مجموعه سوالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری قزوین (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰)

دانلود رایگان مجموعه سؤالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری قزوین (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰)

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۸۴ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۸۷ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۰ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۱ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۲ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۳ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۴ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۵ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۶ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری قزوین را از اینجا دانلود کنید

کتاب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا سیاوش هوشیار

سؤالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری قزوین – اسفندماه ۱۴۰۰

سوالات حقوق مدنی – اسفندماه ۱۴۰۰

۱- ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد: عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

این ماده چه اصل یا اصولی رابیان می کند؟

قائم مقام در این ماده چه اشخاصی هستند؟

۲- “شخص الف” تعهد می کند خانه ای با مشخصات معین در برابردستمزد معلوم برای “شخص ب” در ظرف یکسال احداث کند اگر، “شخص الف” به تعهد خود مبنی بر احداث خانه، عمل نکند،” شخص ب”چه اقدام حقوقی می تواند انجام دهد؟

آیا “شخص ب” می تواند به صرف عدم احداث خانه در ظرف یکسال قرارداد را مستقیما فسخ کند؟ چرا؟

۳- اگر واقف در عقد وقف بر موقوف علیهم شرط کند که از اموال خود، نفقه همسر واقف را بپردازند. وضعیت حقوقی عقد وقف و شرط آن از جهت صحیح یا باطل بودن چگونه است؟ چرا؟

-۴شخص یک کیلو طلا نزد دیگری امانت گذارده است. اگر، همین مقدار از همان نوع طلا به امانت دار (امین ) بفروشد، آیا، بین دو دین تهاتر واقع می شود یا خیر؟ چرا؟

۵-  در قراردادی، یک مهندس ساختمان، تعهد به ساختن یک دستگاه ویلا برای شخص ” الف” می کند.

الف: آیا، پس از ساختن ویال توسط مهندس ساختمان، طرفین می توانند قرارداد را اقاله کنند؟ چرا؟

ب: بر فرض امکان اقاله، مهندس ساختمان، مستحق اجرت المثل است؟ یا اجرت المسمی؟ چرا؟

ج: بر فرض استحقاق اجرت المثل، مهندس ساختمان مستحق اجرت المثل چه زمانی است؟

۶- “شخص الف” ۳۰کیلو برنج با مشخصات معین برای مهمانی ” شخص ب” به او قرض می دهد.” شخص ب”، میهمانی خود را برگزار می کند، ولی، برنج های قرض شده، مصرف نمی شود.

به نظر شما : آیا، قرض دهنده می تواند عین برنج ها را که مصرف نشده، از قرض گیرنده مطالبه کند؟ چرا؟

آیا، قرض گیرنده می تواند برای پرداخت قرض خود، به جای مثل برنج ها، عین برنج ها ی مصرف نشده را بدهد؟چرا؟

۷- شخص الف ” سه دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ صفر در نزد ” شخص ب ” به امانت می گذارد. سپس، شخص ب، یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ صفر را به صورت کلی ازشخص الف خریداری می کند.

“شخص ب” یکی از سه دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ صفر را که نزد او امانت است به عنوان مبیع تصرف می کند و با آن به مسافرت می رود واتومبیل درمسافرت د چار حریق می شود و از بین می رود.

به نظر شما، آیا، عقد بیع یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ صفر که به صورت کلی فروخته شده است، باقی است یا اینکه بیع منفسخ شده است؟

بر فرض باقی ماندن بیع و عدم انفساخ عقد، آیا ” شخص الف” که یک دستگاه اتومبیل به صورت کلی به ” شخص ب” فروخته است ملزم به تسلیم مبیع است یا خیر؟ چرا؟

۸- “شخص الف” وصیت می کند از محل ثلث اموال او، خیریه ای برای ایتام تأسیس شود “شخص ب” نیز وصیت می کند ثلث اموال او متعلق به این خیریه باشد. اگر هر دو (شخص الف و شخص ب) در یک حادثه زلزله فوت کنند. به نظر شما: وصیت شخص الف، چه نوع وصیتی است؟ عهدی یا تملیکی؟ چرا؟

آیا وصیت “شخص الف ” صحیح است یا باطل؟

وصیت “شخص ب ” چه نوع وصیتی است؟

آیا ” وصیت شخص ب” صحیح است یا باطل؟ چرا؟ “

۹- شخص الف” یک میلیارد تومان به ” شخص ب” بدهکار است. ” شخص الف” بابت بدهی خود، خانه خود را در رهن “شخص ب” (طلبکار) قرار می دهد.

به نظر شما، اگر ” شخص الف” (بدهکار)، مبلغ پانصد میلیون تومان از بدهی خود را بدهد، می تواند، تقاضا کند که سه دانگ مشاع ا زخانه مورد رهن، فک شود (آزاد شود)؟ چرا؟ مستند قانونی آن را ذکر کنید.

۱۰- پس از فوت مودع، مال در نزد مستودع (امین)، چه نوع امانتی است؟ امانت مالکانه یاامانت شرعی؟ چرا؟

تفاوت امانت مالکانه باامانت شرعی در تکلیف به رد مال چیست؟

سوالات آئین داردسی مدنی – اسفندماه ۱۴۰۰

۱- اقای ستار شیرازی به وکالت از اقای بهرنگ چگینی بموجب دادخواست به طرفیت خانم لیدا محسنی و اقای جاوید پرهیزگار و اداره ثبت شرکت های تهران دعاوی صدور حکم بر تنفیذ عقد صلح و الزام خواندگان به حضور در اداره ثبت شرکت ها و انتقال رسمی ۲۰۰ سهم از سهام شرکت سهامی خاص رنگین دانه مقوم به ۲۰۱ میلیون ریال و خسارات دادرسی را در دادگاه عمومی حقوقی قزوین اقامه می نماید، در ستون دلایل و منضمات دادخواست، صرفا وکالتنامه وکیل ضمیمه شده است.

با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمائم به خواندگان جلسه اول دادرسی تشکیل می گردد وکیل خواهان در جلسه دادگاه توضیح می دهد که خوانده ردیف دوم که خود سهام موضوع دعوا را از خانم لیدا محسنی به انتقال گرفته است عینا ۲۰۰ سهم از سهام شرکت مذکور را در حضور دو نفر گواه به موکل بنده صلح نمود و اقرار نامه ای نیز وجود دارد که فتوکپی آن ارائه می گردد دادگاه ضمن صدور قرار استماع اظهارات گواهان با تجدید جلسه دادگاه، در جلسه دوم اظهارات گواهان خواهان را استماع نمود و به لحاظ عدم ایراد نسبت به مستند ارائه شده خواهان (اقرارنامه) ضمن صدور حکم بر اعلام تنفیذ عقد صلح، در مورد خواسته دوم حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول طبق خواسته خواهان صادر نمود و نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم بلحاظ عدم توجه دعوا طبق ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر نمود

الف : آیا دادخواست تقدیمی واجد نقص یا نقائصی می باشد یا خیر (۲نمره)

ب: به عنوان وکیل خواندگان نسبت به خواسته های خواهان چه ایراداتی را قابل طرح در دادگاه می دانید؟(۲ نمره)

ج : نظرتان را با استناد به قانون و با استدلال در مورد نحوه رسیدگی دادگاه به ادله ای که مبنای صدور حکم وی می باشد بیان دارید. (۴ نمره)

د: در مورد خسارات دادرسی اولا دادگاه باید رای تصحیحی صادر کند یا رای تکمیلی؟ ثانیا در فرض ورود دعوای خواهان، کدامیک از خواندگان باید به پرداخت هزینه های دادرسی محکوم شوند؟ (۲ نمره)

ه: خانم لیدا محسنی نسبت به حکم صادر شده به طرفیت اقای ستار شیرازی تجدیدنظرخواهی بعمل اورد و دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را عینا تایید نمود ایا در چنین فرضی اقای جاوید پرهیزگار می تواند نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض ثالث به عمل اورد در صورت منفی یا مثبت بودن پاسخ مستند قانونی و استدالل خود را بیان دارید.(۳نمره)

۲- ماده ۴۸۲ از قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد با ذکر مثال و به تفکیک مفهوم مدلل بودن، موجه بودن و خلاف قوانین موجد حق نبودن را تشریح بفرمایید.(۶ نمره)

۳- در یک پرونده اجرایی ملک محکوم علیه توقیف و به مبلغ دویست میلیارد ریال ارزیابی می گردد محکوم له به نظریه ارزیاب اعتراض می کند و مدعی می شود که ملک دارای موقعیت مناسبی است و قیمت واقعی ان بیش از مبلغ اعلامی ارزیاب است موضوع به هیات کارشناسان ارجاع می گردد و هیات مذکور قیمت ملک را یکصدوهشتاد میلیارد ریال اعلام می دارد با توجه به بند سوم ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی قیمت پایه مزایده در اگهی فروش چه مبلغی باید درج شود استدلالتان چیست.(۱نمره)

سوالات حقوق جزا – اسفندماه ۱۴۰۰

۱- زن و شوهری در اثر اختالفات زناشویی با یکدیگر متارکه می کنند. شوهر متوجه می شود که همسر سابق او با شخص بیگانه ای دارای روابط نامشروع می باشد. برادر شوهر، وی را تحریک می کند که به دلیل خیانتی که زن سابق او به ایشان کرده است، وی را بکشد. شوهر نیز با تهیه یک قبضه اسلحه کمین کرده و وقتی زن سابق او با مرد اجنبی درحال زنا بودند، وارد آن مکان شده و ابتدا مرد را با شلیک چند گلوله به قتل می رساند و سپس به سمت زن نشانه می رود تا او را نیز به قتل برساند، ولی زن اقدام به پرتاپ شیئی که در نزدیکی خود بوده، می نماید و باعث می شود هم تیر شوهر به خطا رود و هم باعث مجروح شدن شدید او از ناحیه سر و صورت شود. در نهایت شوهر به دلیل متوجه شدن همسایه ها از آن مکان متواری می گردد. جرایم ارتکابی اشخاص دخیل در این حادثه را به تفکیک با ذکر مجازات آنها تعیین نمائید.(۸ نمره)

۲- شخص الف با فریب کاری و نشان دادن اسنادی مدعی بدهکار بودن و عدم اعتبار دسته چک خود می شود واز دوست خویش یک برگ چک سفید امضاء اخذ می کند. متعاقبا به دلیل اینکه دوست وی به نامبرده شک ننماید، چک سفید امضای مذکور را نزد برادر خود می سپارد تا هر موقع که تقاضای استرداد نمود، آن را به ایشان مسترد نماید. پس از این تقاضا، برادر ایشان با دروغ و صحنه سازی مدعی سرقت این چک سفید امضاء می گردد و پس از آن خودش مندرجات چک سفید امضاء را پر نموده و با بانک محال علیه برده ولی به دلیل عدم موجودی موفق به بردن مالی نمی شود.جرائم و مجازات افراد دخیل در این موضوع را به تفکیک و مستند به قانون مشخص نمائید.(۷ نمره)

۳- شخص بیگانه ای درخارج از ایران توسط یک فرد ایرانی در داخل ایران، بدون اینکه قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور داشته باشند، اقدام به جعل ۱۰۰ فقره اسکناس صد تومانی کرده و با ارائه آن به یک مغازه دار توسط این فرد ایرانی، مقداری اجناس خریداری می کنند. مغازه دار متعاقبا به جعلی بودن اسکناس ها پی برده و قصد طرح شکایت کیفری می کند. چنانچه شما وکیل ایشان باشید، تحت چه عناوین مجرمانه ای از اشخاص مذکور شکایت خود را مطرح می نمائید.(۵ نمره)

سوالات آئین داردسی کیفری – اسفندماه ۱۴۰۰

۱- با عنایت به بی اعتباری آراء صادره از دادگاه فاقد صلاحیت، ضمن ملاحظه و بررسی بند پ ماده ۴۵۰ و بند ۳ ماده ۴۶۹ ق آ.د.ک علت عدم درج ” صلاحیت محلی ” در بند ۳ ماده ۴۶۹ ق آ.د.ک (در خصوص رسیدگی در دادگاه کیفری ۱) را بیان نمائید؟

۲- چهار مورد از مواردی که به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاهی غیراز دادگاه اطفال رسیدگی می شود را بیان نمائید.

۳- در صورتی که فرد مجنون مرتکب قتل عمدی گردد وظایف مقامات قضایی (بازپرس، دادستان، قاضی) و نحوه رسیدگی در خصوص جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟

۴- شخص الف به اتهام کلاهبرداری از شخص ب شکایت نموده لیکن بعلت شهادت کذب شهود تعرفه شده متهم، قرار منع تعقیب صادر و پس از اعتراض شاکی قرار مزبور عیناٌ تایید می گردد و پس از قطعیت رأی کذب بودن شهادت شهود توسط دادگاه ثابت می گردد اگر شما وکیل شاکی باشید چه اقدام قانونی انجام می دهید؟

۵- دو مورد از مواردی که مقام تحقیق به جای تفهیم اتهام باید تبیین اتهام نماید را بیان نمایید؟

۶- در خصوص صلاحیت به سوالات ذیل پاسخ دهید.

الف) دادگاه صالح به اتهام حمل ونگهداری ۳ قبضه اسحله کلاشینکف با مجازات ۲ سال حبس کدام است؟

ب) در چه مواردی قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

ج) در صورتی که شخص هفده ساله ای مرتکب جرم حمل و نگهداری پنج کیلو هروئین با مجازات اعدام شود دادگاه صالح به جرم ایشان کدام است؟

د) اگر یک طفل با معاونت یک روحانی مرتکب جرم سرقت شود دادگاه صالح به جرائم هریک کدام است؟

ح) اگر یک بزرگسال با مشارکت یک روحانی مرتکب جرم کلاهبرداری شود دادگاه صالح هریک کدام است؟

سوالات حقوق تجارت – اسفندماه ۱۴۰۰

۱-  آیا اگر تاجر به تعهدات خود طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت مبنی بر ارائه دفاتر خود عمل نکند درخواست ورشکستگی اش در دادگاه پذیرفته می شود یا خیر؟ (۵نمره)

۲-  با توجه به مقررات جدید قانون صدور چک، نقل و انتقال چک های صیادی از طریق ظهرنویسی تحت چه شرایطی صحیح است؟(۵ نمره)

۳-  در شرکت سهامی خاص، مدیران در قبال بدهی های شرکت به اشخاص ثالث، تصویب کرده اند اموالی از شرکت را به وثیقه بگذارند این در حالیست که طبق اساسنامه، تصویب توثیق اموال شرکت بر عهده مجمع عمومی گذاشته شده است آیا توثیق اموال این شرکت معتبر است؟(۵ نمره)

۴ – طلبکاران شخصی که نامش در دفتر ثبت تجاری ثبت شده علیه او به سبب عجز او از پرداخت دیونش، دادخواست ورشستگی طرح کرده اند او در دادگاه مدعی است که عملا هیچگاه به تجارت مشغول نبوده است آیا دادگاه باید درخواست ورشکستگی را بپذیرد یا خیر؟(۵ نمره)

۵ – شرکای یک شرکت با مسئولیت محدود بین خود توافق می کنند که شخص خاصی را در مجمع شرکاء به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند اما حین تصمیم گیری در مجمع اکثریت به مدیریت شخص دیگری رأی می دهند. آیا این تصمیم معتبر است؟ به این سوال در فرض رابطه شرکت با اشخاص ثالث و در فرض رابطه شرکاء با یکدیگر مستدلا پاسخ دهید.؟

سوالات ثبت و امور حسبی – اسفندماه ۱۴۰۰

۱- در خصوص سندی دستور اجرا صادر و به دایره اجرای ثبت ارسال شده است. توضیح دهید.

الف: چه شخص یا اشخاصی حق صدور دستور اجرا را دارند؟

ب: اگر بدهکار پرونده اجرایی از دستور اجرای صادره یا عملیات اجرایی صورت گرفته شکایتی داشته باشد بایستی به چه ترتیب و در چه مرجعی اقدام قانونی بنماید؟

ج: در قالب مثالی، مصداقی از دستور اجرا و عملیات اجرایی را بیان کنید که معد شکایت باشد.

۲- در خصوص اصطلاح ثبتی و حقوقی سند مالکیت معارض به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف: سند مالکیت معارض را توضیح دهید؟

ب: بیان نمایید پس از اطلاع اداره ثبت از صدور سند مالکیت معارض، تکلیف اداره مربوطه و همچنین تکیف دارنده سند مالکیت معارض چیست؟

ج: دارنده سند مالکیت مقدم با چه قیدی قبل از تعیین تکلیف نهایی سند مالکیت معارض در دادگاه امکان معامله را خواهد داشت؟

۱- مقصود از تصفیه ترکه چیست؟

۲- صورت های تقسیم ترکه را شرح دهید و بیان نمایید آیا تقدم و تاخرى بین آنها برقرار است؟

۳- متعاقب صدور حکم موت فرضی غایبی، اموال او بین ورثه اش تقسیم گردیده بعد از مدتی معلوم شده زنده بوده و بر می گردد، توضیح دهید تکلیف اموال تقسیم شده او چه می شود؟

۴- مادری بعنوان قیم فرزندش نصب گردیده و در دوران قیمومت قصد مطالبه مهریه اش را دارد توضیح دهید نحوه اقدام او به چه کیفیت خواهد بود؟

بیشتر بخوانید:

سؤالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری مازندران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰)

نمونه سوالات اختبار کتبی خرداد ۱۴۰۰ و خرداد ۱۴۰۱ کانون وکلا دادگستری گیلان

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. خواهشند دانلود بعضی از ازمون اختبار ازجمله استان قزوین رانیز درسا یت خوبتان بگذارید..باتشکر فروان از زحمات شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا