قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا

مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آیین‌نامه پیوست، عضویت یابد و با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره ـ در اجرای مواد(۱۰) و (۱۱) منشور مشارکت(کنسرسیوم) و ماده(۷) آیین‌نامه آن، رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

منشور مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)

سبکهای کاری و سبکهای زندگی قرن بیستم به طور چشمگیری در قرن بیست‌و‌یکم با توسعه‌ سریع  فناوری اطلاعات و گسترش شبکه‌های پیشرفته مانند اینترنت در حال تغییر هستند تجارت الکترونیک که توسط فناوری اطلاعات امکان‌پذیر شده است روابط مرسوم را در میان شرکتها و بین دولت و شهروندان به‌طور قابل انعطاف‌تر و متنوع‌تری ارائه می‌دهد. در نتیجه، اکنون جامعه امکانات و گوناگونی بیشتری نسبت به قبل دارد. تجارت الکترونیک در منطقه‌ آسیا/اقیانوسیه (که از این پس تحت عنوان «منطقه» نامیده می‌شود) امکان بالقوه‌ای برای ایجاد یک جامعه یکپارچه و بدون مرز ایجاد کرده است که از جوامع معمولی و از مرزهای ملی فراتر می‌رود.

برای تشخیص جامعه شرح داده شده فوق نیاز به زیرساخت‌هایی با امنیت بالا برای انتشار اطلاعات و تجارت می‌باشد. ایجاد زیرساخت کلید عمومی‌هایی (پی.کی. آی.) با قابلیت تبادل اطلاعات، و ایجاد راه‌حل‌های ایمنی با تبادل اطلاعات از جمله ضرورتهای دستیابی به این هدف می‌باشد. (پی.کی.آی.) و سازوکارهای یک کشور/منطقه باید بازتابنده‌ نظام قانونی کشور/منطقه و فناوری باشند و بنابراین ضرورتاً قابلیت تبادل اطلاعات با راه‌حل‌های دیگر را ندارند. از این‌رو، تلاش زیادی باید صورت پذیرد تا قابلیت تبادل اطلاعات امن در میان (پی.کی.آی.) کشور/منطقه و راه‌حل‌های امنیتی به عنوان یک زیرساخت، توسعه داده شوند. بخش خصوصی که از تجارت الکترونیک استفاده خواهد کرد باید تلاش کند تا بر موانع مختلف مختص هر کشور یا منطقه فائق آید.

بر مبنای درک فوق، بدینوسیله ما ایجاد مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا را اعلان می‌کنیم و موافق همکاری برای تهیه راه‌حل‌هایی برای موضوعات مشترک هستیم تا به ایجاد (پی.کی. آی.) با قابلیت تبادل اطلاعات، استانداردسازی راه‌حل‌های امنیتی با قابلیت تبادل اطلاعات در داخل منطقه [آسیا]، و تحقق تجارت الکترونیک بدون مرز و یکپارچه بپردازیم.

ماده۱ـ (نام)

نام سازمان، «مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)» می‌باشد (که از این پس تحت عنوان «مشارکت(کنسرسیوم)» نامیده می‌شود).

ماده۲ـ (اهداف)

اهداف مشارکت(کنسرسیوم) ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات بین (پی.کی.آی.) و راه‌حل‌های امنیت اطلاعات در منطقه و فعال‌سازی تجارت الکترونیک با استفاده از (پی.کی. آی.) و راه‌حل‌های امنیتی می‌باشد.

ماده۳ـ (اصول اساسی)

اعضای مشارکت(کنسرسیوم) باید اصول اساسی زیر را برای دستیابی به اهداف تصریح‌شده در ماده (۲) رعایت کنند:

۱ـ تشخیص دهند که اولویت اول تحقق تجارت الکترونیک بدون مرز و یکپارچه در منطقه است، مشارکت(کنسرسیوم) فعالیت‌های مشترک اعضاء را برای شناسایی مشکلات فراحوزه‌ای و راه‌حل‌های آنها را برای منافع متقابل همه‌ اعضاء هماهنگ خواهد کرد.

۲ـ مشارکت(کنسرسیوم) در همه فعالیت‌های خود، به تفاوت‌ها در مناطق مانند نظامهای قانونی و توسعه‌ فناوری منطقه احترام خواهد گذاشت و هر تلاشی را در رابطه با حمایت کامل از همه اعضاء به عمل خواهد آورد تا به حل مشکلات فرامنطقه‌ای برای دستیابی به قابلیت تبادل اطلاعات کمک کند.

۳ـ مشارکت(کنسرسیوم) به عنوان یک سازمان خوداتکاء و همچنین غیرانتفاعی عمل خواهد کرد و همه‌ فعالیت‌های مشارکت(کنسرسیوم) از طریق تلاشهای داوطلبانه و انگیزه‌های اعضاء انجام خواهد شد.

ماده۴ـ (فعالیت‌ها)

مشارکت(کنسرسیوم) فعالیت‌های ضروری زیر را برای کمک به حل موضوعات فرامنطقه‌ای به منظور دستیابی به اهداف تصریح شده در ماده (۲) و همچنین رعایت اصول اساسی تصریح شده در ماده (۳) انجام خواهد داد.

۱ـ برگزاری هم‌نشستها و فراهمایی و ارتقای تبادل اطلاعات با هدف شناسایی موضوعات فنی و سازمانی فرامنطقه‌ای

۲ـ انجام بررسی‌های مورد نیاز، ارزیابی‌ها، طرحهای آزمایشی، آموزش‌های فنی و انتشارات، و تسهیل بحثها در گروههای کاری برای شناسایی؛ مشخص نمودن و حل موضوعات مربوط

۳ـ توسعه‌ استانداردهای مشارکت(کنسرسیوم)، توصیه‌های سیاستی و تدارکاتی، مشارکت در استانداردسازی بین‌المللی و ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات  برای راه‌حل‌های امنیت اطلاعات در میان اعضای مشارکت (کنسرسیوم)

۴ـ ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات (پی.کی. آی.) برنامه‌های نرم‌افزاری مبتنی بر (پی.کی.آی.) و تجارت الکترونیک با قابلیت تبادل در میان اعضای مشارکت(کنسرسیوم)

۵ ـ انجام خدمات مشاوره‌ای در رابطه با امنیت اطلاعات برای کمک به سازمان‌ها و شرکتهای دیگر در منطقه به منظور بهبود قابلیت تبادل اطلاعات راه‌حل‌های امنیتی آنها

۶ ـ مطالعه و مقایسه اقدامات و نظامهای قانونی در رابطه با مبادلات الکترونیکی

۷ـ همکاری مؤثر با سایر مناطق از طریق فعالیت‌های مختلف مرتبط با تجارت الکترونیکی

۸ ـ ارتقای روابط دوستانه در میان اعضای مشارکت (کنسرسیوم)

۹ـ انجام هرگونه فعالیت ضروری و مناسب برای دستیابی به اهداف تصریح شده در ماده (۲)

ماده۵ ـ (عضویت)

مشارکت(کنسرسیوم) باید چهار گروه عضو داشته باشد: عضو اصلی، عضو شرکتی، عضو ان.پی.اُ.(سازمان غیرانتفاعی) و عضو منفرد یا فردی

۱ـ عضو اصلی

الف ـ تنها یک سازمان در یک کشور/ منطقه در منطقه باید به عنوان یک عضو اصلی مشارکت(کنسرسیوم) پذیرفته شود. هر عضو اصلی باید منحصراً نماینده‌ کشور/ منطقه مربوط خود در منطقه باشد.

ب ـ درخواست‌های عضویت اصلی باید به دبیرخانه ارسال شود و به تأیید کارگروه راهبری برسد.

پ ـ عضو اصلی باید توسط اعضای شرکتی ان.پی .اُ. کشور/منطقه مربوط از طریق سازوکار محلی خود تعیین شود. اگر بیش از یک سازمان درخواست عضویت اصلی از یک کشور/منطقه خاص را بدهد، همه‌ متقاضیان باید درخواست خود را اطلاع دهند. اگر عضو اصلی نتواند به‌طور موفقی توسط سازوکار محلی تعیین شود، مشارکت(کنسرسیوم) باید انتخاباتی برای انتخاب یک عضو اصلی ترتیب دهد که فقط می‌تواند دو دور داشته باشد. هر عضو شرکتی ان.پی .اُ. کشور/منطقه مربوط باید حق دادن یک رأی را داشته باشد. اگر هیچ متقاضی برنده اکثریت آراء در انتخاب عضو اصلی نشود، همه متقاضیان باید تا سال مالی بعدی سلب صلاحیت شوند.

۲ـ عضو شرکتی

الف ـ عضویت شرکتی باید برای همه شرکتها باز (ممکن) باشد که براساس منشور مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود. عضو شرکتی باید آدرس دائمی داشته باشد و در یک کشور/منطقه خاص مطابق با آدرس آن ثبت شده باشد.

ب ـ درخواست‌های عضو شرکتی باید به دبیرخانه ارسال شوند و توسط دبیرکل تأیید شوند. قبل از تأیید درخواست‌ها، دبیرکل باید نظرات عضو اصلی مربوط را بر طبق آدرس دائمی متقاضی عضو شرکتی جویا شود.

۳ـ عضو ان.پی.اُ.

الف ـ عضویت ان.پی.اُ. باید برای همه ان.پی.اُ. باز باشد که براساس منشور مشارکت (کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود. عضو ان.پی.اُ. باید آدرس دائمی داشته باشد و در یک کشور/منطقه خاص مطابق با آدرس آن ثبت شده باشد.

ب ـ درخواست‌های عضو ان.پی.اُ. باید به دبیرخانه ارسال و توسط دبیرکل تأیید شوند. قبل از تأیید درخواست‌ها، دبیرکل باید عقاید عضو اصلی مربوط را مطابق با آدرس دائمی متقاضی جویا شود.

 پ ـ متقاضی عضویت ان.پی.اُ. باید اسناد/گواهینامه‌های دولت محلی را ارائه دهد که نشان دهد متقاضی یک سازمان غیرانتفاعی می‌باشد.

۴ـ عضو منفرد یا فردی

الف ـ عضویت منفرد یا فردی باید برای تک تک افراد باز باشد که براساس منشور مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود.

ب ـ درخواست‌های عضویت فردی باید به دبیرخانه ارسال شده و به تأیید دبیرکل برسد.

ماده۶ ـ (سازمان‌ها)

مشارکت(کنسرسیوم) باید از یک مجمع عمومی، یک کارگروه راهبری، یک دبیرخانه و تعدادی گروه‌کاری تشکیل شده باشد.

۱ـ مجمع عمومی

الف ـ یک مجمع عمومی باید از همه‌ اعضاء، شامل اعضای اصلی، اعضای شرکتی، اعضای ان. پی. اُ. و اعضای فردی تشکیل شده باشد.

ب ـ مجمع عمومی باید یک جلسه‌ سالانه را هرسال یک‌بار با حضور نماینده‌های اعضای اصلی، اعضای شرکتی و اعضای ان. پی. اُ. و اعضای فردی برگزار کند. یک مجمع عمومی معتبر باید شامل حداقل نیمی از همه‌ اعضای شرکتی ان. پی. اُ. باشد.

پ ـ مجمع عمومی باید به بررسی، مطالعه و اخذ تصمیم/قطعنامه در رابطه با فعالیت‌ها، عملیات و مدیریت مشارکت(کنسرسیوم) بپردازد و منتظر تأیید این تصمیمات توسط کارگروه راهبری باشد.

ت ـ هر عضو اصلی، شرکتی و ان. پی. ا.ُ باید حق دادن یک رأی در مجمع عمومی را داشته باشد. هرگونه تصمیم/قطعنامه‌ای که در منشور مجمع عمومی تصریح نشده باشد باید توسط اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی اتخاذ شود.

۲ـ کارگروه راهبری

الف ـ یک کارگروه راهبری باید از همه‌ اعضای اصلی تشکیل شده باشد.

ب ـ کارگروه راهبری باید یک جلسه سالانه را هرسال یک‌بار برگزار کند. یک جلسه سالانه معتبر کارگروه راهبری باید شامل حداقل یک‌دوم (یا نیمی) از همه‌ اعضای اصلی باشد. در مورد خاص یا اضطراری، یک جلسه‌ خاص کارگروه راهبری باید با حضور حداقل نیمی از همه اعضای کارگروه راهبری برگزار شود.

پ ـ کارگروه راهبری به‌جز منشور/نظام‌نامه‌ها و انتخاب‌رئیس/نائب‌رئیس باید مشخص کند که آیا تصمیم یا تأیید باید توسط کارگروه راهبری یا مجمع عمومی اتخاذ شود.

ت ـ کارگروه راهبری خط‌مشی، جهت و سیاست مشارکت(کنسرسیوم) را تعیین می‌کند. کارگروه راهبری تصمیمات و قطعنامه‌های مربوط به فعالیت‌ها، عملیات و مدیریت انجام‌شده توسط مجمع عمومی را بررسی و آنها را تأیید یا رد می‌کند.

ث ـ هر عضو اصلی باید حق دادن یک رأی در کارگروه راهبری را داشته باشد. هر قطعنامه یا تصمیمی که در منشور کارگروه راهبری قید نشده باشد باید توسط اکثریت اعضای حاضر در جلسه کارگروه راهبری اتخاذ شود.

۳ـ رئیس و نائب‌رئیس‌ها (معاونان)

الف ـ مشارکت(کنسرسیوم) باید یک رئیس و حداقل یک تا سه نائب‌رئیس داشته باشد. رئیس باید نقش راهبری در فعالیت‌ها و مدیریت مشارکت(کنسرسیوم) را داشته باشد و باید رئیس مجمع عمومی و کارگروه راهبری باشد.

ب ـ رئیس و نائب‌رئیس باید از میان نماینده‌های اعضای اصلی انتخاب شوند.

پ ـ نامزدهای رئیس و نائب ‌رئیس باید با رأی اکثریت چهارپنجم کل اعضای کارگروه راهبری تعیین شوند و رئیس و نائب‌رئیس باید توسط مجمع عمومی انتخاب شود.

ت ـ درخواست برای رئیس یا نائب‌رئیس شدن باید سی روز قبل از تاریخ مشخص‌شده جلسه کارگروه راهبری تسلیم شود و در میان همه‌ اعضاء منتشر شود.

ث ـ مدت تصدی باید دو سال باشد. رئیس می‌تواند مجدداً برای دو دوره متوالی انتخاب شود. در هر حالت، رئیس نباید برای سه دوره متوالی انتخاب شود.

ج ـ نائب ‌رئیـس‌ها می‌توانند مـجدداً برای دو، سـه و چهار دوره متـوالی انتخاب شوند. در هر حالت، هیچ نائب‌رئیسی نباید برای پنج دوره متوالی مجدداً انتخاب شود.

چ ـ اگر رئیس یا هر نائب‌رئیس قادر به انجام  وظایف خود به هر دلیلی نباشد، سازمانی که چنین مأموری از آنجا انتخاب شده است می‌تواند یک مأمور جایگزین موقتی یا دائمی را انتخاب نماید تا همه وظایف و مسؤولیت‌های مأمور قبلی را برای مدت باقی‌مانده خدمت به عهده بگیرد.

۴ـ دبیرکل و دبیرخانه

الف ـ دبیرخانه باید برای اجرای تصمیمات کارگروه راهبری و مجمع عمومی انتخاب شود و باید مسؤول فعالیت‌های معمول و مدیریتی مشارکت (کنسرسیوم) باشد.

ب ـ دفتر دبیرخانه باید در کشور/منطقه رئیس مشارکت(کنسرسیوم) واقع شود.

پ ـ عضو اصلی که رئیس از آنجا انتخاب می‌شود مسؤولیت حفظ دفتر دبیرخانه و کارکنان آن را برعهده دارد.

ت ـ یک دبیرکل باید توسط رئیس برای ریاست دبیرخانه منصوب شود. دبیرکل می‌تواند توسط رئیس عزل شود.

ث ـ دبیرخانه باید اقدامات لازم را برای جلسات مشارکت(کنسرسیوم) شامل جلسات مجمع عمومی و جلسات کارگروه راهبری به‌عمل آورده و صورتجلسات و سوابق جلسات را حفظ کرده و به درخواست‌های اعضاء، ثبت‌نام و موضوعات حسابداری ترتیب اثر داده، گروههای کاری را مدیریت کند و سایر کارهای دبیرخانه‌ای مرتبط با فعالیت‌های مشارکت(کنسرسیوم) را انجام دهد.

۵ ـ گروههای کاری

الف ـ مشارکت(کنسرسیوم) باید گروههای کاری را برای کارهای خاصی در صورت لزوم تأسیس، تمدید یا لغو نماید. تأسیس گروه‌کاری باید توسط مجمع عمومی تصمیم‌گیری شده و به تأیید کارگروه راهبری برسد.

ب ـ پیشنهاد تأسیس گروه‌کاری جدید باید سی روز قبل از تاریخ تعیین‌شده جلسه‌ مجمع عمومی به دبیرخانه ارسال شود و در میان همه‌ اعضاء منتشر شود.

پ ـ هر گروه‌ کاری باید مقررات مختص به خود را داشته باشد که پیش‌نویس مقررات باید توسط گروه ‌کاری مربوط تهیه شده و توسط مجمع عمومی تأیید شود.

ت ـ اصولاً، گروههای کاری باید به روی همه اعضاء شامل اعضای اصلی، اعضای شرکتی، اعضای ان. پی. اُ و اعضای منفرد باز باشند. شرایط اضافی و دیون عضویت می‌توانند در مقررات گروه‌کاری مربوط مشخص شوند.

ث ـ هر گروه‌ کاری باید حداقل یک تا دو رهبر کمکی داشته باشد. رهبرهای کمکی باید مسؤول عملیات، فعالیت‌ها و مدیریت گروه‌کاری مربوط باشند.

ج ـ رهبران کمکی باید توسط گروه ‌کاری مربوط انتخاب شده و توسط مجمع عمومی تأیید شوند. مدت خدمات باید در مقررات گروه ‌کاری تصریح شود. رهبران کمکی می‌توانند برای دوره‌ بعدی نیز انتخاب شوند.

چ ـ گروههای کاری باید طرح فعالیت خود، نتایج و دورنماها را هر ساله برای تأیید به مجمع عمومی ارسال کنند و مجمع عمومی باید در رابطه با ادامه‌ کار یا انحلال هر گروه ‌کاری تصمیم‌گیری کند.

ماده۷ـ (جلسات)

۱ـ نباید بیش از دو نماینده و بیش از سه ناظر هر عضو اصلی ان. پی. ا.ُ  شرکتی در جلسات مجمع عمومی حاضر باشند. نباید بیش از دو نماینده و بیش از سه ناظر هر عضو اصلی در جلسات کارگروه راهبری حضور داشته باشند.

۲ـ هیچ جلسه‌ای نباید برای انجام امور تجاری برگزار شود مگر اینکه هر عضو از زمان و مکان جلسه ظرف مدت نود روز قبل از تاریخ تعیین‌شده، توسط دبیرخانه یا رئیس مطلع شود.

۳ـ دبیرخانه باید دستور جلسات مجمع عمومی و کارگروه راهبری را در میان اعضاء سی روز قبل از تاریخ  تعیین‌شده جلسات توزیع کند.

۴ـ رئیس [مشارکت(کنسرسیوم)] باید ریاست جلسه مجمع عمومی و جلسه‌ کارگروه راهبری را به عهده بگیرد. اگر رئیس قادر به حضور در جلسه نباشد، یکی از نائب‌رئیس‌ها باید ریاست جلسه را به عهده بگیرد. اگر هیچ‌یک، نه رئیس و نه نائب‌رئیس‌ها، قادر به حضور در جلسه نباشند، یک نماینده‌ای از عضو اصلی منطقه‌ میزبان باید ریاست جلسه را به عنوان رئیس افتخاری به عهده بگیرد.

ماده۸ ـ (دیون عضویت)

دیون عضویت باید وصول شوند و اعضاء باید دیون عضویت خود را پرداخت کنند.

ماده۹ـ (حسابداری)

۱ـ حساب نهائی و بودجه

حساب نهائی  و بودجه همه سازمان‌ها باید توسط مجمع عمومی و سپس توسط کارگروه راهبری تأیید شود. جزئیات مربوط باید توسط دبیرخانه بایگانی شوند.

۲ـ دفاتر و سوابق

دبیرخانه باید دفاتر و حسابهای کامل و دقیقی را نگهداری کند که نشان‌دهنده درآمد، عملیات، مبادلات و شرایط مالی مشارکت(کنسرسیوم) باشد. هر عضو باید قادر به دسترسی به چنین دفاتر و حسابهایی در هر زمان معقول در طول ساعات کاری معمولی باشد.

ماده۱۰ـ (اصلاحیه‌ها)

این منشور می‌تواند توسط دوسوم اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی اصلاح یا فسخ شود یا منشور جدیدی پذیرفته شود و سپس با رأی مثبت همه‌ اعضای کارگروه راهبری تأیید شود.

ماده۱۱ـ (موارد متفرقه)

مقررات/آیین‌نامه‌ها و موضوعات ضروری دیگر برای عملیات مشارکت(کنسرسیوم) باید توسط دوسوم اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی تأیید شود و سپس با رأی مثبت همه‌ اعضای کارگروه راهبری تأیید گردد.

آیین‌نامه مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)

ماده۱ـ هدف این آیین‌نامه 

این آیین‌نامه جزء لاینفک «منشور مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی (پی.کی.آی . ) آسیا» (که از این پس تحت عنوان «منشور» نامیده می‌شود) به شمار می‌رود و باید تکمیل‌ کننده منشور باشد.

ماده۲ـ اعضاء

۱ـ شایستگی عضویت

متقاضی باید سابقه مالی کافی را برای ادای دیون سالانه داشته باشد و همچنین قادر به مشارکت در فعالیت‌ها و جلسات باشد.

۲ـ مزایای اعضاء

مزایای عضویت در هر دسته از اعضاء به شرح ذیل است:

۳ـ استعفای اعضاء

یک عضو می‌تواند از مشارکت(کنسرسیوم) در هر زمانی استعفاء دهد. هرگونه هزینه یا دیون سالانه که قبلاً پرداخت شده است نباید در هیچ یک از موارد قابل بازپرداخت باشد و همه‌ اجرتهای چنین عضوی که تا چنین تاریخی می‌تواند به آن تعلق گیرد و پرداخت نشده، باید قابل پرداخت باشد.

۴ـ پرونده عضویت

نامها و آدرس تجاری هر عضو باید در پرونده عضو نوشته شود تا در دفتر دبیرخانه ثبت شود. شروع و خاتمـه عضویت باید در پرونده همراه با تاریخ استعفاء ثبت شود. هر عضو باید مسؤول باشد که به طور کتبی همه تغییرات در نام و آدرس خود را به اطلاع دبیرخانه مشارکت(کنسرسیوم) برساند.

ماده۳ـ فهرست رأی‌دهی

دفتر دبیرخانه باید فهرست کاملی از اعضائی که حق رأی دادن در جلسه را دارند تهیه کرده و حفظ نماید و به ترتیب حروف الفبا مرتب کند و آدرس محل کار آنها را نیز قید نماید. چنین فهرستی باید از طریق ارتباطات الکترونیکی برای بررسی همه اعضاء برای مدت حداقل پانزده روز قبل از جلسه در اختیار آنها قرار گیرد. هرگونه اطلاعیه در مورد اشتباهات یا اصلاحات باید به صورت کتبی حداقل پنج روز قبل از جلسه به دبیرخانه ارسال شود.

ماده۴ـ تحویل اطلاعیه‌ها

هر موقع نیاز باشد که اطلاعیه کتبی برای هر عضو ارسال شود چنین اطلاعیه‌ای باید طبق دو شیوه زیر انجام پذیرد:

الف ـ توسط نامه به آدرس عضو مربوط و آدرس محل کار وی که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) وجود دارد، همراه با هزینه پست آن که پیش‌پرداخت شده است،

ب ـ توسط سرویس‌های تحویل تجاری یا وسایل مشابه، به آدرس تجاری عضو که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) وجود دارد در حالتی‌که هزینه تحویل آن پیش‌پرداخت شده باشد،

پ ـ توسط ارتباطات نمابر به شماره نمابر تجاری عضو که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) وجود دارد،

ت ـ توسط پست الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی عضو که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) موجود می‌باشد.

ماده۵ ـ دفاتر و سوابق

۱ـ دفاتر و سوابق

مشارکت(کنسرسیوم) باید دفاتر و سوابق  درستِ حساب‌ها، دستورکار، صورتجلسات مجمع عمومی، جلسات کمیته کارگروه راهبری و سوابق نمایندگان اعضاء را شامل نام و آدرس شرکت آنها همراه با شماره تلفن و نمابر، آدرس پست الکترونیکی و رده عضویت آنها، نگهداری نماید.

۲ـ فرم یا شکل سوابق

صورتجلسات باید به شکل مکتوب باشند. دفاتر و سوابق دیگر باید هر کدام به شکل مکتوب یا به هر شکل دیگری که قابل تبدیل به شکل مکتوب است، نگهداری شود.

۳ـ گزارشات به کارگروه راهبری و مجمع عمومی

گزارش حساب باید به شکل مکتوب یا به هر شکل الکترونیکی دیگری که کارگروه راهبری و مجمع عمومی مناسب می‌دانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ پایان سال مالی تهیه و ارائه شود.

ماده۶ ـ شرایط عمومی

۱ـ سال مالی

سال مالی مشارکت(کنسرسیوم) باید تعیین شود و می‌تواند با تصمیم مجمع عمومی تغییر داده شود.

۲ـ دیون سالانه

دیون سالانه به صورت زیر توصیف می‌شود که می‌تواند با تصمیم مجمع عمومی تغییر داده شود.

دیون عضویت اصلی باید برابر با ۱۰۰۰۰ دلار در سال باشد.

دیون عضویت شرکتی باید برابر با ۴۰۰۰ دلار در سال باشد.

دیون عضویت ان.پی.اُ . باید ۱۰۰۰ دلار در سال باشد.

دیون عضویت منفرد باید برابر با ۳۰ دلار در سال باشد.

۳ـ پرداخت دیون سالانه

اعضاء باید دیون سالانه را به صورت دلار آمریکا پرداخت نمایند و کلیه هزینه‌های تبدیل پول یا انتقال تلگرافی آن توسط بانکهای انتقال‌دهنده را تقبل کنند.

مشارکت(کنسرسیوم) باید هزینه‌های تبدیل پول و هزینه‌های بانکی بانک دریافت‌کننده را تقبل کند.

ماده۷ـ اصلاحات

این آیین‌نامه می‌تواند مورد تغییر، اصلاح یا فسخ قرار گیرد یا آیین‌نامه جدیدی در جلسات مجمع عمومی و کارگروه راهبری اتخاذ گردد، با این وجود ابلاغ چنین تغییر، اصلاح، فسخ یا اتخاذ آیین‌نامه جدید باید در اطلاعیه چنین جلساتی ذکر شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن منشور مشارکت (کنسرسیوم) شامل مقدمه و یازده ماده و آیین‌نامه مشارکت (کنسرسیوم) شامل هفت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا