آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

آئین‌نامه اجرائی قانون شکار و صید

مصوب ۱۳۴۶

قانون شکار و صید را اینجا مطالعه کنید

این آیین‌نامه به موجب آیین‌‏نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۹۸ لغو شده است

فصل اول
تعاریف

ماده ۱. حیوانات قابل شکار و صید بشرح زیر طبقه بندی می شوند.
الف ـ پستانداران قابل شکار.
ب ـ پرندگان قابل شکار.
پ ـ خزندگان قابل شکار.
ت ـ آبزیان قابل صید.

ماده ۲. شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار یا کشتن یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها بهر کیفیت و وسیله و طریق.

ماده ۳. صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید بهر کیفیت و وسیله و طریقیا تیراندازی به آنها

ماده ۴. منظور از حیوانات حمایت شده حیوانات قابل شکار و آبزیان قابل صیدی هستند که در شرف. تکثیریا در معرض خطر و یا نادر و نافع باشند.

ماده ۵. جانوران زیانکار حیوانات قابل شکاری هستند که بمزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب میرسانند.

ماده ۶. پارک وحش به محدوده ای از اراضی مستعد کشور اعم از جنگل و مرتع و کوهستان و همچنین آبهای واقع در آن اطلاق میشود که بمنظور حفظ همیشگی وضع زندگی طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران و رشد رستنیها در شرایط کاملا طبیعی بصورت تملک یا وقف یا هر صورت قانونی دیگر در اختیار سازمان شکاربانی و نظارت بر صید قرار میگیرد.

ماده ۷. منطقه حفاظت شده بمحدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از اراضی و جنگل و مرتع و آب و کوهستان اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل حیوانات قابل شکار یا آبزیان قابل صید تعیین و مشخص گردد.

ماده ۸. قرق سلطنتی بمحدوده ای اطلاق میشود که از طرف مقامات وزارت دربار شاهنشاهی طبق مقررات مربوط باین عنوان تعیین و مشخص گردیده است.

ماده ۹. قرق اختصاصی بمحدوده ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق میشود که امتیاز شکار و صید در آن محدود با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط بحفظ و تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیتدار وزارت منابع طبیعی از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید برای مدت معین باشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار میگردد.

فصل دوم
مقررات مربوط به پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی

ماده ۱۰. تأسیس پارک های وحش از لحاظ موقعیت و حدود منطقه به‌ پیشنهاد سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و تصویب شورایعالی و وزارت منابع طبیعی عملی خواهد شد.

ماده ۱۱. تیراندازی و شکار صید در پارک های وحش ممنوع است. در موارد استثنائی طبق شرایط و مقرراتی که از طرف سازمان شکاربانی تعیین و اعلام میشود پروانه ویژه شکار و صید صادر خواهد شد.

ماده ۱۲. تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و خار زنی و ذغال گیری و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها باشد در پارکهای وحش ممنوع است مگر در موارد ضروری از طرف سازمان و بمنظور حفظ احیای پارکهای وحش

ماده ۱۳. ورود بپارکهای وحش و عبور از آن ها باستثنای جاده‌های عمومی تابع مقرراتی است که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آگهی خواهد نمود.

ماده ۱۴. قطع اشجار و بوته کنی و خارزنی و ذغال گیری و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها باشد در مناطق حفاظت شده که اراضی آن متعلق بدولت باشد ممنوع است.
تعلیف احشام از لحاظ کمیت و کیفیت تابع مقرراتی است که از طرف شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید و وزارت منابع طبیعی تعیین و اعلام میگردد.

ماده ۱۵. شرایط و مقررات شکار و صید در مناطق حفاظت شده هر سال از طرف سازمان شکاربانی و نظارت زاید بر صید تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۱۶. حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرقهای اختصاصی از طرف شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید تعیین میشود.

فصل سوم

پروانه‌های شکار و صید و شرایط صدور آن

ماده ۱۷. پروانه‌های شکار و صید مذکور در قانون بصورت پروانه‌های عادی و ویژه و انتفاعی صادر میگردد.

ماده ۱۸. پروانه عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های چهارگانه زیر نباشد.
الف ـ محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول و ساعات)
ب ـ محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک وحش ـ منطقه حفاظت شده ـ قرق اختصاصی)
ج ـ محدودیت و ممنوعیت نوعی (حیوانات حمایت شده)
د ـ محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع‌اسلحه و مهمات و طرق و وسائل)

ماده ۱۹. پروانه عادی برحسب درخواست بمتقاضیان شکار پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار و صید آبزیان قابل صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر میگردد.
شکار در مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده با پروانه عادی ممنوع است.

ماده ۲۰. برای شکار در پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده پروانه ویژه صادر میگردد.

ماده ۲۱. پروانه‌های انتفاعی بر حسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفه‏ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای پرورش و تکثیر خرید و فروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر میشود.

ماده ۲۲. بکشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان طیور و ماهی که بخواهند برای دفع جانوران زیانکار از تفنگهای سرپر که طول لوله آن از چهل سانتیمتر تجاوز ننماید استفاده کنند طبق مفاد بند (۲) ماده (۸) قانون شکار و صید پروانه رایگان داده خواهد شد.

فصل چهارم
سازمان

ماده ۲۳. شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید در اولین جلسه از بین خود یک نایب رئیس ـ یک دبیر کل انتخاب مینمایند.

ماده ۲۴. جلسات شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید بدعوت رئیس یا نایب رئیس شورا تشکیل و رسمیت آن موکول بحضور رئیس یا نایب رئیس و لااقل دو نفر از وزرای عضو و چهار نفر دیگر از اعضا میباشد. تصمیمات شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید باکثریت آراء حاضرین در جلسه قطعی است.

ماده ۲۵. سازمان شکاربانی و نظارت بر صید دارای یک گارد شکاربانی متشکل از افسر شکاربان ـ سر شکاربان ـ شکاربان و کمک شکاربان با لباس متحدالشکل میباشد.

فصل پنجم
نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید

ماده ۲۶. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت باید در مواردی که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشخیص دهد طرحهای مربوط به سد سازی ـ کانال سازی تغییر و انحراف مسیر رودخانه‌ها ـ ساختمان پلها ـ قطع جنگل اجاره مراتع دولتی ـ دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ. نسل حیوانات قابل شکار و صید زیان‏آور است نظر سازمان مزبور را در حدود امکان مورد توجه قرار دهند.

ماده ۲۷. وزارت آموزش و پرورش و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و فرهنگی کشور با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید برای تأسیس موزه‌های تاریخ طبیعی و حیوان شناسی و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی حمایت حیوانات همکاری خواهند نمود.

ماده ۲۸. سازمان شکاربانی تذکر لازم بمقامات صلاحیتدار در مورد منع و محدودیت ورود و خرید و فروش و استعمال هرگونه اسلحه و مهمات شکاری و اجزای آن و همچنین سایر وسائل شکار و صید را که برای حفظ نسل حیوانات قابل شکار و صید عضو تشخیص دهد خواهد داد و مقامات مذکور با رعایت مقررات قانون و حقوق اشخاص همکاری لازم را با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید خواهند کرد.

ماده ۲۹. مقامات مسئول در صورتی مبادرت بصدور یا تجدید یا تمدید اعتبار پروانه‌های حمل اسلحه شکاری مینمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.

ماده ۳۰. وزارت جنگ و سایر مقامات صلاحیتدار بتقاضای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پروانه‌های حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

فصل ششم
مقررات خرید و فروش- عرضه و نگاهداری – واردات و صادرات – تکثیر و پرورش حیوانات قابل شکار و صید

ماده ۳۱. خرید و فروش ـ عرضه و نگاهداری و حمل و صدور کلیه حیوانات قابل شکار و صید زنده و کشته و اجزاء آنها بدون تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ممنوع است باستثنای آنچه از طرف شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد.

ماده ۳۲. ترخیص حیوانات و پرندگان وحشی زنده و تخم این قبیل پرندگان از گمرک موکول بموافقت سازمان شکاربانی و ارائه گواهی مبنی بر سالم بودن حیوانات از مقامات صلاحیتدار دامپزشکی مبداء صدور است.

ماده ۳۳. تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و آبزیان با رعایت قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مستلزم تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است که با توجه به نکات زیر صادر میگردد.
الف ـ محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان شکاربانی نباید مخل بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و یا موجب وارد شدن خسارت به جنگلها و مراتع و آلوده شدن آبهای عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای حیوانات و آبزیان باشد.
ب ـ طرح عملیات و نقشه ساختمانها باید مورد تائید سازمان شکاربانی باشد.

ماده ۳۴. سازمان شکاربانی از صدور پروانه تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و آبزیانی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای حیوانات قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده ۳۵. دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و سایر موارد مندرج در این آئین‌نامه را بنمایند.

ماده ۳۶. رها نمودن حیوانات و پرندگان وحشی تکثیر شده بدون اجازه سازمان شکاربانی ممنوع است.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا