طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی روز ۷ مهر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی

موضوع طرح:

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند.

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷- کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

 پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۱ دیدگاه ها

 1. وهمه استخدام شوند واز بلاتکلیفی رهاشوند ضمنا بنده مدت ونیم دوسال با مدرک لیسانس بعنوان پلیس ساختمان بخشداری مرکزی شهرستان بطور شبانه با مبلغ کلی۴۵۰۰۰۰تومان کار میکنم
  البته با یک سواری شخصی مجبورا برای امرار معاش خانواده ام کار میکنم خواهشاً به این قشر توجه .یژه شود

 2. باسلام جناب آقای دهقان کیا خواهشاً پیگیر بفرمایید که همسان‌سازی بازنشستگان مرحله دوم نیز همچون مرحله اول طبق بخشنامه ۱۳۴۵/۱۴۰۰/۱۰۰۰مورخه۲۲/۰۲۱۴۰۰را نیز اعمال کنند که در همین راستا رئیس سازمان تامین اجتماعی در جریان خرداد ماه در هنگام مصاحبه تلویزیونی قول متناسب سازی را اعلام فرموده بودند.واقعا باتوجه به هزینه های بالا زندگی باحقوق شش میلیون تومان باسی وچهار سال سابقه بیمه ، زندگی خیلی خیلی دشوار شده لذا خواهشاً کمک ویاری بفرمایید.باتشکر

 3. سلام بزرگواران کسی میدونه تبصره دو گفته کسانی که با ازمون و مصاحبه .. من نیروی شرکتی تیر ۹۸جذب شدم منتها ازمون سازمان سنجش دادم و تهران مصاحبه دادم کسی اطلاع داره طبق تبصره دو من شامل این طرح میشوم؟

 4. اینکه ی اتفاق خوب برای کارکنانی یا کارگرانی که بیش از یک دهه در سیستم سازمانی در حال فعالیت هستند و هیچگونه تغییری در وضعیت شغلیشان رخ نداده تمامی انگیزه خود را از دست می‌دهند و به خودی خود روحیه سالمی را در حین کار بصورت ناخودآگاه از وضعیت موجود تجربه نمیکنند و نیاز است که اتفاق کاری برای این نسل که به دهه چهل سالگی و شاید هم پنجاه خود نزدیک می‌شوند به وقوع بپیوند به بهترین پیشنهادی که می‌توان داد برای این اتفاق خوب تبدیل وضعیت است مه به دور از نور چشم بازی و لابی گری است باشد که بتوان در این سیستم یک رویه سالم و به دور از هر گونه فسادی کاری در استخدام نیرو انجام شود ومن الله توفیق

 5. سلام من از فرودین سال ۹۶ در راهنمایی رانندگی تا ب امروز مشغول کار هستم حالا می خوام ب اداره یاسا مان دیگری برم این چطورمیشه منم می تونم تو آزمون شرکت کنم وپیمانی بشم

 6. باسلام تکلیف نیروهای مشاور که به صورت تمام وقت قراردادی در دستگاهای دولتی مشغول به کار هستند چه می شود؟؟

 7. سلام وخسته نباشی
  من حدود ۱۷ سال هست که در یک شرکت خدمات زیر نظر بانک مشغول به کار هستم که با مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستم که هر وقت خواستم استخدام بشوم هر سری ی بهانه های مختلف میاوردند واز راهای مختلف قانون را دور میزنند و بعد که معلوم میشود نور چشمهایم خدوشان استخدام میکردن
  متاسفانه زمان ریس جمهور اقای احمدی نژاد یک طرح آمد که تمام شرکتی ها را استخدام یا قرارداد دایمی یا قرارداد مستقیم شوند نه تنها انجام ندادند بلکه از ما تعهد گرفتن که ما حق هیچ عتراض نداریم آگه اعتراض کنیم اخراج میشویم
  خواستم ببینم آیا کسی هست که بتواند حق مارا از
  آنها بگیرد یا نه
  یوفا بانک

 8. باسلام اشالله خیر باشد و درمورد مستخدمان قراردادی وشرکتی عدالت رعایت شود وهمه استخدام شوند واز بلاتکلیفی رهاشوند.

 9. سلام خدمت شما
  این طرح شامل کسانی که چند سال به عنوان مدرس مدعو در دانشگاه پیام نور مشغول تدریس بوده اند میشود یا نه .لطفاً به ما هم جواب بدهید

 10. خود این طرح حمایت از رانتهای سابق است…
  همکارم با معدل ۱۳ دانشگاه آزاد و قراردادی به لطف پسرخاله با بنده نگون بخت با معدل ۱۹ دانشگاه دولتی و منتخب آزمون استخدامی برابر است؟🤔
  تبعیض اینست که با ارشد و ۳ فرزند ۱۳ سال سابقه حدود ۴ بگیرم و فرد دیگری باشرایط مشابه من در دستگاه دولتی دیگر ۳ تا ۵ برابر من!!!
  لطفا این مورد را حل کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا