نمونه سوالات مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور

نیمسال اول ۹۲-۹۳، نیمسال دوم ۹۱-۹۲، نیمسال اول ۹۱-۹۲

منبع: سایت اخبار پیام نور

نیمسال اول ۹۳-۹۲

کد درس – لینک دانلود

نام درس

۱۲۱۲۱۷۷.pdf

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۸.pdf

متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی

۱۲۱۷۱۴۹.pdf

بزهکاری اطفال ۱

۱۲۲۰۲۸۶.pdf

عربی

۱۲۲۰۲۸۷.pdf

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۸.pdf

متون فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۹.pdf

متون فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۰.pdf

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۳.pdf

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۲۹۴.pdf

آیات الاحکام

۱۲۲۰۲۹۵.pdf

قواعد فقه ۲

۱۲۲۱۰۳۷.pdf

مبانی علم اقتصاد

۱۲۲۱۰۳۸.pdf

مالیه عمومی

۱۲۲۳۰۲۰.pdf

مقدمه علم حقوق

۱۲۲۳۰۲۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۲.pdf

حقوق اساسی ۱

۱۲۲۳۰۲۳.pdf

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

۱۲۲۳۰۲۴.pdf

حقوق جزای عمومی ۲

۱۲۲۳۰۲۵.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۶.pdf

آیین داادرسی مدنی ۱

۱۲۲۳۰۲۷.pdf

حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت

۱۲۲۳۰۲۸.pdf

حقوق جزای عمومی ۳

۱۲۲۳۰۲۹.pdf

حقوق تجارت ۱ اشخاص

۱۲۲۳۰۳۱.pdf

حقوق اداری ۱

۱۲۲۳۰۳۲.pdf

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۲_۶.pdf

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۳.pdf

جرم شناسی

۱۲۲۳۰۳۴.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۱

۱۲۲۳۰۳۵.pdf

حقوق اداری ۲

۱۲۲۳۰۳۶.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۲

۱۲۲۳۰۳۷.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۲

۱۲۲۳۰۳۸.pdf

کیفر شناسی

۱۲۲۳۰۳۹.pdf

حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها

۱۲۲۳۰۴۰.pdf

حقوق تجارت ۲

۱۲۲۳۰۴۱.pdf

حقوق مدنی ۵ خانواده

۱۲۲۳۰۴۲.pdf

آیین دادرسی مدنی ۲

۱۲۲۳۰۴۳.pdf

آیین دادرسی کیفری ۱

۱۲۲۳۰۴۵.pdf

حقوق در مددکاری – حقوق کار

۱۲۲۳۰۴۶.pdf

کار تحقیقی

۱۲۲۳۰۴۷.pdf

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف

۱۲۲۳۰۴۸.pdf

پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۹.pdf

آیین دادرسی کیفری

۱۲۲۳۰۵۰.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۳

۱۲۲۳۰۵۱.pdf

حقوق ثبت

۱۲۲۳۰۵۲.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۲۲۳۰۵۳.pdf

آیین دادرسی مدنی ۳

۱۲۲۳۰۵۴.pdf

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب

۱۲۲۳۰۵۵.pdf

حقوق سازمانهای بین الملل

۱۲۲۳۰۵۶.pdf

حقوق تجارت ۳

۱۲۲۳۰۵۷.pdf

رویه قضایی

۱۲۲۳۰۵۹.pdf

حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث

۱۲۲۳۰۶۰.pdf

ادله اثبات دعوی

۱۲۲۳۰۶۱.pdf

حقوق تجارت ۴

۱۲۲۳۰۶۲.pdf

حقوق تطبیقی

۱۲۲۳۱۸۰.pdf

حقوق جزای بین الملل ایران

۱۲۲۳۱۸۶.pdf

حقوق بشر در اسلام

۱۲۲۷۰۰۲.pdf

مبانی جامعه شناسی

۱۲۲۹۰۴۶.pdf

شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام
کار تحقیلی ۱

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

_۱۲۱۲۱۷۷_۱.pdf

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

_۱۲۱۲۱۷۸_۱.pdf

متون حقوقی ۲ به زبان خارجی تخصصی

_۱۲۱۷۱۴۹_۱.pdf

بزهکاری اطفال ۱

_۱۲۲۰۲۸۶_۱.pdf

عربی

_۱۲۲۰۲۸۷_۱.pdf

اصول فقه ۱

_۱۲۲۰۲۸۸_۱.pdf

متون فقه ۱

_۱۲۲۰۲۸۹_۱.pdf

متون فقه ۲

_۱۲۲۰۲۹۰_۱.pdf

اصول فقه ۲

_۱۲۲۰۲۹۲_۱.pdf

متون فقه ۴

_۱۲۲۰۲۹۳_۱.pdf

قواعد فقه ۱

_۱۲۲۰۲۹۴_۱.pdf

آیات الاحکام

_۱۲۲۰۲۹۵_۱.pdf

قواعد فقه ۲

_۱۲۲۱۰۳۸_۱.pdf

مالیه عمومی

_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۳۰۴۵_۱.pdf

حقوق در مددکاری – حقوق کار

_۱۲۲۳۰۲۰_۱.pdf

مقدمه علم حقوق

_۱۲۲۳۰۲۱_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۱

_۱۲۲۳۰۲۲_۱.pdf

حقوق اساسی ۱

_۱۲۲۳۰۲۳_۱.pdf

حقوق مدنی ۱ – اشخاص و حمایت از محجورین

_۱۲۲۳۰۲۴_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۲

_۱۲۲۳۰۲۵_۱.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۱

_۱۲۲۳۰۲۶_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۱

_۱۲۲۳۰۲۷_۱.pdf

حقوق مدنی ۲  اموال و مالکیت

_۱۲۲۳۰۲۸_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۳

_۱۲۲۳۰۲۹_۱.pdf

حقوق تجارت ۱ اشخاص

_۱۲۲۳۰۳۰_۱.pdf

حقوق اساسی ۲

_۱۲۲۳۰۳۱_۱.pdf

حقوق اداری ۱

_۱۲۲۳۰۳۲_۱.pdf

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

_۱۲۲۳۰۳۳_۱.pdf

جرم شناسی

_۱۲۲۳۰۳۴_۱.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۱

_۱۲۲۳۰۳۵_۱.pdf

حقوق اداری ۲

_۱۲۲۳۰۳۶_۱.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۲

_۱۲۲۳۰۳۷_۱.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۲

_۱۲۲۳۰۳۸_۱.pdf

کیفرشناسی

_۱۲۲۳۰۳۹_۱.pdf

حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها

_۱۲۲۳۰۴۰_۱.pdf

حقوق تجارت ۲

_۱۲۲۳۰۴۱_۱.pdf

حقوق مدنی ۵ خانواده

_۱۲۲۳۰۴۲_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۲

_۱۲۲۳۰۴۳_۱.pdf

آیین دادرسی کیفری ۱

_۱۲۲۳۰۴۴_۱.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۱

_۱۲۲۳۰۴۸_۱.pdf

پزشکی قانونی

_۱۲۲۳۰۴۹_۱.pdf

آیین دادرسی کیفری ۲

_۱۲۲۳۰۵۰_۱.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۳

_۱۲۲۳۰۵۱_۱.pdf

حقوق ثبت

_۱۲۲۳۰۵۲_۱.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۲

_۱۲۲۳۰۵۳_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۳

_۱۲۲۳۰۵۴_۱.pdf

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب

_۱۲۲۳۰۵۵_۱.pdf

حقوق سازمانهای بین الملل

_۱۲۲۳۰۵۶_۱.pdf

حقوق تجارت ۳

_۱۲۲۳۰۵۷_۱.pdf

رویه قضایی

_۱۲۲۳۰۵۹_۱.pdf

حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث

_۱۲۲۳۰۶۰_۱.pdf

ادله اثبات دعوی

_۱۲۲۳۰۶۱_۱.pdf

حقوق تجارت ۴

_۱۲۲۳۰۶۲_۱.pdf

حقوق تطبیقی

_۱۲۲۳۰۶۳_۱.pdf

حقوق بیمه

_۱۲۲۳۱۷۵_۱.pdf

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

_۱۲۲۳۱۸۰_۱.pdf

حقوق جزای بین الملل ایران

_۱۲۲۳۱۸۶_۱.pdf

حقوق بشر در اسلام

 نیمسال اول ۹۲-۹۱

۱۲۱۲۱۷۷_۱.pdf 

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۸_۱.pdf

متون حقوقی ۲ زبان خارجه تخصصی

۱۲۱۷۱۴۹_۱.pdf

بزهکاری اطفال ۱

۱۲۲۰۲۸۶_۱.pdf 

عربی

۱۲۲۰۲۸۷_۱.pdf  

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۸_۱.pdf  

متون فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۹_۱.pdf 

متون فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۰.pdf 

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۱_۱.pdf    

متون فقه ۳

۱۲۲۰۲۹۲_۱.pdf  

متون فقه ۴

۱۲۲۰۲۹۳_۱.pdf 

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۲۹۴_۱.pdf  

آیات الحکام

۱۲۲۰۲۹۵_۱.pdf 

قواعد فقه ۲

۱۲۲۱۰۳۸_۱.pdf

مالیه عمومی

۱۲۲۳۰۲۰_۱.pdf


مقدمه علم حقوق

۱۲۲۳۰۲۱_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۲_۱.pdf

حقوق اساسی

۱۲۲۳۰۲۳_۱.pdf

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

۱۲۲۳۰۲۵_۱.pdf 

حقوق بین الملل عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۶_۱.pdf  

آیین دادرسی مدنی ۱

۱۲۲۳۰۲۷_۱.pdf 

حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت

۱۲۲۳۰۲۸_۱.pdf 

حقوق جزای عمومی ۳

۱۲۲۳۰۲۹_۱.pdf 

حقوق تجارت ۱ اشخاص

۱۲۲۳۰۳۰_۱.pdf 

حقوق اساسی ۲

۱۲۲۳۰۳۱_۱.pdf   

حقوق اداری ۱

۱۲۲۳۰۳۲_۱.pdf  

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۳_۱.pdf

جرم شناسی

۱۲۲۳۰۳۴_۱.pdf  

حقوق جزای اختصاصی

۱۲۲۳۰۳۵_۱.pdf 

حقوق اداری ۲

۱۲۲۳۰۳۷_۱.pdf  

حقوق بین الملل عمومی ۲

۱۲۲۳۰۳۸_۱.pdf

کیفرشناسی

۱۲۲۳۰۳۹_۱.pdf 

حقوق مدنی ۴

۱۲۲۳۰۴۰-۱.pdf

حقوق تجارت ۲

۱۲۲۳۰۴۱_۱.pdf  

حقوق مدنی ۵ خانواده

۱۲۲۳۰۴۲_۱.pdf   

آیین دادرسی مدنی ۲

۱۲۲۳۰۴۳_۱.pdf 

آیین دادرسی کیفری ۱

۱۲۲۳۰۴۴_۱.pdf 

حقوق بین الملل خصوصی ۱

۱۲۲۳۰۴۵_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴.pdf 

حقوق در مددکاری – حقوق کار

۱۲۲۳۰۴۷_۱.pdf 

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف

۱۲۲۳۰۴۸_۱.pdf

پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۹_۱.pdf  

آیین دادرسی کیفری ۲

۱۲۲۳۰۵۰_۱.pdf 

حقوق جزای اختصاصی ۳

۱۲۲۳۰۵۱_۱.pdf  

حقوق ثبت

۱۲۲۳۰۵۲_۱.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۲۲۳۰۵۳_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۳

۱۲۲۳۰۵۴_۱.pdf 

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب

۱۲۲۳۰۵۵_۱.pdf 

حقوق سازمانهای بین الملل

۱۲۲۳۰۵۶_۱.pdf

حقوق تجارت ۳

۱۲۲۳۰۵۷_۱.pdf

رویه قضایی

۱۲۲۳۰۵۹_۱.pdf  

حقوق مدنی ۸ شفعه وصیت وارث

۱۲۲۳۰۶۰_۱.pdf    

ادله اثبات دعوی

۱۲۲۳۰۶۱_۱.pdf 

حقوق تجارت ۴

۱۲۲۳۰۶۲_۱.pdf  

حقوق تطبیقی

۱۲۲۳۰۶۳_۱.pdf

حقوق بیمه

۱۲۲۳۱۳۱_۱.pdf

متون حقوقی ۱ به زبان خارجی

۱۲۲۳۱۸۰_۱.pdf 

حقوق جزای بین الملل ایران

_۱۲۲۱۰۳۷_۱.pdf 

مبانی علم اقتصاد

_۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_۱۲۲۲۰۷۸.pdf

جامعه شناسی

 
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا