پرسش و پاسخ نظام وظیفه (۳) – معافیت کفالت


پرسش و پاسخ نظام وظیفه (۳) – معافیت کفالت

ضوابط عمومی معافیتهای کفالت

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

جواب : الف) رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ب) نداشتن غیبت ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای ۱۸ سال

۲- منظور از نداشتن غیبت چیست؟

جواب : کلیه افراد ذکور که به سن ۱۸ سال می‌رسند می‌بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند. در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمانهایی که وظیفه عمومی تعیین می‌کند فرد وارد غیبت می‌شود.

۳- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟

جواب: افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده ویا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به ۱۸سالگی تمام ظرف شش

ماه می بایست خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند .

مثال: فرد ذکوری با تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۷۳ درسال ۹۰ وقبل از آن در مقطع سوم راهنمایی ترک تحصیل کرده چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۱ ( ماه ۱۸ سالگی تمام فرد) تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۱ خود را معرفی نکند وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقی می‌گردد.

۴- آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

جواب: بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است .

۵- منظور از یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ سال یعنی چه؟

جواب :یعنی آنکه فرد متقاضی کفالت می‌بایست تنها فرد ذکور (پسر، برادر، نوه) بالای ۱۸ سال برای خانواده باشد.

۶- آیا وجود برادر بیمار بالای ۱۸ سال برای معافیت کفالت مانع است؟

جواب : چنانچه به تشخیص شورای پزشکی برادر بیمار قادر به سرپرستی و نگهداری مکفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۷- منظور از مکفول کیست؟

جواب: منظور شخصی است که مشمول برای سرپرستی و نگهداری وی از خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد.

۸- چه کسانی به عنوان مکفول محسوب می‌گردند؟

جواب : پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند.

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

۱- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟

جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

۲- سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟

جواب : ۶۵ سال تمام

۳- نحوه محاسبه سن ۶۵ سالگی چگونه است؟

جواب : تاریخ تولد + عدد ۶۵ = سن ۶۵ سالگی پدر

مثال: برای پدر متولد ۱۵/۱۲/۱۳۲۶ ۹۱/۱۲/۱۵=۱۳۲۶+۶۵

۴- آیا اگر سن پدر کمتر از ۶۵ سال باشد و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟

جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از ۶۵ سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

۵- وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می‌گردد؟

جواب : الف) فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی‌باشند.

ب) متقاضی معافیت می‌بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال برای پدر ۶۵ سال یا بیمار باشد.

۶- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر ۶۵ سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟

جواب : خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

۷- آیا پدر ۶۵ ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟

جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

۸- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟

جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

۹- چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟

جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

۱۰- اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟

جواب : در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

۱۱- اگر پدرکمتراز ۶۵ سال یا بیمار در حبس باشد تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست کفالت ارائه نماید؟

جواب : خیر- تا زمانی که پدر در حبس است سرپرستی وی به عهده مشمول نمی‌باشد و در شمول معافیت کفالت قرار نمی‌گیرد.

۱۲- اگر پدر ۶۵ ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟

جواب : بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

۱۳- مدت معافیت کفالت پدر چه زمانی است؟

جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

ضوابط اختصاصی برای معافیت کفالت مادر

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟

جواب : الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۲- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟

جواب : از نوع معافیت موقت تا ۳۰ ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

۳- در چه صورت معافیت موقت ۳۰ ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟

جواب : در صورتی که در طول مدت ۳۰ ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۴- مدت ۳۰ ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟

جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

۵- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از ۳۰ ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟

جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

۶- اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟

جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

۷- اگر بعد از خاتمه ۳۰ ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟

جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از۳۰ ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

۸- اگر در طول ۳۰ ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن ۱۸ سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟

جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن ۱۸ سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

۹-اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر ۱۸ سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟

جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۰-اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟

جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

۱۱- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟

جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۱۲- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذار است؟

جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

۱۳- آیا سالم بودن مادر در معافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟

جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

۱۴- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟

جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

۱۵- چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟

جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۱۶- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟

جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

ضوابط اختصاصی معافیت کفالت برای خواهر

۱- شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟

جواب : الف) پدر فوت کرده باشد ب) مشمول تنها برادر بالای ۱۸ سال او باشد ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.

۲- در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟

جواب: خیر.

۳- در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب : خیر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.

۴- اگر پدر در حبس باشد می‌توان به ادعای کفالت خواهر صغیر رسیدگی کرد؟

جواب : خیر- صرفا با فوت پدر می‌توان به ادعای کفالت خواهر رسیدگی نمود.

۵- اگر خواهر فاقد پدر طلاق گرفته باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟

جواب: بله- در صورت مطلقه بودن خواهر رسیدگی بلامانع است.

۶- اگر خواهر مطلقه فاقد پدر دارای فرزند باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟

جواب: در صورتی که دارای فرزند محجور بالای ۱۸ سال و یا فرزند صغیر زیر ۱۸ سال باشد در شمول مصوبه قرار می‌گیرد.

۷- اگر شوهر خواهر فوت کرده باشد و همچنین فاقد پدر باشد برادر می تواند درخواست سیدگی نماید؟

جواب :در صورت فوت پدر و شوهر خواهر و همچنین نداشتن فرزند تنها برادر تنی بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۸- آیا با وجود مادر می‌توان به ادعای کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسیدگی نمود؟

جواب : بله- در کفالت خواهر وجود مادر مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۹- آیا شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع رسیدگی کفالت برای برادر می باشد؟

جواب:شاغل بودن مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۰- اگر مشمول دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری باشد رسیدگی به چه نحو است؟

جواب : صرفا و تنها در صورتی که برادر بالای ۱۸ سال به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از خواهر نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۱۱- مدت و نوع معافیت خواهر چگونه است؟

جواب : از نوع دائم و اعتبار آن در زمان صلح است.

۱۲- آیا وجود برادر ناتنی برای معافیت کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع کفالت برادر تنی وی می‌گردد؟

جواب : خیر- وجود برادر ناتنی مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۳- منظور از تنی یا ناتنی بودن برادر برای خواهر چیست؟

جواب:تنی یعنی اینکه از پدر و مادر یکی باشند.

۱۴- اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد ایا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟

جواب: در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۱۵- در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟

جواب:ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.

۱۶- چنانچه برادری که برای خواهر معافیت کفالت اخذ کرده بیمار شود یا فوت نماید آیا برادر دیگر وی می تواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب : بله- در صورتی که برادر به علت بیماری قادر به سرپرستی از خواهر نبوده یا فوت نماید در صورتی که خواهر همچنان فاقد سرپرست باشد برادر دیگر وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

سوالات مربوط به معافیت برادر بیمار و کبیر بالای ۱۸ سال

۱- شروط بهره‌مندی از معافیت کفالت برای برادر کبیر کدامند؟

جواب:الف) پدر برادر فوت کرده باشد. ب) برادر بیمار و نیازمند مراقبت باشد. ج) برادر بیمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد . د) فاقد شغل باشد.

۲- آیا مشمول برای معافیت برادر بیمار فاقد پدر و همسر و فرزند بایستی یگانه مراقب باشد؟

جواب : بله متقاضی معافیت می بایست به عنوان تنها برادر بالای ۱۸ سال برای برادر بیمار بیمارش باشد

۳- چنانچه مشمول متقاضی معافیت دارای دو یا چند برادر بیمار بالای ۱۸ سال باشد می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب :در صورتی که برادر یا برادران بیمار مشمول توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی بیمار و نیازمند به مراقب تشخیص داده شوند و مشمول به عنوان تنها برادر سالم بالای ۱۸ سال محسوب گردد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۴- اگر برادر بیمار و نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر دارای فرزند غیرسالم باشد در شمول رسیدگی قرار می‌گیرد؟

جواب :در صورتی که فرزند برادر بیمار به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از پدر نباشد در این صورت مشمول به عنوان سرپرست نگهدارنده در شمول مصوبه و رسیدگی قرار می‌گیرد.

۵- آیا اگر برادر بیمار فاقد پدر و همسر دارای فرزند ذکور صغیر زیر ۱۸ سال باشد در شمول مصوبه قرار می‌گیرد؟

جواب : بله اگر فرزند ذکور برادر زیر ۱۸ سال باشد تنها برادر بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۶- آیا اگر برادر بیمار فاقد پدر و همسر دارای فرزند اناث بالای ۱۸ سال باشد می‌توان به ادعای کفالت برادر وی رسیدگی نمود؟

جواب :بله- فرزندان اناث (دختر) مانع رسیدگی نمی‌باشند.

۷- آیا برای برادر بیمار فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور برادر ناتنی وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب:چنانچه فاقد برادر تنی باشد تنها برادر ناتنی بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۸- در بین برادران ناتنی حق تقدم با چه کسی است؟

جواب: حق تقدم با برادری است که از پدر یکی باشد.

۹- منظور از محجوریت فرزند برادر بیمار چیست؟

جواب: یعنی اینکه فرزند به علت بیماری قادر به سرپرستی از پدر نباشد.

۱۰- منظور از فاقد شغل بودن برادر چیست؟

جواب:یعنی اینکه شاغل به کار نبوده و منبع درامدی از شغل نداشته و به عنوان بیکار محسوب گردد.

۱۱- نوع و مدت معافیت کفالت برای برادر بیمار چگونه است؟

جواب:از نوع معافیت دائم کفالت و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.

۱۲- اگر برادر بیمار و نیازمند به مراقب در حین رسیدگی فوت نماید ادامه رسیدگی به چه صورتی خواهد بود؟

جواب : چنانچه برادر بیمار قبل از صدور رای کفالت فوت نماید مراحل رسیدگی متوقف و مشمول شرایط را از دست می‌دهد و لیکن اگر بعد از صدور رای کفالت فوت نماید مشمول از معافیت کفالت صادر بهره‌مند خواهد شد.

۱۳- چنانچه برادر بیمار دارای فرزند ذکور زیر ۱۸ سال باشد که در حین رسیدگی به سن ۱۸ سال برسد نحوه رسیدگی چگونه است؟

جواب : رسیدگی به معافیت کفالت برادر متوقف و به ادعای کفالت فرزند نامبرده رسیدگی خواهد شد.

۱۴- اگر پدر برادر بیمار در حبس باشد آیا در شمول رسیدگی قرار می‌گیرد؟

جواب : خیردر حال حاضر برای این نوع معافیت یکی از شروط رسیدگی فوت پدر می‌باشد.

سوالات مربوط به معافیت کفالت برادر صغیر زیر ۱۸ سال

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت برادر صغیر کدامند؟

جواب : الف) پدر برادر صغیر فوت کرده باشد . ب) سن برادر به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ج) مشمول به عنوان تنها برادر بالای ۱۸ سال وی محسوب گردد.

۲- ایا در معافیت کفالت برادر صغیر وضعیت جسمانی وی نیز قابل بررسی است؟

جواب :خیر در معافیت کفالت صرفا صغیر بودن وی ملاک رسیدگی بوده و ضعیت جسمانی وی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

۳- آیا وجود مادر در معافیت کفالت برادر صغیر تاثیرگذار است؟

جواب: خیر وجود مادر مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۴- ایا در معافیت کفالت برادر صغیر برادر ناتنی هم می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب : در صورتی که برادر تنی نداشته باشد برادر ناتنی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۵- در بین برادران ناتنی حق تقدم چگونه است؟

جواب :حق تقدم با برادری است که از یک پدر باشند.

۶- آیا وجود برادر ناتنی بالای ۱۸ سال مانع استفاده معافیت برادر تنی وی می‌گردد؟

جواب : وجود برادر ناتنی مانع استفاده برادر تنی نمی‌گردد.

۷- چنانچه برادر یا برادران صغیر به سبب فوت پدر تحت حمایت سازمانهای خیریه یا افراد خیر قرار گرفته باشند ایا برادر وی میتواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب: در صورتی که متقاضی معافیت کفالت توانایی سرپرستی و نگهداری از صغار را داشته باشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۸- چنانچه برادری که به سبب صغار از معافیت کفالت استفاده کرده خودش بیمار شود یا فوت نماید آیا برادر دیگر می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب :در صورتی که به سبب بیماری حادث قادر به سرپرستی از برادر صغیر نباشد یا اینکه فوت نماید برادر دیگر می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۹- چنانچه پدرفرزند صغیر در حبس باشد برادر وی میتواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب: برای این معافیت در قید حیات نبودن پدر و فوت وی یی از شروط اصلی معافیت می‌باشد.

۱۰-نوع معافیت کفالت برادر صغیر و مدت اعتبار آن چقدر است؟

جواب :نوع معافیت دائم و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.

سوالات مربوط به معافیت کفالت جد (پدربزرگ پدری یا مادری)

۱-شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت جد (پدربزرگ) کدامند؟

جواب: الف) فرزندان جد فوت کرده باشند ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای ۱۸سال جد باشد

۲- منظور از فرزندان جد کدامند؟

جواب:کلیه فرزندان جد اعم از پسر و دختر.

۳- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ پدری) شرط اصلی کدام است؟

جواب: مشمول می‌بایست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتی دیگر پدر یا عمه‌ها یا عموها همگی بایستی فوت کرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۴- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ مادری) شرط اصلی کدام است؟

جواب:مشمول می‌بایست فاقد دایی و خاله باشد و به عبارت دیگر دایی‌ها و خاله‌های مشمول فوت کرده باشندو مشمول تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال محسوب گردد.

۵- اگر پدربزرگ پدری دارای فرزند بیمار باشد رسیدگی به چه نحو است؟

جواب:در صورتی که فرزند یا فرزندان بیمار (عمه ، عمو) بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری قادر به سرپرستی پدرشان (جد) نباشند در آن صورت تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال میتواند درخواست رسیدگی نماید.

۶- اگر پدربزرگ مادری دارای فرزند بیمار باشد نحوه رسیدگی به چه صورت است؟

جواب:در صورتی که فرزند یا فرزندان بیمار (خاله یا دایی) بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری قادر به سرپرستی از پدرشان (جد) نباشند در آن صورت تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۷- منظور از تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال چیست؟

جواب: یعنی اینکه مشمول به عنوان نوه در بین تمامی فرزندان پدربزرگ ( عمه‌ها، عموها، دایی‌ها و خاله‌ها )تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال برای پدربزرگ پدری یا مادری خود باشد.

۸- چنانچه مشمول متقضای دارای برادر، پسرعمه، پسرعمو، پسردایی یا پسرخاله بالای ۱۸ سال دیگری باشد که بیمار است می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

جواب:در صورتی که نوه دیگری بالای ۱۸ سال و به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی و نگهداری از پدربزرگ نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۹- آیا در معافیت کفالت پدربزرگ مادری وجود پدر مشمول (متقاضی) مانع رسیدگی است؟

جواب:خیر- وجود پدر مشمول در معافیت کفالت پدربزرگ مادری مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۰- آیا در معافیت کفالت جد ( پدربزرگ) شرط سنی یا بیماری قابل بررسی است؟

جواب:سن۶۵ سال تمام برای پدربزرگ ملاک رسیدگی است ودر کمتراز آن تایید شورای پزشکی مبنی بربیماری لازم است.

۱۱- در صورتی که نوه‌ای که از معافیت کفالت پدربزرگ بهره‌مند شده بیمار یا فوت کرده باشد نحوه رسیدگی چگونه است؟

جواب:در صورتی که به علت بیماری قادر به سرپرستی از پدربزرگ نباشد و یا به علت فوت سرپرستی پدربزرگ از وی ساقط شده باشد نوه ذکور بالای ۱۸ سال بعدی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۱۲- نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت جد (پدربزرگ )به چه نحو است؟

جواب: نوع معافیت دائم و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.

سوالات مربوط به معافیت کفالت مادربزرگ (پدری یا مادری)

۱- شروط اصلی برای معافیت کفالت جده (مادربزرگ) کدامند؟

جواب :الف) مادربزرگ فاقد شوهر باشد (طلاق یا فوت شوهر) ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال مادربزرگ تلقی گردد. ج) فرزندان مادربزرگ در قید حیات نبوده و فوت کرده باشند.

۲- منظور از فرزندان جده (مادربزرگ) کدامند؟

جواب : کلیه فرزندان وی اعم از پسران و دختران

۳- در معافیت کفالت جده ( مادربزرگ پدری) شروط اصلی کدامند؟

جواب:مشمول فاقد پدر، عمو و عمه باشد و مادربزرگ نیز فاقد شوهر باشد.

۴- در معافیت کفالت جده ( مادربزرگ مادری) شروط اصلی کدامند؟

جواب :مشمول دایی و خاله نداشته باشد و همچنین مادربزرگ شوهر نداشته باشد.

۵- منظور از تنها نوه ذکور بودن بالای ۱۸ سال برای مادربزرگ چیست؟

جواب:یعنی اینکه مشمول در بین تمامی نوه‌های مادربزرگ تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۶- چنانچه نوه ذکور بالای ۱۸ سال دیگری وجود داشته باشد اما بیمار باشد وضعیت چگونه است؟

جواب:در صورتی که نوه‌های بالای ۱۸ سال دیگر به علت بیماری بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از مادربزرگ نباشند مشمول به عنوان تنها نوه ذکور سالم بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۷- چنانچه شوهر مادربزرگ در حبس باشد آیا می‌توان به ادعای کفالت تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال وی رسیدگی نمود؟

جواب:خیر- برای این نوع معافیت مادربزرگ می بایست به علت فوت یا طلاق از شوهر فاقد شوهر باشد.

۸- چنانچه مادربزرگ دارای فرزند بیمار باشد آیا می‌توان به ادعای تنها نوه ذکور بالای ۱۸ سال وی رسیدگی نمود؟

جواب: در صورتی که فرزند یا فرزندان بیمار مادربزرگ بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به نگهداری از مادر نباشند در آن صورت رسیدگی به ادعای کفالت تنها نوه بالای ۱۸ سال بلامانع خواهد بود.

۹- چنانچه مادربزرگ در حین رسیدگی و قبل از صدور رای کفالت فوت نماید یا ازدواج نماید نحوه رسیدگی چگونه است؟

جواب:رسیدگی متوقف می‌گرددو مشمول شرایط را از دست می‌دهد.

۱۰- چنانچه نوه‌ای که به سبب مادربزرگ از معافیت کفالت بهره‌منده شده بیمار یا فوت نماید آیا می‌توان رسیدگی مجدد نمود؟

جواب:در صورتی که شرایط مربوط به معافیت کفالت مادربزرگ همچنان استمرار داشته باشد و شرایط سرپرستی و کفالت به سبب بیماری یا فوت نوه دریافت‌کننده کارت از بین رفته باشد رسیدگی به ادعای نوه ذکور دیگر که به سن ۱۸ سال رسیده بلامانع خواهد بود.

۱۱- ایا در معافیت کفالت مادربزرگ، شاغل بودن یا وضعیت جسمانی مادربزرگ مد نظر می‌باشد؟

جواب: خیر- صرفا فاقد فرزند بودن و فاقد شوهر بودن مادربزرگ ملاک رسیدگی است.

۱۲- نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت مادربزرگ چگونه است؟

جواب: معافیت از نوع دائم بوده و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس Police.ir

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا