۴۶۸.    قانون اجازه پرداخت یکصدو پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم مصوب ۱۳۰۶/۱۱/۲۹ مجلس شورای ملی

۴۶۹.    قانون اجازه مصرف ده هزار تومان برای مخارج طبع و حق الزحمه ترجمه قوانین و تهیه و طبع لایحه قانون مدنی مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۰۸ مجلس شورای ملی

۴۷۰.   قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در بهمن ماه ۱۳۰۶ مصوب۱۳/۱۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

۴۷۱.   قانون اجازه منظور داشتن مخارج غیر ثابته وزارتخانه‌ها بابت بودجه اضافی ۱۳۰۵ جزو اعتبارات ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای ملی

۴۷۲.   قانون راجع بصدی سه عایدات وصولی انحصار قند و شکر و مالیات راه در سنه ۱۳۰۵ مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۲ مجلس شورای ملی

۴۷۳.   قانون افزایش صدی پنجاه بر قیمت فعلی تذکره‌های عبور و اختصاص عوائد آن به مخارج مدارس ایرانیان در خارجه  مصوب ۱۳۰۷/۰۱/۲۶ مجلس شورای ملی

۴۷۴.   قانون واگذاری (۱۵۱۰۶) ذرع اراضی دولتی واقعه در مقابل اداره گمرک کرمانشاهان با اشخاصی که خانه‌های آنها در نتیجه احداث خیابان جدید خراب شده است  مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۰۲ مجلس شورای ملی

۴۷۵.   قانون اجازه پرداخت بیست‌هزار تومان اعتبار بطور علی الحساب برای احتیاجات سجل احوال مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۶ مجلس شورای ملی

۴۷۶.    قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزارتومان جهت مخارج فوق العاده که پیش آمده است مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۶ مجلس شورای ملی

۴۷۷.   قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۶ مجلس شورای‌ملی

۴۷۸.   قانون اجازه پرداخت مبلغ ۲۳۶۳۰۱/۴ قران اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه  مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی

۴۷۹.   قانون اجازه پراخت پنج فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی  مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی

۴۸۰.   قانون اجازه پرداخت شش فقره اعتبارات منظوره در لایحه بودجه ۱۳۰۷ مملکتی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی

۴۸۱.   قانون سیصد و چهل و شش هزار و دوازده تومان اعتبار برای تشکیلات سجل احوال در سنه ۱۳۰۷ مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۲۳ مجلس شورای ملی

۴۸۲.   قانون اجازه خرج سیصد هزار تومان از اعتبار مخارج انتفاعی منظور در بودجه ۱۳۰۷ مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۳۰ مجلس شورای ملی

۴۸۳.   قانون اجازه پرداخت اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ صحیه کل مملکتی راجع به مخارج قرنطینه‌های شمالی و جنوبی و جلوگیری از امراض مسریه مصوب ۱۳۰۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای ملی

۴۸۴.   قانون اجازه پرداخت بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ  مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

۴۸۵.   قانون اجازه پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان ماهیانه بابت بودجه بلدیه طهران از فروردین ۱۳۰۷ مصوب ۱۳۰۷/۰۳/۲۰ مجلس شورای ملی

۴۸۶. قانون اجازه پرداخت یکصد هزار تومان برای ساخت سربازخانه و پست امنیه و اماکن گمرکی درسرحدغرب مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۱۴ مجلس شورای ملی

۴۸۷.   قانون انحصاردولتی تریاک  مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۲۸ مجلس شورای ملی

۴۸۸.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی  مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۰۲ مجلس شورای ملی

۴۸۹.   ‌قانون اجازه تخصیص دویست هزار تومان به‌عنوان مساعده برای خرید و حمل غله بنقاطی که محصول آنها دچار آفت شده است مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۰۲ مجلس شورای ملی

۴۹۰.   قانو راجع بعایدات و مخارج بندری بندر پهلوی از تاریخ دهم دی تا پنجم بهمن ماه ۱۳۰۶  مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۰۷ مجلس شورای ملی

۴۹۱.   ‌قانون اجازه خرید یک دستگاه قایق موتوردار برای تفتیش و حراست سواحل گمرکی بحر خزر مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۰۷ مجلس شورای ملی

۴۹۲.   قانون اعتبار ۲۰۰ هزار تومان برای استخراج معادن ذغال سنگ شمشک و ساختن راه شمشک و مخارج و حقوق اداره معادن  مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۲۰ مجلس شورای ملی

۴۹۳.   قانون اجازه پرداخت بقیه علیق اداره حمل‌ونقل بابت بودجه ۱۳۰۲ (۱۳۰۶) وزارت پست و تلگراف  مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۲۱ مجلس‌شورای‌ملی

۴۹۴.   قانون اجازه فروش سه هزار و پانصد گز مربع از اراضی واقعه در جنب ارگ شیراز  مصوب ۱۳۰۷/۰۹/۰۸ مجلس شورای ملی

۴۹۵.   قانون اجازه فروش هفت هزار و هفتصد گز مربع از اراضی دزداب به بانک شاهنشاهی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۹/۰۸ مجلس شورای ملی

۴۹۶.    قانون بیست و پنج هزار تومان اعتبار برای سیم‌کشی خطوط تلگرافی جدید بلوچستان مصوب ۱۳۰۷/۰۹/۱۵ مجلس شورای ملی

۴۹۷.   قانون اجازه پرداخت ۳۲۳۳۷ تومان برای سیم‌کشی خرم‌آباد و غیره مصوب ۱۳۰۷/۱۰/۱۱ مجلس شورای ملی

۴۹۸.   قانون اجازه پرداخت‌ کسر حقوق ماهیانه ایالت آذربایجان و تفاوت حقوق ماهیانه معاونت آنجا در سال ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۷/۱۰/۱۳ مجلس شورای ملی

۴۹۹.    قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف برای تهیه مصالح سیم‌کشی سنه ۱۳۰۸  مصوب ۱۳۰۷/۱۰/۲۷ مجلس شورای ملی

۵۰۰.   قانون واگذاری قراول خان‌ها و اراضی بائره و دائره دولتی مورد استفاده شهرها به بلدیه‌های محل مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۶ مجلس شورای ملی

۵۰۱.   قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه ۱۳۰۷/۱۲/۰۱ مجلس شورای ملی

۵۰۲.   قانون شصت و چهار هزار تومان اعتبار اضافی برای پرداخت مخارج پایان‌خدمت مستخدمین امریکایی مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۱۵ مجلس شورای ملی

۵۰۳.   قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ مجلس شورای ملی

۵۰۴.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۶ شمسی مجلس شورای ملی  مصوب ۱۳۰۸/۰۱/۲۷ مجلس شورای ملی

۵۰۵.   قانون اجازه احتساب قیمت مصالح عمارت دولتی شیراز بابت مصارف بنای جدید نظمیه مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۰۳ مجلس شورای ملی

۵۰۶.    قانون اجازه پرداخت کسر مخارج سیم‌کشی مسجد سلیمان  مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۰۳ مجلس شورای ملی

۵۰۷.   قانون اجازه پرداخت دویست و چهل هزار تومان در وجه بلدیه طهران برای خیابان‌سازی مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای ملی

۵۰۸.   قانون پانزده هزار تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محابس مرکز و ولایات و خرید سگ معلم  مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای ملی

۵۰۹.   قانون ۲۵ هزار تومان اعتبار برای کمک و اعانت به ساکنین نقاط خراسان که در اثر زلزله مصیبت دیده‌اند  مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۱۹ مجلس شورای ملی

۵۱۰.   قانون اجازه پرداخت مبلغ ۲۱۰۴۳ تومان برای خرید کابل و سیم‌کشی خطوط اهواز و بساتین و خواف و کاریز مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۱۱.   قانون تخصیص یکصد هزار تومان برای دفع ملخ مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۰۲ مجلس شورای ملی

۵۱۲.   قانون اعتبار برای ساختمان سد قزوین مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۱۲ مجلس شورای ملی

۵۱۳.   قانون اجازه پرداخت بودجه‌های بلدیه‌ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۱۲ مجلس شورای ملی

۵۱۴.   قانون تخصیص کتاب جهت مدرسه حقوق و سیاسی  مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۱۲ مجلس شورای ملی

۵۱۵.   قانون معافیت دولت از تأدیه قیمت مخابرات و مرسولات پستی و همچنین از تأدیه مخارج محاکمه و حق‌الاجراء مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۱۶ مجلس شورای ملی

۵۱۶.    اجازه پرداخت مبلغ یک هزار تومان بابت بقیه مخارج ساختمان اداره پست و تلگراف کرمانشاهان مصوب ۱۳۰۸/۰۳/۱۹ مجلس شورای ملی

۵۱۷.   قانون اجازه پرداخت شش هزار تومان اعتبار مصوب و منظور در بودجه ۱۳۰۸ وزارت پست و تلگراف برای کسر خرج و‌ مخار ج ۱۸ نفر محصلین بی‌سیم و تلگرافچی مصوب ۱۳۰۸/۰۴/۰۶ مجلس شورای ملی

۵۱۸.   قانون اجازه احتساب مبلغ دو هزار تومان مخارج ضروری حوزه قشقائی در ۱۳۰۷ از محل صرفه‌جویی‌های بودجه سنه مزبوره مصوب ۱۳۰۸/۰۶/۲۸ مجلس شورای ملی

۵۱۹.   قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای قطع دعاوی طایفه پشت دری اتباع دولت عراق مصوب ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ مجلس شورای ملی

۵۲۰.   قانون اعتبار برای تعمیرات و دیوارسازی سمت غربی خیابان باب همایون مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۱۴ مجلس شورای ملی

۵۲۱.   قانون اجازه پرداخت یکصد و نه هزار تومان برای مخارج دفع ملخ مصوب ۱۳۰۸/۱۰/۰۳ مجلس شورای ملی

۵۲۲.   قانون اجازه استرداد وجوه اختصاصی جهت احداث کارخانه کاغذسازی به وزارت مالیه مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

۵۲۳.   قانون اجازه تصدیق مالکیت آقای شرف الدوله نسبت بیک دانگ قریه زند آباد خالصه قراچه داغ در ازاء دریافت یک هزار و هفتصد تومان از مشارالیه مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

۵۲۴.   قانون اجازه پرداخت بیست و پنج هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات ۱۳۰۸ پست هوائی مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۱۳ مجلس شورای ملی

۵۲۵.   قانون اجازه انتقال سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سال ۱۳۰۷ وزارت فواید عامه به بودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۱۵ مجلس شورای ملی

۵۲۶. تصمیم راجع بدعوت دولت به اتخاذ تدابیر رفع بحران اقتصادی و تقدیم لوایح مربوط به مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۷ مجلس شورای ملی

۵۲۷.   قانون تفسیر تبصره قانون اعتبارات بلدیه‌ها راجع به مخارج دفتری مصوب ۱/۱۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

۵۲۸.   قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۲۹.   قانون اجازه فروش ابنیه دولتی قشونی که طرف احتیاج ادارات قشونی نباشد مصوب ۱۳۰۹/۰۱/۲۸ مجلس شورای ملی

۵۳۰.    قانون ۲۰۰ هزار تومان اعتبار از محل وجوه انحصار قند و شکر برای نگاهداری و اداره کردن خطوط راه آهن مصوب ۱۳۰۹/۰۳/۱۱ مجلس شورای ملی

۵۳۱.   قانون اجازه پرداخت دوازده هزار تومان مخارج محصلین عملی راه آهن مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ مجلس شورای ملی

۵۳۲.   قانون اجازه پرداخت چهار صدو بیست و پنج هزار تومان برای مخارج تکمیل و ساختمان راه منصوریه به شمشک مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۱۰ مجلس شورای ملی

۵۳۳.   قانون اجازه واگذاری یک میلیون گز از اراضی قریه اهر نجان خالصه به بلدیه سلماس برای ساختمان شهر جدید مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۱۷ مجلس شورای ملی

۵۳۴.   قانون اعتبار جهت تامین احتساب وجوهی که علاوه بر اعتبار سجل احوال در سنوات ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ پرداخته شده مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۲۴ مجلس شورای ملی

۵۳۵.   قانون اجازه حمل سی هزار قران مسکوک ایران سالیانه به چخانسور مصوب ۱۳۰۹/۰۶/۰۴ مجلس شورای ملی

۵۳۶.    قانون اجازه پرداخت کسر مخارج دائره سیاسی اداره نظمیه مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۵۳۷.   قانون اجازه پرداخت یکصد هزار تومان اعتبار اضافی از محل ذخیره مملکتی برای عمران لرستان و سکنی دادن الوار مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۰۶ مجلس شورای ملی

۵۳۸.   قانون اجازه فروش اداره حمل و نقل سابق و تخصیص قیمت آن به تدارک طویله و تعمیرات ضروری پست تلگراف رشت مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۲۶ مجلس شورای ملی

۵۳۹.   قانون اجازه تبدیل اراضی آغداش حاجی آقای دیلمقانی باملاک خالصه برای فرودگاه طیاره مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۲۷ مجلس شورای ملی

۵۴۰.   قانون اجازه تخصیص عواید حاصله از مدارس‌فنی و طب و داندانسازی به احتیاجات مدارس مزبوره مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۳۰ مجلس‌شورای‌ملی

۵۴۱.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۴ مجلس شورای ملی

۵۴۲.   قانون راجع به ده هزار تومان سرمایه انتفاعی مطبعه مجلس مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۴ مجلس شورای ملی

۵۴۳.   قانون تفریغ محاسبه سرمایه کاغذسازی مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۴ مجلس شورای ملی

۵۴۴.   قانون اجازه فروش محل مدرسه شاهپور تبریز و تخصیص عواید حاصله برای تدارک محل مدارس صنعتی و دارالمعلمین و متوسط تبریز مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۴ مجلس شورای ملی

۵۴۵.   قانون اجازه فروش ابنیه دولتی غیرکافی برای ادارات و اختصاص قیمت آن به مصرف خرید و ساختمان و تکمیل سایر ابنیه دولتی مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۷ مجلس شورای ملی

۵۴۶.    قانون اجازه تادیه مخارج دستگیری دوست محمدخان و کسر محبوسین نظمیه مرکز و ولایات مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۰۷ مجلس شورای ملی

۵۴۷.   قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۰۹مجلس شورای ملی

۵۴۸.   قانون اعتبار برای تعمیر کمیساریای سوار و کرایه خانه محابس ولایات مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۵۴۹.   قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی موسسه کشتی رانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۵۵۰.   قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان اعتبار اضافی برای مخارج عمران لرستان مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۵۵۱.   قانون راجع بحق العمل و حق المضار به وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸و ۱۳۰۹ مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۵۵۲.   قانون اجازه پرداخت نه هزار و یکصد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۵۵۳.   قانون راجع بمخارج مربوطه به مسکوکات و اسکناس جدید و اعتبارات مخارج ضروری ضرابخانه در ۱۳۰۹و ۱۳۱۰ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

۵۵۴.   قانون راجع باضافه اعتبار معارف فارس و بنادر در ششماهه آخر سال ۱۳۰۹ مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

مالیه عمومی/ آیین دادرسی:

۵۵۵.   قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۰۹ کمیسیون مجلس

مالیه عمومی / تجارت و بازرگانی:

۵۵۶.    قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ بوسیله مامورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

مالیه عمومی / بازارهای مالی:

۵۵۷.   قانون اجازه استقراض پنج میلیون دولار و مذاکره استقراض سی و پنح میلیون دیگر از بانکهای امریکایی (اتازونی) مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

۵۵۸.   قانون راجع به مخارج جمع آوری و تبدیل مسکوک معیوب مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

مدنی:

۵۵۹.   قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸/۰۶/۱۶ مجلس شورای ملی

۵۶۰.    قانون متمم قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۲۹ مجلس شورای ملی

معاهدات و سازمان بین المللی:

۵۶۱.    قانون راجع به قرارداد پوست بره مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۰۳ مجلس شورای ملی

۵۶۲.    قطع‌نامه راجع به عدم اعتبار امتیاز خوشتاریا مصوب ۱۳۰۰/۰۹/۲۳ مجلس شورای ملی

۵۶۳.    قانون اجازه استقرار مبادله پستی هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی مصوب ۱۳۰۶/۰۸/۲۱ مجلس شورای ملی

معدن:

۵۶۴.    قانون امتیازنامه طلاشویی آستانه عراق مصوب ۱۲۸۹/۰۶/۰۲ مجلس شورای ملی

میراث فرهنگی و گردشگری(فرهنگ و هنر):

۵۶۵.    قانون تکمیل ساختمان مقبره حکیم فردوسی مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ مجلس شورای ملی

۵۶۶.     تصمیم جلسه پانزدهم حوت ۱۳۰۳ راجع به دعوت دولت به تعمیر مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی مصوب ۱۳۰۳/۱۲/۱۵ مجلس شورای ملی

۵۶۷.    تصمیم راجع به اقامه عزاداری در عمارت مجلس مصوب ۱۳۰۵/۰۶/۰۵ مجلس شورای ملی

نیروهای مسلح:

۵۶۸.    مخارج مأمورین خرید اسلحه مصوب ۱۲۸۹/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا