ابطال مصوبه دانشگاه شیراز درخصوص محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل هر نیم‌سال و میانگین کل نمرات

رای شماره‌های ۹۳۱ و ۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پیام رای:

اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه و مقررات دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۳؍۴؍۱۳۹۷ دانشگاه شیراز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نمرات هر نیم‌سال و میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

متن دادنامه:

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۲
تاریخ دادنامه: ۲۵؍۵؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۰۱-۰۰۰۳۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا دولاح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین نامه و مقررات دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۳؍۴؍۱۳۹۷ دانشگاه شیراز

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین نامه و مقررات دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۳؍۴؍۱۳۹۷ دانشگاه شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند اولاً با استناد به بند ۴ جزء «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت ‌علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و ‌تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری ‌علمی از ماموریت های اصلی و در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نیز به موجب ماده ۶ قانون مارالذکر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای‌ عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام‌ فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در‌چارچوب سیاست‌ها و آیین‌ نامه ‌های موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ جزء «ب» و بند ۱ جزء «ج» ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید.

ثانیاً: به موجب مقدمه آیین نامه تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۱۴۱۲۰۹؍و  مورخ ۴؍۸؍۱۳۹۳ هدف از تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی است. در این جهت وضع و تدوین آیین نامه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در صلاحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیت های خود را در چارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند لذا دانشگاه شیراز نمی تواند آیین نامه ای خلاف مصوبات شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از این رو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه شیراز است.

ثالثاً: مستند به آیین ‌نامه دوره‌ هـای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشـد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱و ۲ دولتی) ابلاغی به شماره ۴۳۰۶۹؍۲ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷حکمی در خصوص تاثیر نمره های مردودی دانشجو در میانگین نمرات نیمسال و میانگین نمرات کل مقرر نشده است لذا تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۷ دانشگاه شیراز خلاف آیین نامه شورای عالی  برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

رابعاً: به استناد رای دادنامه ۴۸۵ شماره پرونده ۹۹۰۰۹۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اثر نمره ‌های مردودی درس هـای دانشجـو در محـاسبه میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی از سوی مراجع مربوطه الزامی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت:

“دانشگاه شیراز

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه و مقررات دوره های تحصیلی

کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

ماده ۲۳: نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است. میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال ۱۴ است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی می شود. سقف مجاز مشروط، اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کارشناسی ارشد ۲ نیم سال است.

تبصره ۲: نمره تمام درس هایی که دانشجو می گیرد ( به جز درس های جبرانی و مازاد) در کارنامه ثبت و در میانگین هرنیم سال و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.”

   علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطـاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت های اصلی و در حـدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای ماموریت ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی؍کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی درخصوص محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، بنابراین اطلاق تبصره (۲) ماده (۲۳) آیین‌نامه و مقررات دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۳؍۴؍۱۳۹۷ دانشگاه شیراز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

 1. دانشگاه الزهرا هم نمرات مردودی رو تو معدل اعمال میکنه فرض یه استاد به من هفت داد تو درس سمینار ارشد بعد الان ۱۹ شدم اون هفت هم تو معدلم اثر گذاشته..بچه ها باید اعتراض کنن انقدر تو سری خور بارشون اوردن که هیچ حقی واسه خودشون نمیبینن اینجوری که تو ارشد ادم هزار با مشروط میشه که

 2. سپاسگذارم. چقدر طول می‌کشه تا نمرات مردودی رو از معدل ها حذف کنن؟ ما خیلی وقته که منتظریم.

 3. فعلا که هیچ تاثیری نداشت دانشگاه شیراز همچنان داره به کار خودش ادامه میده و معدل ها تغییری نکردن. متاسفم برای دانشگاهی که اسم خودش رو گذاشته رتبه یک. حتی یه معدل طبق قوانین محاسبه نمیشه.

 4. بلاخره یکی پیدا شد به قانونای نانوشته ی دانشگاه شیراز اعتراض کنه.تو هیچ دانشگاهی یه درس دوباره رو معدل تاثیر نمیذاره. همینجوریش ک دانشگاه شیراز سخت میگیره با این قوانین غیرقانونی عجیب غریبشم معدل دانشجوهارو نابود میکنه. مخصوصا تو تحصیلات تکمیلی که لنگ بیست و پنج صدم نمره ان. امیدوارم هرچه زودتر این قانون رو ابطال کنن وگرنه خیلی از دانشجو ها اخراج میشن. لطفا پیگیری کنید زودتر اعمالش کنن.ممنون

 5. چرا نظر منو نشون نمى دید حتما واقعا از شاکى اجازه نگرفتید. شما دارید با اعتبار ایشون بازى مى کنید مثلا اختبار سایت حقوقیه و باید به حقوق مردم پایبند باشه دیر یا زود ایشونم مى فهمن لطفا به حقوق همدیگه احترام بذاریم

  1. اولا این دادنامه در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری منتشر شده و تمام مشخصات هم در اون سامانه آمده. اصولا آرای دیوان عدالت اداری همگی با جزییات کامل منتشر می‌شن.
   ثانیا خود شاکی این رای رو برای من فرستاد و تاکید و پیگیری زیادی برای انتشار اون داشت.

   ضمن اینکه در این پرونده رای به نفع ایشون صادر شده، چرا باید اعتبارشون زیر سوال بره؟ به هر حال جای نگرانی نیست و کاملا مطلع هستند.

 6. با سلام و خسته نباشید
  سایت محترم اختبار با توجه به درج نام شاکى ، از ایشون اجازه گرفتید؟ شاید ایشون راضى به افشاى اسمشون نباشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا