اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ رئیس قوه قضائیه

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ رئیس قوه قضائیه

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ‌ در بند ب (۶) ماده ۱ عبارت: «، تحصیل علوم و فنون» پس از عبارت: «حرفه‌آموزی» در عنوان و متن اضافه می‌گردد.

۲ـ در بند (ش) ماده ۱ عبارت: «انجمن حمایت از زندانیان و خانواده‌‌های آنان» به «انجمن حمایت از زندانیان» تغییر می‌یابد.

۳ـ در ماده ۲ پس از عبارت: «اصول قانون اساسی» عبارت: «، سیاست‌های کلی قضایی، مقررات» اضافه می‌گردد.

۴ـ در ماده ۶ واژه «قضایی،» پس از «صاحب‌نظران» اضافه می‌گردد.

۵ ـ عبارت زیر به انتهای ماده ۱۸ افزوده می‌شود:

«به تخلفات کارکنان این یگان، به جز موارد مذکور در این ماده، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان رسیدگی می‌شود.»

۶ ـ واژه «مؤسسه» در بند (ث) ماده ۲۰ به «زندانی» تغییر می‌یابد.

۷ـ بند ث ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ث ـ مسئول واحد اصلاح و تربیت و یا احد از مددکاران اجتماعی یا کارشناسان فرهنگی مؤسسه به انتخاب وی»

۸ ـ عبارت زیر به انتهای ماده ۲۵ اضافه می‌شود:

«در مؤسسه‌هایی که جمعیت کیفری آن‌ها بیش از یک هزار نفر است، به ازای هر هزار نفر زندانی یک قاضی اجرا به صورت تمام وقت مستقر می‌شود.»

۹ـ جمله انتهایی ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌

«چنانچه تصمیم رییس مؤسسه مغایر با پیشنهاد سامانه سجازا باشد یا زندانی به تصمیم رییس مؤسسه اعتراض نماید، موضوع به شورای طبقه‌بندی ارجاع می‌شود».

۱۰ـ عبارت: «پزشک معتمد» در ماده ۵۵ به عبارت: «مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه» تغییر می‌یابد.

۱۱ـ عبارت: «رییس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و مسئول حفاظت و اطلاعات» در تبصره ۱ ماده ۶۷ به عبارت: «رییس مؤسسه، فرمانده یگان حفاظت، مسئول حفاظت و اطلاعات و قاضی ناظر زندان» اصلاح می‌شود.

۱۲ـ‌ در ماده ۱۰۸ بعد از عبارت: «نسبت به زندانیان»، عبارت: «و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیر متعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با زندانیان یا خانواده آنان» اضافه شود.

۱۳ـ عبارت: «و خانواده‌های آن‌ها» از ماده ۱۴۷ حذف شد.

۱۴ـ عبارت زیر به انتهای ماده ۱۷۲ اضافه می‌شود:

«تا زمان اصلاح تشکیلات سازمان و تامین نیروی انسانی لازم، مددکاران اجتماعی وظایف مددکاران قضایی را به عهده دارند.»

۱۵ ـ ماده ۱۸۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۱۸۴ـ زندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رای ‌باز (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند :

الف‌ـ زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک؛

ب‌ـ زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائر‌کردن مراکز فساد و فحشا، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آن‌ها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم و زندانیان دارای سابقه کیفری مؤثر، قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت.

پ‌ـ زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه‌آموزی، مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) و یا غیبت غیرموجه شوند، در نوبت اول شش‌ماه، در نوبت دوم، یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه‌آموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم می‌شوند.

۱۶ـ کلیه واژه‌های «امتیاز» در ماده ۱۹۴ به واژه «نمره» تغییر می‌یابد.

۱۷ـ در ماده ۲۰۰ عبارت: «مواد ۱۹۴ و ۱۹۵» به عبارت : «مواد‌ ۱۹۴، ۱۹۵ و ۱۹۷» تغییر می‌یابد.

۱۸ـ عبارت زیر به انتهای ماده ۲۰۲ اضافه می‌شود:

«در خصوص محکومانی که باقیمانده محکومیت آن‌ها کمتر از چهار ماه است به تشخیص قاضی اجرای احکام و با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات قانونی به مرخصی اعزام می‌شوند.»

۱۹ـ عبارت: «یا بعد از آن» در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ پس از واژه «سوم» اضافه می‌شود.

۲۰ـ عبارت: «یا قاضی اجرا» در ماده ۲۱۲ پس از عبارت: «رییس مؤسسه» اضافه می‌شود.

۲۱ـ ماده ۲۱۸ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۲۱۸ـ ملاقات زندانی که دارای تابعیت خارجی است، با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام می‌شود، مگر آن‌که مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد. مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را بر خلاف مقررات تشخیص دهد، فوری به ملاقات پایان می‌دهد و موضوع را به رییس مؤسسه گزارش می‌کند. در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وی بر‌عهده سازمان است .

تبصره‌ـ اجرای حکم ملاقات این ماده نسبت به تبعه خارجی (اعم از متهم و محکوم) در جرائم امنیتی منوط به اخذ نظر دادستان مرکز استان است.»

۲۲ـ عبارت: «طبق ماده ۲۴۵» در ماده ۲۴۰ به عبارت: «طبق ماده ۲۴۳» تغییر می‌یابد.

۲۳ـ عبارت: «جزای نقدی بدل از حبس» در ماده ۲۴۱ به عبارت: «حبس بدل از جزای نقدی» تغییر می‌یابد.

۲۴ـ در ماده ۲۴۳ عبارت: «و حسب مورد به دادستان یا رییس دادگستری» پس از عبارت: «مراتب به قاضی اجرا» اضافه می‌شود. همچنین، عبارت:‌ «و حسب مورد به دادستان یا رییس دادگستری» پس از عبارت:  «معاونت قضایی سازمان» اضافه می‌گردد.

۲۵ـ در ماده ۲۴۵ عبارت: «و یا داشتن حالت خطرناک » پس از کلمه «حاد» اضافه می‌شود.

۲۶ـ در ماده ۲۵۵ عبارت: « مقام مؤسسه ارسال می‌شود » به عبارت: « مقام قضایی صلاحیت‌دار باشد » تغییر می‌یابد.

۲۷ـ در ماده ۲۷۱ عبارت: «، دادستان مرکز» پس از عبارت: «رییس کل دادگستری استان» افزوده می‌شود.

۲۸ـ  در ماده ۳۳۵ واژه «فصل» به «بخش» تغییر می‌یابد.

۲۹ـ بند (ج) به شرح زیر به ماده ۳۴۱ اضافه می‌شود:

«ج ـ دستورالعمل «مراقبت پس از خروج» به ‌پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت.»

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژه‌ای

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا