طرح اصلاح قانون شورا های اسلامی کار

تاریخ وصول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

طرح اصلاح قانون شورا های اسلامی کار

ماده ۱– تبصره های ماده ۱ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱– مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و کارکنان به استثنای مدیریت تشکیل می شود و در سطح کانون های استانی و عالی کشور نیز مدیریت و نماینده او حق شرکت در هیاتمدیره ها را ندارد.

تبصره ۲– جلسات مجمع در مرحله اول با ۱۲ اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت نسبی آرای حاضران معتبر خواهد بود. در مرحله دوم با هر تعداد اعضاء انتخابات برگزار می شود. انتخابشوندگان نیز همچنین تصمیمات شورا و مصوبات آن باید در چهارچوب قوانین و مقررات و جهت تامین منافع حرف های و صنفی کارکنان، شرکت و واحد باشد و مدیریت در تمامی امور باید تصمیمات شورا را مورد توجه قرار داده و پس از طرح در جلسات هیاتمدیره، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کلیه امور واحد لحاظ نماید.

ماده ۲

الف- دربند ح ماده۲ قانون عبارت «عدم وابستگی به رژیم سابق» حذف می شود.

ب- در بند ۲ تبصره ماده ۲ عبارت «نماینده کانون شورای اسلامی کار استان» جایگزین عبارت «نماینده
وزارتخانه مربوط» می شود.

ماده ۳– ماده ۳ قانون وتبصره ۴ آن به شرح زیر اصلاح، تبصره های ۱ و ۲ آن حذف و تبصره ۳ آن ابقاء می شود:

ماده ۳– انتخابات با نظارت کانون استان برگزار می گردد و مدت اعتبار آن چهارسال خواهد بود. در تبصره۴ ماده۳ قانون عبارت «به دعوت نماینده وزارت کار» حذف شود.

ماده۴– ماده ۷ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۷– سلب عضویت هر یک از اعضاء مبنی بر تخلف و یا عملکرد نامطلوب با رای دوسوم مجموع اعضاء و با نظارت کانون استان امکانپذیر خواهد بود.

ماده ۵– عبارت «کانون استان» در ماده۸ قانون جایگزین عبارت «وزارت کار» می شود.

ماده ۶– ماده ۹ قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ۲ آن حذف می شود:

ماده ۹– ساعاتی که اعضای شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند و همچنین شرکت در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف و بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی و جلسات و کمیته های مربوطه به کانون های استانی و کشوری جزء ساعات کار آنان محسوب می شود.

ماده ۷– در ماده ۱۰ قانون عبارت «کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان» جایگزین عبارت «هیات موضوع ماده ۲۲ «میشود.

ماده ۸– در ماده ۱۱ قانون عبارت «هیات موضوع ماده۲۲ «حذف و عبارت ذیل اضافه می شود:

«مراتب جهت رسیدگی نهائی مربوط و وظایف شورا به اداره تشکل کارگری و کارفرمایی و در مرحله بعد به مراجع صالحه موضوع اصل یکصد و ششم۱۰۶ قانون اساسی مربوط است. منظور از مراجع صالحه دیوان عدالت اداری است. »

ماده ۹– تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۲– مجمع کارکنان بهطور فوق العاده براساس ضرورت تشکیل می شود.

ماده ۱۰– تبصره ماده ۱۵ قانون حذف می شود.

ماده ۱۱– ماده ۱۹ قانون به شرح زیر اصلاح و بند های آن ابقاء می شود:

ماده ۱۹– موضوعات یا بند های زیر در کمیت های تحت عنوان کمیته هماهنگی متشکل از شورا و مدیریت تصمیم گیری می شود.

ماده ۱۲– ماده۲۱ قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۲۱– شورا موظف است یکنفر را به عنوان عضو هیات مدیره جهت شرکت در جلسات هیات مدیره با حق رای به مدیریت شرکت معرفی نماید.

ماده ۱۳– در تبصره ماده ۲۴ عبارت «دیوان عدالت اداری» جایگزین عبارت «دادگاه صالح» می شود.

ماده ۱۴– در ماده ۲۷ قانون عبارت «مراجع حل اختلاف» جایگزین «دادگاه صالحه» می شود.

ماده ۱۵– عبارت «واحد های خصوصی» بعد از عبارت «تحت مدیریت دولتی» در تبصره ۲ ماده۲۸ اضافه شود.

ماده ۱۶– دو ماده به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده الحاقی ۱– کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورایی کماکان شاغل می باشند.

ماده الحاقی ۲– شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار تحت عنوان انتخابکننده و انتخابشونده برای کلیه کارگران حقی قانونی است و هر کس کارگر را از این حق محروم کند یا او را به اجبار در شورا وارد کند و یا مانع انجام وظایف شورایی شود، برابر ماده ۱۷۸ قانون کار متخلف به دادگاه معرفی و مجازات می شود.

مقدمه دلایل توجیهی:

قانون شورا های اسلامی کار مصوب ۳۰ /۱۰ /۱۳۶۳ موضوع اصل یکصد و چهارم۱۰۴ قانون اساسی یک تشکل دو وجهی است که از یکسو درصدد حفظ و تامین منافع کارگران است و از سوی دیگر منافع و بقاء شرکت و کارگاه جهت ادامه فعالیت و تامین حقوق کارگران را بر خود واجب می داند.

به عبارت دیگر موازیپ با کارفرما در شرکت فعالیت می کند و به امور واحد بهمنظور انجام درست امور کار نظارت می کند ولی به علت وجود تعدادی از قوانین شورا متاسفانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. از آن جمله مواردی که اصلاح آن واجب است عبارت است از:

۱- نماینده مدیریت در شورا که برخلاف تبصره۱ ماده۱ قانون شورا ها اینگونه تعبیر شده که عضو شورا می باشد در حالیکه شورا تشکلی است که نماینده کارکنان توسط مجمع عمومی کارکنان انتخاب می شود و دارای استقلال می باشد و نماینده مدیریت هم انتصابی است که وظایف خود را دارد ولی متاسفانه نماینده مدیریت عضو شورای انتخابی شده و تا مرحله استان و کشور عضو هیاتمدیره می باشد.

۲- مرحله انتخابات و برداشت غلط از تبصره۲ در حد نصاب

۳- دخالت مدیریت در تعیین تشخیص صلاحیت کاندیدا های شورا

۴- انحلال شورا برخلاف اصول و قواعد تشکل صنفی

اسامی امضا کنندگان طرح:

 1. محمدرضا صباغیان بافقی
 2. جعفر راستی
 3. سیدجواد حسینی کیا
 4. رمضانعلی سنگدوینی
 5. علی علیزاده مراغه
 6. حسن نوروزی
 7. جلال محمودزاده
 8. علی خضریان
 9. علی جدی
 10. بهزاد رحیمی
 11. جعفر قادری
 12. مهدی روشنفکر
 13. رضا حاجی پور
 14. محمد باقری بناب
 15. بهروز محبی نجم آبادی
 16. محمدصالح جوکار
 17. محمدتقی نقدعلی
 18. سیدکاظم دلخوش اباتری
 19. موسی احمدی
 20. رضا آریان پور
 21. جواد نیک بین
 22. احمد محرم زاده یخفروزان
 23. یعقوب رضازاده
 24. رسول فرخی می کال

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱- در عنوان طرح اولا باید نام قانون مورد اصلاح به صورت صحیح درج شود، ثانیا با توجه به اینکه هدف اصلاح برخی از مواد قانون است نه کل آن، لذا لازم است که عنوان به صورت زیر اصلاح شود: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل شورا های اسلامی کار»

۲- وفق ماده۱۵۶ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرح ها و لوایح است و در صورت اقتضای فوریت باید دلایل آن مستندا در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشده است.

۳- جهت رعایت اصول نگارش متون قانونی، صدر ماده ۱ باید به صورت زیر اصلاح شود: «تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شورا های اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:… »

۴- عدد ۱۲ مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ مبهم است و نیازمند اصلاح است.

۵- جهت رعایت اصول نگارش متون قانونی، لازم است ماده ۳ طرح به شرح ذیل اصلاح شود: «ماده۳- ماده ۳ قانون به شرح زیر اصلاح می گردد؛ همچنین تبصره های ۱ و ۲آن حذف، شماره تبصره های ۳ و ۴ به ۱و ۲ اصلاح و در تبصره ۴ عبارت «به دعوت نماینده وزارت کار» حذف می شود:… »

۶- در صدر ماده ۶ طرح، قبل از کلمه «میشود» باید عبارت ذیل افزوده شود: «و شماره تبصره های ۳ و ۴ آن به ۲ و ۳ اصلاح».

۷- در ماده ۷ طرح بعد از عبارت «کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان» عبارت «موضوع ماده ۱۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ «اضافه شود.

۸- دو ماده الحاقی در قالب یک ماده یعنی ماده ۱۶ طرح ذکر شدهاند، در حالیکه لازم است در قالب مواد متعدد تنظیم شوند.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱. پیشنهاد می شود عنوان طرح به اصلاح قانون تشکیل شورا های اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ اصلاح شود.

۲. نظر به مقدمه توجیهی طرح و توجیه حول تبصره ۱ ماده ۱ قانون و پیشنهاد اصلاحی در خصوص تبصره ۱ ماده مذکور این نکته قابل ذکر است که مدیریت در مجمع عمومی عضویت ندارد اما مِیتواند نمایند های از جانب خود از بین کارگران یا کارکنان به استثنای مدیریت داشته باشد که این نماینده عضو مجمع است. نظر به این توضیح ممنوعیت نماینده مدیریت که نباید از کارکنان مدیریت باشد در جلسات توجیهی ندارد.

۳. حکم بند الف ماده ۲ طرح مبنی بر حذف شرط عدم وابستگی به رژیم سابق از بند ح ماده ۲ قانون محل تامل است و صحیح بنظر نمیرسد.

۴. نظر به وجود بند ۳ تبصره ماده ۲ قانون بند ۲ فعلی مناسبتر بند ۲ پیشنهادی در بند ب ماده ۲ طرح است.

۵. در خصوص حکم ماده ۳ طرح مبنی بر حذف تبصره ۱ ماده ۳ قانون این نکته قابل ذکر است که بنا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین نامه انتخابات باید به تصویب هیات وزیران برسد.

۶. در خصوص ماده ۴ طرح دلیل حذف شرط فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ که در ماده ۷ فعلی قانون ملحوظ است مشخص نیست.

۷. ماده ۸ طرح و مفاد پیشنهادی نیازمند اصلاح نگارشی و یرایشی است.

۸. لازم است به مواد الحاقی موضوع ماده ۱۶ طرح شماره ترتیبی مشخص داده شود

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا