آیین نامه کانون وکلا

آیین نامه کانون وکلا

مصوب ۱۳۲۰

نظر به ماده ۱۸ و ۲۵ قانون وکالت مقرر می شود.

ماده ۱. کانون وکلاء دادگستری در مقر دادگاه استان تشکیل میشود و همه وکلاء و کارگشایانی که در حوزه دادگاه استان اقامت دارند کارمند کانون آن استان هستند.

ماده ۲.  تا وقتیکه در همه استانها کانون تشکیل نشده همه وکلاء و کارگشایان کشور کارمند کانون مرکز خواهند بود.

ماده ۳. کانون وکلاء بوسیله هیئت مدیره اداره می شود.

ماده ۴. هیئت مدیره کانون مرکز دارای دوازده تن کارمند اصلی و شش تن کارمند جانشین است که از بین وکلاء تعیین میشوند. هیئت ‌مدیره دارای دو نایب رئیس و دو بازرس و دو منشی است.

ماده ۵. ریاست کانون با وزیر دادگستری است و میتواند از طرف خود نماینده تعیین نماید.

ماده ۶. کانون دارای چهار شعبه زیر است که تابع هیئت مدیره کانون هستند:
۱ـ کمک قضائی
۲ـ راهنمائی
۳ـ نظارت و بازرسی
۴ـ کارآموزی و سخنرانی

ماده ۷. هر شعبه دارای رئیس و معاون (در صورت اقتضا) میباشد که از بین هیئت مدیره یا سایر وکلاء تعیین میشوند.

ماده ۸ . کانون بنابر تصویب وزیر دادگستری برای بررسی بقوانین و سایر کارهای وابسته میتواند از وکلاء دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و کمیسیونهای دیگری تشکیل دهد.

ماده ۹. کانون دارای مدیر داخلی است که امور حسابداری مستقیماً و همچنین دبیرخانه و کتابخانه نیز تحت نظر او خواهد بود و بعده لازم کارمند دفتری و غیردفتری خواهد داشت.

ماده ۱۰. هیئت مدیره در هر دوره در خردادماه برای مدت دو سال تعیین میشود و در دوره‌های بعد قابل انتخاب هستند و تا هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت سابق بکار خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۱. کارمندان هیئت مدیره و جانشینان مستقیماً از طرف وزیر دادگستری تعیین میشوند نایب رئیس‌ها و بازرسها و منشی‌ها را وزیر دادگستری از بین هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۲. تعیین و انفصال رؤساء و معاونین و کارمندان شعب و سایر مستخدمین آن به پیشنهاد هیئت مدیره کانون منوط به تصمیم وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده ۱۳. کارمندی هیئت مدیره افتخاری است ولی برؤساء و کارمندان شعب ممکن است مقرری داده شود و بمستخدمین کلیتاً مقرری داده میشود.

ماده ۱۴. در صورتیکه یکی از کارمندان اصلی هیئت مدیره فوت شود و یا استعفا نماید و یا چهارماه متوالی بدون عذرموجه حاضر نشود وزیر دادگستری یکی از کارمندان جانشین را برای بقیه مدت بجای او تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۵. هیئت مدیره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نیز ممکن است به ‏دستور وزیر دادگستری یا نماینده ایشان و یا دعوت نایب رئیس بطور فوق ‌العاده تشکیل شود.

ماده ۱۶. جلسات هیئت مدیره فقط با حضور بیش از نصف عده کارمندان رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۷. رئیس یا نماینده ایشان یا هر یک از نائب رئیسها که حاضر باشند جلسه را اذاره خواهند نمود و اگر هیچ یک حاضر نباشند مسن‌ ترین کارمندان جلسه را اداره مینماید.

ماده ۱۸. خلاصه گفتگوی هر جلسه را یکی از منشیها بتعیین رئیس جلسه مینویسد. و اگر هیچ یک از منشیها حاضر نباشند یکی از جوانترین کارمندان بتعیین رئیس جلسه خواهد نوشت و باید بامضاء حاضرین برسد.

ماده ۱۹. کلیه نامه‌های صادر از کانون بامضای رئیس یا نماینده رئیس و یا یکی از نائب رئیسها خواهد رسید و رؤسای شعب نامه‌های راجع بشعبه‌ که ریاست آنرا دارند امضاء مینمایند.

ماده ۲۰. در غیاب رؤساء شعب یا در موقعیکه آنها معذور از مداخله باشند یکی از نائب رئیسها یا بازرسان بکار آن شعبه رسیدگی نموده و نامه‌های صادر از آن را امضاء مینماید.

ماده ۲۱. بودجه ‏هر سال کانون تا آخر اسفند سال‏ گذشته باید تهیه شده و پس از تصویب هیئت ‏مدیره و وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه بتصویب نرسد هزینه جاری و کارمزد بتصویب هیئت‏ مدیره و اجازه وزیر دادگستری طبق بودجه سال پیش پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۲. هزینه کانون از درآمد بهای وکالتنامه و پوشه و دفاتر بنرخهائیکه از طرف هیئت مدیرۀ کانون تعیین و بتصویب وزارت دادگستری میرسد تأمین خواهد شد.

ماده ۲۵. کانون میتواند از وکلاء و غیر وکلاء قبول هدیه نماید.

ماده ۲۶. پولهای کانون باید در یکی از بانک های معتبر که از طرف هیئت مدیره تعیین میشود سپرده شود و هیچوقت بیش از پانصد ریال نباید در صندوق کانون پول نگاهداشته شود.

ماده ۲۷. چکها و تعهدات مالی باید دارای دو امضاء باشد یکی امضاء رئیس حسابداری و دیکری امضاء رئیس یا نماینده ایشان با یکی از نائب رئیسها و یا یکی از بازرسها.

ماده ۲۸. تفریق بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد باید بتصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری برسد

ماده ۲۹. خلاصه گزارش کارها و درآمد و هزینه کانون در هر سال تا آخر اسفند ماه سال بعد باید چاپ شده و برای وزارت دادگستری و وکلاء فرستاده شود.

وزیر دادگستری مجید آهی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا