نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵

تعداد کارنامه های ثبت شده : ۲۴۷

برای دانلود کل کارنامه ها در قالب یک فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید 

برای دریافت آخرین اخبار مربوط به آزمون وکالت اینجا کلیک کنید

 

کارنامه ها به تفکیک کانون های وکلای دادگستری:

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۱۳ رتبه ۴۶۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۶
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۷۷۳ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۵
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۰۹ رتبه ۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۱۴۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۱۵۷۵ رتبه یک
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی صد
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت صد
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۶۷۷ رتبه ۱۱۰۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۶۶۶-
۳ حقوق تجارت ۲۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶-
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۴۶ رتبه ۵۷۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۸۳ رتبه ۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۹۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۴۳ رتبه ۱۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۹
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۵۲ رتبه ۱۷۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۸
کانون همدان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۴۵ رتبه ۳۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۷
کانون کردستان سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۶۴۱۳ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۶
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۳۱۴ رتبه ۵۳۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۱۷

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۵
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۷۰ رتبه ۲۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۴
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۵۰ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۹۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۳۶۹۵ رتبه ۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی صفر
۳ حقوق تجارت ۰۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۱۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۲
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۰۷ رتبه ۳۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۸۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۳۸ رتبه ۵۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۵۴ رتبه ۳۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۵۰ رتبه ۷۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۸
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۸۵ رتبه ۱۴۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۷
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۴۱ رتبه ۱۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۶
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۹۹ رتبه ۳۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۵
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۹۵ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۴
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۰۶۸ رتبه ۱۴۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۳
کانون قم سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۰۶ رتبه ۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۶۹ رتبه ۱۲۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۳۶ رتبه ۲۲۹۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۲۶ رتبه ۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۱۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۲۶ رتبه ۵۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۸
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۸۸۲ رتبه ۲۹۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۷
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۵۰ رتبه ۹۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۶
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۱۲۷ رتبه ۲۸۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۵
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۲۳۰ رتبه ۹۹۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۲۸۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۴
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۰۰ رتبه ۱۴۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۴۹۱

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۷۱۶ رتبه ۱۰۸۹۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۰۳۵۰ –

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۲
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۲۶ رتبه ۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۱
کانون یزد سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۱۶ رتبه ۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۰
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۹۹ رتبه ۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۹
کانون اردبیل سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۸۳ رتبه ۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۸
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۱۵ رتبه ۴۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۷
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۰۴ رتبه ۶۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۶
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۲۳ رتبه ۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۵
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۴۱ رتبه ۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۴
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۵۱ رتبه ۱۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۷۸۹

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۵۴ رتبه ۱۰۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۹۴

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۲
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۴۰ رتبه ۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۱
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۸۸۳ رتبه ۲۶۹۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۰۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۸۷۷
۶ آیین دادرسی کیفری

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۸۴ رتبه ۱۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۹
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۶۳ رتبه ۱۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۹۲

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۸
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۹۳ رتبه ۳۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۳۸۵

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۹۶ رتبه ۲۵۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۶
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۴۷۳ رتبه ۳۴۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳۳۸
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۱۷ رتبه ۲۳۱۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۴
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۱۳ رتبه ۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۲۲۲ رتبه ۶۵۴۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۲
کانون قم سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۵۶ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۴۹ رتبه ۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۰
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۳۹ رتبه ۲۸۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۹
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۳۶ رتبه ۵۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۸۲ رتبه ۱۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۷
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۲۱ رتبه ۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۸۸ رتبه ۱۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۵
کانون یزد سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۳۵ رتبه ۱۴۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۴ رتبه ۷۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۳
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۵۷ رتبه ۶۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۹۳ رتبه ۶۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۰
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۴۸ رتبه ۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۹
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۸۷۲ رتبه ۳۰۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۸
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۳۶ رتبه ۸۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۲۸ رتبه ۳۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۶
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۱۴ رتبه ۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۷۶ رتبه ۷۹۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۴
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۶۸ رتبه ۴۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۳
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۰۰ رتبه ۶۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۲
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۴۲۵۷ رتبه ۲۰۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۰۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۱
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۶۲۶ رتبه ۳۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۰
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۴۱ رتبه ۱۰۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۹
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۲۹ رتبه ۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۸
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۴۰۹ رتبه ۱۵۵۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۸۳۳ –
۳ حقوق تجارت ۲۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۰۸۷۷

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۷
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۵۹ رتبه ۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۶
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۲۲۱ رتبه ۹۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۵
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۹۰ رتبه ۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۴
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۱۲۴۰ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۳
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۷ رتبه ۲۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۴۲۱

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۷۶ رتبه ۲۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۱
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۳۶ رتبه ۹۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۰
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۹۰ رتبه ۳۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۹۲ رتبه ۱۶۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۸
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۱۹۳ رتبه ۳۹۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۷
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز رتبه ۲۰۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۳۱۵ رتبه ۲۱۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۵
کانون خوزستان سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۴۸۰۶ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۵۲

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۸۰ رتبه ۷۸۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۳
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۹۵ رتبه ۷۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۱۱ رتبه ۲۶۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۱۵۴ رتبه ۴۲۸۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۶۳۴ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۹
کانون اردبیل سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۵۴ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۷۰ رتبه ۵۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۰۳ رتبه ۱۳۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۶
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۷۰ رتبه ۳۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۵
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۵۴ رتبه ۹۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۴
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۲۵ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۳
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۱۷ رتبه ۴۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۱۸ رتبه ۵۹۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۴۱ رتبه ۲۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۰
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۰۳ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۹
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۰۶ رتبه ۱۰۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۸
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۳۱ رتبه ۵۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۷۹ رتبه ۱۰۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۰۳ رتبه ۷۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۵
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۰۰ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۵۳ رتبه ۲۰۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۸ رتبه ۴۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۲
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۲۱۰ رتبه ۲۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۸۵۹

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۱
کانون چهارمحال و بختیاری سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۶۴ رتبه ۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۰
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۷۵ رتبه ۱۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۹
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۸
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۷۶ رتبه ۷۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۶۷۷۷ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۶
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۳ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۵
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۹۲ رتبه ۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۰۰ رتبه ۲۶۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۷۷۱

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۴۵۴ رتبه ۱۹۴۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۰ رتبه ۲۸۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۱
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۸۳۵ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۰
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۷۵ رتبه ۹۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۹
کانون مرکزی(اراک) سهمیه ایثارگر
نمره کل تراز ۶۱۷۵ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۹۲۹

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۸
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۱۱ رتبه ۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۷
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۰۳۹ رتبه ۴۳۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۱۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۰۶۹ رتبه ۲۰۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۳۲ رتبه ۱۳۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۵۹ رتبه ۱۷۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۵۹ رتبه ۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۳۹ رتبه ۳۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۱
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۰۰۲ رتبه ۱۴۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۰۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۶۶۶ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۴۵ رتبه ۳۲۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۹
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۳۵ رتبه ۹۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۸
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۴۲۲ رتبه ۲۳۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه ایثارگر
نمره کل تراز ۵۴۰۳ رتبه ۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی صفر
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی صفر
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۸۷

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۶
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۴۸۰ رتبه ۶۶۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۵
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۶ رتبه ۱۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۴
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۶ رتبه ۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۴۷۱۹ رتبه ۱۶۶۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۱۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۲۸۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۲
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۳۴ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۱
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۹۰ رتبه ۳۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۰
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۴۵ رتبه ۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۹
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۱۶ رتبه ۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۸
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۳۲ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۷
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۱۰ رتبه ۳۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۷۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۶
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۱۹۳ رتبه ۳۹۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۵
کانون زنجان سهمیه ایثارگر
نمره کل تراز ۷۳۷۶ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۴
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۲۱ رتبه ۴۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۳
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۲۹ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۲
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۵۵ رتبه ۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۱
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۵ رتبه ۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۸۱ رتبه ۹۷۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۹
کانون چهارمحال و بختیاری سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۳۷ رتبه ۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۸
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۷۵۹ رتبه ۱۰۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۷
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۶۲ رتبه ۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۶
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۳۰ رتبه ۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۷۴ رتبه ۹۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۴
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۳۵ رتبه ۱۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۳
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۸۰۹ رتبه ۳۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۴۹۱

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۲
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۶۲۸ رتبه ۷۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۲۶۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۰۴ رتبه ۶۰۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۳۱ رتبه ۵۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۹
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۸ رتبه ۴۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۹ رتبه ۸۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۱۳ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۵۰۲ رتبه ۳۷۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۵۱ رتبه ۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۲۷۱۶ رتبه ۱۳۳۰۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۰۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی صفر
۶ آیین دادرسی کیفری ۰۱۷۵ –

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۴۱ رتبه ۴۷۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۶۸۴

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۲
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۱۱ رتبه ۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۱
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۰۶ رتبه ۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۰
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۴۳ رتبه ۱۲۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۹
کانون زنجان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۴۲ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۸
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۰۶ رتبه ۵۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۷
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۹۸۶ رتبه ۶۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۱۵

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۶۲۴ رتبه ۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۴
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۲۴ رتبه ۲۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۳
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۷۶۷ رتبه ۴۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۸۵۹

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۲
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۱۸ رتبه ۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۱
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۴۷ رتبه ۱۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۴۰ رتبه ۲۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۹
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۲۶۶ رتبه ۲۹۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی صفر
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۳۳۳ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۷۵۴

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۸
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۸۰۰ رتبه ۲۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۶۳۱
نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۷
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۲۹ رتبه ۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۶
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۹۱ رتبه ۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۲۰۷ رتبه ۴۱۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۲۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۱۳ رتبه ۳۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۳۷۷ رتبه ۱۱۸۸۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۰۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۵۲

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۲۶ رتبه ۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۵۶ رتبه ۸۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۰
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۶۹ رتبه ۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۹
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۸۰ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۰۲۵ رتبه ۷۰۷۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰۰۰
۳ حقوق تجارت صفر
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۹۸ رتبه ۱۰۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۵۶۳ رتبه ۵۶۸۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۵
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۴۳۵ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۴۰۷ رتبه ۳۷۶۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۹۱ رتبه ۸۷۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۲
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۷۵۹ رتبه ۳۲۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۶۳ رتبه ۵۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۰
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۵۴ رتبه ۱۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۹
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۳۵ رتبه ۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۸
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۶۷ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۷
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۹۵۶ رتبه ۴۹۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۶
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۱۹ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۵
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۱۱ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۲۰ رتبه ۴۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۳
کانون همدان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۷۰۹ رتبه ۹۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۲ رتبه ۸۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۳۱۵ رتبه ۲۱۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۶۳۱

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۰
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۷۷ رتبه ۲۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۷۷ رتبه ۲۰۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۸
کانون مازندارن سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۱۵ رتبه ۴۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۷
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۲ رتبه ۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۶
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۴۳ رتبه ۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۵
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۰۶۳ رتبه ۸۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۶۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۵۵ رتبه ۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۷۲ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۵۴ رتبه ۴۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۱۳۷۵ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۰۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۲۸ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۳ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۴۵۸ رتبه ۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۳۹۳ رتبه ۱۲۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۸۰۷

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴
کانون اردبیل سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۴۷ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۵۱ رتبه ۳۶۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۱۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۷۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۷۳۴ رتبه ۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت صد
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۰۶۲ رتبه ۱۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰
کانون زنجان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۳۲۰ رتبه ۲۰۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۹۱۲

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۲۴ رتبه ۱۰۵۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۷۶۱ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۲۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۴۷۷ رتبه ۱۹۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۷۷۱

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۱۱ رتبه ۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۴۷ رتبه ۱۱۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۴۷ رتبه ۱۲۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۴۹ رتبه ۴۳۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۴۲

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۷۷ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره –
کانون سهمیه آزاد
نمره کل تراز رتبه
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی
۲ آیین دادرسی مدنی
۳ حقوق تجارت
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی
۶ آیین دادرسی کیفری