محکومیت شرکت هواپیمایی به عذرخواهی از مسافر در دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از تاخیر در پرواز

نمونه رای محکومیت شرکت هواپیمایی

به جبران خسارت معنوی ناشی از تاخیر در پرواز

«رای دادگاه»

درخصوص دادخواست آقای… با وکالت خانم… وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت هواپیمایی… به خواسته: ۱- مطالبه خسارت مادی فعلا مقوم به دویست میلیون و یک صد ریال ۲- مطالبه خسارات معنوی مقوم به دو میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده است: موکل جهت سفر به یزد اقدام به خرید بلیط پرواز از شرکت خوانده نموده است و ساعت پرواز ۲۱:۳۰ تعیین شده است که شرکت هواپیمانی بدون اطلاع قبلی پرواز مذکور را برای چند نوبت به تأخیر انداخته است (۲۳:۳۰ و سپس ۰۰:۴۵ و در نهایت ۱:۳۵ صبح) که این تأخیر بیش از ۴ ساعت باعث سرگردانی در فرودگاه شده است. مسئولین و نماینده شرکت خوانده رعایت شرایط دایر بر اعلام عذر تأخیر و پذیرایی از مسافران را انجام نداده اند لذا تقاضای مطالبه خسارات مادی و معنوی ر ا نموده است دادگاه جهت بررسی موضوع مبادرت به تشکیل جلسه رسیدگی اقدام نموده است که خواهان اصالتاً حضور یافت و اظهارات خود را بیان نموده است که تأخیر صورت گرفته چند دقیقه کمتر از ۴ ساعت می باشد و خوانده با ارسال لایحه مشروعا دفاعیات خود را به این شرح اعلام نموده است:

الف: در خصوص صلاحیت نظر به اینکه محل اقامتگاه خوانده تهران می باشد باید در محل اقامتگاه خوانده طرح دعوا صورت گیرد.

ب: خواسته خواهان مطالبه خسارات مادی و معنوی از باب تسبیب می باشد در حالی که اثبات ورود خسارت و فعل زیانبار و رابطه سببیت را خواهان باید به اثبات برساند.

ج: بر اساس دستور العمل هواپیمانی کشور میزان تأخیری که موجبات خسارت بر اساس قانون را دربرخواهد داشت به مدت ۴ ساعت می باشد و این در حالی است که تأخیر ناخواسته ناشی از فرسودگی ناوگان هوایی و تأخیر صورت گرفته سه ساعت و چهل دقیقه می باشد لذا خواهان مستحق دریافت خسارت نمی باشد.

علیهذا دادگاه در ابتدا در خصوص ایراد عدم صلاحیت مطروحه از سوی خوانده با در نظر داشتن این موضوع که محل انجام تعهد و مقصد شهرستان یزد بوده است لذا مطابق ماده ی ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو و ماده واحده ی مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی (مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران در مورد حمل و نقل مسافر، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین المللی مذکور در کنوانسیون مربوطه به یکسان کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین الملل منعقده در ورشو و پروتکل اصلاحی آن که در لاهه به امضاء رسیده است و با شرح محل انجام تعهد (یزد) صالح به رسیدگی می باشد.

لذا دادگاه صرف نظر از اینکه شرکت هواپیمایی خوانده در سامانه ثنا محل اقامتگاه خود را شهرستان تبریز و در لایحه تقدیمی تقاضای عدم صلاحیت به شهر تهران را نموده است که این دو گانگی محل اقامتگاه برای این مرجع نامشخص می باشد لذا خود را صالح به رسیدگی دانسته قرار رد ایراد مذکور مستنداً به ماده ی ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد.

اما در خصوص خواسته خواهان دایر بر مطالبه خسارات مادی و معنوی دادگاه جهت صدور رای به این موارد توجه نموده است:

الف: اصل صداقت و حسن نیت در معاملات و تعهدات اقتضای آن را دارد که طرفین تعهد بر اساس شرایط و ضوابط و میزان توانایی خویش تعهدی را پذیرفته و تمامی تلاش خود جهت انجام تعهد را مبذول دارند مانحن فیه دفاعیات خوانده ی محترم دایر بر اینکه ناوگان هوایی فرسوده می باشد از نظر این مورد پذیرش نمی باشد به دیگر سخن خوانده ی محترم در زمان فروش بلیط و ارائه خدمات با علم و اطلاع از ناوگان هوایی خود و در نظر داشتن امکانات تمامی جوانب کار خویش متعهد به انجام پرواز در ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه شده است.

لذا نمی توان عدم انجام تعهد را بر عهده ی شرایط ناوگان هواپیمایی انداخت به دیگر عبارت ساده تر خوانده در زمان فروش از کم و کیف ناوگان هوایی خود مطلع بوده است و با آن شرایط متعهد به انجام پرواز شده است و فرسودگی مورد ادعایی ناوگان هوایی به یکباره ایجاد نشده است به نحوه ای که خوانده غافلگیر شود بلکه خوانده علم و اطلاع داشته است. لذا این دفاع خوانده مورد پذیرش این مرجع نمی باشد.

ب: در خصوص خسارت مادی و معنوی دادگاه با در نظر داشتن مدت زمان تأخیر صورت گرفته (سه ساعت و چهل و دقیقه) و با در نظر داشتن ماده ی ۵ قانون هواپیمایی کشوری و ماده ۱۹ کنوانسیون ورشو مصوب ۱۳۵۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی و شیوه نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی و با لحاظ این موضوع که تأخیر صورت گرفته عرفاً و منطقاً نامتعارف می باشد و با در نظر داشتن شیوه نامه مذکور که به صراحت اعلام نموده است در تأخیر ۲ ساعت و تا ۴ ساعت انجام پذیرائی مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی باید صورت گیرد که مانحن فیه خواهان منکر ارائه هر گونه خدماتی شده است و خوانده نیز دلیل و دفاعی به عمل نیاورده است و مسئولین شرکت خوانده مطابق بند ۲-۴-۱ اقدامات عمومی تأخیر پرواز در میان مسافران حاضر نشده اقدامات موضوع بند مذکور را انجام نداده اند.

لذا در خصوص خسارات مادی، دادگاه با توجه به اقرار خواهان دایر بر تأخیر کمتر از ۴ ساعت دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم به بی حقی خواهان مستنداً به ماده ی ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی ۱۲۵۷ از قانون مدنی صادر و اعلام می گردد.

در خصوص مطالبه خسارات معنوی دادگاه با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی به عذرخواهی از خواهان به صورت درج مراتب عذر خواهی به مدت ۴ روز در وبسایت آن شرکت و همچنین به صورت استند در سالن اصلی فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد و مبلغ ۳/۳۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می باشد.

حمیدرضا زارع – رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

بیشتر بخوانید:

شرکت هواپیمایی ایرانی به پرداخت جریمه و عذرخواهی محکوم شد

رای دادگاه عالی انتاریو کانادا درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا