قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین‌ نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

 

دانلود قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (PDF)

ماده ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود بخدمت قضائی بقرار زیر است:

۱- تابعیت اصلی ایران.
۲ – داشتن دانشنامه لیسانس در رشته قضائی از دانشکده‌های حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکده‌های حقوق خارجه و یا درجات بالاتر از‌آنها.
۳ – داشتن مذهب اسلام و معروفیت بحسن اخلاق و دیانت و امانت علاقمندی بسنتهای ملی.
۴ – اتمام دوره کارآموزی.
‌اشخاص زیر بمشاغل قضائی پذیرفته نخواهند شد:
۱ – کسانیکه بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده و یا باتهامات مذکور کیفر خواست علیه آنها صادر شده باشد مادام که برائت حاصل‌ نکرده‌اند.
۲ – کسانیکه معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. ‌

تبصره ۱ (الحاقی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۵۴)- وزارت دادگستری مجاز است همه ‌ساله در حدود اعتبارات مصوب بتعداد مورد نیاز از پذیرفته‌شدگان در مسابقات ورودی یا از دانشجویان‌واحد شرایط رشته قضائی دانشکده‌های حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود بدوره کارآموزی قضائی استخدام کند. ترتیب استخدام اولیه و‌مدت و نحوه کارآموزی و شرایط اشتغال بعدی آنان بخدمت قضائی بموجب آئین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود که پس از جلب نظر وزارت علوم ‌و آموزش عالی بتصویب وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۵۴)- کارمندان اداری وزارت دادگستری که در مسابقات ورودی دانشکده‌های حقوق پذیرفته شوند و یا دانشجوی رشته قضائی یکی از دانشکده‌ها‌ی حقوق کشور باشند میتوانند با موافقت وزیر دادگستری از مقررات آئین‌نامه موضوع تبصره یک این قانون استفاده کنند.

ماده ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- صلاحیت کسانیکه داوطلب ورود بدوره کارآموزی قضائی هستند توسط هیئتی که وزارت دادگستری تعیین میکند تشخیص میگردد و سپس از‌طریق امتحان و مسابقه در دوره کارآموزی پذیرفته میشوند مدت کارآموزی علمی و عملی ششماه است.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)– ‌کیفیت مصاحبه و امتحانات و مسابقه ورودی و برنامه تعلیمات دوره کارآموزی و تعیین شایستگی برای احراز شغل قضائی در مورد کارآموزانی که در‌امتحانات کارآموزی قضائی توفیق حاصل نمایند بموجب آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین میگردد.

ماده ۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- کسانیکه حداقل دارای پنج سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری بوده یا دارا شوند و هم چنین کارمندان اداری وزارت دادگستری که حداقل دارای‌پنج سال سابقه خدمت در سازمانهای وزارت دادگستری بوده یا بعداً دارا شوند بشرط قبول شدن در امتحان خاصی که وزارت دادگستری ترتیب‌خواهد داد و واجد بودن شرایط مقرر در (‌ماده یک قانون مربوط به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب سال ۱۳۴۳) و احراز از صلاحیت آنان از‌کارآموزی قضائی معاف بوده و بخدمت قضائی پذیرفته خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- لیسانسیه‌های رشته سیاسی دانشکده حقوق که در تاریخ تصویب این قانون در استخدام اداری وزارت دادگستری هستند هر موقع که سابقه‌خدمت آنها به پنج سال تمام برسد میتوانند از مقررات مذکور در این ماده استفاده نمایند.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- با داوطلبان مذکور در این ماده از حیث احراز مشاغل قضائی و محل خدمت طبق ماده (۵) رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- پایه قضائی داوطلبان مذکور در این ماده بوسیله دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به سابقه وکالت یا خدمت و نتایج امتحانات کارآموزی‌ و استعداد آنان تعیین میشود و در هر حال موقع تعیین پایه قضائی پایه آنان از شش قضائی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- حقوق رتبه قضائی کارمندان مذکور در این ماده هرگاه پس از پذیرفته شدن بخدمت قضائی و تعیین رتبه کمتر از مجمع وجوه دریافتی آنها‌باشد مادام که حقوق قضائی آنها بمبلغ دریافتی نرسد از حقوق و مزایای قبلی استفاده خواهند کرد.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- کسانیکه در تاریخ تصویب این قانون مشغول کارآموزی قضائی هستند در صورتیکه از مدت کارآموزی آنان بیش از یکسال گذشته باشد‌مشمول مقررات قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب سال ۱۳۴۳ خواهند بود و سایر کارآموزان فعلی پس از اینکه مدت کارآموزی آنان به‌ یکسال تمام برسد طبق مقررات این قانون بخدمت پذیرفته خواهند شد.

ماده ۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)-بکارآموزان قضائی مقرری ماهیانه معادل با حقوق پایه ۴ قضائی پرداخت خواهد شد و در مرکز بکارآموزی اشتغال خواهند یافت و پس از اتمام دوره‌کارآموزی و موفقیت در امتحانات و اخذ گواهینامه پایان کارآموزی با رتبه ۵ قضائی بسمت دادرس علی‌البدل دادگاه بخش یا دادیاری درجه ۲ دادسرای‌شهرستان در خارج از تهران منصوب خواهند شد و هرگاه در امتحانات دوره کارآموزی موفقیت حاصل نکردند دوره کارآموزی آنان ششماه دیگر تمدید ‌میشود و اگر باز هم از عهده امتحانات بر نیایند بکارآموزی آنها خاتمه داده میشود ولی وزارت دادگستری میتواند این اشخاص را بدون انجام امتحان‌و مسابقه و طی دوره آزمایش بشغل اداری منصوب نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- وزارت دادگستری میتواند برای تأمین احتیاجات دادگاههای بخش تهران در هر دوره حداکثر تا ۵ نفر از کارآموزان قضائی را به ترتیب معدل‌بعنوان دادرس علی‌البدل دادگاه بخش انتخاب نماید بکسانیکه طبق این تبصره در تهران مشغول انجام وظیفه میشوند رتبه چهار قضائی داده‌میشود و حداقل مدت توقف آنها برای نیل به رتبه ۵ دو سال و رتبه‌های بعدی سه سال خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- کسانیکه در دوره کارآموزی فاقد شرایط مقرر در این قانون بشوند وزارت دادگستری حکم کارآموزی آنان را لغو مینماید.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- کارآموزانیکه از ادامه کارآموزی قضائی خودداری کنند و یا در خلال یا خاتمه دوره کارآموزی استعفا دهند باید کلیه وجوه دریافتی بابت‌کارآموزی را به وزارت دادگستری مسترد نمایند و قبل از پرداخت کلیه وجوه مزبور و یا سپردن تعهد پرداخت آن هیچ یک از سازمانهای دولتی و‌شهرداریها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق بدولت است نمیتوانند آنها را استخدام نمایند و همچنین اشتغال آنها بوکالت ‌دادگستری ممنوع خواهد بود.

ماده ۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- شرط تثبیت رتبه قضائی کارآموزان و سایر افرادیکه بموجب این قانون بخدمت قضائی در خارج از مرکز پذیرفته میشوند حداقل چهار سال اشتغال ‌بخدمت قضائی از موقع ورود بخدمت خارج از مرکز خواهد بود و در صورت عدم اشتغال چهار سال تمام در خارج از مرکز با یک رتبه کمتر ادامه‌خواهند داد.

‌تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- مدت توقف کارآموزانی که بموجب این قانون با رتبه ۵ قضائی بخدمت پذیرفته میشوند برای نیل به رتبه ۶ چهار سال و در رتبه‌های ما بعد‌سه سال خواهد بود.

ماده ۷ – شرط تثبیت رتبه قضائی کسانیکه با پایه ۵ قضائی استخدام میشوند لااقل سه سال تمام اشتغال بخدمت قضائی از موقع ورود بخدمت در شهرستانهای خارج از مرکز است. ‌

ماده ۸ – کسانیکه واجد شرایط ورود بخدمت قضائی هستند وقتی بخدمت قضائی پذیرفته میشوند که طبق آئین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری‌تنظیم خواهد نمود سوگند یاد نمایند.

ماده ۹ – وزارت دادگستری میتواند از وجود کارمندان لیسانسیه دارای پایه اداری که در وزارت دادگستری بکار تقریرنویسی اشتغال دارند در سایر‌مشاغل اداری وزارت دادگستری نیز استفاده نماید.

ماده ۱۰ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

چون بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تصویبنامه شماره ۷۳۵۴-۷ر۵ر۱۳۴۲ مربوط باستخدام قضات و شرایط کارآموزی که در‌تاریخ ۲ دیماه ۱۳۴۲ بمجلس سنا تقدیم شده بود بکمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ارجاع گردید و اصلاحاتی در آن بعمل آمد و در تاریخ۱۹ اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب کمیسیون مزبور رسید و تا تصویب نهائی مجلسین اجرا خواهد شد.

رئیس مجلس سنا -مهندس شریف امامی
رئیس مجلس شورای ملی -مهندس عبدالله ریاضی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا