آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

مصوب ۱۳۷۸/۰۴/۲۸

این آیین‌نامه به موجب ماده ۱۸ آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران نسخ شده است

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری کشور، آیین‎نامه حق‎الوکاله و هزینه سفر وکلا بشرح ذیل تصویب شد:

ماده ۱. قرارداد حق‎الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، بین وکیل و موکل معتبر است. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم‎علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‎نامه نباشد.

ماده ۲. بمنظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق‎الوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد، و نیز در مورد محکوم‎علیه، میزان حق‎الوکاله طبق این آیین‎نامه تعیین خواهد شد. در صورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم‎له و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این آیین‎نامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – کلیه دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری، در مواردی ‎که طبق قانون تکلیف به تعیین حق‎الوکاله دارند، میزان حق‎الوکاله را براساس این ماده محاسبه و در رأی ذکر خواهند کرد.

ماده ۳.  در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‎الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‎شود:
الف : تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد از بهای خواسته.
ب : نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد از بهای خواسته.

ماده ۴. شصت درصد حق‎الوکاله مقرر در بندهای الف و ب ماده ۲ به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق می‎گیرد، حق‎الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می‎گردد.

ماده ۵. الف – حق‎الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف و ب ماده ۲ مقرر است ولی حق‎الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‎الوکاله مرحله‎ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب – حق‎الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۲ است، لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شد از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‎الوکاله دیگری به وکیل محکوم‎له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.
ج – حق‎الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان‎عالی کشور و غیره نصف میزان حق‎الوکاله مذکور در ماده ۲ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حق‎الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‎نامه به وی تعلق می‎گیرد.

ماده ۶. در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‎الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‎شود:
الف – برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‎الوکاله مرحله نخستین.
ب – برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‎الوکاله مرحله نخستین.
ج – برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‎الوکاله مرحله تجدید نظر.
د – برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‎الوکاله مرحله تجدید نظر.
هـ – برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه، تمام حق‎الوکاله‎ای که برای حکم مقرر است.
و – برای سایر قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر است میزان حق‎الوکاله، نصف حق‎الوکاله آن مرحله می‎باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‎الوکاله‎ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷. حق‎الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‎الوکاله قبل از نقض است.

ماده ۸. در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملک، تصرف عدوانی و تقسیم و افراز و امثال آن، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمکین، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‎الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‎له را تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن حق‎الوکاله هر مرحله از دادرسی نباید کمتر از مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ ریال باشد و حق‎الوکاله خواسته مالی هم طبق این آیین‎نامه به آن اضافه خواهد شد.

ماده ۹. حق‎الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آئین‎نامه است که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‎گیرد.

ماده ۱۰. حق‎الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‎گردد و منجر به صدور رأی داور می‎شود و نیز موردی که دعوی، در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‎شود، به میزان حق‎الوکاله مرحله نخستین است.

ماده ۱۱. در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‎الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق‎الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضائی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲. در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‎شود حق‎الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‎دهد.

ماده ۱۳. میزان ‎حق‎الوکاله امور اجرائی در دادگاهها و شعب اجرائی ثبت، حداکثر ۴ درصد نسبت به محکوم‎به یا مورد اجرا تعیین می‎شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می‎شود دریافت شود. در مورد سایر اجرائیه‎ها تعیین میزان حق‎الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‎دار است.

ماده ۱۴. چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد حق‎الوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی ۰۰۰ /۲۰۰ ریال تعیین می‎شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی، مبلغ مزبور جزء حق‎الوکاله وکیل منظور خواهد شد.

ماده ۱۵. وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‎کنند برای صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‎شود حق‎الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶. هزینه مسافرت وکلاء کیلومتری ۵۰۰ ریال رفت و برگشت می‎باشد، مگر هزینه‎های مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوق‎العاده روزانه مبلغ ۰۰۰ /۳۰۰ ریال تعیین می‎گردد.

ماده ۱۷. این آیین‎نامه از تاریخ ……… لازم‎الاجراء و آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه ۱۳۴۱ از تاریخ فوق ملغی است.

ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام،لطفاً قید نمایید که این آیین‌نامه به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله… مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ملغی گردیده است تا موجب سردرگمی مخاطب نگردد
    باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا