آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار

تصویبنامه شماره ۱۵۴۱۴/ت۱۵۴هـ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۷ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۵۱۹ مورخ ۱۹ /۵ /۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم ‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌ نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

‌الف- چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار اتباع خارجی

‌ماده ۱- پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (۱۲۱) قانون کار قرار گرفته است،‌ توسط وزارت کار و امور اجتماعی- اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می‌‌شود.

‌تبصره ۱- صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (۱۲۲) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثناء بوده و وزارت کار و امور‌اجتماعی می‌‌تواند حسب مورد رأساً اقدام نماید.

‌تبصره ۲- وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (۱۲۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به‌ صدور روادید کار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صادر نماید؛ ولی تمدید پروانه کار این گونه افراد، پس از تأیید هیأت فنی اشتغال‌ مجاز خواهد بود.

‌ماده ۲- کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌‌نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذیربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (۱۸۱)‌ قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌‌نماید.

ماده ۳- صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای‌ اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌‌گیرد.

تبصره (اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۷۹)– شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

‌ماده ۴- کارفرمایان که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌‌نمایند، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود،‌ مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذیربط وزارت کار و‌ امور اجتماعی ارائه نمایند.

‌ماده ۵- تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (۳) این آیین‌ نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است.

‌تبصره- هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرح ‌ها، یا تغییر در نوع تخصص ‌های مصوب قبلی، منوط به طرح مجدد موضوع در هیأت فنی اشتغال اتباع‌ خارجی خواهد بود.

‌ماده ۶- کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی- در هر نوبت تمدید- در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و ‌تصمیم‌ گیری خواهد شد.

‌ماده ۷- اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما، مشمول تجدید پروانه کار‌ می‌‌شوند.

‌ماده ۸- تجدید پروانه کار اتباع خارجی- در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار- به استثنای اتباع موضوع ماده (۱۲۲) قانون کار، پس از موافقت هیأت فنی اشتغال ‌اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌‌گیرد.

ماده ۹- در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌‌گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط ‌پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در این زمینه طبق ماده (۱۸۱) قانون کار رفتار خواهد شد.

‌تبصره- اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد.

ماده ۱۰- وزارت کار و امور اجتماعی می‌‌تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شوون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط‌ کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح رعایت نمایند، اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.

‌تبصره ۲- وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می‌‌تواند از مراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه‌ ای که بیش از دو بار مرتکب تخلفات موضوع ‌این ماده شده ‌اند را در خواست نماید.

ماده ۱۱- روش اجرای و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی‌ می‌باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

ب- هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی

ماده ۱۲- هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی، در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی، با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

۱- استفاده از اطلاعات دقیق و به هنگام از عرضه و تقاضای بازار کار داخلی در اجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی.
۲- توجه و نظارت بر اعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی در زمینه تأمین کمبود نیازهای بازار کار داخلی با رعایت قوانین و مقررات.
۳- بررسی و نظارت و پیگیری برنامه‌ های آموزش زمان ‌بندی شده واحد استفاده ‌کننده از خدمات تبعه خارجی.
۴- بررسی و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزینی افراد ایرانی به جای تبعه خارجی.
۵- نظارت بر تعیین و تأیید میزان مهارت تبعه خارجی در ظرف مدت اعتبار پروانه کار.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۷۹)– ترکیب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیر می‌‌باشد:

۱- دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی.
۲- یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی.
۳- یک نفر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده ۱۴- جلسات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته ‌ای دو بار با دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست یکی از نمایندگان آن‌ وزارتخانه، به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۷۹)– جلسات با حضور سه نفر از اعضا، رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶- اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

‌ماده ۱۷- وزارت کار و امور اجتماعی می‌‌تواند بر حسب مورد، هیأت‌های فنی اشتغال را در استان‌ها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت فنی اشتغال ‌در مرکز را به آنان محول نماید.

‌تبصره- ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استان‌ها بر اساس دستورالعمل می‌‌باشد که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌‌رسد.

‌معاون اول رئیس ‌جمهور- حسن حبیبی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا