روش اجرای نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

فهرست عناوین این صفحه

روش اجرای نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

شیوه ثبت نام:

پذیرفته شدگان رشته های با آزمون، آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ جهت استفاده از تسهیلات فوق باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز۹۹/۸/۱۴ اقدام به ثبت نام در سایت ثبت نام اینترنتی نقل و انتقال فرزندان هیات علمی سال ۱۳۹۹ نموده و مراحل زیر را طی نمایند.

توجه:

داوطلبانی که در مرحله پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر ماه سال ۱۳۹۹ پذیرفته شده اند برای استفاده از این تسهیلات باید بر اساس توضیحات مندرج در نحوه استفاده پذیرفته شدگان مرحله پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال۱۳۹۹( رشته های بدون آزمون) از تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی اقدام نمایند.

تذکر مهم۱: تمامی نقل و انتقالات پذیرفته شدگان طبق دستورالعمل اجرایی جدید نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی انجام می شود و تغییر رشته حذف شده است.

تذکر مهم۲: فقط در سال ۱۳۹۹ انتقال مشروط انجام میشود.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله اول:

متقاضی باید با توجه به نوع استخدام و محل خدمت عضو هیات علمی، مدارک مورد نیاز را تهیه و اسکن نماید. اسکن باید از روی اصل مدارک تهیه شود و کاملا خوانا و واضح باشد.

بدیهی است درصورت اسکن از کپی مدارک یا خوانا نبودن مدارک، مدارک تائید نمی شود و وضعیت داوطلب مورد بررسی قرار نمیگیرد. همچنین فرم شماره ۱ باید بصورت تایپ شده و توسط معاون آموزشی دانشگاه یا موسسه محل خدمت عضو هیات علمی (برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز امور هیات علمی)، مهر و امضا و شماره شود.

 

اعضای هیات علمی باید به شرح ذیل فرم شماره ۱ مخصوص خود را ارسال نمایند.

 • هیات علمی رسمی باید فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی رسمی را ارسال نمایند.

دانلود فرم شماره ۱ هیات علمی رسمی

 • هیات علمی پیمانی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم و بهداشت باید فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی پیمانی را ارسال
  نمایند.

دانلود فرم شماره ۱ هیات علمی پیمانی

 •  اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت و یا پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی باید معرفی نامه رسمی از مرکز امور هیات علمی دانشگاه آزاد
  اسلامی را ارسال نمایند.

مدارک لازم:

مدارک لازم با توجه به نوع استخدام و دانشگاه محل خدمت عبارتست از:

الف) مدارک لازم برای اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم و بهداشت:
 1. فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی رسمی
 2. حکم کارگزینی سال جاری
 3. تصاویرکلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب (اصل شناسنامه باید اسکن و ارسال شود)
ب) مدارک لازم برای اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم و بهداشت:
 1. فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی پیمانی
 2.  حکم کارگزینی سال جاری
 3.  تصاویرکلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب (اصل شناسنامه باید اسکن و ارسال شود)

 عضو هیات علمی باید حداقل ۲ سال سابقه کار هیات علمی بصورت پیمانی داشته و گزینش علمی و عمومی او توسط یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده باشد.

توجه: اعضای هیات علمی مشمولین تعهدات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که فرایند جذب را طی کرده و حکم هیات علمی پیمانی با پایه ۳ و بیشتر برای آنها صادر شده است، مشمول استفاده از این تسهیلات می باشند و باید آخرین حکم کارگزینی تعهد خدمت خود را در قسمت سایر مدارک ارسال نمایند.

ج) مدارک لازم برای اعضای هیات علمی رسمی، دانشگاه های وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها و موسسات غیرانتفاعی،
 1. فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی رسمی
 2. حکم کارگزینی سال جاری
 3. تصاویرکلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب (اصل شناسنامه باید اسکن و ارسال شود)
 4. حکم کارگزینی ممهور به مهر هیات ممیزه وزارتخانه های علوم یا بهداشت

* اعضای هیات علمی پیمانی این دانشگاه ها و موسسات نمی توانند از تسهیلات فوق استفاده نمایند.

د) مدارک لازم برای اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی یا پیمانی تمام وقت با حداقل دوسال سابقه کار به عنوان هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی:
 1. معرفی نامه عضو هیات علمی از مرکز امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در قسمت مربوط به فرم شماره ۱ ارسال شود. (برای اعضای هیات علمی پیمانی ذکر تعداد سنوات سابقه کار هیات علمی به صورت پیمانی و تاییدیه گزینش علمی و عمومی عضو هیات علمی، ضروری است.)
 2. حکم کارگزینی سال جاری ممهور به مهر هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
 3.  تصاویرکلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب (اصل شناسنامه باید اسکن و ارسال شود)

توجه:

۱- اعضای هیات علمی بازنشسته و فرزندان اعضای هیات علمی که فوت شده اند، بایستی اسکن سند محل سکونت خود را نیز در قسمت مربوطه ارسال نمایند. این عزیزان باید آخرین حکم کارگزینی زمان اشتغال خود را نیز در قسمت سایر مدارک ارسال کنند.

۲- اعضای هیات علمی که مامور به خدمت و یا مامور به تحصیل می باشند و قصد انتقال فرزند خود به شهر محل ماموریت را دارند، باید اسکن حکم ماموریت با حداقل یکسال ماموریت را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۳- اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه شاهد و دانشگاه فنی و حرفه ای نیز بایستی حکم کارگزینی دارای مهر ممیزه وزارت علوم یا وزارت بهداشت را ارسال نمایند.

۴- فرم شماره ۱ برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها باید به تایید، مهر و امضا معاون آموزشی دانشگاه باشد و تایید واحد، دانشکده و … مورد قبول نیست.

۵- فرم شماره ۱ برای اعضای هیات علمی پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، سایر ارگانها، سازمانها و … باید به تایید، مهر و امضا بالاترین مقام سازمانی و یا معاون ذیربط باشد.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله دوم:

متقاضی با مراجعه به آدرس اینترنتی http://fm.sanjesh.org/99/ و فشردن دکمه ورود به سیستم با درج شماره داوطلبی یا شماره پرونده و کد ملی، می تواند اقدام به ثبت نام نماید.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله سوم:

متقاضی باید در طی ۳ گام ذیل اطلاعات لازم را ثبت نماید.

گام ۱: ورود اطلاعات مربوط به عضو هیات علمی
گام ۲: بارگذاری فایل مدارک (ارسال اسکن اصل مدارک لازم)
 • توجه:هنگام بررسی تقاضا درصورت وجود هرگونه مغایرت در مدارک ارسالی و اطلاعات ثبت شده توسط متقاضی، داوطلب از فرایند بررسی حذف می شود.
گام ۳: انتخاب کدرشته محل ها

توجه: متقاضی باید با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی تسهیلات فوق و با استفاده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در گروه آزمایشی که پذیرفته شده است، حداکثر ۲۰ کدرشته محل از رشته های گروه قبولی خود را انتخاب نماید.

با توجه به عدم امکان تغییر کدرشته محلهای انتخابی پس از بررسی توسط سازمان، لطفا نهایت دقت را در زمان انتخاب رشته مبذول فرمایید.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله چهارم:

پس از طی ۳ گام مرحله سوم، داوطلب باید شماره پیگیری دریافت نماید. نگهداری شماره پیگیری الزامی است

نکات مهم:
 1. امکان تغییر رشته وجود ندارد.
 2. تسهیلات این بخشنامه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دستیاری رشته های علوم پزشکی نمی باشد.
 3. انتقال از دوره نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه ممنوع می باشد.
 4. انتقال از مقطع پایین تر به مقطع بالاتر ممنوع می باشد.
 5. انتقال در یک شهر ممنوع می باشد.
 6. انتقال از رشته هایی که صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) پذیرش دانشجو انجام می شود به رشته هایی که براساس آزمون پذیرش دانشجو صورت می پذیرد، ممنوع است.
 7. داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران ۲۵ و ۵ درصد ظرفیت پذیرفته شده اند، نمی توانند از بند انتقال مشروط استفاده کنند و برای انتقال نیز باید حدنصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب نمایند.
 8. پذیرفته شدگان رشته های مناطق محروم، دارای تعهد خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگیان، سهمیه های خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده، سیل زده و …) نمی توانند انتقال یابند.
 9. امکان معرفی به کدرشته محلهای مناطق محروم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت (وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و ….)، دارای شرایط خاص، سهمیه خاص ( مانند سهمیه مناطق زلزله زده، سیل زده و …) وجود ندارد.
 10. با توجه به محدودیت ظرفیت و تذکر مهم بند ۲ دستورالعمل اجرایی تسهیلات فوق، امکان انتقال به رشته محلهای واقع در شهر تهران برای اعضای هیات علمی که محل جغرافیای خدمت آنها شهر تهران نیست، وجود ندارد.
 11. در صورتی که رشته مورد تقاضا دارای آزمون عملی است، داوطلب باید در آزمون عملی آن رشته شرکت کرده باشد.
 12. تمامی شرایط و ضوابط آزمون سراسری در هر کدرشته محل مانند بومی پذیری، سهمیهبندی، جنسیت و .. در اجرای این تسهیلات رعایت می شود.
 13. داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران ۲۵ و ۵ درصد ظرفیت پذیرفته شده اند، برای انتقال باید حد نصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب نمایند.

انتقال در دوره های مختلف طبق جدول و مطابق شرایط ذکر شده فوق، صورت می پذیرد.

*لازم به ذکر است که گزینش در چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود و پذیرفته شدگان در این کدرشته محل ها می توانند در صورت احراز شرایط و ضوابط مربوطه مطابق جدول فوق به دوره های مجاز انتقال یابند. نقل و انتقال در سایر رشته های دانشگاه آزاد اسلامی (به جز این ۴ رشته) فقط بین واحدهای آن دانشگاه انجام و باید از طریق دانشگاه آزاد اسلامی اقدام شود.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله پنجم:

متقاضی می تواند حداقل سه روز بعد از ثبت نام، با مراجعه به همین سیستم و با ورود شماره پیگیری و اطلاعات آزمونی، وضعیت تقاضای خود را پیگیری نماید. در صورت وجود هرگونه نقص از طریق همین سیستم به داوطلب اطلاع رسانی می شود.

توجه:

تقاضاهای داوطلبان واجد شرایط انتقال به شهر تهران پس از جمع آوری تمامی درخواستهای اعضای هیات علمی شاغل به خدمت در شهر تهران، با توجه به ظرفیت هریک از کد رشته محلها، بر اساس نمره کل اکتسابی داوطلب در آزمون و محل خدمت عضو هیات علمی انجام می شود. لذا مشمول مهلت زمانی فوق نیست.

اگر اطلاعات یا مدارک هیات علمی یا انتخاب رشته داوطلب توسط این سازمان تائید نشود، شماره پیگیری حذف شده و داوطلب مجدداً بایستی
نسبت به اصلاح و یا ارسال مدارک لازم اقدام نموده و پس از طی سه گام مجدداً شماره پیگیری دریافت نماید.

تذکر: امکان معرفی فرزندان اعضای هیات علمی شاغل به خدمت در شهرستان به دانشگاه های شهر تهران وجود ندارد.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله ششم:

تقاضای داوطلبان توسط این سازمان، بررسی شده و نتایج به همراه اطلاعاتی که توسط داوطلب ثبت شده است به همراه تصاویر مدارک ارسالی به سازمان، بر روی پرتال دانشگاه های مبدأ و مقصد قرار میگیرد. نتیجه وضعیت هر داوطلب از طریق پروفایل شخصی (صندوق شخصی داوطلب که در زمان ثبت نام برای وی ایجاد می شود) و یا پیامک به اطلاع ایشان خواهد رسید. لذا خواهشمند است شماره تلفن همراه که همواره در دسترس باشد را وارد نمایید.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله هفتم:

متقاضی باید در زمان تعیین شده که از طریق همین سیستم یا ارسال پیامک به اطلاع ایشان خواهد رسید، با همراه داشتن اصل مدارک ارسالی (که تصویر آن را به این سازمان ارسال نموده است)، اصل و تصاویر کلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب و همچنین سایر مدارک موردنیاز جهت ثبت نام، به دانشگاه مقصد مراجعه نماید. در صورت وجود هرگونه مغایرت در مدارک، دانشگاه از ثبت نام ایشان خودداری می نماید.

نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی- مرحله هشتم:

دانشگاه مقصد اصل مدارک را با تصاویر و فایل اطلاعات ارسال شده بر روی پرتال سازمان سنجش آموزش کشور تطبیق داده و سپس نسبت به ثبت نام ایشان اقدام می نماید.

بدیهی است در صورت وجود هرگونه مغایرت در مدارک، امکان ثبت نام توسط دانشگاه وجود نخواهد داشت و مراتب توسط دانشگاه جهت بررسی به این سازمان اعلام می شود.

تذکر مهم۱:

تمامی مراحل انجام کار فقط بهصورت اینترنتی و با ثبت نام در آدرس http://fm.sanjesh.org/ انجام می شود و هرگونه پیام در خصوص نقص مدارک یا سایر موارد از طریق سایت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر اعمال محدودیت در پذیرش حضوری متقاضیان به منظورجلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی شما و خانواده های عزیز و همچنین ارائه خدمات سریعتر و دقیقتر این سازمان به کلیه متقاضیان، امکان پاسخگویی حضوری وجود ندارد.

لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری جدا خودداری فرمایید و در صورت نیاز سواالت خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی https://request.sanjesh.org/noetrequest/login/ ارسال نمایید.

تذکر مهم۲:

فرزندان اعضای محترم هیات علمی که تقاضای تغییر اولویت قبولی یا انتخاب رشته مجدد فرم اصلی انتخاب رشته (نه فرم انتخاب رشته برای استفاده از تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی) را دارند بایستی درخواست خود به همراه تصویر حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ از طریق سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org/ ثبت نمایند.

پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس  http://rahgiri.sanjesh.org/pursuit/  وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. درج شماره تلفنی که همیشه در دسترس باشد بر روی درخواست برای تماس با داوطلب ضروری است.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما اعضای محترم هیات علمی سپاسگزاریم.
سازمان سنجش آموزش کشور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا