تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهرتهران در سال ۱۳۹۵

تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهرتهران در سال ۱۳۹۵

مصوب جلسه ۲۴۴ شورای اسلامی شهر تهران

ماده یکم (۱):

در اجرای بند بیست و هفتم (۲۷) ماده هفتاد و یکم (۷۱) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی واصلاحات و الحاقات بعدی، به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود نرخ کرایه انواع تاکسی‌های شهر تهران را نسبت به آخرین نرخ­های مصوب سال قبل به صورت میانگین ۱۵% افزایش داده و از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۶ نرخ­ های جدید را به شرح مواد ذیل از طریق نصب برچسب­های حاوی قیمت­های مصوب در کلیه خطوط و سرویس­ها به تاکسی­داران ابلاغ و بر حسن اجرای آن با جدیت اعمال نظارت نماید.

ماده دوم (۲) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های خطی، سواری و ون:

نرخ کرایه تاکسی‌های خطی، سواری و ون بر اساس جداول پیوست که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد، تعیین می‌شود.

تبصره یکم (۱):

برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و دو (۲۲) لغایت شش (۶) بامداد معادل بیست درصد (۲۰%) به نرخ‌های تعیین شده در جداول پیوست افزوده می‌شود.

تبصره دوم (۲):

نرخ کرایه جابجایی با خودروی ون، به ازای هر مسافر هفتاد درصد (۷۰%) نرخ جابجایی با خودروهای سواری می‌باشد.

ماده سوم (۳) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های گردشی:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی­رانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود تاکسی‌متر تاکسی‌های گردشی (نوار نارنجی) شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف ـ مبلغ ورودیه  پنج هزار و شصت(۵۰۶۰) ریال با پانصد (۵۰۰) متر مسافت آزاد؛

ب ـ پس از پانصد (۵۰۰) متر تا کیلومتر هفت (۷)، هر یکصد (۱۰۰) متر دویست و سی (۲۳۰) ریال؛

ج ـ نرخ کرایه پس از کیلومتر هفت (۷) هر یکصد (۱۰۰) متر صد و هشتاد و چهار (۱۸۴) ریال؛

د ـ در سرعت‌های کمتر از پانزده (۱۵) کیلومتر بر ساعت هر دقیقه یکصد و سی و دو (۱۳۲) ریال در نظر گرفته می‌شود؛

هـ ـ برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و دو (۲۲) لغایت شش (۶) صبح معادل بیست درصد (۲۰%) به نرخ‌های تعیین­شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) افزوده می‌شود.

ماده چهارم (۴)ـ نرخ کرایه تاکسی‌های فرودگاه:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود تاکسی‌متر تاکسی‌های فرودگاه را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف ـ مبلغ ورودیه پنجاه و سه هزار و یکصد و سی  (۵۳۱۳۰) ریال با هزار (۱۰۰۰) متر مسافت آزاد؛

ب ـ نرخ کرایه پس از هزار (۱۰۰۰) متر مسافت آزاد تا پایان کیلومتر دو (۲)، هفتاد و سه هزار و یک صدو چهل (۷۳۱۴۰) ریال؛

ج ـ نرخ کرایه پس از دو (۲) کیلومتر تا کیلومتر ده (۱۰)، هر یکصد (۱۰۰) متر یک هزار و ششصد (۱۶۰۰) ریال؛

د ـ نرخ کرایه پس از ده (۱۰) کیلومتر تا کیلومتر پنجاه (۵۰)، هر یکصد (۱۰۰) متر هفتصد و شصت وشش (۷۶۶) ریال؛

هـ ـ نرخ کرایه پس از پنجاه (۵۰) کیلومتر هر یکصد (۱۰۰) متر چهارصد و شصت (۴۶۰) ریال؛

و ـ در سرعت‌های کمتر از پانزده (۱۵) کیلومتر بر ساعت، هر دقیقه پانصد و سی و دو (۵۳۲) ریال در نظر گرفته شود؛

ز ـ برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران (بیش از ۱۰ کیلومتر خروج) سی درصد (۳۰%) به کرایه اضافه می‌شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی­رانی شهر تهران مشخص می‌شود؛

ح ـ برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و دو (۲۲) لغایت شش (۶) صبح معادل بیست درصد (۲۰%) به نرخ‌های تعیین­شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) افزوده می‌شود؛

ط ـ در توقـف‌های کامل به نحوی که تاکسـی در اختیار مـسافر باشد، بدون احتساب تاکسی‌متر به ازای هر دقیقه هزار و هشتصد و شصت وسه (۱۸۶۳) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره یکم (۱):

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود ، نرخ کرایه تاکسی‌های فرودگاه امام (ره) را منطبق و هماهنگ با نرخ‌های تعیین شده توسط مدیریت فرودگاه به طور ثابت و تک نرخی تعیین نماید.

تبصره دوم (۲):

نرخ کرایه حمل بار برای تاکسی‌های فرودگاه برای هر سفر در حد یک چمدان و ساک دستی رایگان و مازاد بر آن، به ازای هر بیست (۲۰) کیلوگرم، سی و هشت هزار (۳۸۰۰۰) ریال خواهد بود.

تبصره سوم (۳):

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) موظف است، نرخ کرایه جابجایی از طریق تاکسی‌های فرودگاه مهرآباد را با توجه به مقصد مسافرین در مسیرهای مختلف بر اساس بندهای موضوع این ماده محاسبه و به شرکت­ها و رانندگان تاکسی جهت اجرا اعلام نماید. سازمان تاکسی­رانی موظف است بر رعایت مفاد این تبصره ازطریق بازرسان آن سازمان و واحدهای نظارت شرکت­های خصوصی تاکسی­رانی اقدام نماید.

ماده پنجم (۵) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های راه‌ آهن و ترمینال:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود، تاکسی‌متر تاکسی‌های راه‌آهن و ترمینال‌های شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف ـ مبلغ ورودیه چهل هزار و هفتصدو ده (۴۰۷۱۰) ریال با هزار (۱۰۰۰) متر مسافت آزاد؛

ب ـ نرخ کرایه پس از هزار (۱۰۰۰) متر تا پایان  کیلومتر دو (۲) شصت و یک هزار و چهار صدو ده (۶۱۴۱۰) ریال؛

ج ـ نرخ کرایه پس از دو (۲) کیلومتر تا کیلومتر ده (۱۰)، هر یکصد (۱۰۰) متر یک­هزار و پانصد و شصت (۱۵۶۰) ریال؛

د ـ نرخ کرایه پس از کیلومتر ده (۱۰) تا کیلومتر پنجاه (۵۰)، هر یکصد (۱۰۰) متر هفتصد و بیست وسه (۷۲۳) ریال؛

هـ ـ نرخ کرایه پس از کیلومتر پنجاه (۵۰)، هر یکصد (۱۰۰) متر چهار صد و پنجاه و چهار (۴۵۴) ریال؛

و ـ برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، با بیش از ده (۱۰) کیلومتر خروج از محدوده، سی درصد (۳۰%) به کرایه اضافه می‌شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مشخص می‌شود؛

ز ـ برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و دو (۲۲) لغایت شش (۶) بامداد معادل بیست درصد (۲۰%) به نرخ‌های تعیین‌شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) افزوده می‌شود.

ح ـ در توقف‌های کامل به نحوی که تاکسی در اختیار مسافر باشد بدون احتساب تاکسی‌متر به ازای هر دقیقه یک هزار و هشتصد (۱۸۰۰) ریال محاسبه می‌شود؛

ط ـ در سرعت‌های کمتر از پانزده (۱۵) کیلومتر بر ساعت هر دقیقه پانصد و نوزده (۵۱۹) ریال در نظر گرفته می­شود.

تبصره:

 نرخ کرایه حمل بار برای تاکسی‌های راه‌آهن و ترمینال‌های شهر تهران برای هر سفر در حد یک چمدان و ساک دستی رایگان و مازاد بر آن به ازای هر بیست (۲۰) کیلوگرم، سی و هشت هزار (۳۸۰۰۰) ریال خواهد بود.

ماده ششم (۶) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های تلفنی:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود، تاکسی‌متر تاکسی‌های تلفنی شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف ـ مبلغ ورودیه، سی و هفت هزار و دویست و شصت (۳۷۲۶۰) ریال بدون مسافت آزاد؛

ب ـ نرخ کرایه در دو (۲) کیلومتر اول سفر هر یکصد (۱۰۰) متر، دو هزار و هفتصد و هشتاد و یک  (۲۷۸۱) ریال؛

ج ـ نرخ کرایه پس از دو (۲) کیلومتر، هر یکصد (۱۰۰) متر نهصد و بیست وپنج (۹۲۵) ریال؛

د ـ در سرعت‌های کمتر از پانزده (۱۵) کیلومتر بر ساعت هر دقیقه هشتصد و سیزده (۸۱۳) ریال و در توقف کامل در اختیار، یک هزار و هشتصد و شصت و سه (۱۸۶۳) ریال برای هر دقیقه محاسبه می‌شود؛

هـ ـ برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، با بیش از ده (۱۰) کیلومتر خروج از محدوده، سی درصد (۳۰%) به کرایه اضافه می‌شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مشخص می‌شود؛

و ـ برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و دو (۲۲) لغایت شش (۶) بامداد معادل بیست درصد (۲۰%) به نرخ‌های تعیین­ شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) افزوده می‌شود.

تبصره:

 برای تاکسی­های در اختیار ادارات و سازمان­ها و مراکز مختلف، نرخ کرایه برای هر دقیقه دو هزار و صد و هشتاد و پنج (۲۱۸۵) ریال و برای هرساعت معادل یکصد و سی و یک هزار و صد (۱۳۱۱۰۰) ریال می­باشد.

ماده هفتم (۷)ـ پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی­رانی شهر تهران) مکلف است بستر لازم را برای تجهیز ناوگان تاکسی­رانی به سیستم پرداخت الکترونیکی کرایه از سال ۱۳۹۵ فراهم نماید. بدیهی است که با اجرای این سیستم شهروندان می‌توانند هزینه حمل و نقل با اتوبوس، مترو و تاکسی را با استفاده از کارت شهروندی پرداخت نمایند.

ماده هشتم (۸) ـ نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی­رانی شهر تهران) موظف است حداکثر ظرف یک (۱) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه پس از طی مراحل قانونی، نسبت به تنظیم تاکسی‌متر در کلیه تاکسی‌ها (به استثنای تاکسی‌های خطی و ون) بر مبنای نرخ‌های تعیین­شده در این مصوبه اقدام و بر اخذ کرایه از سوی تاکسی­داران بر مبنای نرخ‌های تعیین شده فوق اعمال نظارت نماید.

تبصره:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) موظف است، تا زمان تنظیم تاکسی‌مترها، نرخ کرایه حمل و نقل تاکسی‌ها را مطابق با نرخ‌های مصوب اعلام و بر حسن اجرای آن‌ها اعمال نظارت نماید.

ماده نهم (۹) ـ میزان مجاز مسافر:

نرخ‌ های تعیین شده در این مصوبه برای خودروی سواری با حداکثر ظرفیت چهار مسافر و ون با ظرفیت مجاز، بر حسب نوع و مدل خودروی ون وفق کارت خودروی صادره از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، تعیین شده است و خودروهای تاکسی و ون مجاز به سوار نمودن مسافر بیش از ظرفیت مجاز نمی‌باشند.

ماده دهم (۱۰)ـ تقدیر از رانندگان نمونه:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) مجاز است به منظور تقدیر از رانندگان محترم تاکسی، نسبت به انتخاب و معرفی رانندگان نمونه تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۵ اقدام نماید و با پرداخت تسهیلات ویژه از قبیل تسهیلات جهیزیه برای فرزندان، تسهیلات اعزام به حج عمره و عتبات عالیات، تسهیلات مسکن و وام ضروری آنان را مورد تشویق قرار دهد.

ماده یازدهم (۱۱) ـ نرخ ارائه خدمات ویژه:

جهت تأمین رفاه شهروندان و تأمین شرایط ارائه خدمات ویژه با استفاده از خودروهای مجهز به سیستم‌های هوشمند، تاکسی­متر دارای چاپگر و برخوردار از کیفیت مطلوب به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی­رانی شهر تهران اجازه داده می‌شود تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) به نرخ کرایه خودروهای مذکور افزوده و نسبت به اعلام آن به شرکت ذی­ربط و نظارت بر اجرای آن اقدام نماید. بدیهی است که تعیین نرخ در داخل این تاکسی‌ها بوسیله تاکسی­متر انجام شده و برچسب نرخ مطابق با نوع خودرو برای اطلاع‌ رسانی به شهروندان در داخل تاکسی نصب خواهد شد.

ماده دوازدهم (۱۲) ـ رسیدگی انضباطی و اعمال نظارت بر حسن اجرای مصوبه:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی­رانی شهر تهران) موظف است نسبت به رسیدگی انضباطی به تخلفات رانندگان تاکسی که از رعایت و اجرای مفاد این مصوبه و نرخ‌های تعیین­شده تخطی می­نمایند، وفق مقررات موضوع ماده پانزدهم (۱۵) «آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی­رانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران» مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیات وزیران و آئین­نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران مصوب ۸/۴/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند.

تبصره:

نرخ‌های تعیین­ شده در این مصوبه شامل کلیه تاکسی‌های شهر تهران اعم از تاکسی‌های تحت پوشش سازمان تاکسی‌ رانی و تاکسی‌های تحت پوشش شرکت‌های تاکسی‌رانی خصوصی می‌باشد. شرکت‌های بخش خصوصی موظف و متعهد هستند کلیه نرخ‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران را رعایت نمایند.

ماده سیزدهم (۱۳) ـ لایحه نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۳۹۶:

شهرداری تهران موظف است لایحه تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۳۹۶ را، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۵ تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده چهاردهم (۱۴)ـ لایحه نرخ سرویس مدارس:

شهرداری تهران موظف است، لایحه نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۶ ـ ۱۳۹۵ را تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده پانزدهم (۱۵) ـ اصلاح نرخ کرایه تاکسی:

چنانچه در سال ۱۳۹۵ تغییرات قابل توجهی در هزینه‌های امور تاکسی‌رانی ایجاد شود، شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) مجاز است، نسبت به ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر تهران به منظور بررسی و اصلاح نرخ کرایه‌ها اقدام نماید.

ماده شانزدهم (۱۶)ـ هزینه اجرای مصوبه:

هزینه تهیه برچسب و تنظیم تاکسی­متر تاکسی‌ها تا سقف چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات کمک به ساماندهی تاکسی­رانی در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران، توسط سازمان تاکسی­رانی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷) ـ مسؤولیت اجرای مصوبه:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی­رانی شهر تهران)، مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه می­باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا