هیأت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

هیأت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

کمیسیون امور بین الملل کانون وکلا با نهادهای بین المللی، مکاتبات حقوقی انجام خواهد داد

 

هیأت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسۀ مورخ ۹۳/۴/۲۲ خود به عنوان اولین دستور، به اتفاق آراء جنایات و اعمال ضد حقوق بشردوستانۀ رژیم غاصب اسرائیل علیه زنان، کودکان و شهروندان بی دفاع فلسطینی را محکوم نمود.

در این راستا مصوب شد تا کمیسیون امور بین الملل کانون وکلا با تفویض اختیار از جانب هیأت مدیره نسبت به انجام مکاتبات حقوقی با نهادهای بین المللی ذی ربط اقدام نماید.

شایان توجه است اقدامات اخیر رژیم غاصب اسرائیل حداقل ناقض :

۱-   ماده ی ۲ کنوانسیون آپارتاید ۱۹۷۶

۲-   ماده ی ۶ منشور لندن

۳-   ماده ی ۵ منشور توکیو

۴-   اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

۵-   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

۶-    میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

۷-   کنوانسیون بین المللی جلوگیری از همه ی انواع تبعیض نژادی ۱۹۶۳ و منع مجازات آپارتاید ۱۹۷۳

۸-   اعلامیه ی جلوگیری از تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده ۱۹۸۱

بوده و دربر دارنده ی ضمانت اجراهای بین المللی بر اساس معاهده ی ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ و مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان دائمی دادگستری بین المللی خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا