نتایج مصاحبه علمی آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور ۱۳۹۵

نتایج مصاحبه علمی آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور سال ۱۳۹۵ اعلام شد

از قبول شده ها برای آزمون شخصیت دعوت خواهد شد

اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درباره نتایج مصاحبه علمی آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور سال ۱۳۹۵

به اطلاع عموم داوطلبان آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور سال ۱۳۹۵ که در مصاحبه علمی شرکت نموده ­اند می­ رساند، نتایج این مرحله، به شرح جدول پیوست، اعلام می­ گردد.

شایان ذکر است، تمامی داوطلبانی که حائز حداقل نصاب قبولی در مصاحبه علمی شده­ اند، با عنوان «قبول» معرفی و متعاقباً از ایشان برای شرکت در مراحل آزمون شخصیت دعوت به عمل خواهد آمد.

همچنین خاطرنشان می­ گردد نتایج اعلامی قطعی است و تغییر نخواهد کرد. لذا داوطلبان از مراجعه و اعتراض در این خصوص و طرح درخواست تجدید مصاحبه اکیداً خودداری نمایند.

تذکر مهم: بدیهی است، قبولی در این مرحله به منزله قطعی شدن استخدام نیست.

  نتایج مصاحبه علمی آزمون قضاوت، ویژه مناطق محروم کشور سال ۱۳۹۵

ردیف

کد ملی

شماره شناسنامه

وضعیت

۱

۱۸۶۱۸۰۳۴۵۱

۲۲

مردود

۲

۳۴۱۰۰۱۴۱۸۷

۳۴۱۰۰۱۴۱۸۷

مردود

۳

۵۲۶۹۹۱۵۰۶۵

۷۶۹۷

مردود

۴

۳۰۲۰۱۸۶۹۴۳

۳۰۲۰۱۸۶۹۴۳

قبول

۵

۳۱۲۰۰۹۶۸۲۲

۳۱۲۰۰۹۶۸۲۲

مردود

۶

۳۶۷۴۳۳۸۲۶۲

۶۹۰

قبول

۷

۳۶۲۱۲۱۳۴۳۰

۷۱۰

مردود

۸

۲۴۸۰۲۳۴۴۶۰

۲۴۸۰۲۳۴۴۶۰

قبول

۹

۱۹۹۰۰۰۴۷۲۵

۱۹۹۰۰۰۴۷۲۵

قبول

۱۰

۲۱۵۰۰۸۵۰۴۶

۲۱۵۰۰۸۵۰۴۱

قبول

۱۱

۵۸۳۹۹۵۸۸۸۳

۶۸

مردود

۱۲

۲۰۰۳۰۸۸۱۶۴

۷۲۴

قبول

۱۳

۴۸۲۰۰۱۶۵۴۷

۴۸۲۰۰۱۶۵۴۷

قبول

۱۴

۲۹۸۰۵۱۲۶۰۵

۲۹۸۰۵۱۲۶۰۵

مردود

۱۵

۱۶۰۰۳۵۸۰۴۷

۱۲۷۵

مردود

۱۶

۵۴۲۹۹۶۹۴۷۸

۵۷۹

مردود

۱۷

۱۸۱۰۰۱۵۵۸۸

۱۸۱۰۰۱۵۵۸۸

قبول

۱۸

۳۰۲۰۲۱۶۹۴۱

۳۰۲۰۲۱۶۹۴۱

قبول

۱۹

۱۷۴۰۰۹۱۰۶۱

۱۷۴۰۰۹۱۰۶۱

قبول

۲۰

۳۰۸۰۱۲۰۲۷۲

۳۰۸۰۱۲۰۲۷۲

قبول

۲۱

۳۵۰۱۳۷۱۸۱۰

۲۰

مردود

۲۲

۳۰۴۰۲۳۴۵۳۶

۳۰۴۰۲۳۴۵۳۶

قبول

۲۳

۳۶۲۱۴۴۲۳۷۵

۲۹۷۶

مردود

۲۴

۵۹۸۰۰۴۴۸۸۴

۵۹۸۰۰۴۴۸۸۴

مردود

۲۵

۰۴۱۰۰۹۶۶۳۶

۰۴۱۰۰۹۶۶۳۶

مردود

۲۶

۳۵۷۰۰۱۲۵۹۱

۳۵۷۰۰۱۲۵۹۱

مردود

۲۷

۱۸۳۰۰۶۶۵۸۷

۱۸۳۰۰۶۶۵۸۷

قبول

۲۸

۳۴۹۰۱۲۲۱۷۸

۳۴۹۰۱۲۲۱۷۸

قبول

۲۹

۵۳۲۰۰۰۷۲۵۶

۵۳۲۰۰۰۷۲۵۶

مردود

۳۰

۳۵۴۰۴۰۴۴۶۵

۳۵۴۰۴۰۴۴۶۵

مردود

۳۱

۲۹۹۳۷۳۷۰۵۸

۵۶۱۴

قبول

۳۲

۳۵۸۰۴۳۶۲۱۱

۳۵۸۰۴۳۶۲۱۱

قبول

۳۳

۳۵۹۰۸۴۱۰۳۶

۳۲۸۳

قبول

۳۴

۳۵۹۱۸۱۰۷۵۴

۶۹

مردود

۳۵

۳۵۹۱۰۶۶۰۴۴

۲۸۲

مردود

۳۶

۳۵۹۱۲۴۱۲۹۶

۲۹۶۴

قبول

۳۷

۵۳۳۹۹۷۸۷۲۹

۱۶۷

قبول

۳۸

۳۵۷۹۸۵۶۱۰۳

۳۵۴

قبول

۳۹

۳۵۷۰۰۴۱۱۱۵

۳۵۷۰۰۴۱۱۱۵

مردود

۴۰

۵۵۰۹۹۸۵۱۹۴

۱۴

قبول

۴۱

۱۷۵۷۵۳۲۶۱۷

۱۴۳۵۷

قبول

۴۲

۳۶۷۳۷۴۲۹۲۲

۶

مردود

۴۳

۳۰۳۰۰۸۹۸۷۸

۸۸۸۶

قبول

۴۴

۲۹۸۰۱۹۳۶۷۴

۲۹۸۰۱۹۳۶۷۴

مردود

۴۵

۵۳۲۹۸۴۸۳۷۷

۲۰۷

مردود

۴۶

۳۱۷۹۸۷۷۳۸۳

۴

قبول

۴۷

۱۹۸۹۴۶۵۲۶۹

۲۷۴

مردود

۴۸

۲۲۸۱۱۳۶۲۸۰

۲۲۸۱۱۳۶۲۸۰

قبول

۴۹

۱۸۶۱۸۱۲۱۰۸

۱۸۶۱۸۱۲۱۰۸

قبول

۵۰

۳۳۹۰۳۲۷۷۱۱

۳۴۳۶۳

مردود

۵۱

۳۱۱۱۰۴۲۵۰۲

۱۲۸۱

قبول

۵۲

۲۹۹۳۹۵۹۸۴۰

۶۱۸۸

مردود

۵۳

۶۰۰۹۹۷۱۵۸۶

۱۲۷

قبول

۵۴

۲۱۶۱۶۴۷۱۶۴

۱۴۸۶

قبول

۵۵

۴۶۴۰۰۰۶۳۸۱

۴۶۴۰۰۰۶۳۸۱

قبول

۵۶

۱۸۶۱۴۷۵۹۲۶

۱۶۰

مردود

۵۷

۳۶۷۴۲۴۸۷۷۸

۲۰

مردود

۵۸

۶۰۶۹۹۵۴۷۱۸

۱۴۲

قبول

۵۹

۳۵۲۰۲۰۹۹۸۵

۲۱۵۶۱

مردود

۶۰

۶۰۶۰۰۰۸۴۹۶

۶۰۶۰۰۰۸۴۹۶

مردود

۶۱

۴۲۴۰۰۹۴۵۲۶

۴۲۴۰۰۹۴۵۲۶

قبول

۶۲

۳۶۱۰۲۳۷۴۴۹

۳۶۱۰۲۳۷۴۴۹

قبول

۶۳

۳۷۰۱۶۴۸۲۶۳

۳

مردود

۶۴

۵۲۶۹۴۷۷۵۴۸

۱۰۶۵

مردود

۶۵

۰۳۲۱۶۳۹۷۹۰

۱۵۴۹

قبول

۶۶

۳۳۹۲۷۷۶۷۶۹

۱۵۶۶۲

مردود

۶۷

۳۱۵۰۱۳۸۳۱۰

۳۱۵۰۱۳۸۳۱۰

قبول

۶۸

۳۶۷۳۶۵۵۵۶۶

۳۲۴

مردود

۶۹

۱۷۵۵۹۹۴۰۲۸

۱۴۳۸

قبول

۷۰

۳۵۲۱۲۷۲۱۰۹

۱۱۲۲۹

مردود

۷۱

۳۰۲۰۱۵۹۰۷۵

۳۰۲۰۱۵۹۰۷۵

قبول

۷۲

۳۵۰۱۴۸۰۶۱۱

۲۳۴۶

مردود

۷۳

۱۸۶۱۲۱۳۹۱۳

۱۰۰۰

قبول

۷۴

۰۳۸۱۱۳۷۳۳۳

۱۲۲۲۵۳

قبول

۷۵

۵۸۶۹۶۹۲۵۵۵

۳۴۹

قبول

۷۶

۳۶۷۴۴۵۵۸۶۲

۱۱۳

مردود

۷۷

۱۸۴۱۳۰۳۱۲۷

۱۷۶۴

مردود

۷۸

۳۵۳۹۸۵۷۳۳۸

۴

مردود

۷۹

۳۵۲۰۲۰۹۲۴۱

۲۱۴۸۷

قبول

۸۰

۱۷۴۰۸۴۷۸۷۳

۱۷۴۰۸۴۷۸۷۳

مردود

۸۱

۳۴۹۰۰۴۷۳۳۸

۳۴۹۰۰۴۷۳۳۸

مردود

۸۲

۳۱۶۱۱۴۶۴۰۹

۱۹۶۰

قبول

۸۳

۵۳۵۹۷۵۱۷۷۰

۳۱۷۵

قبول

۸۴

۳۶۶۰۳۰۰۷۶۴

۳۶۶۰۳۰۰۷۶۴

قبول

۸۵

۳۵۴۰۰۳۲۴۸۷

۳۵۴۰۰۳۲۴۸۷

مردود

۸۶

۱۹۳۰۹۹۴۴۴۳

۴۸۳۴

قبول

۸۷

۱۷۵۷۶۰۵۰۰۲

۲۷۷۸

مردود

۸۸

۱۷۴۰۱۶۰۵۰۹

۱۷۴۰۱۶۰۵۰۹

مردود

۸۹

۳۱۰۰۰۷۲۸۱۲

۳۱۰۰۰۷۲۸۱۲

مردود

۹۰

۳۵۱۰۱۴۱۲۱۰

۳۵۱۰۱۴۱۲۱۰

مردود

۹۱

۳۳۹۱۷۶۱۴۱۵

۲۳۸۷

مردود

۹۲

۰۹۱۹۹۶۲۳۹۴

۲۱۴

مردود

۹۳

۳۱۴۰۰۶۵۰۰۰

۳۱۴۰۰۶۵۰۰۰

قبول

۹۴

۲۹۸۰۲۷۵۰۵۰

۲۹۸۰۲۷۵۰۵۰

مردود

۹۵

۳۰۲۰۲۶۲۲۴۰

۳۰۲۰۲۶۲۲۴۰

مردود

۹۶

۳۰۲۰۱۳۴۸۴۶

۳۰۲۰۱۳۴۸۴۶

قبول

۹۷

۳۵۴۹۹۴۰۱۹۱

۷۰۳۷

قبول

۹۸

۵۵۵۸۷۹۳۱۶۳

۵۸۰

مردود

۹۹

۳۰۲۰۲۲۲۸۳۴

۳۰۲۰۲۲۲۸۳۴

قبول

۱۰۰

۵۸۶۹۶۲۰۰۶۶

۱۰۱۴

قبول

۱۰۱

۱۸۹۹۹۰۸۲۹۳

۱۷۰۵۷

مردود

۱۰۲

۱۷۴۱۴۳۰۹۹۲

۱۷۴۱۴۳۰۹۹۲

مردود

۱۰۳

۲۹۸۰۲۶۰۵۵۱

۰

مردود

۱۰۴

۳۱۲۰۰۵۶۹۱۱

۳۱۲۰۰۵۶۹۱۱

مردود

۱۰۵

۳۰۹۱۵۵۹۵۸۰

۲۴

مردود

۱۰۶

۵۲۶۹۶۰۳۴۶۲

۲۸۲۳

مردود

۱۰۷

۲۰۶۴۸۵۴۳۷۱

۵۵۷۷

قبول

۱۰۸

۴۱۸۹۸۵۸۸۷۰

۸۴۴

قبول

۱۰۹

۵۱۳۹۹۷۲۸۱۶

۲۸

مردود

۱۱۰

۳۷۰۱۵۰۲۷۸۱

۳۷

مردود

۱۱۱

۳۵۵۰۰۱۵۱۹۴

۳۵۵۰۰۱۵۱۹۴

قبول

۱۱۲

۱۹۳۱۰۵۸۶۸۷

۱۱۲۵۵

قبول

۱۱۳

۶۴۴۹۹۰۱۳۷۳

۱۱۹

قبول

۱۱۴

۰۰۱۴۳۴۶۴۰۰

۰۰۱۴۳۴۶۴۰۰

قبول

۱۱۵

۶۰۰۹۹۳۷۳۹۶

۱۴۳

قبول

۱۱۶

۳۱۲۰۱۵۲۷۷۳

۳۱۲۰۱۵۲۷۷۳

مردود

۱۱۷

۱۷۴۱۲۵۳۵۰۰

۱۷۴۱۲۵۳۵۰۰

قبول

۱۱۸

۱۹۰۰۱۰۰۹۵۹

۱۹۰۰۱۰۰۹۵۹

قبول

۱۱۹

۳۵۴۰۰۷۳۹۹۱

۳۵۴۰۰۷۳۹۹۱

مردود

۱۲۰

۳۵۶۰۰۰۹۹۰۱

۳۵۶۰۰۰۹۹۰۱

مردود

۱۲۱

۴۶۹۹۹۸۰۸۶۴

۷۷۶

مردود

۱۲۲

۳۳۹۰۴۹۷۲۴۲

۱۳۱۴۰

مردود

۱۲۳

۶۰۷۹۹۵۶۸۶۱

۵۱۳

مردود

۱۲۴

۳۵۲۰۹۶۳۵۴۱

۸۴۴

مردود

۱۲۵

۳۶۶۰۰۷۶۰۱۵

۳۶۶۰۰۷۶۰۱۵

قبول

۱۲۶

۳۵۴۰۰۴۹۴۵۲

۳۵۴۰۰۴۹۴۵۲

قبول

۱۲۷

۳۴۲۲۱۰۰۷۷۶

۶۴۹۲

قبول

۱۲۸

۳۰۸۰۰۵۹۵۹۱

۳۰۸۰۰۵۹۵۹۱

قبول

۱۲۹

۵۴۷۹۸۴۵۲۵۱

۱۱۵

مردود

۱۳۰

۵۳۳۰۰۱۳۰۹۷

۵۳۳۰۰۱۳۰۹۷

مردود

۱۳۱

۱۹۵۰۹۴۹۵۴۰

۵۷۰

قبول

۱۳۲

۲۳۷۲۷۰۹۸۵۲

۶۹۰

قبول

۱۳۳

۶۰۸۹۹۴۶۵۷۵

۷۱۹

مردود

۱۳۴

۱۹۶۰۰۰۹۷۹۶

۱۹۶۰۰۰۹۷۹۶

قبول

۱۳۵

۳۰۳۱۹۵۹۶۲۰

۱۴۴

قبول

۱۳۶

۳۵۸۰۳۸۷۸۳۹

۳۸۷۸

قبول

۱۳۷

۱۷۴۰۵۳۷۴۴۰

۱۷۴۰۵۳۷۴۴۰

قبول

۱۳۸

۱۹۶۰۲۹۹۲۸۱

۱۹۶۰۲۹۹۲۸۱

قبول

۱۳۹

۱۸۱۰۰۰۱۵۴۴

۱۸۱۰۰۰۱۵۴۴

مردود

۱۴۰

۱۷۵۷۰۲۹۴۵۱

۹۲۶۴

قبول

۱۴۱

۲۰۰۳۲۵۰۶۳۸

۴۸۱

مردود

۱۴۲

۳۶۶۰۰۳۰۱۲۰

۳۶۶۰۰۳۰۱۲۰

قبول

۱۴۳

۳۶۱۰۶۵۷۲۵۱

۳۶۱۰۶۵۷۲۵۱

قبول

۱۴۴

۵۲۶۹۹۰۸۷۱۹

۷۰۶۶

مردود

۱۴۵

۱۹۹۰۳۰۵۲۸۸

۱۹۹۰۳۰۵۲۸۸

قبول

۱۴۶

۰۳۸۶۳۹۱۵۹۹

۱۴۹۴۶

قبول

۱۴۷

۳۵۶۹۷۳۶۶۶۰

۸۰۵

قبول

۱۴۸

۶۱۰۹۹۲۷۳۲۵

۲۳

قبول

۱۴۹

۱۹۳۰۷۶۵۰۲۹

۹۶۸

قبول

۱۵۰

۶۱۰۰۰۱۳۱۵۰

۶۱۰۰۰۱۳۱۵۰

مردود

۱۵۱

۱۹۶۰۰۵۸۰۲۹

۱۹۶۰۰۵۸۰۲۹

مردود

۱۵۲

۴۲۳۱۹۶۳۱۲۶

۸۶۸۸

قبول

۱۵۳

۱۸۹۹۴۸۱۱۶۸

۲۳۸۷

مردود

۱۵۴

۳۵۱۰۰۴۸۹۰۳

۳۵۱۰۰۴۸۹۰۳

مردود

۱۵۵

۳۲۴۰۸۳۰۷۹۵

۳۲۴۰۸۳۰۷۹۵

مردود

۱۵۶

۳۲۰۰۰۱۷۵۸۹

۳۲۰۰۰۱۷۵۸۹

قبول

۱۵۷

۲۱۶۱۸۲۵۳۳۱

۵۶۶

مردود

۱۵۸

۴۱۹۸۵۸۴۲۷۳

۲۱۷۶۶

مردود

۱۵۹

۳۱۵۰۳۶۱۶۳۱

۳۱۵۰۳۶۱۶۳۱

قبول

۱۶۰

۲۲۸۱۲۴۲۵۵۲

۲۲۸۱۲۴۲۵۵۲

مردود

۱۶۱

۳۱۶۰۱۱۵۵۳۴

۱۱۵۷۹

مردود

۱۶۲

۳۰۹۰۸۴۵۵۱۲

۹۳۴

قبول

۱۶۳

۵۲۶۹۷۴۳۳۰۲

۲۱۶۰

قبول

۱۶۴

۴۲۵۱۱۹۳۳۶۹

۱۱۵

قبول

۱۶۵

۳۲۰۹۹۵۰۳۷۷

۲۳۶

مردود

۱۶۶

۶۰۵۹۹۶۹۷۶۳

۵۷

مردود

۱۶۷

۳۴۲۲۱۴۸۷۵۲

۱۱۲۸۲

مردود

۱۶۸

۳۱۴۹۹۱۸۸۵۵

۳۴۵۸

قبول*

۱۶۹

۳۰۵۱۳۱۸۲۵۶

۲۷۱۶

مردود

۱۷۰

۰۰۶۴۵۵۰۴۷۸

۲۵۸۴

مردود

۱۷۱

۱۹۸۰۱۸۹۴۹۸

۱۹۸۰۱۸۹۴۹۸

مردود

۱۷۲

۳۱۳۱۱۷۶۰۵۹

۳۲

مردود

۱۷۳

۳۳۸۰۰۵۷۷۹۷

۳۳۸۰۰۵۷۷۹۷

قبول*

۱۷۴

۳۱۴۰۰۵۰۱۰۰

۳۱۴۰۰۵۰۱۰۰

مردود

۱۷۵

۳۶۷۴۱۲۹۱۸۳

۴۳۸۱

مردود

۱۷۶

۳۴۱۰۱۰۰۴۳۱

۳۴۱۰۱۰۰۴۳۱

قبول*

۱۷۷

۰۰۸۰۱۰۸۰۶۷

۱۷۰۰۹

قبول

۱۷۸

۱۷۵۴۹۵۱۴۲۲

۱۵۶۱

مردود

۱۷۹

۳۶۲۱۷۴۶۶۱۷

۲۵۸۳

مردود

۱۸۰

۳۰۳۱۳۳۱۳۴۶

۶۵

مردود

۱۸۱

۱۸۳۰۲۴۲۱۳۱

۱۸۳۰۲۴۲۱۳۱

قبول

۱۸۲

۳۵۲۱۱۳۹۵۱۴

۶۸

مردود

۱۸۳

۱۹۰۰۰۲۶۴۶۵

۱۹۰۰۰۲۶۴۶۵

قبول

۱۸۴

۵۳۷۹۹۶۹۷۳۹

۱۰

مردود

۱۸۵

۱۷۴۰۴۹۸۵۵۰

۱۷۴۰۴۹۸۵۵۰

مردود

۱۸۶

۳۱۳۱۶۱۰۸۴۰

۱۷۴

مردود

۱۸۷

۱۷۵۷۶۶۹۶۶۳

۲۹۷۵

قبول

۱۸۸

۵۵۵۰۰۳۹۳۲۱

۵۵۵۰۰۳۹۳۲۱

قبول

۱۸۹

۴۴۹۰۱۸۶۸۹۴

۴۴۹۰۱۸۶۸۹۴

مردود

۱۹۰

۳۶۶۰۴۶۹۱۲۲

۳۶۶۰۴۶۹۱۲۲

مردود

۱۹۱

۱۹۸۹۹۴۹۶۳۰

۸۰۳

قبول

۱۹۲

۱۹۸۹۷۳۸۲۰۶

۵۹۳

مردود

۱۹۳

۵۲۶۹۴۹۷۹۷۲

۱۳۸۹

قبول

۱۹۴

۲۳۷۲۷۱۱۹۴۶

۵

قبول

۱۹۵

۱۷۴۱۱۷۵۷۹۸

۱۷۴۱۱۷۵۷۹۸

قبول

۱۹۶

۳۰۳۱۸۶۱۰۴۳

۵۴

مردود

۱۹۷

۳۰۶۰۱۷۸۸۰۱

۳۰۶۰۱۷۸۸۰۱

مردود

۱۹۸

۳۰۳۱۴۴۰۷۵۷

۱۱۹۸

قبول

۱۹۹

۵۳۳۹۸۹۶۱۴۵

۷۰

قبول

۲۰۰

۳۵۲۰۴۸۴۴۷۱

۸۸۵

مردود

۲۰۱

۶۰۷۹۷۴۰۰۵۲

۸۹

قبول

۲۰۲

۵۲۸۹۹۸۳۷۰۸

۱۰۸۹

قبول

۲۰۳

۳۰۵۲۲۸۶۱۸۸

۳۲

مردود

۲۰۴

۲۹۸۰۵۱۵۰۸۶

۲۹۸۰۵۱۵۰۸۶

قبول

۲۰۵

۳۵۴۹۹۰۱۰۷۰

۳۱۲۶

مردود

۲۰۶

۳۱۱۱۴۸۵۳۵۸

۶۴۳۱

مردود

۲۰۷

۳۵۳۹۶۹۷۰۶۳

۱۱۸۰

قبول

۲۰۸

۳۵۲۱۳۲۳۵۰۱

۸۵

مردود

۲۰۹

۳۶۷۰۸۳۵۳۰۱

۱۷۰۱

مردود

۲۱۰

۲۹۸۰۵۲۷۵۳۱

۲۹۸۰۵۲۷۵۳۱

مردود

۲۱۱

۳۱۳۱۳۲۲۵۲۷

۶

مردود

۲۱۲

۵۸۳۰۰۰۳۷۴۰

۵۸۳۰۰۰۳۷۴۰

مردود

۲۱۳

۳۰۷۱۵۹۱۷۲۱

۳۰۲

مردود

۲۱۴

۳۱۳۱۴۷۱۴۹۲

۲۷۴

مردود

۲۱۵

۳۵۷۰۰۴۲۷۶۶

۳۵۷۰۰۴۲۷۶۶

قبول

۲۱۶

۲۳۷۲۷۲۰۶۱۹

۵۶

قبول

۲۱۷

۶۲۴۹۳۴۸۵۹۱

۳۸۴۱

مردود

۲۱۸

۳۶۷۴۲۶۸۰۳۵

۱۸۵

قبول

۲۱۹

۳۰۳۱۸۶۰۸۶۱

۳۶

مردود

۲۲۰

۳۱۶۱۳۱۲۸۵۶

۷۷۵

مردود

۲۲۱

۵۴۲۹۹۱۳۷۹۰

۱۸

مردود

۲۲۲

۳۱۵۰۲۶۶۶۷۱

۳۱۵۰۲۶۶۶۷۱

مردود

۲۲۳

۳۴۴۱۱۸۲۹۷۹

۴۶۶

قبول

۲۲۴

۳۵۲۱۰۱۵۹۰۴

۳۰۵

قبول

۲۲۵

۳۱۶۱۳۱۱۵۰۷

۶۴۰

قبول

۲۲۶

۴۶۶۹۸۳۵۴۸۳

۷۵

قبول

۲۲۷

۵۵۵۹۹۰۰۹۸۲

۷۸

قبول

۲۲۸

۰۳۲۲۲۱۳۱۱۸

۵۱۱۴

مردود

۲۲۹

۴۴۳۳۴۲۹۵۲۱

۳۶۷۹

مردود

۲۳۰

۳۱۱۱۰۴۹۲۰۵

۱۹۵۱

مردود

۲۳۱

۳۵۳۹۹۷۳۳۱۱

۲۷۲

قبول

۲۳۲

۱۸۶۱۵۱۹۷۴۵

۶

مردود

۲۳۳

۱۹۸۰۰۷۲۳۹۶

۱۹۸۰۰۷۲۳۹۶

مردود

۲۳۴

۱۸۶۱۵۲۹۱۰۴

۹۵

مردود

۲۳۵

۱۵۵۲۱۸۴۶۸۴

۲۵۸۰

مردود

۲۳۶

۳۵۷۰۰۰۵۱۹۴

۳۵۷۰۰۰۵۱۹۴

قبول

۲۳۷

۳۵۷۰۰۴۲۷۱۵

۳۵۷۰۰۴۲۷۱۵

مردود

۲۳۸

۱۹۹۰۰۰۸۰۰۳

۱۹۹۰۰۰۸۰۰۳

مردود

۲۳۹

۳۳۹۰۳۱۴۸۰۶

۳۳۰۸۵

قبول

۲۴۰

۲۹۸۰۶۳۳۸۷۹

۲۹۸۰۶۳۳۸۷۹

مردود

۲۴۱

۵۳۷۹۹۷۵۸۷۹

۵۱۸

مردود

۲۴۲

۳۶۷۳۷۶۷۳۳۱

۱۳

مردود

۲۴۳

۱۸۱۹۸۶۶۶۰۲

۴۱۳۰

قبول

۲۴۴

۱۷۵۷۵۳۸۲۰۸

۱۴۹۱۶

مردود

۲۴۵

۳۰۷۱۹۵۱۶۳۹

۱۱۸۹

قبول

۲۴۶

۳۰۶۰۲۱۵۱۵۴

۳۰۶۰۲۱۵۱۵۴

قبول

۲۴۷

۵۴۲۹۹۸۶۶۴۱

۱۱

مردود

۲۴۸

۶۵۱۹۹۲۹۹۳۱

۱۹۳

قبول

۲۴۹

۱۹۷۲۴۹۱۷۳۳

۶۸۶۰

مردود

۲۵۰

۱۷۴۱۶۷۲۶۱۹

۰

قبول

۲۵۱

۱۷۴۰۰۷۷۳۳۴

۱۷۴۰۰۷۷۳۳۴

قبول

۲۵۲

۱۹۸۹۹۳۵۱۸۴

۹۸۸

مردود

۲۵۳

۶۰۸۹۹۱۳۵۷۱

۱۱

مردود

۲۵۴

۲۹۸۰۴۴۴۹۳۶

۲۹۸۰۴۴۴۹۳۶

مردود

۲۵۵

۳۶۶۰۰۳۴۳۳۹

۳۶۶۰۰۳۴۳۳۹

مردود

۲۵۶

۱۹۴۰۰۱۲۸۲۱

۱۹۴۰۰۱۲۸۲۱

قبول

۲۵۷

۵۸۳۹۸۹۱۹۰۸

۱۴

مردود

۲۵۸

۱۹۳۰۷۹۰۴۳۰

۱۲۵۳

قبول

۲۵۹

۶۰۶۰۰۳۷۴۸۸

۶۰۶۰۰۳۷۴۸۸

قبول

۲۶۰

۲۹۸۰۱۰۷۰۰۱

۲۹۸۰۱۰۷۰۰۱

قبول

۲۶۱

۳۶۱۰۰۳۹۱۶۷

۳۶۱۰۰۳۹۱۶۷

مردود

۲۶۲

۳۴۱۰۰۷۷۳۹۱

۳۴۱۰۰۷۷۳۹۱

قبول

۲۶۳

۱۷۴۳۵۱۶۵۳۳

۱۷۴۳۵۱۶۵۳۳

مردود

۲۶۴

۱۸۷۰۰۲۰۸۹۸

۱۸۷۰۰۲۰۸۹۸

قبول

۲۶۵

۲۱۸۱۸۲۲۶۰۳

۱۵۶

مردود

۲۶۶

۲۰۰۲۶۷۴۰۵۱

۳۰۳۸

قبول

۲۶۷

۳۵۴۰۰۴۵۴۷۳

۳۵۴۰۰۴۵۴۷۳

مردود

۲۶۸

۳۵۲۱۱۰۳۴۷۱

۶۸

مردود

۲۶۹

۳۵۰۰۹۲۰۹۶۹

۲۴۳

مردود

۲۷۰

۴۱۹۹۹۳۴۴۲۱

۶۶

قبول

۲۷۱

۴۱۶۰۱۰۳۵۵۳

۴۱۶۰۱۰۳۵۵۳

قبول

۲۷۲

۳۱۳۱۳۱۴۹۶۶

۳۴

مردود

۲۷۳

۱۷۴۰۷۹۹۲۷۵

۱۷۴۰۷۹۹۲۷۵

قبول

۲۷۴

۵۷۵۰۰۰۴۰۳۱

۵۷۵۰۰۰۴۰۳۱

قبول

۲۷۵

۳۵۳۰۰۹۵۰۰۱

۳۵۳۰۰۹۵۰۰۱

مردود

۲۷۶

۴۱۸۹۸۹۱۷۵۴

۸۸

مردود

۲۷۷

۳۱۳۱۵۸۱۵۳۰

۱۷۸

مردود

۲۷۸

۳۰۲۰۰۴۰۰۵۱

۳۰۲۰۰۴۰۰۵۱

مردود

۲۷۹

۱۸۴۱۹۹۲۷۴۷

۳۵۸۸

قبول

۲۸۰

۳۶۲۱۸۴۰۴۳۵

۱۱۹۳۵

قبول

۲۸۱

۱۹۳۰۹۰۸۸۹۱

۴۱

قبول

۲۸۲

۰۸۷۳۰۱۱۸۱۳

۱۱۶۶۷

قبول

۲۸۳

۳۵۱۰۰۱۳۴۷۶

۳۵۱۰۰۱۳۴۷۶

قبول

۲۸۴

۳۱۳۱۵۰۲۲۸۲

۳۵۳۳

مردود

۲۸۵

۱۹۳۰۷۵۰۸۷۰

۷۸۰

قبول

۲۸۶

۵۲۷۹۷۱۱۵۱۹

۶۴۹

قبول

۲۸۷

۱۹۷۰۳۳۳۵۵۳

۳۳۲۱۵

مردود

۲۸۸

۲۲۳۹۸۲۴۲۴۷

۵۵۸

مردود

۲۸۹

۳۰۳۱۸۰۵۲۹۱

۷۲۹۷

قبول

۲۹۰

۳۴۲۱۸۷۰۰۴۷

۶۰

قبول

۲۹۱

۳۰۲۰۲۲۵۸۹۲

۳۰۲۰۲۲۵۸۹۲

مردود

۲۹۲

۱۷۵۴۹۴۷۵۵۷

۱۱۷۴

قبول

۲۹۳

۳۶۲۱۷۶۵۹۳۱

۴۵۱۵

مردود

۲۹۴

۳۶۶۰۱۱۴۰۹۱

۳۶۶۰۱۱۴۰۹۱

مردود

۲۹۵

۳۶۲۱۹۹۱۰۸۵

۸۹۸۵

مردود

۲۹۶

۳۶۶۰۰۱۱۹۳۲

۳۶۶۰۰۱۱۹۳۲

قبول

۲۹۷

۱۷۴۰۱۹۵۲۵۶

۱۷۴۰۱۹۵۲۵۶

مردود

۲۹۸

۱۹۱۱۸۶۵۹۸۶

۳۵

قبول

۲۹۹

۳۰۸۰۰۷۲۷۸۲

۳۰۸۰۰۷۲۷۸۲

قبول

۳۰۰

۳۶۷۳۵۷۷۰۸۵

۷۵۸

مردود

۳۰۱

۳۰۹۱۴۷۷۰۲۹

۶۳۹۶

قبول

۳۰۲

۱۹۶۰۲۲۱۹۳۰

۱۹۶۰۲۲۱۹۳۰

قبول

۳۰۳

۵۸۳۹۹۰۷۳۶۷

۲۹۵

قبول

۳۰۴

۵۴۷۹۹۳۷۲۸۶

۲۸

مردود

۳۰۵

۱۸۷۰۱۷۸۲۵۴

۱۸۷۰۱۷۸۲۵۴

مردود

۳۰۶

۴۱۸۹۸۵۷۲۵۴

۶۸۳

قبول

۳۰۷

۳۶۲۱۵۶۴۲۲۵

۲۳۴۱

قبول

۳۰۸

۳۰۴۰۰۵۶۸۶۷

۳۰۴۰۰۵۶۸۶۷

مردود

۳۰۹

۶۰۹۹۹۶۱۳۶۴

۱۳۶

مردود

۳۱۰

۱۹۹۰۲۶۹۳۳۸

۱۹۹۰۲۶۹۳۳۸

قبول

۳۱۱

۳۶۶۰۰۷۸۴۸۴

۳۶۶۰۰۷۸۴۸۴

قبول

۳۱۲

۳۵۹۱۷۹۶۱۲۳

۷۶

قبول

۳۱۳

۱۸۳۰۱۷۴۰۰۲

۱۸۳۰۱۷۴۰۰۲

مردود

۳۱۴

۳۱۲۰۱۰۵۲۶۰

۳۱۲۰۱۰۵۲۶۰

مردود

۳۱۵

۱۸۴۱۷۷۳۲۹۸

۷۱

مردود

۳۱۶

۳۴۹۰۱۸۴۹۳۹

۳۴۹۰۱۸۴۹۳۹

مردود

۳۱۷

۱۹۸۰۱۲۴۱۴۰

۱۹۸۰۱۲۴۱۴۰

قبول

۳۱۸

۳۰۲۰۳۲۶۱۱۷

۳۰۲۰۳۲۶۱۱۷

مردود

۳۱۹

۳۱۰۰۰۳۷۱۳۸

۳۱۰۰۰۳۷۱۳۸

مردود

۳۲۰

۳۰۲۰۱۰۸۵۲۷

۳۰۲۰۱۰۸۵۲۷

مردود

۳۲۱

۳۳۸۰۲۲۶۶۰۲

۳۳۸۰۲۲۶۶۰۲

قبول

۳۲۲

۲۹۹۳۷۷۰۴۷۰

۸۹۵۲

قبول

۳۲۳

۱۷۴۰۲۰۵۳۲۴

۱۷۴۰۲۰۵۳۲۴

مردود

۳۲۴

۱۸۵۰۲۰۷۹۵۱

۱۸۵۰۲۰۷۹۵۱

قبول

۳۲۵

۳۰۳۰۱۷۹۹۵۸

۱۷۳۸۹

مردود

۳۲۶

۶۳۳۹۹۸۹۱۶۰

۲۰

قبول

۳۲۷

۳۶۶۰۴۲۸۳۹۶

۳۶۶۰۴۲۸۳۹۶

قبول

۳۲۸

۲۹۹۴۱۳۵۶۳۹

۲۲

قبول

۳۲۹

۳۱۱۱۴۱۲۶۰۱

۲۷

مردود

۳۳۰

۵۳۷۹۹۶۹۰۲۱

۶

مردود

۳۳۱

۳۰۲۱۱۹۸۰۴۱

۳۰۲۱۱۹۸۰۴۱

قبول

۳۳۲

۱۷۵۷۳۱۳۷۳۷

۷۱۵۳

مردود

۳۳۳

۴۸۱۹۹۶۹۸۳۸

۹۹۵

قبول

۳۳۴

۲۲۱۹۲۰۴۴۴۸

۱۳۸۳

قبول

۳۳۵

۲۰۰۲۷۳۹۰۱۳

۲۲۶۴

قبول

۳۳۶

۳۱۲۰۰۸۲۰۲۳

۳۱۲۰۰۸۲۰۲۳

قبول

۳۳۷

۲۳۰۰۷۳۱۹۳۲

۳۶۲۰

قبول

۳۳۸

۲۹۹۰۳۹۰۸۹۸

۳۹۳۰۱

قبول

۳۳۹

۳۶۱۰۵۵۵۳۴۳

۳۶۱۰۵۵۵۳۴۳

قبول

۳۴۰

۳۶۲۱۲۵۴۹۰۰

۲۰۳۵

مردود

۳۴۱

۳۱۳۱۵۶۴۵۳۹

۳۳

قبول

۳۴۲

۳۶۱۰۶۵۷۶۲۶

۳۶۱۰۶۵۷۶۲۶

قبول

۳۴۳

۱۸۱۸۵۶۷۲۳۷

۱۷۹

مردود

۳۴۴

۴۶۷۰۰۲۱۲۹۱

۴۶۷۰۰۲۱۲۹۱

مردود

۳۴۵

۲۹۹۲۹۰۶۲۷۱

۳۵۳

قبول

۳۴۶

۳۶۱۰۵۰۰۴۴۱

۳۶۱۰۵۰۰۴۴۱

قبول

۳۴۷

۱۹۱۱۸۳۷۳۶۲

۳۱۶۸

قبول

۳۴۸

۳۰۵۱۳۲۸۹۸۷

۸۱۱

قبول

۳۴۹

۴۱۹۹۷۷۱۹۶۴

۲۹۸۳

مردود

۳۵۰

۲۹۹۳۸۲۴۲۱۱

۱۸۶۶

مردود

۳۵۱

۳۴۲۰۲۰۲۴۰۷

۲۰۳۴۰

مردود

۳۵۲

۳۶۶۰۰۵۸۲۲۱

۳۶۶۰۰۵۸۲۲۱

قبول

۳۵۳

۳۵۰۰۹۶۰۷۱۵

۱۵۳۰

مردود

۳۵۴

۴۲۶۰۴۸۲۹۷۱

۴۲۶۰۴۸۲۹۷۱

مردود

۳۵۵

۱۷۴۰۲۲۳۰۰۴

۱۷۴۰۲۲۳۰۰۴

مردود

۳۵۶

۱۸۳۱۲۵۹۴۹۴

۱۸۳۱۲۵۹۴۹۴

مردود

۳۵۷

۱۷۵۷۴۰۰۲۷۳

۹۷۶

مردود

۳۵۸

۴۸۵۹۹۶۴۳۳۰

۱۴

قبول

۳۵۹

۱۵۵۲۶۵۷۷۶۰

۶

قبول

۳۶۰

۳۶۴۰۱۶۱۰۲۵

۳۶۴۰۱۶۱۰۲۵

قبول

۳۶۱

۵۲۶۹۸۶۳۴۹۹

۲۶۰۶

قبول

۳۶۲

۰۷۴۹۳۸۱۱۰۸

۴۲۷

مردود

۳۶۳

۳۰۷۱۱۲۱۵۷۱

۱۴۵۱

قبول

۳۶۴

۵۳۵۰۰۰۰۲۹۲

۵۳۵۰۰۰۰۲۹۲

مردود

۳۶۵

۵۳۵۰۰۱۱۴۱۳

۵۳۵۰۰۱۱۴۱۳

مردود

۳۶۶

۳۰۵۲۲۵۸۰۲۸

۶۱

مردود

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

 1. سلام دوستان من ابان مصاحبه قضاوت  مناطق محروم میرم،چون فرصت زیادی نبود برا مطالعه ،ارای وحدت رویه و نظرات مشورتی ۲ سال گذشته رو بیشتر نرسیدم مطالعه کنم بنظرتون امیدی هست؟یا سوالات سختر از این حرفاس؟

   

 2. ای کاش ازخودمصاحبه شوندگان هم مصاحبه بگیرن .خداگواه ست که چقدر سوالات میپرسیدن جواب میدادم ولی میگفتن درست نیست بعد که به کتاب مراجعه کردم جواب رو گفته بودم این درحالی است که حقیرچندساله مدرس حوزه هستم.

  1. مصلحبه شوندگان که مصاحبه شدند ولی اگه منظورتون مصاحبه کنندگانه من نظرم بر خلاف شماست چون بسیار قوی هستند

  2. سلام منظورتون از مصاحبه شوندگان همون مصاحبه کنندگانه؟منم به نظر خودم آزمون رو با درصد بالایی جواب دادم ولی وقتی جوابشون رو دیدم,فهمیدم اشتباه فکر کردم

  1. بنده قصدی ندارم برم . ولی شهرستانی هستم و امتحان تشریحی تهرانه دو روز در رفت و امد باید باشیم  اونم دقیقا یک هفته قبل از ازمون وکالت

 3. سلام دوستان زمان ازمرن تشریحی قضاوت دقیقا یک هفته قبل از ازمون وکالت و دو روز قبل از اربعین یعنی ۲۸ ابان است . برای داوطلبان شهرستانی واقعا مسکله که  یک هفته قبل از ازمون دو روز در حال رفت و برگشت باشند در ضمن کسانی هم راهپیمایی اربعین میرن  باید ازمون تشریحی رو دو هفته عقب بیندازند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا