آیین نامه مواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی

مصوب 1326,04,01

نظر بمواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی مواد زیر بتصویب میرسد:

ماده ۱- در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب میشود و یا اداره تصفیه عهده دار امور تصفیه یا ترکه میگردد پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و غیره و همچنین پس از پرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از باقی مانده ترکه که بورثه تعلق می گیرد به نسبت زیر حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه برداشت میشود:

الف– تا یکصد هزار ریال صدی ۸

ب– نسبت بمازاد از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال صدی ۷

ج– نسبت بمازاد پانصد هزار ریال به بالا صدی ۶

ماده ۲- در صورتیکه مدیر تصفیه یا مدیر اداره ترکه متعدد باشد حق الزحمه مقرر به نسبت کاری که انجام میدهند بین آنها تقسیم میشود.

ماده ۳- در مواردیکه امر تصفیه طبق ماده ۲۶۴ قانون امور حسبی با وصی است وصی علاوه بر حق الوصایه بعنوان مدیر تصفیه حقی دریافت نخواهد داشت.

ماده ۴- مقررات این آئین نامه شامل اموری که قبل از اجرای این آئین نامه تصفیه و خاتمه یافته نمیشود.

ماده ۵- این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران قابل اجرا است.

وزیر دادگستری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا