آیین­ نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 

مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۸

آیین­ نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 

شماره ۱۸۶۰۰۴/ت ۶۰۴۹۱هـ                                         ۸/۱۰/۱۴۰۱

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
  • سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۹/۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین­نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت­های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون ذکر شده است شامل شرکت­های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، با رعایت احکام جزءهای (۱) و (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون .

۳ـ کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و کارکنانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می­شوند.

۴ـ سایر نیروها: تمامی افرادی که به هر نحوی در دستگاههای اجرایی بکارگیری می­شوند.

۵ ـ پرداخت مستقیم و مستمر: حقوق، فوق­العاده­ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی ­که رابطه مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه ­اجرایی دارند، درج شده است .

۶ ـ پرداخت‌های غیرمستمر: هرگونه پرداخت اعم از فوق­العاده­ها و مزایای غیرمستمری که طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت می­گردد، از جمله اضافه کار، هرگونه پاداش و پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک­های رفاهی غیرنقدی به کارکنان.

۷ـ سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران): مجموعه سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

۸ ـ زیرسامانه پاکنا: پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) که یکی از زیر سامانه ­های سامانه کارمند ایران می­باشد و ثبت و به­روزرسانی اطلاعات کارکنان در آن انجام می‌گیرد .

۹ـ زیرسامانه ثبت حقوق و مزایا: سامانه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یکی از زیر سامانه‌های سامانه کارمند ایران که دستگاه­های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و به­روزرسانی اطلاعات کلیه پرداخت­های کارکنان خود اعم از پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت‌ غیرمستمر، بر اساس ترتیبات موضوع تصویب­نامه شماره ۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ و دستورالعمل‌های مربوط، اقدام نمایند.

۱۰ـ زیر سامانه پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده: پایگاه اطلاعاتی که ثبت و به ­روزرسانی اطلاعات فردی و کلیه پرداخت‌های سایر نیروها در آن صورت می‌پذیرد.

ماده۲ـ کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان و پرداخت­ مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر به تمامی آنان را در سامانه یکپارچه نظام اداری (زیر سامانه ­های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) و همچنین اطلاعات سایر نیروها را در زیر سامانه پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده، حسب مورد ثبت و همواره به­ روزرسانی نمایند.

تبصره۱ـ ثبت اطلاعات در زیر سامانه­ های پاکنا، ثبت حقوق و مزایا و پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده، هیچ گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری اشخاص در هیچ یک از دستگاه­های اجرایی ایجاد نمی­کند.

تبصره۲ـ مسئول اجرای ثبت اطلاعات تمامی پرداخت­ها و تأیید صحت اطلاعات واردشده در زیرسامانه ثبت حقوق و مزایا حسب مورد بالاترین مقام اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی دستگاه ذی­ربط است.

تبصره۳ـ صدور شماره مستخدم/شناسه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که بر اساس مجوزهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استخدام یا بکارگیری شده­اند، در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) صورت می­پذیرد.

تبصره۴ـ چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت­های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای‌­عالی امنیت ملی و سایر دستگاه­ها با تشخیص دبیرخانه شورای­عالی امنیت ملی، به موجب شیوه‌نامه­های مستقلی که توسط سازمان­‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه­‌های اجرایی مذکور تدوین می­‌شود، تعیین می‌گردد.

تبصره۵ ـ ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه­ های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان می­باشد.

ماده۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر کارکنان و محاسبه هزینه‌­های کارکنان (پرسنلی) شرکت‌های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان، بر اساس اطلاعات کارکنان و درخواست وجه مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران)، اقدام نماید.

ماده۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه­ داری کل کشور) نسبت به پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت­ غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه­های اجرایی از محل اعتبارات مصوب مربوط (هزینه­ای و تملک دارایی سرمایه ـ عمومی و اختصاصی) به ذی­نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و منطبق با اطلاعات دریافت­شده از سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأییدشده و با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) به سامانه خزانه­داری الکترونیکی انتقال یافته و در سقف تخصیص هرگونه اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ موضوع ماده (۳) این آیین­نامه، اقدام می­نماید.

ماده۵ ـ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر به تمامی کارکنان کلیه شرکت­های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شامل شرکت­هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت­های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت­های تابع و ذی­ربط نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً پس از ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه جامع بودجه و در سقف هزینه­ های کارکنان (پرسنلی) شرکت مربوط، توسط آن شرکت به ذی­نفع نهایی انجام می­گیرد.

ماده۶ ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند بر اساس سازوکارهایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد، بسترهای مورد نیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط با سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) را به‌ گونه ­ای آماده نمایند که فرایند ثبت و به­ روزرسانی اطلاعات موضوع این آیین­‌نامه به صورت برخط انجام شود.

ماده۷ـ مسئول اجرای این آیین­نامه ‌ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرایی است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا