اصلاح ابلاغ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات

معاونت منابع انسانی قوه قضا اعلام کرد:

نکاتی درباره نسخه جدید آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات

پایگاه خبری اختبار- اصلاح آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تأیید ریاست قوه قضایی اجرایی شد.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، با اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه جدید تعیین گروه‌های شغلی قضات، توضیحاتی درباره اصلاحات صورت‌گرفته در این آیین‌نامه ارائه کرد.

متن اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

با عنایت به اجرایی شدن آیین‌نامه گروه‌های شغلی امور اداری و استخدامی قضات، منابع انسانی قوه قضاییه موارد ذیل جهت تبیین وتوضیح تغییرات اعمال شده را تقدیم می‌دارد.
نظر به سؤالات همکاران محترم قضایى پیرامون اصلاحیه آیین نامه تعیین گروه هاى شغلى، به آگاهى مى رساند:

اگرچه علت اصلی اصلاح آیین‌نامه، تطبیق آن با قانون جدید آیین دادرسى کیفرى بود و این رویکرد، حداقلِ تغییرات را ایجاب می‌کرد؛ با وجود این در فرصت پیش آمده پاره‌ای تغییرات در آیین‌نامه مذکور پیشنهاد و اعمال شد.

غیر از پاره اى اصلاحات عبارتى، مزایاى اصلاحیه به شرح ذیل قابل توجه مى‌باشد:

۱-عدم نیاز قضات به ارائه تقاضاى ترفیع پایه به دادگاه عالى انتظامى و مکلف شدن امور ادارى واستخدامى قضات به ارائه لیست قضات حائز شرایط از حیث سنوات به دادگاه عالى انتظامى با رویکرد تکریم همکاران قضایى

۲. مکلف شدن امور ادارى واستخدامى قضات و مراجع نظارتى به اعلام و بررسى سوابق قضاتى که پس از سه سال توقف، مى‌توانند به گروه بالاتر ارتقاء یابند حداکثر تاموعد اعطاى گروه. بدیهى است درصورت فقدان مانع، احکام ریالى اعطاى گروه با این اصلاحیه در هنگام انقضاء سه‌سال توقف قابلیت صدور خواهد یافت. این ماده نیز با رویکرد رعایت بیش از پیش شأن قضات محترم اصلاح گردیده است.

۳ – با رویکرد توجه به قضات محترم شاغل در واحدهاى قضایى که درکم‌برخوردارى مضاعفى مشغول فعالیت هستند موادى به شرح ذیل اصلاح شده است:

۳-۱- تقلیل ساعات آموزش از ٣٠٠ساعت به ٢٠٠ ساعت موضوع مزایاى نیم گروه آموزشى تبصره  ٣ماده

٢-٣- اعطاى مزایاى ٢ گروه شغلى به قضات حائز شرایط بازنشستگى در سه سال اول مازاد بر سى سال خدمت

۳-۳- افزایش مزایاى قضات واحدهاى قضایى درجات ٢و٣ استان هاى درجه ٢ موضوع ماده ١٣ آیین‌نامه

۴-٣- بر اساس تبصره ١ ماده١٣ آیین‌نامه مزایاى ٢تا٣ گروه علاوه بر مزایاى مندرج در جدول ماده١٣ به قضات شاغل در واحدهاى قضایى که به طور مضاعف کم‌برخوردار مى‌باشند پرداخت خواهد شد.

۵-٣- بر اساس تبصره ماده ١٩ قضات غیربومى شاغل در واحدهاى قضایى مذکور از امتیازات ویژه‌اى (که متعاقباً دستورالعمل آن توسط معاونت منابع انسانى و با هماهنگى معاونت راهبردى تهیه وبه تصویب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید) علاوه بر امتیازات پیش‌گفته برخوردار خواهند شد.

۴. بر اساس ماده ١٨ بسیارى از قضات که به لحاظ رعایت سقف گروه‌هاى شغلى از مزایاى آیین نامه بى بهره یا کم بهره مى‌ماندند، مورد توجه قرارگرفته و از این پس در صورت فوق، مزایاى مذکور محاسبه و به عنوان مزایاى غیر مستمر پرداخت خواهد شد.

۵. به قضاتى که فعالیت علمى  وپژوهشى نظیر تألیف وتدریس داشته باشند، میزان ٢۵٠ساعت از آن به عنوان بخشى از ٣٠٠ساعت آموزش به عنوان آموزش حین خدمت تلقى و مزایاى تبصره ٣ماده ۶پرداخت خواهدشد.

۶. در گروه‌هاى شغلى ٢تا۶ سمت قضایى دادرس اجراى احکام مدنى الحاق گردیده که قضات زن نیز مى‌توانند آن را تصدى نمایند.

۷. مطابق با قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ٩۴کلیه سمت هاى قضایى شاغل در سازمان قضائی نیروهاى مسلح هم رتبه قضات دادگسترى شده اند

۸. با اصلاح تبصره ۴ ماده ٨ امکان ارتقاء دارندگان پایه مادون یازده در صورت داشتن سنوات قضایى لازم (١٨سال سنوات) به گروه شغلى ٩و بالاتر فراهم گردید.

۹-قضات شاغل در شهر تهران اعم از محاکم دادگسترى شهر تهران، دیوان عالى کشورو دادسراى آن، دادسرا ودادگاه عالى انتظامى قضات، دیوان عدالت ادارى و قضات مأمور در سازمان‌هاى تابعه و واحدهاى ستادى مستقر در شهر تهران از تاریخ ١٣٩۶/٩/١ از مزایاى نیم‌گروه شغلى بهره‌مند خواهند شد. (البته به استثناى سمت هاى قضایى احصاء شده در صدر تبصره ۵ ماده ٨ که هم اکنون از مزایاى یک گروه شغلى بهره‌مند مى‌باشند.)

۱۰. ضمن رفع ابهام از سمت‌هاى دریافت کننده مزایاى اجراى احکام کیفرى، سمت قضایى معاون اجراى احکام دادستان شهرستان مرکز استان نیز به تبصره ۶ماده ٨ الحاق گردید تا از مزایاى مذکور بهره‌مند شوند.

۱۱. با اصلاح تبصره ذیل ماده ١٠،حداکثر مزایاى پرداختى به قضاتى که حائز شرایط بازنشستگى بوده و در بالاترین گروه شغلى قرار دارند یا از مزایاى آن بهره‌مند مى شوند، از مزایاى۵ گروه شغلى به ١٠گروه شغلى اصلاح و افزایش یافته است. بدین ترتیب قضات محترم با ۴٠ تا ۵٠سال سابقه خدمت بابت هر ٢سال سابقه خدمت بیشتر از مزایاى یک گروه شغلى بیشتر بهره‌مند خواهند شد.

۱۲. بر اساس ماده ١٢ اصلاحیه آیین نامه مزایاى ایثارگران محترم از مزایاى یک گروه شغلى به مزایاى دو گروه شغلى افزایش یافته است.

۱۳.براساس تبصره ١ماده١٢ با تمایز قائل شدن بین قضاتى که در اثر سوء قصد دچار نقص عضو مى شوند با قضاتى که بدین لحاظ کشته مى شوند ،حسب مورد مزایاى متعلقه افزایش یافته است.

۱۴. با رفع ابهام از تبصره ٢ماده١٢،امکان بهره‌مندى قضات محترم حالت اشتغالى که به همکارى باقوه قضاییه ادامه دهند (چه آنانى که با ابلاغ حالت اشتغال در حال حاضر فعالیت نداشته و هم‌اکنون آمادگى خود را جهت خروج از حالت اشتغال اعلام نموده و با لغو ابلاغ مذکور امر قضایى را مجدداً تصدى نمایند و چه قضاتى که بالقوه امکان بهره‌مندى از مزایاى حالت اشتغال را داشته‌اند ولیکن تاکنون امر قضا را در تصدى دارند) از مزایاى تا حداکثر ۶٠٪‏ حقوق و مزایاى متعلقه از تاریخ اول آذر ماه سال جارى فراهم خواهد شد.

۱۵. بر اساس ماده ٢٠ آیین‌نامه مزایاى کاهش مدت توقف از ٣ سال به ٢ سال قضات شاغل در واحدهاى قضایى کم‌برخوردار مضاعف، ازتاریخ١٣٩۴/٧/١محاسبه و نسبت به قضات مذکور اعمال خواهد شد.

در پایان و در پاسخ به سؤالات عدیده همکاران محترم قضایى درخصوص افزایش سراسرى حقوق و مزایاى قضات محترم اعلام مى‌دارد این مهم مستلزم طى تشریفات قانونگزارى ازطریق هیئت وزیران و مجلس شوراى اسلامى مى باشد که با تهیه و تدوین لایحه جامع ادارى واستخدامى قوه قضاییه( که در آن افزایش حقوق ومزایاى قضات محترم پیش بینى گردیده است) وارسال آن به دولت،در حال حاضر در کمیسیون اجتماعى دولت در دست بررسى ونهایى شدن مى باشد تا پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردد.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با سلام ظرفیت استانها برای قضاوت مشخص هست یعنی هر استان چند نفر قاضی جذب میکنن وتاکنون چندنفر ثبت نام کرده اند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا