اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان

پایگاه خبری اختبار– کانون وکلای دادگستری گلستان اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون را اعلام کرد.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان این کانون بدون تفکیک سهمیه ایثارگر و سهمیه آزاد صرفا نام ۲۷۴ نفر را به ترتیب حروف الفبا اعلام کرده است.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان را در ادامه مشاهده می کنید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان

(به ترتیب حروف الفبا)

نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
عیسی قاسم ابراهیمی  ۱
یداله مریم ابراهیمی  ۲
انه حبیب الله آتابائی  ۳
ولی اله اعظم آدینا  ۴
مهدی حمیدرضا آدینه  ۵
قاریاغدی بهرام آرخی  ۶
علی اکبر محمد استارمی  ۷
حسین امیرعلی اسدی  ۸
کریم پرنیان اسکندرپور  ۹
محمدمهدی محب افتخارالدین  ۱۱
عاشور رقیه آق  ۱۱
قربان مریم اکاتی وظیفه خواه  ۱۲
حمیدرضا آلا اکبری  ۱۳
حسین محمد اکبری  ۱۴
غلامرضا فاطمه اکرمی  ۱۵
محمد فاطمه اکی  ۱۶
سیدحسن سیدمحمدمهدی آل عقیل  ۱۷
محمود مازیار الفیان  ۱۸
خلیل عبدالمطلب الهی  ۱۹
حسینعلی آتنا اندروا  ۲۱
عثمان محمد اونق  ۲۱
اق اویلی ظریفه ایری  ۲۲
غلامرضا عارفه ایمانی  ۲۳
اصغر زهرا باباپورزریاب  ۲۴
نادعلی محمدرسول بابایان  ۲۵
غلام افسانه بابکی لکزان  ۲۶
قربان حسین بازیار  ۲۷
محمدباقر بهاره باقری  ۲۸
یوسفعلی یاسمن باقری  ۲۹
عباسعلی فاطمه بالارستاقی  ۳۱
ناصر افسانه بامری  ۳۱
مهدی یاسر بای جامه شورانی  ۳۲
حسن فاطمه بخشی  ۳۳
علی اکبر سحر بذرافشان  ۳۴
محمدرضا یحیی برابادی  ۳۵
فرزاد امیرحسین برادران کناری  ۳۶
محمدتقی بهناز برزکار  ۳۷
ناصر وحیده برزمینی  ۳۸
ناصر مرضیه بستان  ۳۹
مسلم محمدتقی بسطامی  ۴۱
محمداسماعیل براتعلی بشکنی  ۴۱
حمیدرضا شادی بلخی  ۴۲
جمشید غلام رضا بهروزی راد  ۴۳
کریم الله مریم بهی  ۴۴
محمد معین بیاری  ۴۵
جواد فاطمه بیمون نژاد  ۴۶
حسینقلی محسن پارسیان  ۴۷
نورمحمد فائزه پاریاب  ۴۸
محمد میثم پاکدل نسب  ۴۹
حسنعلی محمدتقی پائین محلی  ۵۱
عبداله احسان پردل  ۵۱
رضا محمد پرناک  ۵۲
محمدتقی فاطمه پروین کلتی  ۵۳
ابوالفضل جابر پوررستمی  ۵۴
حسن جان علیرضا پورفرج قاجاری  ۵۵
عبدالرضا فرشته پورقاز  ۵۶
نورعلی الیاس پورلی  ۵۷
عباس شهریار پورمیرزا  ۵۸
احمد تینا پیشدادیان  ۵۹
باباعلی مجید تازیکی  ۶۱
حسن سعید تجری  ۶۱
قدرت اله فرناز تربتی  ۶۲
عباس محمد تمسکنی  ۶۳
محمدبردی منیره توماج  ۶۴
علی فاطمه تیموری  ۶۵
حسن محبوبه جاویدی نیا  ۶۶
علی اصغر حسین جمالان  ۶۷
علی محمد فاطمه جهانشاهی  ۶۸
رمضان علی جواهری  ۶۹
علی مجید جوینی رضائی  ۷۱
حبیب الله محمود حبیبی فر  ۷۱
سیدمحمد سیدجواد حجازی نژاد  ۷۲
بابا علی اکبر حسام  ۷۳
عربعلی عاطفه حسام  ۷۴
منصور علی حسنی لفورکی  ۷۵
عباسعلی طیبه حسین نژاد  ۷۶
سیدرحمن مینا حسینی  ۷۷
سیدمحمدعلی زینب سادات حسینی  ۷۸
سیدقدرت اله سیدمحمود حسینی  ۷۹
سیدقدرت اله سیداحمد حسینی  ۸۱
سیدحسن سیدمجید حسینی  ۸۱
سیدعلی سیده زهرا حسینی  ۸۲
سیدعلی اکبر سیدعلی حسینی  ۸۳
عزیزاله مهدی حسینی  ۸۴
سیدمهدی سیدساحل حسینی  ۸۵
سیدعلی سیده ام البنین حسینی  ۸۶
احمد مهدی حکمتی  ۸۷
نصرت علیرضا حیدری آلوستانی  ۸۸
شیروان حسین خالقی کارسالاری  ۸۹
قاسم جواد خان احمدی  ۹۱
حسن منیره خان عبدال  ۹۱
حسن محمدعلی خانی کردمحله  ۹۲
محمدرضا زهرا خدیور  ۹۳
حسین ناهید خسروی  ۹۴
غلامرضا محمدرضا خسروی  ۹۵
قربانعلی رمضان خطیر  ۹۶
سلطان محمد متین خلیقی سیدی  ۹۷
علی اکبر محمدرضا خواجه  ۹۸
نظرلی ایوب خوجم لی  ۹۹
کامل الیاس داسار  ۱۱۱
علیرضا فرشته دربندی  ۱۱۱
قدرعلی فتانه درزی  ۱۱۲
فرامرز فائزه دشتی زاده  ۱۱۳
محمدتقی هاجر دلخواه اطربی  ۱۱۴
علیرضا طیبه ده بالائی  ۱۱۵
محمود احسان دهقان  ۱۱۶
احمد مصطفی دهقان  ۱۱۷
خوجه احمد سامیه دولتی  ۱۱۸
محمدرحیم ناصر دیه جی  ۱۱۹
براتعلی مریم ذوالفقاری نسب  ۱۱۱
محمدرضا مبینا ذوبی سرابی  ۱۱۱
محمد محمدمتین رازقیان  ۱۱۲
فاضل حمید رجبلو  ۱۱۳
قربانعلی فاطمه رحمتی  ۱۱۴
عباس مائده رحمتی  ۱۱۵
محمداسمعیل کمیل رحیمی  ۱۱۶
محمد حامد رخشانی  ۱۱۷
محمدحسن ابوالقاسم رضائی  ۱۱۸
روح اله فاطمه زهرا رضائی  ۱۱۹
منوچهر مرتضی رضائی  ۱۲۱
علیرضا مرتضی رضائی راد  ۱۲۱
حمیدرضا کیمیا رفیق  ۱۲۲
خالقداد رضا رمضانی فرد  ۱۲۳
رضاعلی محمدمهدی روشن چسلی  ۱۲۴
رمضانعلی محمدحسین روشنی یساقی  ۱۲۵
قنبرعلی محسن ریاحی  ۱۲۶
رجب محمد زارعی  ۱۲۷
علی اصغر علی زرگر  ۱۲۸
نقی جلال زنگانه  ۱۲۹
عباسعلی محمد زیدآبادی  ۱۳۱
عبدالمحمود آزاده زینعلی  ۱۳۱
محمدعلی فاطمه سامانی فر  ۱۳۲
محمد فاطمه سبزه  ۱۳۳
محمدرضا مهدی سپهری  ۱۳۴
سیداحمد نوراالسادات سجادی  ۱۳۵
حیدر فاطمه سعیدی  ۱۳۶
علی اکبر فاطمه سعیدی جوزچال  ۱۳۷
احمد محمدحسین سلطانی  ۱۳۸
عباسعلی ام سلمه سلیمانی  ۱۳۹
علی اکبر محمدحسن سلیمانی زیارتی  ۱۴۱
یوسف فاطمه سی جوینی  ۱۴۱
سیدجواد منیره سادات سیدالنگی  ۱۴۲
نریمان اردشیر شاه ابراهیم  ۱۴۳
یحیی عطیه شاه حسینی  ۱۴۴
عباس علی شاهکوهی  ۱۴۵
رمضانعلی سعیده شاهینی  ۱۴۶
علی اکبر سعید شاهینی  ۱۴۷
حسن فاطمه شجاعی  ۱۴۸
حسن امیر شریفی نیا  ۱۴۹
محمدعلی فاطمه شریفیان  ۱۵۱
علیرضا محمدحسین شعبانی محمدآبادی  ۱۵۱
اسمعیل مهیا شفقی  ۱۵۲
یحیی سعید شفیع پور  ۱۵۳
عبدالرحمن تینا شفیع پور  ۱۵۴
قربانعلی احسان شموشک علیا  ۱۵۵
عبداله صدیقه شهریاری  ۱۵۶
محمود محمدجواد شهواری  ۱۵۷
محمدابراهیم اسماعیل شیخ  ۱۵۸
داود محمد شیخ ویسی  ۱۵۹
محمدعلی رضا شیخی  ۱۶۱
محمد مهرآسا شیخی  ۱۶۱
عباسعلی امیرحسین صادقی جزی  ۱۶۲
عبدالحسین میلاد صادقی مهر  ۱۶۳
غلامرضا علی صانعی  ۱۶۴
محمد علی صفرزاد  ۱۶۵
اسماعیل ساناز طاهری  ۱۶۶
علی اکبر سمیرا طاهری زاده  ۱۶۷
عاشوربردی آرمان طبری  ۱۶۸
عبدالرحمان زینب عارف  ۱۶۹
غفور مهدیه عباسی  ۱۷۱
حسن شقایق عباسی  ۱۷۱
صادقعلی مریم عرب بالاجلین  ۱۷۲
احمد کبری عرب پور  ۱۷۳
جواد ام البنین عسگری  ۱۷۴
سیدشعبان سیده مبینا عقیلی  ۱۷۵
سیدعلی سیدحسین عقیلی  ۱۷۶
حسینعلی یاسمین علاقمند  ۱۷۷
مرتضی مهدی علمشاهی  ۱۷۸
محمدعلی الهه علی خانی  ۱۷۹
علی اکبر مریم علی زاده  ۱۸۱
محمد رضا عمادی  ۱۸۱
حسینعلی فاطمه عنایت  ۱۸۲
عباسعلی فاطمه غفاری  ۱۸۳
عین الله محمد غلامی  ۱۸۴
عیسی ملیحه فارسیانی  ۱۸۵
حسین مرضیه فتاح زاده  ۱۸۶
محمد آرزو فدائی قائینی  ۱۸۷
ارسلان پیمانه فرجام  ۱۸۸
کاظمعلی ذریه فرجی  ۱۸۹
غلامعلی سما فرخنده  ۱۹۱
رمضانعلی حانیه فرهنگ مهر  ۱۹۱
فقان نقی فقانی  ۱۹۲
علیرضا غلامرضا قائینی  ۱۹۳
عرازمحمد حمید قربان زاده گنبدی  ۱۹۴
قاسم متین قره جانلو  ۱۹۵
غلامحسن پرند قره داغی  ۱۹۶
نورگلدی خدیجه قره مشگ غراوی  ۱۹۷
طاغن دوردی بنیامین قریشی  ۱۹۸
محسن رضا قزل سوفلو  ۱۹۹
مرادعلی بابک قلی نژاد  ۲۱۱
علی رضا نسترن قندهاری  ۲۱۱
علی اکبر فاطمه کاویانی  ۲۱۲
حلیم بردی سمیه کر  ۲۱۳
ایوب اسماعیل کرپه  ۲۱۴
رضاقلی امیرحسین کرد  ۲۱۵
علی زهرا کرد  ۲۱۶
محمدعلی فاطمه کریمی  ۲۱۷
رمضانعلی رامین کریمی  ۲۱۸
نایب علی مصطفی کشاورز  ۲۱۹
خلیل آزاده کلاسنگیانی  ۲۱۱
حمزه محمد کوچکی  ۲۱۱
انه مراد احمد کوسه غراوی  ۲۱۲
عبدالعزیز فرزاد گرگیج  ۲۱۳
رمضان علی گل چین  ۲۱۴
رمضان فاطمه لک زائی  ۲۱۵
جابر پریسا مازندرانی  ۲۱۶
خوجه محمد ثریا محمدامانی  ۲۱۷
صفدر محدثه محمدزاده نوری  ۲۱۸
محمدابراهیم سحر محمدی  ۲۱۹
محمد فاطمه محمدی کاهه  ۲۲۱
قدرت اله محمد محمدی نیک  ۲۲۱
سیداحمد الهام سادات محمودی خرق  ۲۲۲
حجت اله علی مردانی نیا  ۲۲۳
سیدجعفر مهلاسادات مردمومن  ۲۲۴
مسلم فاطمه مروتی  ۲۲۵
علی فهیمه مزیدی  ۲۲۶
یاور کبری مسعودی  ۲۲۷
علی اصغر علیرضا مصطفی لو  ۲۲۸
سیدغلامعلی سیدسعید مظهری موسوی  ۲۲۹
سیدحسن سیده هاجر مظهری موسوی  ۲۳۱
حسن امیرحسین مقسمی  ۲۳۱
علی اکبر اکرم مقصودلو  ۲۳۲
مهدی منا مقصودی  ۲۳۳
مرتضی حنیفه ملاحی  ۲۳۴
امیر غزل ملازاده  ۲۳۵
حسن پوریا ملکی  ۲۳۶
مهدی مائده ملوندی  ۲۳۷
محمد مجتبی ممشلو  ۲۳۸
هادی مهدی منصوری  ۲۳۹
علی زهرا مهاجراسترابادی  ۲۴۱
حسین مریم مهدی پور  ۲۴۱
قربان سحر مهدیان  ۲۴۲
محمدرضا علیرضا مهربان  ۲۴۳
محمد مریم موسوی  ۲۴۴
پرویز سجاد مومنی نژاد  ۲۴۵
سیدعباس سیدمحمدعلی میربهبهانی  ۲۴۶
عابدین زینب میردار  ۲۴۷
عباس امید میرزائی نژاد  ۲۴۸
عباسعلی ایوب میرشاهی  ۲۴۹
سیدیحیی سیدمیربهادر میرفندرسکی  ۲۵۱
حسن مریم نجارعجم  ۲۵۱
تاج محمد معین نظری  ۲۵۲
محمدعلی زهرا نظری  ۲۵۳
عبدالجبار ملیحه نعمانی  ۲۵۴
سیدجعفر آزاده نقی نسب اردهائی  ۲۵۵
خداقلی اناقلی نهاد  ۲۵۶
نادر یاسر نوتی زئی  ۲۵۷
علی اکبر زینب نوری  ۲۵۸
عبداله مریم نوری چناشک  ۲۵۹
ابراهیم آزاده نوری سراجی  ۲۶۱
عبدالخلیل سونا نیازی  ۲۶۱
محمود سپیده نیکدوست  ۲۶۲
داود مهدی هاشم پور  ۲۶۳
جواد شبنم هاشمی ترمنی  ۲۶۴
محمدتقی حسین هاشمی نسب گرجی  ۲۶۵
رضا حسن هدایتی  ۲۶۶
رضا حمید هدایتی  ۲۶۷
قادربردی احمد وطن پرست  ۲۶۸
حسین زهرا ولیان گالشی  ۲۶۹
حسن محسن یاحقی  ۲۷۱
علیرضا بهرام یازرلو  ۲۷۱
اسمعیل سعیده یازرلو  ۲۷۲
علی سینا یزدی  ۲۷۳
علی اصغر سحر یکتافر  ۲۷۴

زمان و جزئیات ثبت نام قبول شدگان متعاقباً در سایت کانون وکلای دادگستری گلستان به نشانی golestanbar.ir اعلام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا