رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مرجع احتساب سوابق ایام خدمت غیررسمی در دستگاه‌های دولتی

شماره دادنامه: ۷۴۷         تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴        شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: ۱- خانم سوره علیزاده به موجب لایحه مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

” در موضوع احتساب سوابق خدمت دولتی تمام وقت در احکام صادره آراء مشابه صادر کرده اند.”

۲- نامبرده به همین جهت صدور رأی ایجاد رویه را درخواست می کند.

۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گزارش شماره ۹۸۲۰۴۰۹ – ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند :

“در خصوص نامه شماره ۹۸۲۰۴۰۹ موضوع درخواست خانم سوره علیزاده مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۰ قانون دیوان به استحضار می رساند :

نظربه اینکه در خصوص احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه های دولتی برخی شعب دیوان شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی را کافی دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده اند، لکن یک شعبه دیوان با این استدلال که آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذی ربط نیز می گردد، مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۶۷۵- ۸؍۸؍۱۳۸۶، ۶۳۶- ۲۴؍۹؍۱۳۸۷ و ۲۰۰- ۱۹؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان و بـه جهت عدم طرح شکایت به طرفیت صندوق بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است، لذا هرچند رأی وحدت رویه شماره ۵۹- ۱۱؍۲؍۱۳۹۱ در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در دستگاه های دولتی و آراء وحدت رویه فوق در خصوص لزوم طرف قراردادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوطه موضوع الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال و موارد مشابه صادر شده است ، لکن با توجه به اینکه در خصوص طرح دعوی به طرفیت دستگاه متبوع شاکی به خواسته احتساب ایام خدمت غیر رسمی، شعب دیوان استنباط های مختلفی داشته و آراء متعارضی صادر نموده‌اند، فلذا موضوع از مصادیق آراء متعارض به نظر می رسد و صرف نظر از درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری موضوع وفق ماده ۸۹ قابل طرح در هیأت عمومی می باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.”

۴- رییس دیوان عدالت اداری نیز با این پیشنهاد موافقت و موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۷۵۵ با موضوع دادخواست خانم سوره علیزاده به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۰؍۱۳۸۶ و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت به پیمانی ذخیره مرخصی ایام خدمت قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۷۹-۵؍۴؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت براساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی همنتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۰۱-۵؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:

 با توجه بـه اینکه آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذیربط می گردد و شاکی در طرح شکایت صندوق مربوطه را مورد شکایت قرار نداده بنابراین مستفاد آرا شماره ۶۷۵-۸؍۸؍۱۳۸۶، ۶۳۶-۲۴؍۹؍۱۳۸۷، ۱۹۹؛ ۲۰۰ [۲۰۰-۱۹۹]-۱۹؍۴؍۱۳۹۱ الی ۳۶۴ [۳۶۲ الی ۳۶۴]-۳۰؍۸؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی وجاهت قانونی نداشته لذا با رعایت مواد ۷۱ و ۱۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد شکایت صادر می شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۷۵ با موضوع دادخـواست آقای ابراهیم زینال پور به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سـوابق خـدمتی تمام وقت از تـاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۲ تـا ۳۰؍۷؍۱۳۸۳ بـه موجب دادنامـه شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۵۵-۵؍۱۱؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شاکی بر مبنای ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری به طور تمام وقت خدمت نموده و حقوق خود را از محل منابع دولتی دریافت نموده است لذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۱۲ و ۵۱۱-۱۸؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ج: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل حاتم زاده بنشانی به طرفیت سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سنوات خدمتی تمام وقت [دوران قراردادی از ۱۲؍۹؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۱؍۱۳۸۶] و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت پیمانی در احکام صادره و ذخیره مرخصی دوران قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۱۰۲-۲۶؍۶؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد و چون شاکی پرونده برابر تصویر مصدق قراردادهای تنظیمی به شماره ۱۹۰۵۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۱، ۱۰۳۵-۵؍۱؍۱۳۸۲، ۳۷۵۳-۲۱؍۲؍۱۳۸۳، ۳۴۴۶-۱۰؍۲؍۱۳۸۴، ۱۰۵۹-۳۰؍۱؍۱۳۸۵، ۱۵۸۷۸-۲۱؍۸؍۱۳۸۵، ۸۰۷۸-۲۱؍۳؍۱۳۸۶ و نامه شماره ۲۰۴۱۹؍۱-۱۶؍۴؍۱۳۸۸ مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از ۱۱؍۹؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۱؍۱۳۸۶ در سازمان بهزیستی آذربایجان غربی اشتغال به خدمت تمام وقت داشته علی هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان بهزیستی آذربایجان غربی به احتساب ایام خدمت قراردادی شاکی ( ۱۱؍۹؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۱؍۱۳۸۶) به عنوان سابقه خدمت دولتی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.

د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۶۵۳ با موضوع دادخواست خانم زرین تاج علیزادگان به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان و به خواسته احتساب سنوات خدمتـی تمـام وقت از تاریخ ۱؍۵؍۱۳۸۰ تا ۱؍۳؍۱۳۸۴ و ذخیره مرخصـی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۲۲۰-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت وزارتخانه ها به سازمان ها و شرکت های دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد و از آنجا که طرف شکایت نیز خدمت تمام وقت شاکی را از مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۱ تا ۱؍۳؍۱۳۸۴ را مورد تکذیب قرار نداده است بنابراین شکایت مطروحه در حد سنوات یاد شده (۲۹؍۱۲؍۱۳۸۱ تا ۱؍۳؍۱۳۸۴) موجه تشخیص و حکم به ورود و احتساب آن را صادر و اعلام می نماید ولیکن در خصوص سایر سنوات حکم به رد صادر می گردد و همچنین با توجه به اینکه دلیل و مستندی مبنی بر ذخیره مرخصی ایام قراردادی ارائه نگردیده است بنابراین در این خصوص نیز شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد و رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هـ: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۲۹۶ با موضوع دادخواست خانم شهین جمشیدی به طرفیت اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی و به خواسته ۱- احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۶ تا ۳۰؍۷؍۱۳۸۰ و ۲- ذخیره مرخصی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۳۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۲۴۳۹-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۳ ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه خدمت و سابقه فعالیت شاکی در بازه زمانی مورد درخواست ( از تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۶ تا ۳۰؍۷؍۱۳۸۰) ‌مورد قبول و اذهان خوانده واقع گردیده با استناد به ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری و همچنین رأی وحدت رویه ۵۱-۳۱؍۲؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیصلاح لازم الاتباع می باشد شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱و۶۵ از قانون اخیرالبیان حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه اولاً: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیر رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری‌ مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۴۵ و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می باشد، لذا جهت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا