نکات لازم برای شرکت در حراج الکترونیکی اموال تملیکی

حراج های سامانه :

هرماه تعدادی حراج در سامانه برگزار می گردد. در قسمت حراج های آتی صفحه اصلی وب سایت به ترتیب تاریخ و ساعت برگزاری حراج های آتی قابل مشاهده می باشد.

جست و جو در سامانه:

در صورتی که به دنبال پارتی خاصی می گردید یا تصمیم دارید در پار تیهایی از گروه کالایی خاص یا استان خاص شرکت کنید می توانید از طریق دسته بندی هایی که در صفحه اصلی وب سایت قابل مشاهده است اقدام نماید.

قیمت چوب:

هر پارتی از حراج در سامانه دارای میزان افزایش قیمت مشخص و مخصوص به خود میباشد که از آن به عنوان قیمت چوب نام برده می شود. به عنوان مثال اگر میزان قیمت چوب در پارتی مشخص، A تومان باشد، به ازای هر بار کلیک برای افزایش یا کاهش قیمت پیشنهادی که توسط هر یک از کاربران شرکت کننده ثبت می شود، قیمت کالا A تومان افزایش یا کاهش می یابد.

هرکاربر برای هر ثبت پیشنهاد می تواند ضریبی از قیمت چوب را پیشنهاد دهد به این معنا که قیمت پیشنهادی در هر بار ثبت قیمت می تواند به مقدار n.A افزایش و ثبت گردد.

میزان قیمت چوب در هر پارتی از حراج با توجه به قیمت کارشناسی پارتی (قیمت پایه)، متفاوت و قبل از شروع حراج توسط سازمان تعیین می گردد. این مبلغ در مشخصات هر پارتی از حراج قابل مشاهده می باشد.

امکان ثبت پیشنهاد:

ثبت پیشنهاد در هر پارتی از حراج های سامانه از طریق دکمه سبز رنگ در صفحه جزئیات کالاهای هر پارتی قابل انجام است کاهش و یا افزایش قیمت پیشنهادی بر اساس قیمت چوب قابل انجام می باشد.

مهلت ثبت پیشنهاد:

تمامی حراج های سازمان با اطلاع رسانی قبلی در سامانه آغاز می گردند و دارای زمان مشخصی می باشد. این بدان معناست که کاربران از زمان رویت پارتی های حراج تا زمان شروع حراج که معمولا دو الی سه روز بعد می باشد ) زمان باقیمانده تا روز حراج به صورت تایمر کاهنده در صفحه اصلی قابل رویت است( امکان ثبت پیشنهاد قیمت در هر پارتی از آن حراجی را دارند،

در این مدت کاربران می توانند نسبت به ثبت نام و افزودن کیف پول ) برای کاربرانی که برای اولین بار می خواهند در حراج شرکت نمایند ( و انتخاب کیف پول و شارژ موجودی حساب خود اقدام نموده و با جست و جو و مشاهده جزئیات هر پارتی، نسبت به ثبت پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. همچنین در این مرحله کاربران می توانند در صورت نیاز نسبت به بازدید از کالاهای هر پارتی در انبارهای استان مربوط اقدام نمایند.

در این مدت کاربران می توانند با کاهش و یا افزایش موجودی حساب کاربری و همچنین اصلاح قیمت پیشنهادی خود در هر پارتی از حراج، خود را برای شروع فرایند حراج در سالن حراج آماده نمایند.

توجه به این نکته دارای اهمیت می باشد که برای هر پیشنهاد ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی از کیف پول کاربر به کیف پول سازمان منتقل شده و تا زمانیکه پیشنهاد کاربر بالاترین پیشنهاد باشد حق انصراف و استرداد وجه وجود نخواهد داشت.

مشاهده سایر پیشنهادات:

کاربر در هر زمان با مراجعه به قسمت جزئیات کالاها در قسمت سایر پیشنهادات می تواند تمامی پیشنهادات را مشاهده نماید در صورت تمایل نسبت به افزایش قیمت پیشنهادی اقدام و در صورتیکه پیشنهاد کاربر بالاترین پیشنهاد نباشد کاربر امکان انصراف از پیشنهاد را نیز خواهد داشت.

مشاهده لیست پیشنهادی:

هر کاربر به منظور مشاهده تمامی پارتی های پیشنهاد داده شده خود می تواند با مراجعه به پیشنهادهای فعال در قسمت پارتی های من، پارتی های خود را مشاهده نموده و در صورت نیاز نسبت به تغییر قیمت و یا حذف پارتی (در صورتیکه پیشنهاد کاربر بالاترین پیشنهاد قیمت نباشد) اقدام نماید

سالن برگزاری حراج الکترونیک:

سالن حراج به عنوان فرایند اصلی برگزاری حراج به منظور تعیین تکلیف برنده هر پارتی می باشد که پس از اتمام تایمر کاهنده موجود در صفحه اصلی آغاز می گردد.

پس از چند روز مشاهده کالاها، ارائه پیشنهاد، رویت سایر پیشنهادات، در صورت لزوم مراجعه به انبارها و بازدید از کالا، مدیریت حساب مالی و…، کاربران در روز تعیین شده به منظور انتخاب برنده وارد سالن حراج می شوند.

در سالن برگزاری حراج پارتی های موجود در حراج مورد نظر بر اساس نام استان و به ترتیب حروف الفبا به منظور تعیین تکلیف برنده نمایان می گردند، در این مرحله برای هر پارتی برطبق پیشنهاد قیمت های ثبت شده توسط کاربران، بالاترین مبلغ پیشنهادی و رتبه بندی افراد پیشنهاد دهنده به کاربران اعلام می گردد.

تمامی کاربران می توانند با مشاهده بالاترین مبلغ پیشنهادی و قیمت چوب پارتی و موجودی حساب خود نسبت به ثبت پیشنهاد قیمت جدید اقدام نمایند. با هربار تغییر در بالاترین قیمت پیشنهادی، زمان باقیمانده و رتبه بندی کاربران پیشنهاد دهنده به روزرسانی می گردد و این فرایند تا زمانی ادامه پیدا می کند که در مدت زمان باقیمانده کاربری اقدام به افزایش قیمت ننماید و بدین ترتیب فردی که آخرین پیشنهاد را ثبت کرده است برنده حراجی است، آخرین پیشنهاد برای برنده شدن باید به مدت مشخصی) زمان چوب (، باقی بماند تا کاربر ثبت کننده آن پیشنهاد به عنوان برنده آن پارتی از حراج انتخاب شود. این بدان معناست که با شروع شمارنده که در صفحه اصلی سالن حراج برای هر پارتی قابل مشاهده است، سایر کاربران فرصت دارند تا پیشنهاد خود را ثبت نمایند.

پس از تعیین تکلیف هر پارتی و مشخص شدن برنده، تعیین تکلیف پارتی بعدی آغاز می گردد.

مبلغ های واریزی سایر کاربران (بازنده) در هر مرحله از تعیین تکلیف پارتی ها به حساب کیف پول آنها عودت داده می شود.

هر کاربر صرفا می تواند در بازه مشخص شده (زمان چوب) نسبت به ارائه پیشنهاد و یا تغییر پیشنهاد خود برای هر پارتی اقدام نماید.

پس از تعیین برنده مبلغ ۲۰ درصد نفر برنده به حساب سازمان منتقل شده و سایر مبالغ دریافتی کاربران به کیف پول ایشان عودت داده می شود.

زمان چوب:

به فرصت زمانی گفته می شود که در سالن حراج و به منظور ارائه پیشنهادات نهایی برای هر پارتی به کاربران داده می شود.

با آغاز زمان تعیین تکلیف برای هر پارتی در سالن حراج، تایمر کاهنده ای شروع به کار می نماید که نشان دهنده زمان چوب برای آن پارتی می باشد. با شروع شمارنده (که صرفا در صفحه اصلی سالن حراج قابل مشاهده است) سایر کاربران (کاربرانی که پیشنهاد انها به عنوان بالاترین پیشنهاد ثبت شده برای آن پارتی نمی باشد) فرصت دارند تا پیشنهاد خود را ثبت نمایند.

با هر بار تغییر در بالاترین قیمت ثبت شده، شمارنده به روزرسانی می گردد.

هر کاربر صرفا در زمان چوب میتواند نسبت به ارائه پیشنهاد و یا تغییر قیمت پیشنهادی خود در سالن حراج اقدام نماید.

نظارت بر سالن حراج:

اقدامات در سالن حراج توسط کمیسیون معاملات سازمان در حال رویت می باشد.

در زمان رقابت در سالن حراج کمیسیون معاملات سازمان میتواند پارتی را ابطال نماید.

پس از ابطال پارتی، تمامی مبالغ به کاربران عورت داده میشود.

برندگان حراج:

برنده هر پارتی از حراج کاربری است که آخرین پیشنهاد را ثبت نماید و کاربر دیگری پس از او ) در زمان چوب ( پیشنهادی ثبت ننماید. کاربر برنده به محض تأیید توسط سازمان می تواند نسبت به پرداخت الباقی مبلغ پارتی اقدام نماید. از زمان تایید برنده توسط سازمان، کاربر برنده مدت ۲ روز کاری فرصت دارد تا نسبت به تسویه حساب کامل مبلغی که در آن برنده هر پارتی از حراج شده اند اقدام و به منظور تحویل کالا به استان مربوطه مراجعه نمایند.

بدیهی است پس از زمان مشخص شده و در صورت عدم تسویه حساب، مبلغ واریزی اولیه کاربر توسط سازمان ضبط می گردد.

بازندگان حراج :

سایر کاربرانی که در هر پارتی از یک حراج شرکت کرده و برنده نمی شوند بلافاصله پس از آغاز دریافت پیشنهاد قیمت برای پارتی بعدی، تمامی مبلغ به حساب کیف پول آنها عودت داده می شود و در صورت نیاز می توانند از موجودی حساب خود در ثبت پیشنهاد قیمت پارتی های بعدی استفاده نمایند.

وضعیت کاربر:

تمامی کاربران در هر زمان از طریق قسمت پارتی های من میتوانند از وضعیت پیشنهادات خود در حراج مطلع گردند.

اطلاع از تعداد پیشنهادات فعال، پارتی های تعیین تکلیف شده، وضعیت تسویه حساب و… از مواردی است که کاربران می توانند در این قسمت از سایت مشاهده نمایند.

انصراف از پیشنهاد:

با توجه به اینکه هر ثبت پیشنهاد قیمت توسط کاربر بر تصمیم گیری کاربران دیگر برای ارائه پیشنهاد تاثیر می باشد.

بنابراین تا زمانیکه پیشنهاد ثبت شده هر کاربر به عنوان بالاترین پیشنهاد ثبت شده آن پارتی تا آن لحظه باشد، امکان انصراف و استرداد برای کاربر وجود نخواهد داشت.

تسویه حساب:

پس از برگزاری حراج و مشخص شدن افراد برنده، کمیسیون معاملات فروش سازمان نسبت به رد و یا تایید برندگان اقدام می نماید.

پس از تایید نتایج، کاربران می توانند از طریق قسمت پارتی های من از وضعیت پیشنهادات خود مطلع شوند.

در قسمت منتظر تسویه کاربران می توانند پیشنهادهای خود را به عنوان بالاترین پیشنهاد انتخاب شده اند مشاهده نمایند، پس از تایید کمیسیون کاربران می توانند در این قسمت تاریخ تسویه حساب الباقی مبالغ به همراه شناسه واریز آنرا مشاهده تا نسبت به تسویه حساب آن اقدام نمایند. کاربرانی که در پایان حراج دارای بالاترین پیشنهاد بوده و پیشنهاد آنها توسط کمیسیون معاملات تایید گردیده موظفند ظرف مدت تعیین شده نسبت به پرداخت الباقی مبلغ پیشنهادی و مراجعه به انبارهای سازمان به منظور دریافت کالای خریداری شده اقدام نمایند

در صورت تاخیر در پرداخت و مراجعه مطابق قوانین سازمان مبلغ ودیعه ۲۰ درصد توسط سازمان مصادره می گردد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا