دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مصوب ۱۳۹۹/۲/۲ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مصوب ۱۳۹۹/۲/۲ با آخرین اصلاحات تا ۱۴۰۰/۵/۵

برای دانلود فایل PDF دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه اینجا کلیک کنید

مقدمه

به منظور اجرای مفاد مندرج در آئین­ نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید.

مقدمه

به منظور اجرای مفاد مندرج در آئین­نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید.

اول. تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل، در معانی زیر به کار رفته است:

الف) مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

ب) آئین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه

پ) دستورالعمل: دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

ت) هیات تعیین صلاحیت: هیات موضوع ماده ۹ آئین نامه اجرایی

ث) کمیسیون: کمیسیون مرکزی کارآموزی و آموزش وکلا

ج ) کمیته کارآموزی: کمیته کارآموزی زیر مجموعه کمیسیون مرکزی کارآموزی و آموزش وکلا

چ) هیات مدیره استانی: موضوع دستورالعمل هیات­ مدیره‌های استانی

ح) کمیسیون استانی: کمیسیون­ استانی کارآموزی و آموزش وکلا

خ) کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی از مرکز

د) پروانه: پروانه­ کارآموزی معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز

ذ) پروانه وکالت: پروانه وکالت معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز

ر) دوره کارآموزی: از تاریخ صدور پروانه تا خاتمه تحلیف

ز) صفحه شخصی: صفحه مخصوص کارآموز که پس از پذیرفته شدن در آزمون وکالت و احراز صلاحیت وی، در تارنمای الکترونیکی مرکز ایجاد شده و ثبت تکالیف و حسن اخلاق کارآموز در کارنامه و امور کارآموزی از این طریق انجام می­شود.

ژ) اختبار: آزمون کتبی و شفاهی پس از خاتمه تکالیف کارآموزی

س) تمدید دوره: تصمیم مبنی بر افزایش مدت دوره کارآموزی

دوم. کمیسیون کارآموزی

ماده ۲- کمیسیون متشکل از حداقل ۵ و حداکثر ۱۱ عضو، شامل رئیس، نائب رئیس، دبیر و سایر اعضا است که برای مدت ۲ سال تشکیل می­شود و انتخاب اعضا صرفاً برای ۳ دوره متوالی، بلامانع است.

ماده ۳- کمیسیون می­‌تواند به تعداد مورد نیاز عضو مشاور داشته باشد. این افراد با دعوت رئیس کمیسیون و بدون حق رای در جلسات حضور می یابند.

ماده ۴- اعضای کمیسیون از داخل یا خارج از مرکز و از بین وکلا، اساتید دانشگاه و حقوقدانان دارای حداقل ۵ سال سابقه اشتغال در امور مرتبط انتخاب می شوند. وکلا نباید ظرف مدت ۳ سال قبل از انتخاب، محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر داشته باشند. اعضای هیات علمی نیز نباید در مدت مذکور، محکومیت انتظامی درجه ۵ و بالاتر موضوع ماده ۸ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ داشته باشند.

ماده ۵- عزل و نصب اعضا با پیشنهاد رئیس کمیسیون و موافقت معاونت وکلا و عزل و نصب رئیس کمیسیون به پیشنهاد معاونت وکلا و با موافقت رئیس مرکز خواهد بود.

ماده ۶- نایب رئیس و دبیر کمیسیون سالیانه و با انتخابات داخلی اعضا تعیین و جلسات با حضور بیش از نصف رسمیت می­یابد. هر یک از اعضا دارای یک رای بوده و تصمیمات با اکثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. دبیرکمیسیون وظیفه پیگیری و اجرای مصوبات کمیسیون را عهده دارد. نایب رئیس کمیسیون دارای کلیه اختیارات رئیس کمیسیون در صورت عدم حضور وی در جلسه خواهد بود.

تبصره: در صورت تساوی آرا، تصمیمی که موافق نظر رئیس کمیسیون باشد، مصوب خواهد شد.

ماده ۷- وظایف کمیسیون عبارت است از:

الف) سیاست گذاری در حوزه کارآموزی

ب) تعیین ضوابط و تدوین شیوه نامه‌های مرتبط با این دستورالعمل

پ) تعیین هزینه‌های دوره کارآموزی با هماهنگی معاونت های وکلا و مدیریت توسعه و منابع انسانی مرکز

ت) هماهنگی با واحد انفورماتیک جهت ایجاد صفحه شخصی کارآموز در سامانه مرکز و مدیریت آن

ث) نظارت و ارزیابی بر عملکرد کمیسیون­های استانی

ج) رسیدگی به اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات و عملکرد کمیسیون­های استانی و کمیته‌های اختبار و اعضای آن­ها

چ) احراز شرایط ابطال پروانه کارآموز در صورت عدم موفقیت در اتمام تکالیف کارآموزی در موعد مقرر یا  عدم کسب نمره قبولی در اختبار چهارم یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

ح) اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز

خ) تصمیم گیری در خصوص مرخصی و تکالیف جایگزین

د)  سایر امور ارجاعی از سوی معاونت وکلا و رئیس مرکز

ذ) پاسخگویی به سؤالات، تصمیم گیری و ایجاد وحدت رویه در عملکرد کمیسیون ها و هیأت مدیره های استانی در حوزه کارآموزی

ماده ۸- تصمیمات کمیسیون در سراسر کشور لازم الاجرا بوده و کلیه تصمیمات کمیسیون استانی قابل اعتراض در کمیسیون خواهد بود.

ماده ۹- کمیسیون می­‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به کمیسیون های استانی یا کمیته کارآموزی که در ذیل کمیسیون تشکیل شده است، تفویض نماید.

تبصره: نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیته، طی شیوه نامه ای ظرف مدت ۳ ماه به تایید کمیسیون خواهد رسید.

ماده ۱۰- سیاست گذاری کمیسیون باید بر مبنای توانمندسازی کارآموز از طریق تخصص گرایی و آموزش­های تخصصی صورت گیرد.

ماده ۱۱- به منظور اجرای امور مربوط به کارآموزی در هر یک از استان­ها، کمیسیون استانی توسط هیأت مدیره استانی و تحت نظر آن تشکیل می­شود. کمیسیون استانی متشکل از حداقل ۵ و حداکثر ۱۱ عضو، شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر و سایر اعضا است که برای مدت ۲ سال تشکیل می­شود و هر عضو باید واجد شرایط وکیل سرپرست در مرکز استان بوده و انتخاب اعضا صرفاً برای ۳ دوره متوالی بلامانع است.

تبصره  : کمیسیون استانی می­‌تواند به تعداد مورد نیاز اعضای مشاور بدون حق رأی داشته باشد.

ماده ۱۲- وظایف کمیسیون استانی عبارت است از:

الف) اجرای سیاست­ها، مصوبات، تصمیمات و سایر امور ارجاعی از سوی کمیسیون

ب) برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی- کاربردی

پ) برگزاری همایش­ها و جلسات سخنرانی

ت) ساماندهی امور مرتبط با کار تحقیقی در قالب سمینار یا اثر علمی-پژوهشی

ث) احراز شرایط و رسیدگی به امور راجع به وکیل سرپرست

ج) ارزیابی تکالیف کارآموز

چ) ارائه پیشنهاد برای انتخاب اعضای کمیته اختبار و صدور مجوز شرکت در اختبار

ح) اتخاذ تصمیم در خصوص ختم یا تمدید دوره کارآموزی

خ) بررسی و رسیدگی به درخواست مطروحه توسط کارآموز

د) تصمیم گیری در خصوص مرخصی کارآموز

ذ) اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز

ر) ارائه پیشنهاد به کمیسیون در خصوص فرآیندهای کارآموزی

ز) ارجاع تخلفات کارآموز و وکلای سرپرست به مراجع ذیربط

تبصره۱: سایر امور مرتبط با کارآموزی به استثنای موارد دارای مرجع خاص از قبیل نقل و انتقال و تخلفات انتظامی، در صلاحیت کمیسیون استانی است و کمیسیون و کمیسیون استانی می­‌توانند در راستای انجام وظایف خود از ظرفیت پیش بینی شده در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی استفاده نمایند.

تبصره ۲: کمیسیون می تواند نسبت به  مواردی که در صلاحیت کمیسیون استانی است، راساً اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۳- اسامی رئیس و اعضای پیشنهادی کمیسیون استان توسط هیات مدیره به همراه رزومه جهت بررسی و تایید به کمیسیون ارسال می گردد. در صورتیکه کمیسیون ظرف مدت یکماه نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص تایید یا رد اعضای پیشنهادی اعلام نظر ننماید، اعضاء منصوب شده تلقی خواهند شد. کمیسیون در هر زمان اختیار عزل اعضاء را خواهد داشت.

تبصره ۱: در صورتی که کمیسیون استانی به صورت مطلوب به وظایف خود عمل ننماید، کمیسیون می تواند عدم اداره مناسب کمیسیون استانی و لزوم تغییر ترکیب اعضا آن کمیسیون را به هیات مدیره اعلام نموده و هیات مدیره باید به قید فوریت تصمیم مقتضی جهت تغییر اعضای کمیسیون استانی را اتخاذ نماید. همچنین کمیسیون موظف به اعلام تخلفات اعضای کمیسیون استانی به دادسرای انتظامی مرکز است.

تبصره۲: کمیسیون در صورت ضرورت می تواند راساً اقدام به نصب عضو و تعیین سمت اعضا در کمیسیون های استانی نماید.

سوم. شروع و پایان کارآموزی

ماده ۱۴- دوره کارآموزی شامل موارد زیر است:

الف) دوره توجیهی

ب) صدور پروانه

پ) انجام تکالیف ظرف مدت ۱۸ ماه

ت) اختبار

ث) تحلیف

تبصره: کارآموز بر اساس نمره کسب شده در هر یک از دروس آزمون وکالت، ممکن است از شرکت در برخی از دوره های آموزشی مربوط به آن درس معاف شده یا مکلف به حضور در کلاس-های پیش نیاز گردد. تعیین ضوابط معافیت و پیش نیاز در اختیار کمیسیون است.

ماده ۱۵- کارآموز،حداکثر باید تا ۱۲ ماه پس از اعلام احراز صلاحیت، ضمن تشکیل پرونده، با مراجعه به هیات مدیره استانی و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال در مشاغل موضوع بند (ز) ماده ۵ آئین نامه اجرایی، ثبت نام نماید و چنانچه در مشاغل موضوع این بند اشتغال دارد، مکلف می باشد ظرف مدت پیش گفته، گواهی خاتمه همکاری با نهاد سابق را به هیات مدیره استانی ارائه دهد. بدیهی است اعطای پروانه تا زمانی که گواهی مذکور را ارائه ندهد ممنوع است و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، نسبت به موارد فوق اقدام ننماید، منصرف تلقی شده و قبولی ایشان کان لم یکن می باشد. پذیرفته شده می تواند اعتراض خود را در این خصوص برای یک مرتبه و نهایتاً ظرف مدت ۲ ماه به کمیسیون تقدیم نماید. تصمیم کمیسیون در این خصوص قطعی است.

تبصره: مرکز می تواند به طرق مقتضی، از عدم اشتغال پذیرفته شده یا کارآموز یا وکیل، اطمینان حاصل نماید.

چهارم. تکالیف کارآموزی

ماده ۱۶- تکالیف کارآموز به شرح زیر است:

الف) شرکت در دوره توجیهی به مدت دو ماه

ب) شرکت در دوره آموزشی-کاربردی به مدت حداقل ۵۰ ساعت

پ) شرکت در همایش ها و سخنرانی های علمی که توسط مرکز یا هیات مدیره استانی برگزار می-گردد به مدت حداقل ۳۰ ساعت

ت)  تهیه کار تحقیقی و ارائه در قالب سمینار یا اثر علمی و پژوهشی در موضوعات حقوقی

ث) شرکت در جلسات دادگاه های حقوقی و کیفری طی مدت ۱۸ ماه، هر ماه ۴ روز(جمعا ۷۲ روز)

ج) تهیه گزارش از پرونده های موضوع بند ث به تعداد بیست فقره

چ) انجام امور وکالتی تحت نظر وکیل سرپرست در دوره کارآموزی

ح) سایر تکالیف به صلاحدید کمیسیون، کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی

تبصره: کمیسیون می تواند در موارد پیش بینی نشده، نظیر قوه قاهره، تغییراتی در نحوه انجام یا حذف برخی از تکالیف کارآموزی ایجاد نماید.

ماده ۱۷-  کارآموز پس از تشکیل پرونده، می بایست به مدت ۲ ماه در دوره توجیهی که توسط کمیسیون یا کمیسیون های استانی برگزار می گردد، شرکت نماید. دوره توجیهی شامل سرفصل های زیر می باشد:

الف) آئین نگارش حقوقی

ب) نحوه تنظیم دادخواست و شکوائیه

پ) روش کار با سامانه های قضایی

ت) صلاحیت محاکم

ث) نحوه تنظیم وکالتنامه، قرارداد وکالت و مقررات مربوط به حق الوکاله

ج) مقررات انتظامی وکالت، قضاوت و کارشناسی و الزامات و اخلاق حرفه ای وکالت

در پایان این مرحله، آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی، پروانه کارآموزی صادر شده در مراسم تحلیفی که به این منظور برگزار میگردد، به کارآموز اعطا می شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. نمره نهایی هر درس، از ۲۰ محاسبه شده و ضریب دروس برابر است. کسب نمره ۱۰ در هر درس و میانگین ۱۲ در مجموع، به منزله قبولی می باشد. چنانچه معدل در دوره توجیهی کمتر از ۱۲ باشد، باید در کلیه آزمون ها مجدداً شرکت نماید و همچنین در صورت کسب حداقل معدل ۱۲ صرفاً در دروسی که نمره کمتر از ۱۰ کسب نموده، موظف به حضور مجدد در آزمون می باشد. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی در نوبت سوم با اعلام کمیسیون استانی، قبولی کان لم یکن تلقی خواهد شد. اعتراض به این تصمیم باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام، به کمیسیون استانی تحویل شود. رسیدگی به اعتراض در صلاحیت کمیسیون می باشد.

تبصره ۱: اعطای پروانه کارآموزی و انجام فعالیت وکالتی منوط به قبولی در دوره توجیهی و رعایت مفاد ماده ۱۵ است.

تبصره ۲ : آغاز دوره کارآموزی از شروع دوره توجیهی بوده و کارآموز مکلف است در طی این دوره تحت نظارت وکیل سرپرست دوره محاکم را بگذارند.

تبصره ۳ : تغییر عناوین دروس و تعیین مدت آنها در اختیار کمیسیون می باشد.

ماده ۱۸- کارآموز موظف به اجرای تکالیفی نظیر امور معاضدتی، شرکت در دادگاه مجازی، همکاری در امور اجرایی و انجام تحقیقات مورد نیاز است که از سوی معاونت وکلا، کمیسیون، کمیته کارآموزی یا کمیسیون استانی به وی سپرده می­شود. کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی را به صورت تبرعی در مدت مقرر و به نحو شایسته و با رعایت امانت انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم نماید.

ماده ۱۹- در صورت استفاده مرکز از خدمات کارآموزانی که دارای سوابق و توانمندی های خاص آموزشی، پژوهشی یا اجرایی هستند، با ارائه درخواست توسط ارکان مرکز و تایید کمیسیون، این کارآموزان می توانند ضمن ارائه سوابق علمی و اجرایی خود از جایگزینی تکالیف کارآموزی بهره مند شوند.

استمرار بهره مندی کارآموز از جایگزینی تکالیف منوط به ارائه گزارش عملکرد کارآموز توسط واحد متقاضی است و در صورت قطع همکاری کارآموز با واحد مربوطه می بایست با قید فوریت مراتب را به کمیسیون به صورت مکتوب اعلام نماید.

ماده ۲۰- دوره آموزشی-کاربردی به شرح زیر برگزار می­گردد:

الف) حقوق مدنی

ب) آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی

پ) دعاوی خانواده و امور حسبی

ت) داوری

ث) دعاوی تجاری

ج) دعاوی ملکی و ثبتی

چ) حقوق جزای عمومی و اختصاصی

ح) آئین دادرسی و اجرای احکام کیفری

تبصره ۱: سر فصل، میزان ساعات و جزئیات و هریک از دروس موضوع این ماده توسط کمیسیون به استان­ها ابلاغ می­گردد و هر گونه تغییر در ساعات و عناوین دروس منحصراً در اختیار کمیسیون است.

تبصره ۲: کارآموز موظف به شرکت در کل ساعات تعیین شده در این ماده بوده و در صورت غیبت بیش از ۱۰ ساعت، مکلف به حضور در دوره بعد به صورت کامل و با پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت برگزاری تمام یا قسمتی از دوره بصورت مجازی با تصمیم کمیسیون،کارآموز مکلف به مشاهده کلیه ساعات مربوط به هر دوره بوده و غیبت مجاز نمی باشد. بدیهی است شرکت در آزمون منوط به احراز این امر می باشد.

ماده ۲۱- کمیسیون استانی با هماهنگی کمیسیون، نسبت به برگزاری آزمون از دروس دوره آموزشی-کاربردی و صدور کارنامه اقدام می­نماید. نمره نهایی هر درس، از ۲۰ محاسبه شده و ضریب دروس برابر است. در صورت کسب نمره ۱۰ در هر درس و میانگین ۱۲ در مجموع، کارآموز قبول شده تلقی می گردد.

ماده ۲۲- چنانچه معدل کارآموز در دوره آموزشی-کاربردی کم­تر از ۱۲ باشد، باید در کل دوره مجدداً شرکت نماید و همچنین در صورت کسب حداقل معدل ۱۲ صرفاً در دروسی که نمره کم­تر از ۱۰ کسب نموده، موظف به حضور مجدد در دوره است.

تبصره ۱: شرکت مجدد در دوره آموزشی-کاربردی، مستلزم پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود و قبولی نیز تابع شرایط مندرج در ماده ۲۱ دستورالعمل است و در محاسبه معدل، نمرات جدید، جایگزین نمرات سابق می­گردد و همچنین کارآموز جهت جبران معدل خود می­‌تواند مجدداً در دوره و آزمون سایر دروسی که در آن­ها نمره قبولی کسب نموده است نیز شرکت نماید و در این مورد، نمره بیشتر ملاک محاسبه معدل خواهد بود.

تبصره ۲: درصورتی که معدل کارآموز ۱۰ یا پایین تر باشد به مدت ۶ ماه تمدید دوره خواهد شد.

ماده ۲۳- دوره آموزشی-کاربردی و همایش­ها و سخنرانی­های علمی، می­‌تواند حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی اعم از صوتی یا تصویری و به صورت برخط یا غیر آن برگزار گردد.

تبصره ۱: کارآموز موظف است ۱۵ دقیقه قبل از آغاز هر یک جلسات در محل برگزاری حاضر شود و وضعیت حضور کارآموز در ابتدا و انتهای جلسه حتی الامکان از طریق سامانه ثبت اثر انگشت، کنترل می­گردد. تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه و ترک مکان برگزاری، پیش از اتمام جلسه به منزله غیبت است.

تبصره ۲: شیوه نامه برگزاری مجازی جلسات، توسط کمیسیون، تصویب و به هیات مدیره‌های استانی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۴-در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر برگزاری مجازی همایش­ها و سخنرانی­های علمی، کارآموز حق غیبت نداشته و موظف به مشاهده کل دوره می باشد؛ در صورت غیبت موجه در کلاس های حضوری، موظف به شرکت در جلسه جایگزین و در صورت غیبت غیر موجه کم­تر از ۱۰ درصد، موظف به شرکت در ۲ برابر میزان غیبت خود خواهد بود و همچنین در صورت غیبت غیر موجه بیش از ۱۰ درصد، به مدت ۲ ماه تمدید دوره شده و مکلف به شرکت در ۳ برابر میزان غیبت خود است.

ماده ۲۵- ارائه کار پژوهشی به یکی از طرق زیر انجام می­شود:

الف) انجام فعالیت پژوهشی در خصوص هر یک از اولویت های اعلامی از جانب مرکز که توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه حقوقی به کمیسیون اعلام و از طریق کمیسیون به کمیسیونهای استانی و کارآموزان ابلاغ می گردد.

ب) انجام فعالیت پژوهشی با موضوع انتخابی کارآموز که الزاما باید به تایید کمیسیون استانی برسد.

ج)ارائه سه گزارش نقد رای بر اساس فرم گزارش نویسی اعلام شده

د) ارائه یک مقاله پذیرش شده در موضوعات حقوقی در نشریات علمی پژوهشی یا ISI یا ISC مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری با قید عنوان ” کارآموز یا عضو مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه” یا چاپ یک جلد کتاب در موضوعات حقوقی به شرط دارا بودن شماره استاندارد بین‌المللی کتاب ( شابک ) International Standard Book Number ( ISBN ) و شماره کتاب شناسی ملی و رده بندی دیویی با قید ” کارآموز یا عضو مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه

تبصره۱: انجام تکالیف پژوهشی موضوع بندهای  الف،ب و ج نیازمند ارائه بصورت سمینار و اخذ نمره ی قبولی از جانب کمیسیون استانی است. ارائه سمینار به صورت شفاهی در گروه های حداقل ۳ نفره از کارآموزان، توسط کمیسیون استانی و به ترتیب اعلام آمادگی کارآموز تعیین و مدت ارائه سمینار و پاسخ به سوالات اعضای گروه و کمیسیون برای هر نفر ۳۰ دقیقه خواهد بود.

تبصره  ۲ : کمیسیون استانی در تایید مقاله یا کتاب به عنوان تکلیف کارآموز از کمیسیون استعلام خواهد نمود .

ماده ۲۶- کارآموز مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از شروع دوره کارآموزی، نسبت به انتخاب یکی از طرق ارائه شده موضوع کار پژوهشی و اعلام آن به کمیسیون استانی اقدام نماید. در صورت انتخاب بند “ب” تصویب موضوع در کمیسیون استانی نباید بیش از ۲ ماه پس از ارائه پیشنهاد باشد و مهلت ارائه کار پژوهشی از تاریخ اعلام یا تصویب موضوع انتخابی بند “ب” حداکثر ۶ ماه می­‌باشد و این مدت برای یک دوره ۲ ماهه با تصمیم کمیسیون استانی قابل تمدید است. عدم رعایت مواعد پیش­گفته به تشخیص کمیسیون استانی موجب حداکثر تا ۳ ماه تمدید دوره برای کارآموز خواهد شد.

تبصره ۱: در صورت انتخاب بند ب کار پژوهشی توسط کارآموز،کمیسیون استانی در جرح و تعدیل موضوع یا عنوان پیشنهادی کارآموز یا انتخاب موضوع دیگر آزاد است. تغییر موضوع توسط کارآموز صرفاً تا یک ماه و با تایید کمیسیون استانی، مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ : مهلت ارائه کتاب یا مقاله پذیرش شده موضوع بند “د” ماده ۲۵ تا زمان اتمام دوره ۱۸ ماهه دوره محاکم خواهد بود.

ماده ۲۷- ارزیابی کار پژوهشی موضوع بندهای “الف”، “ب” و “ج” ماده ۲۵ بر مبنای قبول یا رد با سه درجه بندی عالی، خوب و ضعیف(به منزله رد) توسط کمیسیون استانی صورت گرفته و فاقد نمرۀ عددی است. در صورت عدم قبولی، کارآموز ضمن رفع ایرادات اعلامی کمیسیون، نهایتاً تا پایان ۱۸ ماه دوره کارآموزی، موظف به ارائه مجدد است و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر یا عدم قبولی در نوبت دوم مشمول ماده ۶۴  این دستورالعمل است.

 ماده ۲۸- چکیده اثر پژوهشی، حداقل در ۱۰۰۰ و حداکثر در ۱۵۰۰ کلمه به همراه اصل اثر جهت ارائه در قالب سمینار حداکثر یک هفته قبل از ارائه جهت بررسی در اختیار اعضای کمیسیون استانی قرار می گیرد.

ماده ۲۹- کارآموز مکلف به حضور در محاکم به صورت ۴ روز در ماه(یک روز در هفته) و طی مدت ۱۸ ماه جمعا ۷۲ روز و تهیه ۲۰ فقره گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف

مرجع قضایی

مدت(به ماه)

تعداد روز

تعداد گزارش

۱

حقوقی

۳

۱۲

۴

۲

اجرای احکام مدنی

۱

۴

۱

۳

کیفری ۲

۳

۱۲

۴

۴

اجرای احکام کیفری

۱

۴

۱

۵

خانواده

۲

۸

۲

۶

تجدید نظر

۲

۸

۲

۷

انقلاب

۲

۸

۲

۸

اطفال

۱

۴

۱

۹

کیفری ۱

۲

۸

۲

۱۰

اختیاری

۱

۴

۱

جمع:                                               ۱۸ ماه                 ۷۲ روز                ۲۰ گزارش

تبصره ۱: کارآموز با توجه به شرایط و موافقت کمیسیون استانی، یک ماه از دوره کارآموزی خویش (موضوع بند ۱۰) را در یکی از محاکم، دیوان عدالت اداری، دادسرای سرپرستی، هیات­های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات­های تشخیص و حل اختلاف مالیاتی، شوراهای حل اختلاف، محاکم تعزیراتی، معاضدت یا دادسرای انتظامی مرکز یا سایر مراجع با تشخیص کمیسیون استانی سپری می­نماید.

تبصره ۲: هیات مدیره استانی، کارآموز را حسب مورد به دادگستری استان یا شهرستان، کتباً معرفی می­نماید.

ماده ۳۰- حضور کارآموز در محکمه، توسط رئیس شعبه یا مدیر دفتر گواهی شده و عدم حضور کارآموز در مواعد مقرر در محاکم، سبب افزایش دوره کارآموزی وی خواهد شد و کارآموز نمی­‌تواند از طریق افزایش تعداد روز حضور خود در هفته‌های آتی، آن را جبران نماید.

ماده ۳۱- کارآموز از پرونده‌هایی که مطابق ماده ۲۹ دستورالعمل مطالعه نموده، مکلف به تهیه ۲۰ گزارش با رعایت موارد زیر است:

الف) در پرونده‌های حقوقی و خانواده: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خلاصه دادخواست، لوایح طرفین، صورتجلسه دادگاه و آرای صادره

ب) درپرونده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خلاصه آرای صادره، گزارش روند اجرایی

پ) در پرونده‌های کیفری یک، کیفری ۲، انقلاب و اطفال و نوجوانان: ذکرمشخصات پرونده و طرفین، خلاصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، قرار جلب به دادرسی، لوایح طرفین، صورتجلسه دادگاه و آرای صادره

ت) در پرونده­ های دادگاه تجدیدنظر استان: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خلاصه شکوائیه یا دادخواست بدوی و تجدیدنظر، رای بدوی، لایحه تجدیدنظرخواه، پاسخ تجدیدنظرخوانده، رای دادگاه تجدیدنظر

ث) در پرونده­‌های انتظامی: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خلاصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، کلیه تصمیمات دادسرا و دادگاه انتظامی

تبصره ۱: گزارش کارآموز باید از پرونده ­هایی تهیه شود که منتهی به صدور حکم شده باشند و در صورتی که به قرار منتهی شده باشند، مورد پذیرش نخواهد بود. کارآموز مکلف است در انتهای هر گزارش تحلیل و نظر خود را در خصوص نحوه دادرسی و استدلال محکمه و حکم صادره اعلام نماید.

تبصره ۲: تهیه گزارش از موضوعات تکراری و پرونده‌هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ممنوع است.

پنجم. وکیل سرپرست و تکالیف کارآموز نزد وی:

ماده ۳۲- کارآموز مکلف است به منظور دریافت پروانه، فعالیت خود را تحت نظارت وکیل سرپرست آغاز کرده و نشانی کارآموز، نشانی وکیل سرپرست است. این موضوع باید در وکالتنامه، سربرگ و کارت ویزیت کارآموز قید گردد. کارآموز به هیچ وجه حق تاسیس موسسه حقوقی، همکاری با موسسات حقوقی فاقد مجوز از مرکز یا کانون و یا دایر نمودن دفتر مستقل از وکیل سرپرست را ندارد.

 ماده ۳۳ – کارآموز مکلف است در وکالتنامه های خود مهر و امضای وکیل سرپرست را مطابق نمونه منعکس در پروانه اخذ نماید و در اوراق چاپی اعم از سربرگ، کارت ویزیت و در مهر خود و فضای مجازی، عنوان کارآموز وکالت و نشان مرکز را به نحوی که واضح باشد درج نماید. متخلف به دادسرای انتظامی معرفی خواهد شد.

ماده ۳۴- انتخاب وکیل سرپرست با پیشنهاد کارآموز از بین وکلای پایه یک و با اخذ موافقت وکیل سرپرست و تایید کمیسیون استانی صورت می­گیرد.

تبصره: در موارد ضروری، کمیسیون استانی می­‌تواند بدون اخذ موافقت وکیل سرپرست و کارآموز اقدام به تعیین وکیل سرپرست نماید. در خصوص مستنکف از تصمیم کمیسیون استانی، مطابق تبصره ماده ۳۸ و ماده ۶۴ رفتار خواهد شد.

ماده ۳۵– شرایط وکیل سرپرست عبارت است از:

الف) در حوزه قضایی کلانشهرها، حداقل ۵ سال سابقه وکالت پایه یک و در حوزه قضایی سایر مراکز استان­ها، ۴ سال سابقه وکالت پایه یک و در سایر حوزه‌های قضایی، ۳ سال سابقه وکالت پایه یک

ب) عدم سابقه تخلف انتظامی درجه ۳ یا بالاتر در ۳ سال اخیر

ماده ۳۶- هر وکیل سرپرست حداکثر می­‌تواند ۵ کارآموز را به صورت همزمان سرپرستی کند. هیات مدیره­ استانی با توجه به شرایط، می­‌تواند تعداد مذکور را افزایش دهد.

ماده ۳۷– کارآموز می­‌تواند تغییر وکیل سرپرست را با ارائه دلایل موجه از کمیسیون استانی، تقاضا نماید. وکیل سرپرست نیز می­‌تواند با ارائه دلایل از ادامه همکاری با کارآموز اعلام انصراف نماید و در صورت موافقت کمیسیون استانی کارآموز مکلف است به فوریت وکیل سرپرست دیگری را انتخاب و معرفی کند.

ماده ۳۸- وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:

الف) آموزش کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل از قبیل رعایت شأن و اخلاق وکالت، مقررات انتظامی، مشاوره و قبول وکالت، تنظیم قرارداد با موکل، نحوه طرح دعوی و تنظیم دادخواست و شکوائیه، تهیه لایحه و فن دفاع

ب) همکاری و اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز در دفتر خود حداقل ۲ روز در هفته

پ) امضای وکالت­نامه یا ارائه کد تایید امضاء وکالتنامه های الکترونیک تنظیمی بین کارآموز و موکل، با توجه به صلاحیت علمی، عملی و قانونی کارآموز و نگهداری یک نسخه از تصویر وکالت­نامه

ت) نظارت بر عملکرد وکالتی کارآموز

ث) ارائه گزارش آغاز فعالیت کارآموز نزد وی و نیز گزارش­های ۶ ماهه از عملکرد و حسن رفتار کارآموز به کمیسیون استانی

ج) اعلام تخلف یا سوءرفتار کارآموز به کمیسیون استانی

تبصره: در صورت عدم انجام هر یک از تکالیف توسط وکیل سرپرست، هیات مدیره پس از اطلاع و احراز آن، مکلف است  وکیل سرپرست را به دلیل عدم رعایت نظامات مرکز به دادسرا معرفی نماید.

ماده ۳۹- امضای وکالت­نامه سفید، ارائه کد تایید امضاء وکالتنامه های الکترونیک بدون مطالعه آن یا موافقت با تنظیم وکالتنامه خارج از صلاحیت کارآموز، توسط وکیل سرپرست ممنوع است و کارآموز و وکیل سرپرست متخلف توسط هیات مدیره استانی به دادسرای انتظامی معرفی می­شوند.

ماده ۴۰- چنانچه معاذیر موقتی اعم از تعلیق یا تنزل پایه یا معاذیر دائمی از جمله فوت و ابطال پروانه برای وکیل سرپرست ایجاد شود، کمیسیون استانی وکیل سرپرست جدید تعیین خواهد نمود.

ماده ۴۱- وکیل سرپرست از قبول وکالت یا مشاوره یا مطالعه پرونده طرف دعوی کارآموز خود یا تایید وکالت و ارایه مشاوره به یکی از کارآموزان خود در مقابل کارآموز دیگر تحت نظر خود ممنوع است.

ماده ۴۲- حکم وکیل سرپرست با ذکر وظایف مربوطه و تبرعی بودن اجرای آن وظایف، به امضای رئیس هیات مدیره­ی استان رسیده و به وی ابلاغ می­شود.

تبصره ۱ : وکلای سرپرست تا زمانی که حد نصاب حداقل ۵ کارآموز را داشته باشند با ارائه درخواست و موافقت هیات مدیره استان می توانند از برخی تکالیف از جمله ارائه مشاوره حقوقی، وکالت معاضدتی و تسخیری یا سایر معافیت ها با تصویب هیات مدیره معاف شوند. در صورت مخالفت، تصمیم و مستندات آن به وکیل سرپرست ابلاغ و اعتراض به تصمیم هیات مدیره ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ قابل طرح در کمیسیون خواهد بود . تصمیم کمیسیون در این خصوص قطعی است.

تبصره ۲ : سمت وکیل سرپرست تا زمان اخذ پروانه پایه یک توسط کارآموز، به قوت خود باقی است.

ششم. صلاحیت کارآموز

ماده ۴۳- کارآموز در موارد زیر حق وکالت و یا توکیل به غیر ندارد:

الف) وکالت در دیوان عالی کشور

ب) دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف

پ) دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال

ت) جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر

تبصره ۱: وکالت توامان وکیل پایه یک و کارآموز، موجبی برای معافیت از ممنوعیت های مندرج در این ماده نیست.

تبصره ۲: وکالت در دعاوی طلاق به درخواست زوج و زوجه یا طلاق توافقی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و همچنین وکالت در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری در صلاحیت کارآموز می باشد.

تبصره ۳ : محدودیت های مندرج در ماده شامل مطالعه پرونده توسط کارآموزان نخواهد بود.

تبصره ۴ : در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد. در غیر این صورت مشمول بند “ت” ماده ۶۲ می شود.

هفتم. اختبار

ماده ۴۴- به منظور سنجش آموخته‌های کارآموز پس از انجام کلیه تکالیف کارآموزی و احراز صلاحیت علمی وی جهت اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، آزمون اختبار به شرح مواد آتی برگزار خواهد شد.

ماده ۴۵- کمیسیون مکلف است حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری اختبار، مبادرت به صدور آگهی نموده و در آن، مهلت اعلام خاتمه تکالیف، بررسی مدارک، رفع نواقص احتمالی و صدور کارت حضور در جلسه اختبار را اعلام نماید. مهلت­های مذکور باید به نحوی تعیین شود که حداکثر ۱۵ روز قبل از اختبار، نسبت به مجاز بودن وضعیت کارآموز تعیین تکلیف شده باشد.

ماده ۴۶- کارآموز موظف است ضمن اعلام خاتمه تکالیف کارآموزی، تقاضای خود مبنی بر شرکت در اختبار را حداکثر یک ماه پس از اتمام تکالیف کارآموزی به کمیسیون استانی تسلیم نماید.

تبصره۱ : کارآموز مکلف به انجام کلیه تکالیف کارآموزی می باشد و مبنای محاسبه شروع دوره ۱۸ ماه حضور در محاکم، تاریخ صدور معرفی به آموزش قوه قضاییه است. اگر وجود وقفه زمانی ایجاد شده بین تاریخ معرفی کارآموز به محاکم با اولین زمان حضور در دادگاه منتسب به وی نباشد، شروع دوره محاکم از اولین تاریخ حضور در دادگاه محاسبه خواهد شد و چنانچه وقفه بیش از ۳ ماه باشد، کارآموز صرفاً در همان دوره جهت جبران می تواند دو جلسه در هفته در محاکم حضور یابد.

تبصره ۲ : در صورت غیبت غیر موجه یا عدم اعلام خاتمه تکالیف، کمیسیون استانی مکلف به اعمال ماده ۶۴ نسبت به کارآموز خواهد بود.

تبصره۳ : کارآموز مکلف است گواهی حضور در محاکم و گزارش های موضوع ماده ۲۹ دستورالعمل و آخرین گواهی ۶ ماهه وکیل سرپرست موضوع بند “ث” ماده ۳۸ دستورالعمل را به همراه تقاضای خود در سامانه بارگذاری نماید.

ماده ۴۷- کمیسیون استانی ضمن بررسی فرم اعلام خاتمه تکالیف کارآموزی و مدارک ارائه شده از سوی کارآموز، انجام کلیه تکالیف و تسویه حساب مالی را احراز و مجوز شرکت در اختبار، توسط رئیس کمیسیون استانی صادر می­شود. مسئولیت هرگونه گواهی خلاف واقع علاوه بر رئیس کمیسیون استانی متوجه رئیس هیات مدیره نیز خواهد بود. در صورت عدم تایید انجام کامل و با کیفیت مندرج در این دستورالعمل، دوره کارآموزی مطابق ماده ۶۴ این دستورالعمل، تمدید خواهد شد.

ماده ۴۸- به منظور برگزاری اختبار، کمیته اختبار در هر استان به ریاست رئیس هیات مدیره و با دبیری رئیس کمیسیون استانی به همراه ۵ تا ۱۰ عضو از وکلای دادگستری دارای حداقل ۱۰ سال سابقه یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مدرس دانشگاه یا دارندگان تالیف حقوقی برای یکسال تشکیل می­شود. لیست اعضای پیشنهادی کمیته به اضافه ۵ عضو علی البدل به همراه رزومه به پیشنهاد کمیسیون استانی و با تصویب هیات مدیره استانی به کمیسیون ارسال می­شود. کمیسیون پس از بررسی سوابق مراتب تایید یا رد تمام یا تعدادی از اعضای کمیته را اعلام می­‌نماید.

صدور احکام اعضای کمیته با رئیس هیات مدیره استانی است.

تبصره ۱: انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌ه‌ای بعد بلامانع است.

تبصره ۲: انتخاب حداکثر ۲ عضو دیگر از اعضای هیات مدیره (علاوه بر رئیس هیات مدیره و کمیسیون استانی) منوط به احراز شرایط مقرر در همین ماده، بلامانع است.

تبصره ۳: انتخاب اعضای کمیته باید به نحوی باشد که برای هر یک از دروس اختبار حداقل یک نفر در کمیته حاضر باشد.

ماده ۴۹ کمیته اختبار مسئول طراحی سوالات کتبی، برگزاری آزمون، انجام اختبار شفاهی، هماهنگی های مربوطه و ارائه گزارش آزمون اختبار به کمیسیون استانی است. کمیسیون استانی نیز ضمن اعلام نتایج، مکلف به ارائه گزارش به کمیسیون می­ باشد.

تبصره: عنداللزوم استفاده از اساتید واجد شرایط، به تعداد لازم با درخواست هیات مدیره و تایید کمیسیون بلامانع است.

ماده ۵۰ دروس اختبار به شرح زیر است:

الف. حقوق مدنی، خانواده و امور حسبی

ب. آئین دادرسی مدنی

پ. حقوق جزای عمومی و اختصاصی

ت. آئین دادرسی کیفری

ث. حقوق ثبت

ج. حقوق تجارت

ماده ۵۱ آزمون اختبار شامل بخش­های کتبی و شفاهی بوده و به تشخیص کمیسیون یا پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون استانی به دفعات مورد نیاز در هر سال حسب مورد و با اعلام کمیسیون بصورت مجازی یا حضوری برگزار خواهد شد. استفاده از قانون در هر ۲ بخش، آزاد است.

تبصره ۱: نمره نهایی هر درس، میانگین نمره کتبی و شفاهی بوده و از ۲۰ محاسبه شده و ضریب دروس برابر است.

تبصره ۲: شیوه نامه برگزاری آزمون اختبار مجازی، توسط کمیسیون، تصویب و به هیات مدیره های استانی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵۲ کمیسیون می­‌تواند نسبت به تعیین ناظر برای برگزاری هر دوره اختبار اقدام نماید. صحت فرآیند اختبار منوط به تایید کمیسیون می­‌باشد.

ماده ۵۳ شرکت‌کنندگان در اختبار در صورت احراز هریک از موارد زیر قبول شده تلقی و اجازه حضور در تحلیف را خواهند داشت:

الف. کسب حداقل میانگین ۱۲ در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره ۱۰در هریک از دروس

ب. کسب حداقل میانگین ۱۳ در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره ۱۰ در ۶ درس و حداقل نمره ۷ در یکی از دروس

ماده ۵۴ کارآموزی که موفق به قبولی در اختبار نشود به شرح زیر مشمول تمدید دوره می­‌شود:

الف. در صورتی که در یک یا دو درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۳ ماه

ب. در صورتی که در سه یا چهار درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۶ ماه

پ. در صورتی که در پنج، شش یا هفت درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۹ ماه

تبصره ۱: کارآموز مشمول این ماده صرفاً در همان دروسی که موفق به کسب نمره ۱۲ نشده است در اختباری که پس از تمدید دوره برگزار خواهد شد، بدون انجام سایر تکالیف کارآموزی، شرکت می­‌کند و در صورت کسب حداقل نمره ۱۰ در هر درس و مشروط به احراز شرایط مقرر در ماده ۵۳ قبول شده تلقی می­‌شود.

تبصره ۲: در صورت عدم موفقیت کارآموز در اختبار سوم، مجدداً مطابق این ماده تمدید دوره شده و در اختبار چهارم شرکت خواهد کرد و در صورت عدم قبولی، پروانه کارآموزی وی ابطال خواهد شد.

ماده ۵۵ سه درصد از نفرات برتر آزمون های اختبار هر سال در هر استان و سه درصد از کارآموزان منتخب استان، قبول شده در آزمون اختبار به انتخاب کمیسیون استانی و تایید کمیسیون، امکان تغییر دائمی و رایگان حوزه قضایی محل اشتغال پروانه پایه یک خود را در داخل همان استان دارند و سالانه ۱۰ کارآموز برتر کل کشور امکان تغییر دائمی و رایگان تغییر حوزه قضایی پروانه پایه یک خود را در سطح کشور خواهند داشت.

تبصره : کمیسیون می تواند پیشنهاد کاهش یا افزایش تعداد این نفرات را به رئیس مرکز ارائه نماید.

ماده ۵۶ در صورتی که کارآموز به دلایل موجه، امکان حضور در اختبار را نداشته باشد، دوره کارآموزی وی تا اختبار بعدی تمدید می­‌گردد. تشخیص موجه بودن با کمیسیون استانی است.

تبصره: صرفاً اختباری که کارآموز با عذر موجه در آن شرکت نکرده است جزء نصاب دفعات اختبار محسوب نخواهدشد.

ماده ۵۷ اعتراض به نمره قسمت شفاهی آزمون اختبار مسموع نیست اما کارآموز می­‌تواند در صورت اعتراض به نمره اختبار کتبی، مراتب را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ اعلام نتایج به کمیسیون استانی اعلام کند. کمیسیون استانی پس از وصول اعتراض، بلافاصله ارزیابی مجدد برگه امتحان را به صورت محرمانه به استاد متخصص دیگری در آن درس ارجاع داده و نمره اعلامی توسط استاد مذکور قطعی است.

تبصره ۱: کمیسیون استانی مکلف به حفظ و نگهداری برگه های آزمون اختبار تا زمان صدور پروانه پایه یک دادگستری است.

تبصره ۲: کمیسیون استانی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض تصمیم قطعی خود را اعلام نماید.

ماده ۵۸ در صورت قبولی کارآموز در آزمون اختبار، کمیسیون استانی کارنامه اختبار را صادر و پس از تایید و صدور گواهی تسویه کارآموزی توسط کمیسیون پرونده جهت صدور مجوز تحلیف و پروانه پایه یک به معاونت وکلای مرکز ارسال می نماید.

هشتم. تحلیف

ماده ۵۹ کارآموزی که مدارک وی به تایید معاونت وکلای مرکز نیز رسیده باشد، ضمن تحویل پروانه و وکالتنامههای کارآموزی استفاده نشده به آن معاونت، در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی سوگند یاد کرده و سوگندنامه و صورتجلسه تحلیف و تعهد به انجام امور معاضدتی به تشخیص مرکز یا مقامات قضایی را امضا می­کند. پس از انجام تحلیف، وکیل پایه یک محسوب شده و به وی پروانه وکالت پایه یک اعطا و به شرح مندرج در ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی موظف به افتتاح دفتر وکالت در حوزه قضایی مورد پذیرشمی‌باشد. متن سوگند نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در این موقع که میخواهم به شغل«مشاوره حقوقی و وکالت» نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلیام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار دادهو مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم.

نهم. تمدید، ابطال پروانه و مقررات انتظامی

 ماده ۶۰ در صورت عدم قبولی در اولین اختبار، کارآموز می­‌تواند حداکثر در ۳ اختبار جبرانی دیگر شرکت کند. در صورتی که کارآموز به هر دلیلی که منتسب به مرکز نباشد، نتواند پس از شروع دوره در مواعد مقرر در ماده ۴۶ در اولین آزمون اختبار شرکت کند یا خاتمه دوره کارآموزی خود را در فرجه مقرر اعلام ننماید، تا اختبار بعدی تمدید دوره می­شود. در هر حال، آزمون­های اختبار برگزار شده جزء دفعات اختبارهای مجاز وی محاسبه خواهد ­شد.

ماده ۶۱ کارآموز در طی دوره، در صورت وجود دلایل موجه به تشخیص کمیسیون استانی می­‌تواند از ۲ دوره مرخصی ۲ ماهه استفاده نماید. مرخصی بیش­تر، پس از پیشنهاد کمیسیون استانی، منوط به تایید کمیسیون می­‌باشد.

تبصره: ایام مرخصی جزو دوره کارآموزی محسوب نشده و اولین اختبار، بعد از سپری شدن مواعد مقرر در ماده ۴۶ به اضافه مدت مرخصی خواهد بود.

ماده ۶۲ کارآموز، مشمول مقررات انتظامی حاکم بر وکلا است. علاوه بر این، ارتکاب هریک از موارد زیر به عنوان تخلف کارآموز محسوب می شود:

الف. چاپ سربرگ و کارت ویزیت و تهیه مهر بدون عنوان کارآموز وکالت و نشان مرکز

ب. هرگونه انتساب عنوان وکیل به خود در فضای مجازی و یا اوراق و اظهارات

پ. وکالت کارآموز بدون اخذ امضای وکیل سرپرست یا اخذ امضای وکیل سرپرست قبل از تنظیم وکالت­نامه

ت. قبول وکالت در دعاوی خارج از صلاحیت کارآموز

ث. عدم تمرکز فعالیت در حوزه محل کارآموزی

ج. همکاری با موسسات حقوقی فاقد مجوز از مرکز یا کانون

درمورد بند های الف، ب و پ؛ در صورت ارتکاب برای نوبت اول به توبیخ کتبی با درج در پرونده، برای نوبت دوم به تمدید دوره به مدت ۶ ماه محکوم و برای نوبت سوم ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت اتخاذ تصمیم به دادسرا معرفی می­شود. در مورد سایر بندها در صورت ارتکاب برای نوبت اول به تمدید دوره به مدت ۶ ماه و برای بار دوم، ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت تصمیم گیری به دادسرا معرفی می شود. در صورت توقف فعالیت کارآموز، وی مکلفاست مراتب را به صورت رسمی به موکل اعلام نماید.

تبصره ۱: توبیخ کتبی و تمدید دوره توسط کمیسیون استانی و سایر موارد با احراز شرایط و اعلام با تایید کمیسیون اعمال خواهد شد و قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در این دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی است.

تبصره ۲ : معاونت وکلا یا کمیسیون در صورت احراز تخلفات مذکور، می توانند راساً نسبت به بررسی موضوع و تحقیق از کارآموز متخلف و اعمال کلیه مجازاتها و عنداللزوم معرفی به دادسرا اقدام نمایند.

ماده ۶۳ موارد کان لم یکن شدن قبولی و ابطال یا بطلان پروانه به قرار زیر است:

الف. عدم قبولی در دوره توجیهی یا اختبار جبرانی سوم

ب. عدم ارائه گواهی خاتمه همکاری در خصوص مشمولین بند )ز( ماده ۵ آئین نامه اجرایی پ ( محکومیت انتظامی دائر بر ابطال پروانه

ت. تصمیم هیأت تعیین صلاحیت مرکز مبنی بر احراز فقدان یا از دست دادن صلاحیت یا شرایط اخذ پروانه کارآموزی مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی

ث. رأی دادگاه انتظامی در موارد سوءرفتار کارآموز، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پس از ارجاع رئیس مرکز مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون

تبصره ۱: در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در سومین اختبار جبرانی، کمیسیون استانی ظرف مدت ۳۰ روز از اعلام نتایج، مراتب را به کمیسیون، کارآموز و وکیل سرپرست وی اعلام می نماید. کارآموز می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، مراتب اعتراض خود را به کمیسیون اعلام کند. کمیسیون پس از بررسی، تصمیم مقتضی را اتخاذ  می نماید و این تصمیم قطعی است.

تبصره ۲: مشمولین این ماده باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، پروانه، دفترچه تمبر مالیاتی و وکالت نامه های کاغذی خام خود را به کمیسیون استانی تسلیم نمایند و همچنین می بایست موضوع را به موکلین و مراجع مربوطه در خصوص پرونده های جریانی خود به نحو مقتضی اعلام نمایند.

۶۴ انجام دقیق و به هنگام تکالیف کارآموزی و رعایت نزاکت و ادب در گفتار، رفتار، نگارش دادخواست، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی و اداری، مسئولین و کارکنان مرکز و اعضای هیات مدیره­ های استانی و کمیسیون­ها، اصحاب دعوا و وکلای آن­ها، پیروی از آداب و اصول اخلاقی، داشتن پوشش مناسب و آراسته، همراه داشتن پروانه به هنگام حضور در مراجع رسمی و قضایی و نیز اخذ امضای موکل در ذیل وکالتنامه کاغذی به صورت حضوری برای کارآموز الزامی است و همچنین کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به مرکز است. در صورت تخلف، کمیسیون استانی حسب مورد می­‌تواند راساً نسبت به توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده و یا تمدید دوره تا حداکثر ۶ ماه اقدام نماید. تصمیم کمیسیون استانی نسبت به توبیخ، قطعی بوده و نسبت به تمدید دوره تا ۳ ماه با تایید هیات مدیره استانی قطعی است و مازاد بر آن ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون خواهد بود. تصمیم کمیسیون در این زمینه قطعی است.

تبصره ۱: کمیسیون و کمیسیون استانی بنا به تشخیص خود می توانند نسبت به معرفی متخلف به دادسرای انتظامی مرکز یا استان اقدام نمایند.

تبصره ۲: موارد ذکر شده در این ماده، قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در این دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی است.

تبصره ۳: معاونت وکلا یا کمیسیون در صورت احراز تخلفات مذکور، می توانند راساً نسبت به بررسی موضوع و تحقیق از کارآموز متخلف و اعمال کلیه مجازاتها و عنداللزوم معرفی به دادسرا اقدام نمایند.

تبصره ۴: معاونت وکلا یا کمیسیون می توانند علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر نسبت به کسر نمره اختبار و دوره آموزشی-کاربردی به هر میزان اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده ۶۵ تمامی موارد تمدید دوره، باید به اطلاع وکیل سرپرست رسیده و حضور و نحوه فعالیت کارآموز در این دوره توسط وکیل سرپرست گواهی شود.

ماده ۶۶ در کلیه ی موارد ابطال پروانه کارآموز، مراتب از طریق هیات مدیره استانی به دادگستری کل استان اعلام خواهد شد.

دهم. محل کارآموزی و نقل و انتقالات

 ماده ۶۷ محل کارآموزی و اشتغال، حوزه قضایی محل پذیرش کارآموز است.

ماده ۶۸ نقل و انتقال کارآموز با احراز حداقل یکی از موارد زیر امکان پذیر است:

الف. حداقل ۳ سال سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام وقت شوهر یا سرپرست خانوادۀ درخواست کننده در حوزه انتقالی مقصد مشروط به دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه بیمه در محل اشتغال و سکونت.

ب. سکونت و اشتغال شوهر یا سرپرست خانواده به شغل مشاوره خانوادۀ وابسته به مرکز یا وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه انتقالی مقصد.

پ. تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره‌های حضوری یکی از دانشگاه های حوزه انتقالی مقصد.

ت.معلولیت کارآموز با وصف تعسر در تردد،یا بیماری صعب العلاج کارآموز، همسر یا افراد تحت تکفل وی به تشخیص پزشکی قانونی یا پزشک معتمد مرکز و عدم امکان پیگیری درمان در حوزه قضایی مبدأ

ث. کارآموز ۱۰۰ درصد نمره قبولی آخرین نفر سهمیه آزاد در حوزه انتقالی مقصد را در سال قبولی کسب نموده باشد.

تبصره ۱: شرط استفاده از بندهای “ب” و “پ” بوجود آمدن شرایط پس از انتخاب حوزه قضایی می باشد. در هر صورت در خصوص بندهای “الف”، “ب” و “پ” کسب حداقل ۸۰% نمره آخرین فرد قبولی در حوزه انتخابی مقصد ضروری می باشد.

تبصره ۲: معیار احراز تحت تکفل بودن موضوع بند ” ت ” ارائه حکم قضایی می باشد.

تبصره ۳: ارائه مستندات و کارنامه قبولی به همراه درخواست، الزامی است.

تبصره ۴: کمیسیون و کمیسیون استانی باید در بررسی هر درخواست، ضمن راستی آزمایی دلایل و مستندات ابرازی، عواملی نظیر رتبه آزمون ورودی، جنسیت، شرایط حوزه قضایی مبدا و مقصد، امکانات مراجع قضایی، تعداد وکلای سرپرست را مدنظر قرار دهند.

تبصره ۵: کمیسیون در بررسی تمام درخواست های انتقال، دارای اختیار تام بوده و می تواند موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید.

۶۹ انتقال به مقصد استان تهران ممنوع بوده و صرفاً در موارد خاص و با موافقت حداقل دو سوم اعضای کمیسیون مقدور خواهد بود.

ماده ۷۰ در خصوص هر یک از دلایل و مستندات انتقال که نیاز به گواهی یا مدارک مثبته باشد، تهیه و ارائه موارد مزبور، عهده درخواست کننده است. همچنین کمیسیون و کمیسیون استانی می­‌توانند علاوه بر استعلام از مراجع مربوطه، از پزشکان یا کارشناسان معتمد جهت اخذ نظر کارشناسی دعوت به عمل آورند و هزینه­‌ی این اقدام عهدۀ متقاضی است.

ماده ۷۱ در نقل و انتقالات موضوع مواد فوق، در مورد انتقال داخل استان غیر از مرکز استان، موافقت کمیسیون استانی و به مقصد مرکز استان موافقت کمیسیون استانی و کمیسیون لازم است. در مورد انتقال به مقصد خارج از استان، موافقت کمیسیون­های استانی مبدأ و مقصد و تأیید نهایی کمیسیون ضروری است.

تبصره ۱: نظر کمیسیون استانی مبدا یا مقصد در رد تقاضای انتقال، ظرف مدت ۲۰ روز قابل شکایت در هیأت مدیره همان استان می­‌باشد و هیأت مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از ثبت اعتراض به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام نماید و این نظر ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون بوده و نظر کمیسیون قطعی و غیرقابل اعتراض است.

تبصره ۲: انتقال از حوزه قضایی شهرستان تهران به حوزه های قضایی سراسر کشور و انتقال از سایر حوزه های قضایی استان تهران به حوزه های قضایی سراسر کشور غیر از مراکز استان، بدون هیچ گونه قید و شرط، مجاز و با موافقت کمیسیون کارآموزی استان مبداء قطعی و نیاز به تایید استان مقصد را ندارد.

ماده ۷۲ کمیسیون استانی موظف است گزارش تغییر حوزه‌های محل کارآموزی درون استان را به همراه دلایل پذیرش تقاضا به صورت ماهیانه به کمیسیون ارسال نماید و ظرف ۲ ماه از تاریخ دریافت گزارش و در صورت عدم مخالفت کمیسیون انتقالی قطعی خواهد بود.

 ماده ۷۳ انتقال کارآموز صرفاً به صورت مهمان و در طی دوره کارآموزی اعتبار دارد و تمام تکالیف باقیمانده باید در حوزه قضایی مقصد انجام شود. کارآموز باید در هنگام درخواست انتقال، کتباکتباً متعهد شود که پس از اتمام دوره کارآموزی، در همان حوزه قضایی محل پذیرش خود،در مراسم تحلیف شرکت کرده و فعالیت خواهد نمود.

۷۴ در هنگام تصویب انتقال کارآموز باید تدابیری توسط کمیسیون استانی مبدا اتخاذ شود تا کارآموز با الزامات فعالیت در حوزه قضایی محل اشتغال خود آشنایی لازم را داشته باشد و انتقال موجب اخلال در فعالیت آتی کارآموز در محل اشتغال وی نشود.

ماده ۷۵ هزینه ­های نقل و انتقالات کارآموزی به شرح زیر است:

الف. هزینه انتقال درون استانی یا برون استانی به مقصد غیر از مرکز استان، معادل ۲ برابر هزینه تمدید پروانه وکلای پایه یک در زمان ثبت تقاضا.

ب. هزینه انتقال به مقصد مرکز استان،۳ برابر هزینه تمدید پروانه

پ. هزینه انتقال به مقصد کلانشهرها،۴ برابر هزینه تمدید پروانه

ت. هزینه­ انتقال به مقصد استان تهران،۵ برابر هزینه تمدید پروانه

تبصره ۱: انتقال­های موضوع بند “ث” ماده ۶۸ این دستورالعمل با پرداخت ۲ برابر مبالغ مندرج در این ماده صورت می­‌گیرد.

تبصره ۲: هزینه ثبت درخواست در تمام موارد،یک چهارم هزینه تمدید وکلای پایه یک بوده که توسط مرکز مبداء دریافت و در صورت تأیید انتقال از مبلغ کل کسر خواهد شد و در هیچ حالتی قابل استرداد نیست. ملاک محاسبه هزینه تمدید وکلای پایه یک، جمع هزینه پرداخت شده به قوه قضاییه و حق عضویت سالیانه می باشد.

تبصره ۳: ۳۰ % از هزینه انتقال سهم مرکز،۳۵ % سهم هیأت مدیره استانی مبدأ و ۳۵% سهم هیأت مدیره استانی مقصد می باشد.

تبصره ۴: در انتقال های درون استانی، ۵۰ % از هزینه سهم مرکز و مابقی سهم هیات مدیره استانی می باشد.

تبصره ۵: کارآموز مکلف است پس از اخذ موافقت های لازم نسبت به واریز هزینه مذکور به حسابی که از سوی کمیسیون با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز به استان اعلام می گردد، اقدام نماید. شروع دوره کارآموزی در استان مقصد، منوط به پرداخت هزینه مربوطه است. پرداخت سهم استان پس از واریز وجه توسط کارآموز از سوی مرکز انجام خواهد شد.

۷۶ اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال از تخفیف یا معافیت برخوردار می­‌باشند:

الف. همسر و فرزندان شهدا: معافیت کامل

ب. جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آنها: معافیت کامل

پ. سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند، همسر و فرزندان آن­ها و نیز سایر اعضای خانواده شهدا: ۵۰ درصد تخفیف

ت. اعضای بنیاد نخبگان، اعضای بسیج حقوقدانان دارای ۳ سال عضویت فعال با معرفی نامه معتبر، حافظان کل قرآن کریم و دارندگان عنوان برتر در مسابقات بین المللی قرآن و نیز المپیادهای ملی: ۳۰ درصد تخفیف

تبصره: اشخاصی که به پیشنهاد هیأت مدیره مبدأ و تشخیص کمیسیون، ملائت مالی ندارند می­‌توانند از تخفیف یا تقسیط مصوب کمیسیون برخوردار باشند.

ماده ۷۷ کارآموز می­‌تواند انجام برخی تکالیف نظیر شرکت در دوره‌های آموزشی یا همایش­ها و سخنرانی های علمی را با موافقت کمیسیون های استانی مبدأ و مقصد و پرداخت مجدد هزینه‌های مصوب به استان مقصد، در این استان انجام دهد.

تبصره ۱: انجام تکالیف نزد وکیل سرپرست از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲: مفاد ماده از شمول مقررات نقل و انتقال و هزینه‌های مربوطه خارج است.

یازدهم. سایر مقررات

ماده ۷۸ کارآموز مکلف است هر ۳ ماه،یک نسخه از وکالتنامه های تنظیمی اعم از الکترونیکی یا کاغذی را با اعلام شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده به کمیسیون استانی جهت بررسی نحوۀ انعقاد قرارداد و صلاحیت ها ارائه دهد.

تبصره: در صورت لزوم استفاده از وکالتنامه کاغذی، کمیسیون استانی در هر بار تقاضای کارآموز، می­‌تواند حداکثر ۱۰ سری وکالت­نامه به وی تحویل نماید. کارآموز باید علاوه بر نسخه مرجع قضایی، یک نسخه از وکالت­نامه را به موکل و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل داده و نسخه مخصوص به خود را نگهداری کند. کارآموز مکلف است به منظور دریافت فرم­ های وکالت­نامه جدید، تصویر نسخه‌های استفاده شده با ذکر شماره شعبه و پرونده یا اصل نسخ باطل شده قبلی را به کمیسیون استانی مسترد نماید. کارآموز حق واگذاری وکالتنامه های خود به هر شخص دیگری، نظیر سایر کارآموزان، وکلا و موسسات حقوقی را ندارد و مسئولیت فقدان یا هر گونه سوءاستفاده از وکالت­نامه با شخص کارآموز است. در صورت از بین رفتن برگه‌های وکالتنامه، باید مراتب به طور مستند و مکتوب به کمیسیون استانی اعلام گردد.

ماده ۷۹ کارآموز نمونه استانی، کشوری و کمیسیون استانی برتر، سالانه از سوی کمیسیون، انتخاب شده و به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت. شیوه نامه مربوطه توسط کمیسیون تصویب و به استان ها ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸۰ مدت کارآموزی مشمولین ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پس از بررسی کمیسیون استانی و تایید کمیسیون مرکز از ۱۸ ماه به ۹ ماه تقلیل یافته و کارآموز مکلف به انجام تکالیف، زیر نظر وکیل سرپرست در این مدت می باشد. مدت حضور در محاکم موضوع ماده ۲۹ این دستورالعمل به نصف تقلیل می یابد، لیکن تعداد گزارش‌­ها تغییر نخواهد کرد. کار پژوهشی، دوره آموزشی-کاربردی، همایش ها و سخنرانی های علمی و سایر تکالیف نیز در دوره کارآموزی به قوت خود باقی است.

ماده ۸۱ آن دسته از پذیرفته شدگانی که سابقه کارآموزی قضاوت یا وکالت (اعم از مرکز یا کانون) را داشته‌­ا­ند و با ارائه مستندات، انجام تکالیف کارآموزی آن­ها برای کمیسیون استانی محرز گردد از تکرار این تکالیف و مدت گذارنده شده با تایید کمیسیون معاف خواهند شد.

تبصره: تکالیف انجام شده در صورت کان لم یکن شدن قبولی یا ابطال پروانه کارآموز یا وکیل و یا محرومیت موقت از شغل وکالت و یا اخراج از دستگاه قضایی از شمول این ماده خارج بوده و کارآموز مکلف به انجام دادن کلیه تکالیف کارآموزی می­‌باشد.

ماده ۸۲ به جز موارد مندرج در قوانین و مقررات نظیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی، تقلیل یا معافیت دوره کارآموزی امکان پذیر نمی­‌باشد و کارآموز دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری و اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه در انجام تکالیف کارآموزی نیز تابع همین دستورالعمل بوده و موظف به انجام کلیه تکالیف کارآموزی می باشد.

۸۳ علاوه بر ابلاغ کتبی، روش هایی از جمله ارسال پیامک یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی کارآموز نیز ابلاغ محسوب شده و تاریخ ارسال یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی، تاریخ ابلاغ محسوب می شود و کارآموز موظف به ملاحظه و کنترل مستمر موارد فوق است و ادعای عدم اطلاع، مسموع نخواهد بود.

ماده ۸۴ کارآموز وکالت مودی مالیاتی محسوب شده و پس از دریافت پروانه ظرف مدت ۲ ماه مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی است.

ماده ۸۵ تودیع پروانه در طی دوران کارآموزی ممنوع است.

ماده ۸۶ هزینه‌های دوره کارآموزی اعم از دوره آموزشی-کاربردی، اختبار، تمدید دوره، نقل و انتقال کارآموزان،اعتراض به تصمیمات، معافیت های مربوطه و سهم استان از وجوه ماخوذه به صورت سالانه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز از سوی کمیسیون، تعیین و به مراکز استانی ابلاغ می­شود.

تبصره: مرجع دریافت هزینه‌های فوق به استثنای مواردی که در مقررات مربوطه یا توسط کمیسیون مرجع دیگری برای آن تعیین شده است، هیات مدیره استانی است.

ماده ۸۷ شیوه نامه ها و پیوست های مرتبط با این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب، توسط کمیسیون تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸۸ در موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل، تصمیمات کمیسیون با موافقت معاونت وکلای مرکز لازم الاجرا بوده و هرگونه تفسیر و رفع ابهام از دستورالعمل منحصراً در اختیار کمیسیون می باشد.

ماده ۸۹ این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ به پیشنهاد کمیسیون کارآموزی به تصویب رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رسید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بنا بر پیشنهاد کمیسیون کارآموزی و تایید معاونت وکلا از سوی رئیس مرکز اصلاح شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

 1. سلام وقتتون بخیر
  اگر از کانون وکلا نامه ای مبنی بر کان لم یکن شدن پروانه صادر بشه و اخطار بابت تحویل پروانه بیاد آیا امکان اعتراض و تجدید نظر هست؟ چه کاری باید انجام بدیم؟

 2. سلام خانم زنده دل..خانم بنده ۷ سال سابقه بیمه در شورای حل اختلاف دارد و هم اکنون مشغول کار هستند..آیا این موضوع شامل بند الف ماده ۷۱ برای انتقال کارآموزی می شود؟

 3. با سلام متاسفانه با بروز اختلاف نظر و عقیده فی مابین وکلای محترم کانون و وکلای محترم مشاوران وظیفه اصلی و اساسی تمامی وکلا به زیر سوال رفته و در واقع وکلای محترم سوگندی که در حین اخذ پروانه وکالت یاد نموده اند را کاملا” فراموش میکنند .
  عزیزان وظیفه اصلی هر وکیل اعم از وکیل مشاوران و وکیل کانون دفاع از حق و حقوق موکل و اجرای واقعی مفهوم زیبای عدالت است نه اینکه بر هم بتازیم و همدیگر را محکوم و یا خدای ناکرده مورد تمسخر قرار دهیم یادمان رفته آن ایامی که جوانان ما هر کدام در یک لباسی اعم از ارتشی – سپاهی – بسیجی مردمی و …. در مقابل دشمن چه افتخاراتی نیافریده اند ؟ یادمان رفته که فهمیده ها و هزاران فهمیده های دیگر هرکدام در لباسی متفاوت از این خاک دفاع کردند ؟ حالا چرا ما در این سنگر احقاق حق و عدالت اینگونه بر هم میتازیم ؟ آیا ما که خود را حقوقدان و یار و یاور مردم میدانیم خودمان باید در چنین منجلابی به جان هم بیافتیم وکیل کانون و وکیل مرکز هر دو محترم میباشند و آنانکه سعی در تمیز بین این دو نهاد مینمایند به جرات میتوان گفت که ……………………….. انشاالله با همت تمامی عزیزان و اتحاد کامل نه تنها این معظل را نیز از بین خواهیم برد بلکه به قوه الهی دست در دست هم داده و در کنار سیستم قضا مملکتی امن خواهیم ساخت که لایق بر آن بوده و میباشیم انشاالله

 4. سلام
  آیا برای کارمندان پیمانی و قراردادی امکان گرفتن مرخصی بدون حقوق و گذراندن دوره کارآموزی در زمان مرخصی وجود دارد؟

 5. با آرزوی موفقیت برای تمام همکاران عزیزم اعم از وکلای کانون و مرکز .
  فقط یه صحبتی با دوستان قبولی مرکز وکلا داشتم : عزیزان باور کنید ما که کانون قبول شدیم دشمن شما نیستیم ما هم دوستان شما هستیم که با هم درس خوندیم و روزای سختی رو پشت سر گذاشتیم حالا یک نفر کانون قبول شد و یک نفر مرکز ، چرا با هم مثل دشمن رفتار میکنیم؟ کامنت دوستی رو خوندم که نوشته بود در دادگاه شما رو میبینم کانونیا ، واقعا متوجه این طرز برخورد نمیشم…ما گناه کردیم که کانون قبول شدیم؟؟؟؟

  1. با سلام
   مشکل از هر دو نهاد است
   وقتی وکلای با سابقه کانون که متاسفانه مولف کتاب هم هستند بدترین توهین ها را به وکلای مرکز در آن کتاب می کنند باید منتظر ناراحتی ها و جبهه گیری ها باشیم سالی هفتاد هشتاد هزار نفر آزمون میدن فقط ده هزار نفر زحمت می کشند و خوب معلوم است همه ی این ده هزار تا قبول نمیشن ولی بی انصافی هست آنهایی قبول میشن باقی را بی سواد بدونند توی ازمون تستی هزار اتفاق برای مردود شدن میفته که ربطی به سواد نداره!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا