شیوه نامه مدیریت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

شیوه نامه مدیریت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

(تا زمان ابلاغ دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده)

این شیوه نامه با توجه به تصویب و ابلاغ دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ منسوخ گردیده است

به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و وقوع طلاق و اهتمام در ایجاد صلح و سازش فیمابین زوجین، وفق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و با هدف اجرای یکنواخت و هماهنگ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ابلاغی توسط ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت ا… آملی لاریجانی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ در کل کشور و منطبق با ماده ۴۷ آیین نامه مذکور و با استناد به سند همکاری مشترک با مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ و مواد ۲۳ و ۲۴ و بندهای ز، ل و ح ماده ۳۲ و ۳۳ و مواد ۳۵ و ۳۹ پیش نویس دستورالعمل آیین نامه اجرایی و نیز سند همکاری مشترک با معاونت امور زنان ریاست جمهوری به شماره – در تاریخ – به منظور فراهم نمودن مقدمات ایجاد تشکیلات مراکز مشاوره خانواده در استانها تحت نظارت معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها و شیوه عملکرد مراکز فوق الذکر، بخشنامه ذیل تا پیش از ابلاغ دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ابلاغ می شود.

معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریها باید با توجه به تعداد مراجعین و تمرکز یا عدم تمرکز مجتمع های قضایی خانواده نسبت به ایجاد مراکز مشاوره (در صورت اعلام تقاضای تأسیس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) و یا بهره برداری از مراکز مشاوره خانواده موجود در نقاط مختلف شهر اقدام نمایند. در راه اندازی این مراکز می توان از امکانات استانداریها ( اداره کل امور بانوان استان)، بهزیستی، شهردارها، سازمان نظام روانشناسی استانها و سایر دستگاه ها نیز استفاده نمود.

ماده ۱- تعاریف:

اصطلاحاتی که در این بخشنامه به کار رفته است به شرح زیر تعریف می شوند:

الف: قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱

ب: آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

ج: واحد مشاوره استان: واحد مشاوره خانواده موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

د: مراکز مشاوره: مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ه: هسته گزینش: هسته گزینش دادگستری کل استانها

و: معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها

ماده۲- رئیس کل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آیین نامه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره استان منصوب می نماید.

تبصره – معاونین اجتماعی و پیشگیری موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به تشکیل واحد مشاوره استان اقدام و در کلیه امور اجرایی با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت نمایند.

ماده ۳- ارکان واحد مشاوره استان به شرح ذیل می باشد:

الف – شورای مشورتی

ب- دبیرخانه

ماده ۴- در واحد مشاوره هر استان شورای مشورتی به منظور همکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ۳۳ آیین نامه با حکم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل هر استان و از بین متخصصین، متبحرین در امور خانواده با ترکیب زیر به مدت دو سال منصوب می گردند:

الف- یک نفر قاضی دادگاه خانواده

ب- نماینده مدیر کل بهزیستی استان

ج- نماینده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان

د- یک نفر مشاور خانواده

ه – یک نفر مدد کار اجتماعی

تبصره ۱- معاون اجتماعی و پیشگیری هر استان ریاست شورای مشورتی واحد مشاوره را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری موظف است قبل از پایان دوره دو سال عضویت اعضای شورای مشورتی واحد مشاوره، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید. انتخاب اعضای قبلی در دور جدید بلامانع است.

تبصره ۳- در صورت عدم صلاحیت، عدم همکاری، یا غیبت غیرموجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیرمتوالی یا استعفا هر یک از اعضاء در طول سال، معاون اجتماعی و پیشگیری می تواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین آنها نماید.

تبصره ۴- معاون اجتماعی و پیشگیری، عضو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شورای مشورتی را ترجیحاً از بین بانوان متأهل واجد شرایط تعیین نماید.

ماده ۵- دبیرخانه واحد مشاوره حتی المقدور دارای یک نفر نیروی انسانی مجرب از کارکنان معاونت اجتماعی و یا دفاتر مشاوره و مددکاری یا نیروهای بهزیستی مأمور به خدمت در دادگستری است که تحت نظر معاون اجتماعی و پیشگیری فعالیت می نمایند.

ماده ۶- واحد مشاوره هر استان موظف است با عنایت به تعداد کل پرونده های دعاوی خانواده (اعم از طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاههای خانواده در ماه، به ازای هر ۱۲۰ پرونده در استان، یک مرکز مشاوره با حداقل ۳ مشاور خانواده برآورد نماید.

ماده ۷- شرایط عمومی مشاوران به شرح ذیل می باشد:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

ج- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

هـ – عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی.

ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ط – عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ی – عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی

ماده ۸- مدارک مورد نیاز جهت گزینش به عنوان مشاور خانواده مورد تأیید معاونت اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

الف- تصویر مدرک تحصیلی از دانشکده های معتبر داخلی و خارجی (در مورد اخیر به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

ب- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

ج- تصویر از تمامی صفحات شناسنامه

د- ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط

ماده ۹- در صورت عدم تأمین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزه های قضایی واحد مشاوره می تواند با تعدیل شرط مندرج در بند ب ماده ۷ براساس شرایط ذیل اقدام کند:

تأهل و داشتن حداقل ۳۵ سال سن و ۲ سال سابقه کار یا ۳۰ سال سن و حداقل ۴ سال سابقه کار مرتبط

تبصره – به ازای هر سال کسری سابقه کار افراد پس از پذیرش باید کارگاههای موضوعی شش گانه مداخله در فرایند طلاق را  با هماهنگی واحد مشاوره استان مربوطه بگذارند.

تبصره – مددکاران اجتماعی متقاضی، به شرط اشتغال در کلینیکهای مددکاری سازمان بهزیستی و طی دوره آموزشی مددکاران (با محتوای آموزشی مشترک با سازمان بهزیستی) در اولویت هستند.

ماده ۱۰ – واحد مشاوره استان با کمک اداره کل بهزیستی استان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان، از بین مراکز مشاوره استان نسبت به انجام فراخوان و تعیین مراکز مشاوره خانواده براساس ملاکها و شاخصهای واحد مشاوره استان و انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام نماید.

تبصره – ارجاع طرفین دعاوی خانواده و زوجین متقاضی طلاق به مراکز تعیین شده از طریق دادگاه خانواده صورت می گیرد.

تبصره ۲- مراکز تعیین شده به عنوان تنها محل ارجاعی مورد تأیید واحد مشاوره استان می باشد.

ماده ۱۱- مراکز مشاوره موجود که مورد تأیید و راه اندازی شده، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲- شرایط اختصاصی اعضای مراکز مشاوره:

۱-   مشاوران از بین کسانی انتخاب می شوند که مورد تأیید معاونت اجتماعی باشند

۲-   متأهل باشند

۳-   حداقل ۵ سال در موضوع مشاوره خانواده سابقه فعالیت داشته باشند

۴-   مشاوره و کارشناس غربالگری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانسنجی و مشاوره خانواده باشد.

۵-   مسئول فنی کلینیک باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در یکی ازرشته های روانشناسی بالینی، روان شناسی سلامت، مشاوره خانواده و روانپزشکی باشد.

۶-   در صورتی که تأمین نیروی انسانی با گرایش های تعریف شده مقدور نباشد، تا زمان رفع ضرورت، به تشخیص کمیته، تعیین شده در بند ۶ از سایر گرایش های موجود در همان رشته های تعریف شده و در همان مقطع استفاده خواهد نمود.

ماده ۱۳- واحد مشاوره استان موظف است برای برگزاری دوره کارگاههای موضوعی شش گانه مداخله در فرایند طلاق (براساس محتوای کتاب راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره تهیه شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) اقدام نماید.

تبصره ۱- اعضای مراکز مشاوره خانواده جدید و موجود باید در این دوره ها شرکت نمایند.

تبصره ۲- اساتید دوره مذکور الزاماً باید گواهی شرکت در دوره تربیت مدرس برگزار شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را دارا باشند.

ماده ۱۴- هر مرکز مشاوره خانواده الزاماً باید دارای حداقل سه عضو مشاوره خانواده (روانشناس، مددکار، مشاور حقوقی مذهبی) باشد.

ماده ۱۵- واحد مشاوره هر استان موظف است لیست نهایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل (مشاورین به همراه عکس – مکان – ساعات کار و …) را جهت نصب در دادگاههای خانواده و معاونت و دبیرخانه واحد ارجاع مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شکل مناسب تهیه و نصب نماید.

ماده ۱۶- ارجاع افراد از سوی مرجع قضایی به هر یک از این مراکز با توجه به منطقه سکونت متقاضیان طلاق و تمکن مالی آنها صورت می گیرد.

تبصره ۱- ارجاع پرونده به مراکز مشاوره براساس لیست اعلامی واحد مشاوره استان و به ترتیب شماره مراکز مشاوره خانواده فعال انجام خواهد شد.

تبصره ۲- مراکز مشاوره موظف هستند ماهانه آمار ارجاع پرونده ها از حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره استان اعلام نمایند و واحد مشاوره استان مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره خانواده استان از حیث تعداد پرونده های جریانی و مختومه ، نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره خانواده اقدام و هر سه ماه یک بار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دادگاه حوزه قضایی مربوطه و مرکز اعلام نماید.

تبصره ۳ – در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده تأسیس نشده است دادگاه می تواند پرونده های دعاوی خانواده و طلاق توافقی را جهت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده می باشد ارسال نماید.

تبصره ۴- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند.

ملزومات مراکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق:

ماده ۱۷- با اخذ موافقت رئیس کل دادگستری استان ارجاع پرونده ها به مرکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق چه از طریق مرجع قضایی و چه از طریق دفاتر خدمات قضایی، باید قبل از ابطال تمبر هزینه دادرسی  و ارجاع به شعبه و ثبت در سیستم cms باشد.

ماده ۱۸- مراکز مشاوره خانواده پس از وصول نامه دادگاه موظفند بلافاصله نسبت به ثبت نام مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوطه و تشکیل پرونده اقدام نمایند.

ماده ۱۹- مرکز مشاوره خانواده یا مشاور خانواده در امور روانشناسی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان ارجاع مرجع قضایی نسبت به تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوطه می رسد، نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاورین خانواده مرکز ارجاع نماید.

ماده ۲۰- مرکز موظف است بصورت هفتگی لیست به تفکیک جنس زوجین متقاضی طلاق و دعاوی خانواده را جهت گذراندن دوره های کوتاه مدت مدیریت مهارت و دانش رفتار (امید) به معاونت اجتماعی استان معرفی نماید.

تبصره – معاونت اجتماعی استان نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های مدیریت مهارت و دانش رفتار (مدل کوتاه مدت ۱۶ ساعته) طبق شیوه نامه ابلاغی معاونت اقدام نماید.

ماده ۲۱- مشاورین خانواده ای که پرونده به آنان ارجاع می گردد موظف هستند طبق راهنمای فنی و اجرایی نسبت به تشکیل جلسات (حوزه روانشناسی حداقل چهار جلسه، حوزه حقوقی و حوزه مددکاری حداقل یک جلسه) ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه خود و صورتجلسه اقدامات خود را به رئیس مرکز مشاوره اعلام نمایند، رئیس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاورین حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از رئیس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوطه، مطرح و یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

الف- انصراف از طلاق: مرکز مشاوره خانواده موظف است موضوع را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام نماید.

ب- عدم حصول توافق کلی طرفین: مرکز مشاوره خانواده پس از انجام خدمات مشاوره ای در صورت عدم حصول توافق کلی گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفین و نقاط قوت و ضعف موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام نماید.

ج- توافق در طلاق: مرکز مشاوره خانواده، سازش نامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام نماید.

د- تمدید خدمات مشاوره: مرکز مشاوره خانواده پس از اخذ نظرات مشاورین مربوطه نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره براساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام نماید و نتیجه را براساس بندهای الف و ب و ج به دادگاه گزارش نماید.

تبصره ۱- در طلاقهای توافقی که یکی از زوجین به طرف دیگر وکالت در طلاق داده یا زوجین اقدام به اخذ وکیل نموده باشد حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است.

تبصره ۲- مراکز مشاوره خانواده موظفند در پرونده های ارجاعی از دادگاه چنانچه یکی از زوجین در جلسات مشاوره حضور به هم نرسانند این جلسات را با حضور احدی از زوجین برگزار و نتیجه اقدامات را به دادگاه اعلام نماید.

تبصره ۳- مراکز مشاوره موظف اند با رعایت ماده ۵۳ آئین نامه، نتیجه خدمات مشاوره ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.

ماده ۲۲- در طلاقهای توافقی اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند انجام خدمات مشاوره خانواده الزامی نیست.

ماده ۲۳- استانداردهای فیزیکی مراکز مشاوره خانواده از نظر فیزیکی باید ویژگیهای زیر را دارا باشد:

امکان مشاوره روانپزشکی و روانشناختی به صورت فردی

امکان ارائه خدمات آموزشی و مشاوره های گروهی

اتاق انتظار مراجعه کنندگان

رایانه برای ثبت اطلاعات

وجود حداقل یک خط تلفن و پاسخ گویی به آن در زمان های فعالیت مرکز

محل مطمئن برای نگهداری پرونده مراجعان

تبصره- دادگستریها می توانند جهت تأمین فضای مناسب از امکانات شهرداری، بهزیستی و یا سایر ادارات استفاده نمایند.

ماده ۲۴- کلیه مراجعین به مرکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق باید از طریق مراجع قضایی و یا دفاتر ارائه خدمات قضایی معرفی شده باشند. نامه ارجاعی خطاب به رئیس مرکز مشاوره خانواده است. مسئول فنی مرکز مزبور باید پس از ارائه خدمات کافی به زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده، نامه ارجاعی مرجع قضایی را پاسخ دهد. در صورت سازش زوجین، پاسخ نامه ارجاعی مبنی بر سازش زوجین می باشد. اما در صورتی که هر یک از زوجین هنوز بر پیگیری دادخواست طلاق پافشاری کردند و مسئول فنی مرکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق نیز ارائه خدمات اضافی را بی فایده دانست پاسخ نامه ارجاعی، مبنی بر عدم سازش زوجین می باشد.

ماده ۲۵- رئیس مرکز یا مسئول فنی مرکز، نامه مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی را به پذیرش ارجاع می نماید. متصدی پذیرش برای زوجین مراجعه کننده پرونده ای را تشکیل می دهد که اطلاعات عمومی هر یک از زوجین در آن ثبت می گردد. این اطلاعات مشتمل است بر:

الف- اطلاعات شناسنامه ای هر یک از زوجین (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و …

ب- آدرس و شماره تلفن محل سکونت و محل کار، شماره همراه و شماره تماس اضطراری هر یک از زوجین

ج- اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال هر یک از زوجین

د- اطلاعات مربوط به فرزندان زوجین (تعداد، جنسیت، سن و …)

هـ  علت اصلی طلاق از دیدگاه هر یک از زوجین

تبصره – پس از تشکیل پرونده، زوجین به بخش غربالگری معرفی می شوند. پس از ملاقات زوجین با مسئول واحد غربالگری و انجام مصاحبه اولیه، مسئول واحد غربالگری عامل و یا عوامل اصلی دادخواست طلاق را مشخص می کند و با توجه به این عامل یا عوامل، زوجین را به یکی از ارائه دهندگان خدمت ارجاع می دهد.

پس از تعیین مشاور توسط واحد غربالگری، متصدی پذیرش زمان حضور زوجین را مشخص و به آنها اعلام می نماید.

 ماده ۲۶- میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره خانواده در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل تعیین می گردد:

محل مرکز مشاوره

هزینه

حق المشاوره یک جلسه ۴۵ دقیقه ای

تشکیل پرونده

کارشناس

کارشناسی ارشد

دکتری

تهران

۳۰/۰۰۰ ریال

۲۵۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

۳۵۰/۰۰۰ ریال

مراکز استانها

۲۰/۰۰۰ ریال

۲۰۰/۰۰۰ ریال

۲۵۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

سایر شهرستانها

۱۵/۰۰۰ ریال

۱۵۰/۰۰۰ ریال

۲۰۰/۰۰۰ ریال

۲۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره۱- چنانچه با تشخیص مشاور، برگزاری جلسات بیشتری نیاز باشد تا جلسه مورد اشاره در راهنمای فنی و اجرایی به ترتیب فوق عمل خواهد شد و جلساتی که بعد از آن برگزار می گردد با توافق طرفین خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه مراجعه کننده به تشخیص رئیس واحد مشاوره استان و یا واحد ارجاع کننده فاقد تمکن مالی و یا تحت پوشش سازمانی بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام (ره) جهت پرداخت هزینه مشاوره باشد جلسات آنها توسط مراکز مشاوره خانواده بصورت رایگان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه تعداد افراد فاقد تمکن مالی از ۲۰% ارجاع شدگان به مرکز مشاوره بیشتر شد جهت استفاده از یارانه مشاوره به سازمان بهزیستی معرفی می شود.

ماده ۲۷- زوجین متقاضی طلاق در تاریخ و ساعت معین شده به مشاور مراجعه می نمایند. مشاور ضمن برگزاری جلسه مشاوره چنانچه لازم ببیند، زوجین را جهت دریافت خدمات یا سنجش دقیق تر به نهادهای خارج از مرکز مشاوره مانند بیمارستان، مراکز درمان اعتیاد، پزشکی قانونی و … ارجاع می دهد.

تبصره – ارجاع به مراکز خارج از مرکز مشاوره خانواده باید به صورت کتبی باشد و فقط به مراکزی ارجاع گردد که مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد.

ماده ۲۸- مشاور پس از انجام مصاحبه اولیه و تکمیل فرم های مربوطه که در آن اطلاعات زوجین، علت طلاق و … درج می گردد (پیوست شماره ۱) نظر خود را در خصوص تجدید جلسه مشاوره و زمان برگزاری جلسه بعدی اعلام می نماید.

فاصله بین جلسات مشاوره نباید کمتر از یک هفته باشد و مدت هر جلسه ۴۵ دقیقه خواهد بود و به هر مشاور در هر روز نباید بیشتر از ۶ پرونده ارجاع گردد.

تبصره ۱- در هر حال نباید اعلام نظر قطعی مشاور، کمتر از یک ماه و بیشتر از ۳ ماه باشد مگر اینکه زوجین توافق نمایند جلسات مشاوره برای مدت بیشتری ادامه یابد که در این صورت مشاور باید قبل از ادامه مشاوره با مرجع قضایی مکاتبه و طولانی شدن مشاوره را اعلام نماید و سپس زوجین را جهت ارائه مشاوره و یا درمان به مراکز خارج از مرکز مشاوره هدایت می نماید.

تبصره ۲- در صورتی که جلسات مشاوره منتهی به صلح و سازش میان زوجین و ادامه زندگی مشترک گردید مشاور مراتب را صورتجلسه و به مسئول فنی اعلام می نماید. مسئول فنی، پرونده مراجعین را بایگانی نموده و آمار پرونده های صلح و سازش را در پایان هر ماه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اعلام می نماید.

در مورد پرونده هایی که طرفین اصرار به جدایی دارند و سعی و تلاش مشاورین منتج به نتیجه ای نگردیده است مشاور مراتب را به مسئول فنی اعلام می نماید و مشارالیهم طی نامه ای زوجین را جهت طی مراحل بعدی به مرجع قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک معرفی می نماید.

ماده ۲۹- علاوه بر نظارت روزانه و مستمری که از عملکرد مشاورین به عمل می آید، نسبت به آمار سازش انجام شده بین زوجین توسط هر مشاور و مقایسه آن با عملکرد سایر مشاورین، وسیله ای برای ارزیابی عملکرد مشاورین خواهد بود.

تبصره ۱- مشاورین باید علت های درخواست طلاق را در فرم مخصوص (پیوست شماره ۲) قید نموده و با تعداد سازش انجام شده در هر ماه به مدیر مرکز تحویل نمایند.

تبصره ۲- رئیس مرکز مشاوره در پایان هر ماه پس از جمع آوری اطلاعات فوق، نسخه ای از آن را جهت بهره برداری به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارسال می نماید.

ماده ۳۰- معاونین اجتماعی و پیشگیری استانها می توانند جهت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استان، بازرسینی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یک سال منصوب نمایند. شرایط بازرسین به قرار ذیل می باشند:

الف- تأهل

ب- حداقل داشتن ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار در امور خانواده

ج- دارا بودن حداقل  مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا روانشناسی یا مددکاری اجتماعی

تبصره ۱- بازرسین می توانند از مشاورین خانواده استان نیز تعیین گردند.

تبصره ۲- بازرسین موظفند صرفاً براساس قوانین و مقررات و مواردی را که توسط معاونت اجتماعی به واحد مشاوره استان ابلاغ می گردد نسبت به امر بازرسی اقدام و در فرم های مخصوص نتیجه را گزارش نمایند.

ماده ۳۱- واحد مشاوره استان موظف است به صورت دوره ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراکز مشاوره خانواده استان مربوطه اقدام نماید و هر شش ماه یک بار ارزیابی جامعی از فعالیت مراکز مشاوره خانواده استان تهیه و به معاونت اجتماعی اعلام نماید.

ماده ۳۲- بازرسین موظفند تخلف مشاورین و مؤسسین مراکز مشاوره خانواده را به مسئول واحد مشاوره استان گزارش نمایند. مسئول واحد مشاوره استان موظف است ضمن بررسی اولیه گزارشها در صورت بروز تخلف آشکار نسبت به اعلام آن به دادسرا اقدام نماید.

ماده ۳۳- واحد مشاوره استان موظف است پس از اخذ شکایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاورین و مؤسسین مراکز مشاوره از مراجع قضایی و مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری ها نسبت به بررسی اولیه، تشکیل پرونده و اخذ دفاعایت اقدام و پرونده را به دادسرا جهت رسیدگی ارسال نماید.

این دستورالعمل در ۳۳ ماده و ۳۲ تبصره توسط مسئولین مجرب و صاحبنظران حوزه خانواده و مشاوره کشور تهیه و در مورخ ۱۴/۸/۹۴ تنظیم گردید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا