مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) حذف گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از شرایط صدور آن دسته از مجوزهای کسب و کار که قانون در شرایط صدور مجوزهای آنها عدم سوء پیشینه قید نشده است

۱) فهرست مجوزهایی که دارای مبنای قانونی برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، به شرح فهرست پیوست می توانند در شرایط مجوزشان از متقاضی، گواهی مذکور را درخواست نمایند. دبیرخانه هیات مقررات زدایی موظف است مجوزهایی که بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران یا دیگر مراجع تدوین مقررات، برای صدور مجوزهایشان اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری لازم است را تهیه و از مراجع مربوطه، حذف این شرط را درخواست و پیگیری نماید.

تبصره: در صورتی که در فرآیند بررسی مجوزها از سوی دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار علاوه بر فهرست مذکور، مجوزهای دیگری به لحاظ قانونی نیازمند دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باشند، دبیرخانه هیات موظف است، حکم فوق را در ارتباط با این مجوزها اجرا نموده و عناوین آنها را به فهرست پیوست در بند (۱) اضافه نماید.

۲) مراجع صادر کننده مجوزهایی که حسب بررسیهای دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح فهرست پیوست) در شرایط صدور آنها دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قید شده است ولی فاقد مبنای قانونی هستند، مکلفند شرط دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از شرایط صدور مجوز حذف نمایند. همچنین دبیرخانه هیات مقررات زدایی موظف است، شرط مذکور را در درگاه ملی مجوزهای کشور از شرایط صدور مجوز این دسته کسب و کار حذف کند.

ب) مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

۱) ۵۷ عنوان مجوز به همراه شرایط، مدارک و هزینه های صدور سازمانهای تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با سازمانهای تابعه وزارت مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت ۵۷ عنوان مجوز مذکور، ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نمایند.

تبصره: در خصوص سرمایه گذاران غیر ایرانی، به جهت عدم امکان احراز هویت اشخاص، ثبت و درخواست مجوز از طریق درگاه تخصصی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز می تواند انجام شود.

۳) این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۸۰/۱۲۳۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ و شماره ۸۰/۱۲۱۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ میشود.

۳۹ عنوان مجوز مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ۱.فعالیت مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکا و مدیران آن
 • ۲. تاسیس شرکت سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۳. تاسیس شرکت مادر (هلدینگ) یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۴. فعالیت شرکت سرمایه گذاری
 • ۵. فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)
 • ۶. فعالیت مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار – شرکت های کارگزاری
 • ۷. مجوز کارگزار معامله گری – شرکت های کارگزاری
 • ۸. مشاور پذیرش – شرکت های کارگزاری
 • ۹. فعالیت اوراق تامین مالی شرکتهای کارگزاری
 • ۱۰. فعالیت کالا- شرکت های کارگزاری
 • ۱۱. فعالیت مشتقه مبتنی بر کالا- شرکتهای کارگزاری
 • ۱۲. معاملات برخط – شرکت های کارگزاری
 • ۱۳. مرکز تماس – شرکت های کارگزاری
 • ۱۴. مشاور عرضه اوراق بهادار – شرکت های کارگزاری
 • ۱۵. فعالیت مشاور پذیرش – نهاد مالی
 • ۱۶. تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۱۷. فعالیت شرکت پردازش اطلاعات مالی
 • ۱۸. فعالیت شرکت تامین سرمایه
 • ۱۹. تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری
 • ۲۰. فعالیت شرکت رتبه بندی اعتباری
 • ۲۱. تاسیس شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 •  ۲۲. فعالیت شرکت سبدگردان
 • ۲۳. تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۲۴. فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری
 • ۲۵. تأسیس صندوق های سرمایه گذاری (۱. در سهام ۲. مختلط ۳. در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۴. در اوراق بهادار مبتنی بر کالا ۵.ارزی)
 • ۲۶. فعالیت صندوق سرمایه گذاری (۱. در سهام ۲. مختلط، ۳. در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۴. در اوراق بهادار مبتنی بر کالا ۵. ارزی)
 • ۲۷. تأسیس صندوق های سرمایه گذاری «صندوق در صندوق»
 • ۲۸. فعالیت صندوق سرمایه گذاری «صندوق در صندوق»
 • ۲۹. تأسیس صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 • ۳۰. فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 • ۳۱. تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی
 • ۳۲. فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی
 • ۳۳. تاسیس صندوق های سرمایه گذاری پروژه
 • ۳۴. فعالیت صندوق سرمایه گذاری پروژه
 • ۳۵. تاسیس صندوق های سرمایه گذاری (۱. زمین و ساختمان ۲. املاک و مستغلات)
 • ۳۶. فعالیت صندوق سرمایه گذاری (۱. زمین و در ساختمان ۲. املاک و مستغلات)
 • ۳۷. پروانه تاسیس شرکت کارگزاری
 • ۳۸. تاسیس شرکت تامین سرمایه
 • ۳۹. فعالیت مشاور عرضه

 

۱ عنوان مجوز مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • ۱. پروانه کارگزاری

 

۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • ١. سرمایه گذاری خارجی

 

۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور
 • ۱. فعالیت شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی
 • ۲. موافقت اصولی ویژه متقاضی دریافت مجوز شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

 

۳ عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 • ۱. پروانه فعالیت حرفه ای
 • ٢. کارت عضویت
 • ۳. مشاوران رسمی مالیاتی
۱۱ عنوان مجوز مربوط به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • ١. ارزیابی خسارت بیمه ای
 • ۲. فعالیت مؤسسات بیمه در سرزمین اصلی
 • ٣. فعالیت کارگزاران رسمی بیمه خارجی در ایران
 • ۴. فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد
 • ۵. تاسیس دفاتر ارتباطی
 • ۶. ثبت مؤسسات بیمه در سرزمین اصلی
 • ۷. فعالیت اکچوئری رسمی بیمه (حقیقی و حقوقی)
 • ۸. تاسیس شعب و نمایندگیهای مؤسسات بیمه
 • ۹. ثبت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد
 • ۱۰. فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط
 • ۱۱. ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

۴) در خصوص سایر مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده اند ضرورت دارد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیات مقررات زدایی اقدام نماید. در

ج) مجوزهای وزارت ورزش و جوانان

۱) ۵ عنوان مجوز وزارت ورزش و جوانان مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است، پس از انجام هماهنگی های لازم با وزارت مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت ۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) وزارت ورزش و جوانان مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

 

۵ عنوان مجوز مربوط به وزارت ورزش و جوانان
 • ۱. تاسیس و پروانه فعالیت باشگاه ورزشی
 • ۲. موافقت اصولی با زمین (احداث باشگاه یا ورزشگاه)
 • ۳. موافقت اصولی بدون زمین (مجوز موافقت اصولی به منظور احداث و ساخت باشگاه یا ورزشگاه در حالتی که متقاضی زمین ندارد)
 • ۴. مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده
 • ۵. راهنمای خانواده و ازدواج

۳) در خصوص سایر مجوزهای وزارت ورزش و جوانان که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده اند ضرورت دارد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیات

مقررات زدایی اقدام نماید.

د) ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب و کار

کلیه دستگاه های صادر کننده مجوز، مکلفند مدارک مربوط به احراز هویت اشخاص حقیقی شامل شناسنامه، کارت ملی و عکس (اعم از اصل و تصویر) را از مدارک مورد نیاز صدور مجوز حذف نموده و با اتصال الکترونیکی به درگاه ملی مجوزها و سامانه های احراز هویت موجود، مدارک مذکور را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا