آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ( ۳۸ ) قانون تامین اجتماعی

مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۸ هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۳ – آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ( ۳۸ ) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴ –

ماده ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد (۳۸) قانون تامین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی (که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲- پس از درخواست سازمان از محل (۵%) کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ۲- کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان ، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی) ، میزان (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تامین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان ، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح (بعهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور، با سازمان همکاری نمایند. در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین نامه خاتمه می یابند یا تعلیق یا فسخ می گردند درصورت عدم ارائه مفاصا حساب از سوی پیمانکار ظرف یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده ۳- سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تامین اجتماعی قطعی شده است ، بدهی حق بیمه را مجددأ به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکنند سازمان بدهی را کتبأ به کارفرما اعلام نماید.

ب ) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند ” الف ” اقدام شود.

ماده ۴- کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) این آیین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت (۲۵) روز از تاریخ ابلاغ ، از محل (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تامین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده ۵- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان ، همکاری نمایند.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا