آیین ­نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مورخ 1401/5/19

آیین ­نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۸۳۸۸۲/ت ۵۹۹۷۴هـ

موزخ: ۱۹/۵/۱۴۰۱

  • وزارت جهادکشاورزی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۹۴۴۸/۰۲۰ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ـ بند: بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون.

۳ـ دستگاه اجرایی/ واگذارنده اعتبار: وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابع ملی و استانی.

۴ـ سازمان:‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
(برای طرح‌های استانی موضوع قانون).

۵ ـ مؤسسه عامل:‌ بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به‌ حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات تأسیس شده و یا می‌‌شوند و صندوق­های محصولی، تخصصی و استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و منابع ‌طبیعی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند.

۶ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که براساس این آیین‌نامه، در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان، میان واگذارنده اعتبار با موسسه عامل منعقد می­گردد.

۷ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و تعاونی سرمایه­گذار یا بهره‌بردار بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی که متقاضی اجرای طرح یا فعالیت اقتصادی کشاورزی می­باشند.

۸ ـ یارانه و مشوق: شامل یارانه نهاده­ها و عوامل تولید مشروط به رعایت الگوی کشت با اولویت کشت قراردادی و رویکرد زنجیره تأمین، یارانه صادراتی، یارانه بازاریابی محصولات دانش­بنیان و سالم (ارگانیک) و ارتقاء بهره­وری و بهبود کیفیت و استانداردسازی محصولات، تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی (مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۴۱۱۸/ت۵۲۹۹۱هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵)، یارانه سود و کارمزد تسهیلات می­باشد.

۹ـ اعتبار: شامل اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه­ای دارای عنوان “کمک‌های فنی و اعتباری” دستگاه‌ اجرایی ملی (مندرج در پیوست شماره (۱)) و استانی، اعتبار ردیف‌ متفرقه(۳۱ـ ۵۵۰۰۰۰) با عنوان “حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی” مندرج در جدول شماره (۹) قانون و اعتبار ردیف (۴۱ـ ۷۵۰۰۰۰) با عنوان “حمایت از ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی” مندرج در جدول شماره (۱ـ ۷) اعتبارات ردیف‌های انتقالی به جدول شماره (۷) قانون.

۱۰ـ سامانه مؤسسه‏ های عامل: سامانه‌ای که توسط موسسه عامل با هماهنگی دستگاه اجرایی معرفی می‌شود تا اطلاعات یکپارچه و برخط مورد نیاز را مبادله نمایند.

ماده۲ـ ذی‌حساب/مدیرمالی واگذارنده اعتبار، اعتبارات موضوع این آیین­نامه بابت یارانه تسهیلات و تسهیلات تلفیقی را در قالب قرارداد عاملیت پس از واریز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزینه قطعی منظور می‌نماید .

ماده۳ـ در صورت حمایت از طرح‌‏های مصوب به شکل پرداخت یارانه سود تسهیلات، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به ‌عنوان یارانه سود تسهیلات را برای کل دوره قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح، با عنوان سرفصل وجوه اداره­شده تعهدشده، مسدود نمایند. به وجوه اداره شده مذکور سودی معادل سود سپرده بلند مدت یک‏ساله تعلق می­گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هر سال مالی به‌ حساب خزانه واریز می‏گردد. شرط لازم و کافی برای استفاده از این اعتبار، تأیید تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده۴ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل به شرح زیر، حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقد شده به مؤسسه عامل پرداخت نماید:

۱ـ بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح

۲ـ ارزیابی وثیقه­ها و تضمین­ها

۳ـ تنظیم قراردادها با بهره­بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده و مرحله‌ای

۴ـ نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات

۵ ـ ارایه گزارش­های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی­ربط

۶ ـ اتصال و بارگذاری سامانه موسسه عامل به سامانه سیتا و واگذارنده اعتبار و پشتیبانی ارایه اطلاعات مورد نیاز به صورت به ­هنگام.

ماده۵ ـ سهم آورده متقاضیان و بهره­برداران موضوع این آیین‌نامه در اجرای طرح‌های مربوط، با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضی، حداقل بیست درصد (۲۰%) مجموع هزینه‏­های سرمایه ثابت و در گردش طرح تعیین می­گردد.

تبصره ـ سهم آورده متقاضی برای طرح­های مرتبط با حوزه آب و خاک، شبکه­های فرعی آبیاری و زهکشی، تولیدکنندگان بذر محصولات زراعی (اعم از حقیقی و حقوقی) و طرح­های دانش‌بنیان و فناور، به عنوان مشوق به حداقل ده درصد (۱۰%) کاهش می­یابد.

ماده۶ ـ طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین و مقررات و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار، از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب مؤسسه عامل، حداکثر یک سال تعیین می­گردد. مؤسسه عامل موظف است در اجرای ماده (۸۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، مانده وجوه پرداخت نشده به متقاضیان از تاریخ واریز به حساب موسسه عامل را با احتساب سود سپرده ماندگاری وجوه با رعایت ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به حساب خزانه‌داری کل کشور (ردیف ۳۱۰۶۰۲) واریز نماید.

ماده۷ـ مدت اجرای طرح­های بخش کشاورزی و منابع طبیعی شامل اجرا و تنفس حداکثر دو سال (برای طرح­های باغبانی و زراعت چوب حداکثر پنج سال) و دوره مشارکت و بازپرداخت حداکثر پنج سال به تشخیص واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده۸ ـ مؤسسه عامل موظف است اصل، سود و جرایم دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات سهم واگذارنده اعتبار موضوع این آیین­نامه را در سررسیدهای ماهانه به خزانه ­داری ­کل کشور (یا خزانه معین استان) واریز و به واگذارنده اعتبار اعلام نماید.

ماده۹ـ مؤسسه عامل موظف است ضمانت­های لازم و کافی در چهارچوب قوانین و مقررات برای بازپرداخت اصل و سود را از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت وصول اقساط بر عهده مؤسسه عامل می­باشد.

ماده۱۰ـ متقاضیان مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، از طریق سامانه مربوط به موسسه عامل معرفی می ­ گردند. موسسه عامل موظف است ظرف پانزده روز کاری از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح­ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات مربوط باید ظرف پانزده روزکاری پس از تصویب طرح، با اخذ وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی پرداخت شود.

تبصره۱ـ چنانچه طرح معرفی شده از سوی واگذارنده اعتبار به هر دلیلی مورد پذیرش موسسه عامل قرار نگرفت، مؤسسه عامل موظف است ظرف مدت تعیین شده مذکور، دلایل و توجیهات متقن مربوط به رد آن ناشی از عدم مشمولیت و یا موارد نقص در مدارک، مستندات مالکیت، توجیهات فنی و اقتصادی طرح، تضمین وثایق مورد نیاز را به واگذارنده اعتبار از طریق سامانه اعلام و عودت نماید.

تبصره۲ـ در صورت تأخیر مؤسسه عامل در اجرای مهلت­های مقرر در این ماده، مؤسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده نظام بانکی به مأخذ اعتبار اعلام شده واگذارنده اعتبار، مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت اجرای این امر به عهده موسسه عامل می­باشد و در صورت استنکاف مؤسسه عامل، واگذارنده اعتبار می­تواند از طریق مجاری قانونی، جریمه محاسباتی معادل نرخ سود سپرده اعتبار باقیمانده نزد مؤسسه عامل را طلب نماید.

ماده۱۱ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه گزارش عملکرد آن را به صورت ماهانه براساس چهارچوب ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور، به سازمان یادشده ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا