سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۱۳۸۸

آزمون وکالت ۱۳۸۸ همراه با پاسخنامه

برای دانلود فایل PDF آزمون وکالت ۱۳۸۸ همراه با پاسخنامه اینجا کلیک کنید

۱.در عقد رهن اگر بعد از ایجاب و قبول مرتهن فوت کند:

۱)عقد منفسخ می شود.
۲)عقد قبلا واقع شده و عین مرهونه به تصرف وراث داده می شود.
۳)عقدی واقع نشده و اثر ایجاب و قبول زایل می شود.
۴)راهن حق فسخ عقد را خواهد داشت.

۲.اتومبیلی با سرعت غیرمجاز در حال حرکت است. شخصی عمدا خود را در مسیر اتومبیل انداخته و مصدوم می شود. جبران خسارت بر عهده چه کسی است؟

۱)بر عهده خود مصدوم است و راننده مسوولیتی ندارد.
۲)مسوولیت بین دو نفر به تساوی تقسیم می شود.
۳)مسوولیت به نسبت میزان دخالت هر یک از طرفین بین آنها تقسیم می شود .
۴)راننده مسوول است چون سرعت غیر مجاز داشته است .

۳.اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود خسارت به عهده چه کسی است ؟

۱)از مال مقترض است .
۲)از مال مقرض است.
۳)فقط در صورتی که مقترض تعدی و تفریط نموده باشد از مال مقترض خواهد بود.
۴)در صورتی که فقط بر اثر آفات سماوی تلف یا ناقص شود از مال مقرض خواهد بود.

۴.کدام یک از معاملات زیر معتبر است ؟

۱)معامله مکره
۲)معامله مضطر
۳)معامله انسان مست
۴)معامله انسان بی هوش

۵.اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از :

۱)پدر ، مادر ، زوج ، زوجه و کلاله امی
۲)پدر ، خواهر ، خواهرهای ابوینی یا ابی ، کلاله امی و زوج
۳)پدر ، مادر ، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی
۴)پدر، دختر و دختر ها ، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی

۶.اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد:

۱)متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارند.
۲)فقط متولی حق شفعه دارد.
۳)فقط موقوف علیهم حق شفعه دارند.
۴)متولی و موقوف علیهم حق شفعه دارند.

۷.کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟

۱)عقد بیع معلق صحیح است.
۲)عقد نکاح معلق باطل است.
۳)عقد ضمان معلق صحیح است.
۴)عقد اجاره معلق صحیح است.

۸. در کدام یک از عقود زیر علم اجمالی به مورد معامله کافی است؟

۱)عقد جعاله
۲)عقد رهن
۳)عقد قرض
۴)عقد نکاح

۹. کدام یک از اعمال حقوقی زیر را نمی توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد آورد؟

۱)طلاق
۲)عدم عزل وکیل
۳)وکالت
۴)صلح

۱۰ . چنانچه در عقد بیعی که مبیع آن کلی است جنس و مقدار مبیع ذکر شود ولی وصف آن ذکر نگردد عقد بیع چه وضعیتی دارد؟

۱)صحیح است .
۲) قابل فسخ است .
۳) باطل است.
۴) صحیح است ولی فروشنده مجبور نیست فرد اعلای آن را ایفاء کند

۱۱. اگر بعد از عقد بیع و قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ، بیع چه وضعیتی دارد ؟
۱)مشتری حق فسخ دارد.
۲)بیع منفسخ می شود.
۳)مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد.
۴)چون عیب باید در حین عقد موجود باشد مشتری هیچ حقی ندارد.

۱۲. برای حداقل سن نکاح کدام گزینه صحیح است؟

۱)برای دختر ۱۳ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری
۲)برای دختر ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی
۳)برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری
۴)برای دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی

۱۳. درخصوص اجاره مال مشاع کدام یک از گزینه ها صحیح است؟
۱)اجاره مال مشاع و تسلیم عین مستاجره جایز است.
۲)اجاره مال مشاع فقط با اجازه شریک جایز است.
۳)اجاره مال مشاع جایز نیست.
۴)اجاره مال مشاع بدون اذن شریک هم جایز است.

۱۴. شخصی کالایی را خریداری کرده و پس از انجام معامله متوجه می شود که کالای خریداری شده معیوب است. خریدار پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی فوت می کند، در این صورت:

۱)ورثه فقط حق مطالبه ارش دارند.
۲)حق فسخ ورثه و نیز حق مطالبه ارش ساقط می شود.
۳)ورثه مختارند در فسخ معامله و یا مطالبه ارش
۴)ورثه فقط حق فسخ معامله را دارند.

۱۵. در حواله لازم است :

۱)محیل به محتال مدیون باشد.
۲)محیل به محال علیه مدیون باشد.
۳)محتال به محیل مدیون باشد.
۴)محال علیه به محیل مدیون باشد.

۱۶. اگر مشتری بعد از عقد ، مبیع را اجاره داده باشد و بیع مذکور به استناد یکی از خیارات فسخ شود:

۱)عقد اجاره صحیح است و بایع نمی تواند فسخ یا ابطال آن را بخواهد.
۲)عقد اجاره باطل است و بایع می تواند حکم بر بطلان آن را از دادگاه بخواهد.
۳)عقد اجاره غیرنافذ است و اعتبار آن مستلزم تنفیذ از ناحیه بایع است.
۴)عقد اجاره صحیح است اما بایع می تواند آن را فسخ کند.

۱۷. چنانچه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اعمالی شود که موجب ضرر مولی علیه است:

۱)دادستان می تواند منحصراً از اقربای صغیر قیم تعیین کند.
۲)با درخواست یکی از اقارب وی یا درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات در دادگاه ، دادگاه ولی مذکور را عزل و راساً قیم تعیین می نماید.
۳)ولی قهری ملزم می شود رعایت غبطه صغیر را بنماید و جبران ضرر کند.
۴)دادگاه حق عزل ولی قهری را ندارد و فقط می تواند ضم امین نماید.

۱۸. کدام یک از عقود زیر لازم است ؟

۱)عقد مزارعه
۲)عقد مضاربه
۳)عقد جعاله
۴)عقد وکالت

۱۹. اگر برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اراده راننده ها باشد:

۱) خسارات بالمناصفه بین طرفین تقسیم می شود.
۲)هر کدام باید نصف خسارت دیگری را جبران کند.
۳)هر کدام باید خسارات دیگری را جبران کند.
۴)هیچکدام ضامن نیستند.

۲۰. اقرار سفیه در دعوای راجع به نسب و دعوای راجع به معاملات:

۱)در مورد اول موثر و در مورد دوم بی اثر است.
۲)در هر دو مورد بی اثر است و موثر نیست.
۳)در هر دو موثر است.
۴)در مورد اول بی اثر و در دومی موثر است.

آیین دادرسی مدنی

۲۱. کدام گزینه صحیح نیست ؟

۱)مرجع اعاده دادرسی اصلی دادگاه صادر کننده حکم است.
۲)اعتراض ثالث طاری به موجب دادخواست است.
۳)هیچ یک از قرارها قابل اعاده دادرسی نیست.
۴)اعتراض شخص ثالث مهلت ندارد.

۲۲. کدام گزینه صحیح است ؟

۱)چنانچه دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت داده شود به موجب قراردادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود.
۲)رای دادگاه تجدیدنظر در هیچ صورتی غیابی محسوب نمی شود.
۳)ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع است.
۴)چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت داده شود به موجب قرار دادگاه تجدید نظر رد می شود.

۲۳. ایرادات و اعتراضات باید……. به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

۱) بعد از اولین جلسه دادرسی
۲)قبل از جلسه رسیدگی
۳)تا اولین جلسه دادرسی
۴)تا پایان اولین جلسه دادرسی

۲۴. وکیلی که به دادگاه دادخواست تقدیم کرده :

۱)تا قبل از اعلام ختم دادرسی می تواند استعفا بدهد.
۲)باید در زمانی استعفا دهد که موجب تجدید جلسه نشود در غیر این صورت دادگاه به ا ین علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
۳)در صورتی استعفایش پذیرفته می شود که به اطلاع موکل رسانده باشد.
۴)هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد و استعفایش موجب تجدید جلسه خواهد شد.

۲۵. دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است:

۱)در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی در ایران اقامه می شود.
۲)اگر خواسته راجع به مال غیرمنقول باشد در دادگاه محل وقوع مال اقامه می شود.
۳)اگر خواسته راجع به دین باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود .
۴)در دادگاه محل اقامت ورثه اقامه می شود.

۲۶. دادگاه در چه صورتی به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نمی دهد؟

۱)فقط در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع دعوی مطابقت نداشته و مورد اعتراض هم قرار گرفته باشد.
۲)در صورتی که خوانده به آن اعتراض کرده باشد.
۳)در صورتی که با اوضاع و احوال منطبق نباشد.
۴)در صورتی که مورد اعتراض خواهان قرار گیرد.

۲۷. حداقل فاصله زمانی تاریخ ابلاغ احضاریه به گواه با جلسه رسیدگی چند روز است ؟

۱) سه روز
۲)پنج روز
۳)هفت روز
۴)ده روز

۲۸. چنانچه پس از تردید یا انکار سند خوانده نسبت به همان سند ادعای جعل نماید دادگاه به کدام یک رسیدگی خواهد کرد؟

۱)به انکار یا تردید و جعل هر سه رسیدگی خواهد کرد.
۲)فقط به انکار یا تردید رسیدگی خواهد نمود.
۳)فقط به ادعای جعل رسیدگی می کند.
۴)دادگاه مخیر است به هر کدام از ادعاها رسیدگی کند.

۲۹. در صورتی که محکوم علیه غیابی بخواهد درخواست جلب ثالث کند باید:

۱)از محکوم علیه غیابی دادخواست جلب ثالث پذیرفته نمی شود.
۲)دادخواست اعتراض ( واخواهی ) را همراه با دادخواست جلب ثالث تواماً به دفتر دادگاه تسلیم می کند.
۳)در جلسه ی اول که به منظور رسیدگی به واخواهی تعیین شده است جهات و دلایل را اظهار و ظرف ۳ روز دادخواست به دادگاه بدهد .
۴)ضمن دادخواست واخواهی ( اعتراض ) درخواست جلب ثالث کند.

۳۰ . در صورتی که مال غیر منقولی به نحو اشتراک در تصرف چند نفر باشد و بعضی از آنان مانع تصرف بعضی دیگر شود عمل آنان…..

۱)در حکم تصرف عدوانی است و مشمول مقررات راجع به دعاوی تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی است.
۲)در صورتی عدوانی محسوب می شود که سهم هر یک معلوم باشد.
۳)تصرف عدوانی تلقی نمی شود زیرا هر یک از آنان در اجزای مال سهیم هستند.
۴)در حکم تصرف عدوانی است اما چون مالکیت طرفین مشاعی است دعوای رفع تصرف عدوانی مسموع نیست.

۳۱. هر گاه پس از صدور دستور موقت ادعای خواهان رد شود:

۱)خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا کند.
۲)خوانده می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه ی خسارت کند و این درخواست تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
۳)خوانده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت دعوا طرح کند.
۴)خوانده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت کند و این درخواست تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست .

۳۲. احکام مستند به اقرار در دادگاه :

۱)مطلقا قابل درخواست تجدید نظر است.
۲)مطلقا قابل درخواست تجدید نظر نیست.
۳)با رعایت حدنصاب قابل تجدید نظر است.
۴)قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده حکم

۳۳. چنانچه پس از درخواست اعاده دادرسی پرونده با قبول درخواست اعاده دادرسی در دادگاه مطرح شود، کدام یک از گزینه های زیردرست است؟

۱)فقط دعوای ورود ثالث پذیرفته می شود.
۲)غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
۳)طبق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی امکان اقامه دعوای طاری وجود دارد.
۴)فقط دعوای متقابل پذیرفته می شود.

۳۴. آیا تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث اجرایی که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد( موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ) قابل تجدید نظر است؟

۱)بله ، در همان دادگاه
۲)بله در دیوان کشور
۳)بله در دادگاه تجدیدنظر استان
۴)خیر

۳۵. در صورتی که دعوا قبلا در دادگاه دیگری اقامه و مطرح رسیدگی باشد و با ایراد سبق طرح دعوی توسط خوانده در جلسه اول مواجه شود:

۱)دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
۲)دادگاه از رسیدگی به دعوی خودداری و پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است ارسال می کند.
۳)دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر می کند.
۴)دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند.

۳۶. از دادگاه بدوی حکمی مبنی بررفع تصرف عدوانی صادر شده است ، این حکم :

۱)پس از ابلاغ قابل اجراست.
۲)بلافاصله قابل اجراست
۳)فقط پس از قطعیت قابل اجراست
۴)بلافاصله پس از صدور و با اخذ تامین از محکوم له قابل اجراست.

۳۷. در صورتی که طرف دعوی تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد:

۱)دادگاه مکلف به رفع از اثر دستور موقت است.
۲)دادگاه در صورت مصلحت می تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.
۳)دادگاه نمی تواند در هیچ حالتی از دستور موقت خود رفع اثر کند .
۴)دادگاه فقط در صورت رضایت خواهان دستور موقت ، از آن لغو اثر می کند.

۳۸. ثالثی که به درخواست یکی از اصحاب دعوی جلب به دادرسی می شود چه موقعیتی دردادرسی دارد؟

۱)موقعیت خوانده
۲)موقعیت خواهان
۳)موقعیت گواه
۴)موقعیت خواهان یا خوانده حسب مورد

۳۹. چنانچه پس از صدور قرار تامین خواسته ظرف مهلت مقرر اقامه دعوی نشود:

۱)چنانچه مستند صدورقرار تامین سند رسمی باشد مجاز به رفع اثر نیست.
۲)دادگاه به درخواست خوانده از قرار تامین رفع اثر می کند.
۳)دادگاه مجاز به رفع اثر از قرار تامین نیست.
۴)دادگاه راساً از قرار تامین رفع اثر می کند.

۴۰. دلایلی که برای اثبات ضمان قهری اقامه می شود تابع کدام قانون است؟

۱)قانون زمان اجرای حکم
۲)قانون زمان طرح دعوی
۳)قانون حاکم بر زمان تحقق واقعه ی موجب ضمان
۴)قانون زمان صدور حکم

حقوق تجارت

۴۱. به موجب قانون صدور چک در صورت صدور چک به وکالت مسوولیت پرداخت وجه آن به عهده کیست ؟

۱)فقط وکیل
۲)فقط موکل
۳)وکیل و موکل بالمناصفه
۴)وکیل و موکل متضامناً

۴۲. در مورد سفته ای که فاقد امضاء متعهد ( صادر کننده ) است ظهر نویسان چه مسوولیتی دارند؟

۱)به دلیل فقدان امضای صادر کننده چنین سفته ای هیچ اعتباری ندارد.
۲)متعهد به علت فقدان امضاء مسوول نیست اما ظهرنویسان در برابر دارنده مسوول هستند.
۳)در صورت اعتراض عدم تادیه و طرح دعوی در مهلت قانونی ظهرنویسان مسوولیت دارند.
۴)بر اساس اصل استقلال امضاءها در برابر دارنده مسوولیت تضامنی دارند.

۴۳. داشتن کدام یک از دفاتر زیر برای تاجر الزامی نیست؟

۱)دفتر دارایی
۲)دفتر روزنامه
۳)دفتر کپیه
۴)دفتر ترازمالی ماهانه

۴۴. در شرکت سهامی عام امضاء ورقه تعهد سهم :

۱)به خودی خود مستلزم قبول تصمیمات هیات مدیره است.
۲)منحصراً مستلزم قبول تصمیمات مجامع عمومی است.
۳)به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است.
۴)به خودی خود مستلزم قبول تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره است.

۴۵. آیا درخواست ورشکستگی بعد از انحلال شرکت امکان پذیر است ؟

۱)خیر، چون بعد از انحلال شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود.
۲)بله ، چون شرکت تا ختم تصفیه دارای شخصیت حقوقی است.
۳)در شرکت های تضامنی امکان پذیر نیست.
۴)در شرکت های سهامی امکان پذیر نیست.

۴۶. در صورتی که مرسل الیه مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می نماید قبول نکند، در این فرض متصدی حمل ونقل دارای چه حقی است ؟

۱)تملک
۲)حبس
۳)ترهین
۴)فروش

۴۷. شرکت سهامی چه زمانی شخصیت حقوقی پیدا می کند ؟

۱)پس از تعهد کلیه سهام شرکت
۲)پس از قبول سمت مدیران و بازرسان
۳)پس از ثبت و اعلان در جراید
۴)پس از ثبت و اعلان در روزنامه رسمی

۴۸. انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان مدیر شرکت های سهامی :

۱)فقط در موارد خاص امکان پذیر است.
۲)در هر حال امکان پذیر است.
۳)به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
۴)در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

۴۹. قائم مقام تجارتی در چه صورتی منعزل است؟

۱)با جحر رئیس تجارت خانه
۲)با فوت رئیس تجارت خانه
۳)با انحلال شرکت تجاری
۴)هر سه مورد صحیح است.

۵۰. اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل در چه صورتی مسوول است؟

۱)در صورتی که ثابت کند تعدی و تفریط نکرده است ، مسوول نیست .
۲)در صورتی مسوول است که نتواند ثابت کند که تلف مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.
۳)در صورتی مسوول است که ثابت شود تعدی و تفریط کرده است .
۴)مطلقا مسوول است.

۵۱. معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و حکم بر بطلان یا فسخ آن :

۱)در صورتی که ضرر وارد شود حتی بدون قصد اضرار هم باطل است.
۲)در صورتی که به قصد اضرار به طلبکاران باشد و واقعا هم ضرر وارد شود باطل است
۳)در هر حال صحیح است.
۴)مطلقا باطل است.

۵۲. چنانچه شرکتی تجاری تشکیل شود و امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت درنیاورد تابع چه مقرراتی است؟

۱)تا بع مقررات شرکت های سهامی خاص است.
۲)تابع مقررات قانون مدنی است.
۳)تابع احکام راجع به شرکت های تضامنی است و شرکت تضامنی محسوب می شود.
۴)تابع اساسنامه شرکت است هرچند منطبق با هیچ یک از شرکت های قانونی نباشد.

۵۳. مطابق قانون تجارت در شرکت های سهامی انتقال سهام با نام چگونه صورت می گیرد؟

۱) با ثبت در دفتر سهام شرکت
۲)با سند رسمی
۳)با قبض و اقباض
۴)با پشت نویسی ورقه سهام

۵۴. تغییر و اصلاح طرح اساسنامه با چه مرجعی است ؟

۱)مجمع عمومی فوق العاده
۲)مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۳)مجمع عمومی موسس
۴)مجمع عمومی عادی

۵۵. اگر کسی که برات در وجه او صادر شده است بدون نوشتن هیچ مطلبی فقط پشت سند را امضاء کند و آن را دراختیار دیگری قرار دهد:

۱)ظهر نویسی دلالت بر وثیقه گذاشتن سند دارد.
۲)ظهر نویسی حاکی از انتقال سند است.
۳)ظهر نویسی دلالت بروکالت دادن به گیرنده جهت وصول دارد.
۴)ظهر نویسی ضمانت تلقی می گردد.

۵۶. در صورتی که تاریخ توقف تاجر در حکم ورشکستگی قید نشده باشد تاریخ توقف تاجر چه زمانی محسوب می شود؟

۱)تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی
۲)تاریخ شروع به اجرای حکم ورشکستگی
۳)تاریخ طرح دعوی در محکمه
۴)تاریخ صدور حکم ورشکستگی

۵۷. آیا در اجرای چک از طریق ثبت می توان علیه ظهرنویس اقدام کرد؟

۱)خیر
۲)بله ، اگر مدت ۱۵ روز از صدور گواهی عدم پرداخت نگذاشته باشد.
۳)بله ، اگر مدت ۶ ماه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت نگذاشته باشد.
۴)بله ، زیرا وی ( ظهر نویس) مسوولیت پرداخت وجه چک را پذیرفته است.

۵۸. مسوولیت موسسین شرکت سهامی نسبت به اعمال و اقداماتشان به منظور تاسیس و ثبت شرکت چگونه است ؟

۱) تضامنی
۲)به نسبت مبلغ پذیری نویسی شده
۳)به تساوی
۴)به نسبت سهام

۵۹. کسی که چک پس از ارائه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت ( برگشت ) به وی منتقل شده است :

۱)مطلقا حق تعقیب کیفری ندارد.
۲)فقط حق دارد از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه کند.
۳)چنانچه انتقال با سند رسمی باشد از کلیه ی حقوق قانونی بهره مند است.
۴)در صورتی که انتقال قهری باشد از کلیه حقوق قانونی بهره مند است.

۶۰. کدام گزینه در مورد مطالبه ی وجه برات صحیح است؟

۱)دادگاه می تواند به مدیون مهلت بدهد ولی مجاز به قرار اقساط نیست.
۲)دادگاه نمی تواند بدون موافقت طلبکار به مدیون مهلت بدهد.
۳)دادگاه راساً می تواند مهلت عادله بدهد.
۴)دادگاه می تواند به درخواست مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد .

اصول استنباط

۶۱. برابر ماده ۲۷۷ قانون مدنی :'' متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد'' ، عبارت '' ولی حاکم می تواند …'' چه عنوانی دارد؟

۱)مخصص منفصل لفظی
۲)مخصص متصل استثنایی
۳)مخصص منفصل شرطی
۴)مخصص متصل شرطی

۶۲. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی که می گوید :'' هر کس مدعی حقی باشدباید آن را اثبات کند…'' ریشه در چه اصلی دارد؟

۱)استصحاب
۲)اشتغال
۳)صحت
۴)عدم

۶۳. ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر داشته :'' هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود…'' تسلیم هر یک از عوضین چه نوع واجبی است؟

۱)واجب مضیق
۲)واجب مشروط
۳)واجب عینی تعبدی
۴)واجب عینی توصلی

۶۴. هرگاه شخصی زوجه و پدری فقیر دارد که باید مخارج هر دو را مطابق مادتین ۱۱۰۶ و ۱۲۰۰ قانون مدنی بپردازد ولی تنها مخارج یک نفرشان را می تواند تامین کند . طبق ماده ۱۲۰۳ آن قانون پرداخت نفقه زوجه بر نفقه پدر مقدم است. این وضعیت مصداق چیست؟

۱) تعارض واقعی
۲)تعارض ظاهری
۳)تزاحم
۴)تخصیص

۶۵. بند ۳ ماده۳۶۲ قانون مدنی می گوید:'' عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید'' این الزام مصداق چه نوع واجبی است؟

۱)اصلی
۲)تبعی
۳)تخییری
۴)تعبدی

۶۶. ماده ۸۷۴ قانون مدنی گوید: '' اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد '' حکم این ماده مبتنی بر چیست؟

۱)قاعده یقین با شک ساری
۲)اصل استصحاب
۳)اصل عدم قرینه
۴)اصل تاخر حادث

۶۷. ماده ۶۷ قانون مدنی گوید: '' مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است'' از این ماده نتیجه می گیریم که قبض در عقد وقف :

۱)مقدمه صحت است.
۲)مقدمه علم است.
۳)مقدمه نفوذ است.
۴)مقدمه وجود است.

۶۸. برابر مادتین ۶۰۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر مامورین دولت حین انجام وظیفه جرم ولی مقاومت درمقابل تعرضات آنان جایز است . هر یک از این دو قسمت به ترتیب مصداق کدام گزینه است؟

۱)حکم واقعی ثانوی – حکم واقعی اولی
۲)حکم ظاهری – حکم واقعی
۳)حکم واقعی- حکم ظاهری
۴)حکم واقعی اولی – حکم واقعی ثانوی

۶۹. اصل سیزدهم قانون اساسی که می گوید : '' ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند …'' بیانگر چه نوع مفهومی است؟

۱) غایت
۲)وصف
۳)شرط
۴)حصر

۷۰ . عبارت '' غیر مسلم '' برای وصی در ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که می گوید: '' ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند '' مصداق کدام اصطلاح است ؟

۱)مقید
۲)مخصص
۳)خاص
۴)ناسخ

۷۱. ماده ۸۷۶ قانون مدنی گوید: '' با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود '' مبنای حکم این ماده چیست ؟

۱)اصل عدم
۲)اصل برائت
۳)اصل استصحاب
۴)اصل احتیاط

۷۲. ماده ۲۴ قانون مدنی گوید: '' هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه ها یی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید'' ازاین ماده دو مطلب فهمیده می شود اول قابل تملک نبودن کوچه غیر مسدود ، دوم قابل تملک بودن کوچه مسدود . هر یک از این دو حکم به ترتیب مصداق کدام اصطلاح است؟

۱)مفهوم موافق و مفهوم مخالف
۲)منطوق و مفهوم مخالف
۳)مفهوم موافق و منطوق
۴)منطوق و مفهوم موافق

۷۳. ماده ۱۸ قانون تخلفات اداری که می گوید :'' کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها و موسسات ، شرکت های دولتی و … مشمول این قانون هستند'' واجد چه نوع عامی است ؟

۱)بدلی
۲)مجموعی
۳)استغراقی
۴)موارد ۲ و۳

۷۴. ماده ۹۶۱ قانون مدنی که بعضی از مواردی را که اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع نیستند بیان نموده ، نسبت به ماده ۹۵۸ آن قانون که می گوید: '' هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…'' مصداق کدام گزینه است؟

۱)ناسخ
۲)مقید
۳)مخصص منفصل
۴)مخصص متصل

۷۵. کدام اصل در علم اجمالی جاری است ؟

۱)احتیاط
۲)استصحاب
۳)برائت
۴)عدم

۷۶. ماده ۸۳۳ قانون مدنی که گوید: '' ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است '' دارای چه نوع مفهومی است؟

۱)مفهوم حصر
۲)مفهوم شرط
۳)مفهوم غایت
۴)مفهوم وصف

۷۷. حکم ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مصادیق آرای قابل تجدید نظرخواهی را مشخص کرده است ، چه حکمی است ؟

۱) تخصیص اکثر است.
۲)مخصص منفصل عقلی است .
۳)مخصص منفصل لفظی است .
۴)مخصص متصل صفتی است .

۷۸. اصاله الصحه در ابواب معاملات به این معنی است که :

۱)اگر معامله ای عرفا واقع شود و تردید باشد که آیا دارای تمام شروط صحت بوده یا نه ، باید قائل به صحت شد.
۲)اگر در شرطیت امری در صحت یکی از عقود و ایقاعات تردید شود، باید آن شرط رعایت نشود.
۳)معاملات اعم از عقود و ایقاعات بر طبق اصاله الصحه باید دارای تمام شرایط و فاقد همه موانع صحت باشد .
۴)معاملات اصولا صحیح انجام شود ودر صورت تردید در صحت آن ، اصل صحت رعایت نشده است.

۷۹. شرط در '' اصطلاح علم اصول '' عبارت است از :

۱)مقدمه ای که عدم آن مستلزم عدم ذی المقدمه گردیده ولی وجودش ملازم وجود ذی المقدمه نیست .
۲)جمله ای مرکب از دو جمله و ادات شرط
۳)مقدمه ای که وجودش موجب پیدایش ذی المقدمه می گردد.
۴)تعهدات تبعی که در ضمن عقد قرارداد درج می گردد.

۸۰. ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی گوید: '' کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد …'' تمکن منفق نسبت به وجوب انفاق مصداق چه مقدمه ای است؟

۱) مقدمه صحت
۲)مقدمه وجوب
۳)مقدمه وجود
۴)مقدمه علم

حقوق جزا

۸۱. انجام کدام یک از اقدامات توسط مرتکب فاقد وصف مجرمانه است ؟

۱)تحصیل نمودن مال مسروقه
۲)حمل نمودن مال مسروقه
۳)قبول نمودن مال مسروقه
۴)مخفی نمودن مال مسروقه

۸۲. در کدام مورد معاذیر قانونی خاص تخفیف دهنده مجازات ها است ؟

۱)سرقت از مال مشترک
۲)اخفاء متهم از سوی والدین
۳)ضرورت
۴)جعل سندی که وجود واقعی داشته و دارنده آن نسخه دیگری از آن جعل کرده است.

۸۳. کدام گزینه صحیح است؟

۱)عدم اعلام سرقت یا فقدان پلاک وسیله نقلیه موتوری جرم است.
۲)عدم اعلام سرقت وسیله موتوری جرم است
۳)عدم اعلام سرقت وسیله موتوری فقط از جانب مالک جرم است
۴)موارد ۱و ۲ صحیح است

۸۴. عدم ثبت کدام یک از وقایع زیر به موجب قانون مجازات اسلامی جرم نیست ؟

۱)نکاح دائم و منقطع
۲)نکاح دائم
۳)نکاح منقطع و فسخ نکاح
۴)طلاق و رجوع و نکاح دائم

۸۵. در صورتی که شخصی یک مال غیر منقول را در دو مرحله با سند رسمی به دو شخص مختلف منتقل کند عمل او دارای کدام عنوان جزائی است؟

۱)خیانت در امانت
۲)فروش مال غیر
۳)معامله معارض
۴)کلاهبرداری

۸۶. کدام یک از انواع ورشکستگی جنبه ی جزائی دارد؟

۱)منحصرا ورشکستگی به تقصیر
۲)ورشکستگی به تقلب و به تقصیر
۳)ورشکستگی عادی و به تقلب و به تقصیر
۴)منحصراً ورشکستگی به تقلب

۸۷. دادگاه برای چه کسانی می تواند مجازات تتمیمی تعیین کند؟

۱)محکومین به حد
۲)محکومین به مجازات تعزیری
۳)محکومین به مجازات تعزیری یا بازدارنده
۴)محکومین به همه مجازات ها

۸۸. کدام یک از سرقت های ذیل سرقت مشدد محسوب نمی شود؟

۱)سرقت در راه ها و شرارع
۲)سرقت در مناطق طوفان زده
۳)سرقت در شب
۴)سرقت در محل تصادف رانندگی

۸۹. مهمترین تفاوت اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در چیست ؟

۱) در نوع سپرده شدن اموال دولتی
۲)منقول بودن یا نبودن اموال
۳)در نوع اموال متعلق به سازمان ها
۴)در وجود قصد تملک در اختلاس و عدم آن در تصرف غیر قانونی

۹۰. اگر الف با اسلحه پر و با تصور خالی بودن آن به طرف ب تیراندازی کند و او را به قتل رساند:

۱)قتل عمد است
۲)قتل در حکم شبه عمد است
۳)قتل در حکم عمد است
۴)قتل شبه عمد است

۹۱. کدام عبارت صحیح نیست؟

۱)هرگاه بالغ نابالغ را بکشد قصاص نمی شود
۲)قتل در حال مستی مستوجب قصاص است
۳)اکراه در قتل مجوز قتل نیست
۴)قتل عمدی توسط دیوانه موجب ضمان عاقله است

۹۲. عنوان قانونی اتهام مامور دولت که به واسطه بی مبالاتی ، اطلاعاتی را در اختیار دشمن قرار دهد، در حالی که او به آموزش لازم داده شده است عبارت است از :

۱)جاسوسی
۲)تخلیه اطلاعاتی
۳)خیانت به کشور
۴)قرار دادن اطلاعات در اختیار دشمن

۹۳. در کدام یک از جرایم زیر بدون شکایت شاکی تعقیب کیفری آغاز نمی شود؟

۱)ربودن غیر مشمول عنوان سرقت
۲)سرقت آب و برق و گاز و تلفن
۳)دخالت در اموال مسروقه
۴)سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

۹۴. در قطع لاله گوش در جنایت که موجب زوال شنوایی شود:

۱)فقط دیه زوال شنوایی پرداخت می شود.
۲)فقط دیه لاله گوش پرداخت می شود.
۳)دو دیه کامل پرداخت می شود .
۴)دو جنایت محسوب شده و برای هر جنایت دیه آن جنایت پرداخت می شود.

۹۵. کدام یک از جرایم زیر قابل تعلیق است؟

۱)در معرض فروش قراردادن مشروبات الکلی
۲)معاونت در محاربه
۳)صدور چک از حساب مسدود
۴)ختلاس در صورتی مرتکب ، قبل از حکم مال را مسترد کند

۹۶. دریافت ربا در چه صورتی قابل مجازات نیست؟

۱)مسلمان از مسلمان
۲)مسلمان از کافر
۳)کافر از مسلمان
۴)کافراز کافر

۹۷. کدام یک از اعمال زیر فاقد وصف جزایی است؟

۱)قاچاق انسان
۲)صدور چک وعده دار
۳)قماربازی
۴)تکدی گری

۹۸. کدام یک از موارد زیر از نظر قانون گذار ، در مبحث سرقت ، سلاح محسوب نمی شود:

۱)اسید
۲)نارنجک
۳)پنجه بوکس
۴)تفنگ ساچمه زنی

۹۹. هر یک از مسوولین و مستخدمین دولتی که زیاده بر مقدار مقرر قانونی مال یا وجهی را به نفع دولت اخذ کند:

۱)علاوه بر اینکه باید وجوه اضافی مسترد شود مرتکب یا آمر مستوجب مجازات نیز می باشد
۲)ملزم به استرداد وجوه اضافی به صاحب آن از مال خود است
۳)ملزم به استرداد وجه به صاحب آن و معادل آن به دولت به عنوان جریمه است
۴)دولت ملزم به استرداد وجوه اضافی است

۱۰۰ . چنانچه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف پیدا کند و کسی در زمان اعتبار قانون سابق محکوم شده باشد:

۱)فقط رئیس قوه قضاییه می تواند تقاضای تخفیف کند
۲)دادگاه راساً تخفیف را اعمال خواهد کرد
۳)محکوم علیه باید درخواست اعاده دادرسی کند
۴)دادستان تقاضای تخفیف می کند و دادگاه مکلف به قبول تقاضاست

آئین دادرسی کیفری

۱۰۱. قرار عدم خروج متهم از کشور …

۱)ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
۲)ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه صادر کننده قرار است.
۳)قابل اعتراض نیست.
۴)ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

۱۰۲. حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی…

۱)در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم است.
۲)در تحقیقات مقدماتی لازم نیست ولی در صدور قرارهای قانونی لازم است
۳)در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست
۴)در تحقیقات مقدماتی لازم است ولی در صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

۱۰۳. در مراکز استان چه کسی بر دادسرا نظارت و ریاست اداری دارد؟

۱)دادستان
۲)دادستان کل کشور
۳)رییس دادگستری شهرستان مرکز استان
۴)رئیس کل دادگستری استان

۱۰۴. درخواست صدور قرار ترک محاکمه از سوی چه کسی مقدور است؟

۱)از سوی دادستان
۲)از سوی وکیل متهم
۳)از سوی مدعی
۴)از سوی متهم

۱۰۵. قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی بازپرس چه زمانی معتبر خواهد بود؟ زمانی که :

۱)به تایید دادستان محل برسد.
۲)به تایید دادگاه عمومی برسد.
۳)به تایید دادگاه کیفری استان برسد.
۴)نیازی به تایید نمی باشد.

۱۰۶. هرگاه فردی متهم به ارتکاب جرم زنای محصنه و آدم ربایی باشد به اتهامات وی در چه دادگاهی رسیدگی می شود و مرجع تجدیدنظر از آراء صادره کدام است؟

۱)به اتهام زنای محصنه در دادگاه کیفری استان و آدم ربایی در دادگاه عمومی – دیوان عالی کشور ودادگاه تجدید نظر استان
۲)به اتهام زنای محصنه در دادگاه کیفری استان و آدم ربایی در دادگاه عمومی – دیوان عالی کشور
۳)به هر دو اتهام در دادگاه کیفری استان – دیوان عالی کشور
۴)به هردو اتهام دردادگاه کیفری استان – دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان

۱۰۷. ضرر وزیان قابل مطالبه توسط مدعی خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از ک

۱)ضرر و زیان مادی و عدم النفع
۲)ضرر و زیان مادی و معنوی
۳)ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول
۴)ضرر و زیان مادی ، عدم النفع و منافع ممکن الحصول

۱۰۸. رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱)انقلاب
۲)نظامی
۳)عمومی
۴)کیفری استان

۱۰۹. چنانچه وکیل تسخیری متهم که از طرف دادگاه تعیین شده برادرزاده متهم باشد…..:

۱)متهم حق درخواست تغییر او را ندارد
۲)متهم حق درخواست تغییر او را دارد و در صورت موافقت ، دادگاه وکیل تسخیری دیگری تعیین خواهد کرد.
۳)با موافقت وکیل تسخیری دادگاه وکیل دیگری برای متهم انتخاب خواهد کرد.
۴)متهم حق در خواست تغییر او را دارد و در این صورت دادگاه مکلف است تقاضای او را بپذیرد و وکیل دیگری تعیین نماید.

۱۱۰. کدام یک از موارد ذیل از موارد موقوفی تعقیب نیست ؟

۱)فوت متهم
۲)گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت
۳)نسخ مجازات قانونی
۴)مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

۱۱۱. قرار منع پیگرد صادر شده از جانب بازپرس ، مورد مخالفت دادستان قرار می گیرد ، مرجع حل اختلاف کدام است؟

۱)دیوان عالی کشور
۲)دادگاه عمومی حقوقی
۳)دادگاه عمومی جزائی
۴)دادگاه تجدیدنظر استان

۱۱۲. رسیدگی به جرایم قتل ارتکابی از سوی اطفال در صلاحیت کدام مرجع است ؟

( این سوال حذف و نمره آن بین سایر سوالات درس آیین دادرسی کیفری تقسیم شد.)

۱)دادگاه اطفال
۲)دادگاه عمومی
۳)دادگاه کیفری استان
۴)دادگاه تجدید نظر

۱۱۳. فردی که متهم به ارتکاب قتل عمدی و سرقت تعزیری است :

۱)به هر دو اتهام دردادگاه عمومی رسیدگی می شود.
۲)به هر دو اتهام وی در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.
۳)ابتداً به سرقت در دادگاه عمومی و به قتل در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.
۴)بدواً به قتل در دادگاه کیفری استان و سپس به سرقت در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

۱۱۴. رسیدگی به جرایم اسید پاشی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱)عمومی محل
۲)کیفری استان
۳)انقلاب
۴)نظامی

۱۱۵. اگر بیشتر متهمین در حوزه قضائی دادگاه کیفری دیگری مقیم باشند، چه قراری از دادگاه صالح به رسیدگی ممکن است صادر شود؟

۱)قرار احاله دادرسی
۲)قرار اناطه
۳)قرار عدم صلاحیت
۴)قرار امتناع از رسیدگی

۱۱۶. رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت کدام دادگاه است ؟
۱)انقلاب
۲)نظامی ۲
۳)نظامی ۱
۴)عمومی جزایی

۱۱۷. در کدام یک از موارد زیر حکم نقض بلا ارجاع می شود؟

۱)اشتباه قاضی در تعیین مجازات
۲)نقص تحقیقات
۳)مرور زمان
۴)عدم رعایت صلاحیت از سوی دادگاه صادر کننده رای

۱۱۸. مبدا مرور زمان کیفری در جرائم مشمول مرور زمان چه تاریخی است؟

۱)تاریخ صدور کیفرخواست
۲)حسب مورد تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی
۳)از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی
۴)تاریخ اعلام شکایت

۱۱۹. در صورتی که بازپرس قرار اناطه کیفری صادر کند این قرار:

۱)از طرف دادستان، شاکی و متهم قابل اعتراض است.
۲)فقط از طرف متهم قابل اعتراض است.
۳)از طرف دادستان و شاکی قابل اعتراض است.
۴)قابل اعتراض نیست.

۱۲۰ . در محاکم کیفری متهم می تواند:

۱)هر چند نفر وکیل که بخواهد داشته باشد.
۲)دو نفر وکیل مدافع داشته باشد.
۳)منحصراً یک وکیل مدافع داشته باشد.
۴)سه نفر وکیل مدافع داشته باشد.

پاسخنامه آزمون وکالت ۱۳۸۸

حقوق مدنی

۱……۳
۲……۱
۳……۱
۴……۲
۵……۴
۶……۱
۷……۳
۸……۱
۹……۱
۱۰….۳
۱۱…..۱
۱۲….۴
۱۳….۴
۱۴….۳
۱۵….۱
۱۶….۱
۱۷….۲
۱۸…..۱
۱۹…..۴
۲۰….۱

آیین دادرسی مدنی

۲۱…..۲
۲۲…..۱
۲۳….۴
۲۴….۲
۲۵….۱
۲۶….۳
۲۷…..۳
۲۸…..۳
۲۹…..۲
۳۰…..۱
۳۱…..۱
۳۲…..۴
۳۳….۲
۳۴….۳
۳۵….۲
۳۶….۲
۳۷…..۲
۳۸…..۱
۳۹….۲
۴۰….۲

حقوق تجارت

۴۱…..۴
۴۲…..۱
۴۳…..۴
۴۴…..۳
۴۵…..۲
۴۶….۲
۴۷…..۲
۴۸…..۲
۴۹…..۳
۵۰…..۲
۵۱…..۲
۵۲…..۳
۵۳….۱
۵۴….۳
۵۵….۲
۵۶….۴
۵۷….۱
۵۸….۱
۵۹….۴
۶۰….۲

اصول استنباط

۶۱….۲
۶۲….۴
۶۳….۲
۶۴….۳
۶۵….۱
۶۶….۴
۶۷…..۱
۶۸…..۴
۶۹…..۴
۷۰…..۱
۷۱…..۱
۷۲…..۲
۷۳…..۳
۷۴….۳
۷۵….۱
۷۶….۳
۷۷…..۱
۷۸….۱
۷۹….۱
۸۰….۲

حقوق جزا

۸۱….۲
۸۲….۲
۸۳….۴
۸۴….۳
۸۵….۳
۸۶….۲
۸۷….۳
۸۸….۲
۸۹…..۴
۹۰….۲
۹۱….۱
۹۲…..۲
۹۳…..۴
۹۴…..۴
۹۵….۴
۹۶…..۲
۹۷….۲
۹۸….۱
۹۹….۱
۱۰۰….۳

آئین دادرسی کیفری

۱۰۱….۴
۱۰۲….۳
۱۰۳….۴
۱۰۴….۳
۱۰۵….۱
۱۰۶….۳
۱۰۷….۳
۱۰۸….۱
۱۰۹….۴
۱۱۰….۲
۱۱۱….۳
۱۱۲….۳ ( این سوال حذف و نمره آن بین سایر سوالات درس آیین دادرسی کیفری تقسیم شد.)
۱۱۳….۲
۱۱۴….۲
۱۱۵….۱
۱۱۶….۴
۱۱۷….۳
۱۱۸….۲
۱۱۹….۳
۱۲۰….۱

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا