منابع آزمون وکالت (به روایت امیر علی جلیلی)

منبع: وبلاگ حقوقی امیرعلی جلیلی

منابع آزمون وکالت (به روایت امیر علی جلیلی)

توضیح برای مطالعه منابع

v      منابع عمومی

×      منابعی هستندکه سوای کتابهای اختصاصی باید در کنار یک داوطلب برای دسترسی به قوانینو آزمونهای سالهای  گذشته  و طراحی آزمون آزمایشی توسط خود داوطلب باشند.

v      قوانین مورد نیاز :

×      قوانین عام وخاص مربوط و مرتبط با درس مورد نظر است که باید در دسترس داوطلب باشد .

v      منبع بیس برای مطالعه :

×       منبعیست که مطالعه بر اساس آن انجام می گیرد عمده زمان برنامه ریزی صرف مطالعه این منبع میشود .

v      منبع آموزشی

×      منابعی که باید کنار منبع بیس برای تسلط کامل به مطلب و تثبیت و آموزش ساختاری موجود باشند .

v      منبع نکته نما

×      منابعی که نکات مهم درس مورد مطالعه را فراهم آورده است

v      کتاب تست

×      کتاب تست مجموعه تستهای آزمونهای گذشته است که به شما دیدگاه طراحان ، طرز برخورد طراحان با مطالب برای طرح سوال را نشان داده و مهارت شما را برای تست زدن افزایش می دهند. و خود می تواند نکته نمای خوبی باشد .

v      منابع مرجع :

×        منابعیست که مستقیم مطالعه نمی شود فقط در مواردی که داوطلب با ابهام روبرو شد صرفا" نکات مورد ابهام را از آنها مطالعه می کند . (در واقع همان منابع اصلی هستند که به علت حجم بالا دیگر مجالی برای مطالعه آنها نیست کسانی که قبلا  این منابع را خوانده اند نیاز زیادی به مراجعه به آنها نخواهند داشت)

منابع مطالعه آزمون وکالت

منابع عمومی

۱)    مجموعه قوانین و آرای وحدت رویه

×      حتما" جلد ۱ حقوقی و جلد ۱ جزایی  مجموعه تنقیح قوانین چاپ روزنامه رسمی را تهیه فرمایید

۲)    مجموعه آزمونهای وکالت سالهای گذشته

×      9 آزمون وکالت موسسه دور اندیشان توصیه می شود

منابع حقوق مدنی

۱)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×      قانون  مدنی

×      قانون مسئولیت مدنی

×      قانون بیمه اجباری

×      قانون روابط موجر و مستاجر مصوبات  1356 و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶

×      قانون امور حسبی

×      آرای وحدت رویه مربوط به حقوق مدنی

×      ………….

۲)    منبع بیس برای مطالعه

×      حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

۳)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه حقوق مدنی دور اندیشان

۴)    منبع نکته نما

×      چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی منوچهر باقری مقدم

۵)    کتاب تست

×      تست  حقوق مدنی دکتر شهبازی

۶)    منابع مرجع

 1. اشخاص و محجورین دکتر صفایی .
 2. امول و مالکیت  دکتر کاتوزیان

ç      بجای این دو منبع می توانید کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی استفاده کنید

 1. اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
 2.  وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

ç      منبع تکمیلی این دو منبع کتابهای تشکیل قراردها  و سقوط تعهدات یا حقوق مدنی ۳ دکتر شهیدی است

 1. درسهایی از عقود معین جلد ۱ دکتر کاتوزیان

ç      منبع تکمیلی این منبع کتاب حقوق مدنی ۶  دکتر شهیدی است

 1.  درسهایی از عقود معین ۲ دکتر کاتوزیان
 2. مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی .
 3.  شفعه و وصیت و ارث دکتر کاتوزیان

ç      مطلعه مبحث ارث از کتاب ارث دکتر شهیدی بهتر است

آیین دادرسی مدنی

۱)    قوانین مورد نیاز

×      آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی

×      قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×      قانون شورای حل اختلاف

×      قانون اجرای احکام مدنی

×      آرای وحدت رویه آیین دارسی مدنی

×      ………………

۲)    کتاب بیس برای مطالعه

×      آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر علی عباس حیاتی

۳)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه حقوق آیین دادرسی مدنی آقای علی فلاح دور اندیشان

×      آیین دادرسی مدنی  در آینه نمودار آقای قاسم افسران

۴)    منبع نکته نما

×      1241  نکته آیین دارسی مدنی فرزانه سریر

۵)    کتاب تست

×      تست حقوق آیین دادرسی مدنی و امور حسبی دکتر کمالوند

ç      تستهای امور حسبی تکمیل کننده بسیار خوبی برای کتاب تست دکتر شهبازی است

۶)    منابع مرجع

×      دوره سه جلدی پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر شمس یا دوره سه جلدی بنیادین + ادله اثبات دعوا

منابع حقوق تجارت  

۱)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر دمرچیلی هست )

×      قانون  تجارت

×      قانون صدور چک

×      قانون بازار اوراق بهادار (بورس) ۱۳۸۴

×      قانون اداره تصفیه امور ورشکستی مصوب ۱۳۱۸

×      قانون  تجارت الکترونیک ۱۳۸۲

×      آرای وحدت رویه مربوط به حقوق تجارت

×      …….

۲)    منبع بیس برای مطالعه

×      حقوق تجارت  در نظم کنونی دکتر دمرچیلی

۳)    منبع آموزشی و منبع نکته نما

×      کمک حافظه حقوق تجارت علی فلاح  دور اندیشان

۴)    کتاب تست

×      تست  حقوق تجارت رضا شکری یا حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

۵)    منابع مرجع

 1. کلیات حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی
 2. ورشکستگی دکتر ربیع اسکینی
 3. ترجیحا" اسناد تجاری دکتر فراهانی و  قانون صدور چک در نظم کنونی احمد باختر
 4. یا اسناد تجاری دکتر ربیعا اسکینی
 5. ترجیها" شرکتهای تجاری دکتر کاویانی یا دوجلد شرکتهای تجاری دکتر ربیعا اسکینی

منابع حقوق جزا

۱)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی رضا شکری هست )

×      قانون  مجازات اسلامی

×      قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتنشا و اختلاس و کلاهبرداری

×      قانون جرایم نیروهای مسلح

×      قانون مبارزه با پولشویی

×      قوانین راجع به مواد مخدر

×      قانون جرایم رایانه ای

×      ………….

۲)    منبع بیس برای مطالعه

×      تر جیحا" محشای قانون مجازات دکتر گلدوزیان  یا قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی رضا شکری یا حجتی

۳)    منبع آموزشی

×      جزای عمومی

ç      کمک حافظه حقوق جزای عمومی موسسه دور اندیشان

×      جزای اختصاصی

ç      کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی موسسه دور اندیشان

۴)    منبع نکته نما

×      جزای عمومی

ç      آسان ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر توجهی

ç       حقوق جزای اختصاصی کانون فرهنگی آموزش

×      جزای اختصاصی

ç      حقوق جزای عمومی کانون فرهنگی آموزش

۵)    کتاب تست

×      جزای عمومی

ç      ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر صبری

×      جزای اختصاصی

ç      ساده ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر صبری

۶)    منابع مرجع

×      جزای عمومی

ç    به تر تیب اولویت یکی از منابع زیر :

ß     دو جلد جزای عمومی دکتر اردبیلی

ß     زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نور بها

ß     بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

×      جزای اختصاصی

ç    جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی

ç    جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی

ç    جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

منابع آیین دارسی کیفری 

۱)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×      آیین دادرسی کیفری

×      قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×      آرای وحدت رویه مربوط به آیین دادرسی کیفری (در انتهای کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری جناب آقای کلانتری  این آرا جمع آوری شده است )

×      ……….

۲)    منبع بیس و مرجع برای مطالعه

×      کتاب دکتر علی خالقی

۳)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه آیین دادرسی کیفری موسسه دور اندیشان

۴)    منبع نکته نما

×      آیین دادرسی کیفری موسسه میثاق عدالت

۵)    کتاب تست

×      ساده ساز آیین دادرسی کیفری جناب آقای کلانتری (این کتاب به همراه  آرای وحدت رویه است )

منابع اصول فقه  

۱)    منبع بیس و مرجع اصلی  برای مطالعه

×      کتاب اصول استنباط دکتر ابولحسن محمدی

×      علم اصول در فقه و قوانین موضوعه خلیل قبله ای خویی انتشرات سمت

۲)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه اصول فقه موسسه دور اندیشان

۳)    منبع نکته نما

×      اصول فقه نموداری حمید فرجی انتشارات بهنامی

۴)    کتاب تست

×      کتاب تست مبانی اصول استنباط  دکتر شهبازی

اهمیت مطالعه قوانین خاص در آزمونهای حقوقی

در آزمون وکالت سال ۸۹ در بین سوالات آزمون میتوان سوالاتی را یا فت که منشاء آن قوانین خاص هستند منظور از قوانین خاص قوانینی هستند که جدا از قوانین اصلی مثل حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی . آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون تجارت تصویب و با آنها مرتبط یا مکمل آنها هستند در سوالات آزمون وکالت سال ۸۹ از قوانین :قانون روابط موجر و مستاجر –قانون  بورس – پولشویی – استقلال قانون وکلا – جرایم نیروهای مسلح – اجرای احکام مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیاء دادسراها ) سوال طراحی شده بود که این امر بسیاری از داوطلبان را غافلگیر کرد ضمن اینکه اعتراض برخی را هم بر انگیخت اما اعتراض وارد نبود چون در هر حال این قوانین بعنوان قانون حاکم در محاکم کاربرد فراوانی دارند . بنابراین عدم مطالعه و درک این قوانین مساویست با حد اقل ده سوال بی جواب و نا آشنا با ذهن داوطلب و در نتیجه عدم قبولی در آزمونی که فاصله بین نفر اول قبولی با نفر اولی که قبول نشده است حداکثر ۵ سوال است . شاید ذهن شما در گیر این مطلب شود که از کجا این قوانین را بشناسیم من قصد لیست کردن عناوین این قوانین را ندارم فقط خیلی راحت لیستی از کتابهایی که این قوانین را میتوانید بشناسید و به آنها دسترسی داشته باشید را عنوان می کنم :

۱-     قوانین خاص مربوط به قانون مدنی : قوانین مذکور در حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

۲-     قوانین خاص مربوط به آیین دادرسی مدنی : قوانینی که در کتابهای دکتر شمس بحث شده و یا قوانین مذکور در آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر حیاتی

۳-     قوانین خاص مربوط به قانون مجازات اسلامی : قوانین مذکور در قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی شکری یا حجتی

۴-     قوانین خاص مربوط به قانون تجارت : قوانین مذکور در حقوق تجارت در نظم کنونی دکتر دمرچیلی

۵-     قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری : قوانین بحث شده در کتاب دکتر خالقی و جلد شش آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی

در کتابهای معرفی شده متن اکثر قوانین خاص و نحوه ارتباط آنها با قانون اصلی آمده است اما گاها" برخی قوانین در این کتابها هم بحث نشده و مورد سوال بوده اند .

بنابراین توصیه اصلی برای مقابله با از قلم نیفتادن قوانین خاص مورد سوال مطالعه عمیق و تطبیقی قوانین اصلی از منابع اصلی و مطالعه و فهمیدن قوانین خاص از دو کتاب (جلد یک  مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی )و (جلد یک  مجموعه قوانین تنقیح شده جزایی ) می باشد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا