کانون وکلای دادگستری مرکزمصوبه جدید شرح وظایف کارآموزان وکالت را برای دریافت نظرات وکلا و کارآموزان منتشر کرد

کانون وکلای دادگستری مرکزمصوبه جدید شرح وظایف کارآموزان وکالت را برای دریافت نظرات وکلا و کارآموزان منتشر کرد

متن منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است :

بسمه تعالی

اطلاعیه

نظر به تصویب ابتدایی شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در هیات مدیره ، متن مصوب ، منتشر می شود .

از وکلا و کارآموزان محترم دعوت می شود ظرف دو هفته نظر خود را نسبت به شرح وظایف مذکور ، به منظور بررسی و در صورت لزوم لحاظ در تصویب نهایی به طور کتبی به دفتر کمیسیون کارآموزی ارایه نمایند.

کانون وکلای دادگستری مرکز

شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز

فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده۱) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:

الف) کانون: کانون وکلای دادگستری مرکز.

ب) کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه

ج) صندوق:‌صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.

د )‌پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری.

ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت.

و) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و تمدید اعتبار شده و توسط مراجع ذی صلاح کانون از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ز ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون.

ح ) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون.

ط ) دوره کارآموزی: مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی

ی ) محل اشتغال : محلی که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.

ک ) محل کارآموزی : محلی که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی ، تعیین می شود.

ل ) وظایف یا تکالیف :‌کلیه اموری که کارآموز در طی دوره کارآموزی باید انجام دهد.

م ) پایان یا ختم دورهکارآموزی: اتمام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون.

ن) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره کارآموزی.

س) تمدید دوره:  مدتی است که برای جبران نقصان در انجام تکالیف ، به دوره کارآموزی اضافه می شود.

ع) تجدید دوره: عبارت از این است که یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد. ( به استثنای آموزش رایانه و تکلیف مقرر در بند ۶-۱۱ ).

ف)انتفای دوره:  ملغی الاثر شدن کارآموزی است . پذیرش مجدد طبق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۲ ) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد، لذا باید حق  بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد. مگر در مواردی که مطابق قانون ، مشمول بیمه صندوق نباشد.

ماده ۳ ‌) ملاک تعیین محلکارآموزی و اشتغال، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهمیه قبولی.

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن

ماده ۴) پذیرفته شده آزمون و سایر متقاضیان پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیات مدیره ، مدارک زیر را از کانون دریافت می کنند:

الف ) پروانه و کارنامه.

ب ) سه برگ معرفی نامه ( نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کارآموز درکانون )

ج ) دو نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل استان محل کارآموزی جهت معرفی به دادگاه ها ، نسخه دوم برای کارآموز)

د )‌ شرح وظایف

ماده ۵ ) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک ، در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند ( ب ) ماده (۴) را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارایه دهد.تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت ده روز پس از آن ، در اولین جلسه دادگاه شرکت کند.

ماده ۶ ) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثنای مواردی که در قانون مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف را بلاانقطاع انجام دهد.

ماده ۷ ) در صورتی که به علل موجهی مانند بیماری ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و دوم، سفر حج واجب و تحصیل در خارج از کشور، که عرفاً وقفه در کارآموزی ایجاد کند ، کارآموز باید کتبا مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعلام نماید.

ماده ۸) کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی وی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند.در مواردی که شهر محل کارآموزی خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز می تواند تا یک چهارم حد نصاب تکلیف شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کمیسیون در دادگاه های  کیفری استان و تجدید نظر استان متبوع شرکت کند.

ماده ۹ ) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع به کانون مرکز تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون مبدأ در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون مرکز ارسال می شود.

ماده ۱۰) انتقال محل کارآموزی منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نقل و انتقالات است. در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود:

الف ) امور تحت نظر کانون متبوع

۱) صدور و تمدید پروانه

۲) موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.

۳) بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار.

۴) برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره.

۵) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.

ب ) امور تحت نظر کانون میزبان

۱) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان و تعیین مدت آن.

۲) تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.

۳) صدور کارنامه.

۴) معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.

۵) تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی.

۶) تعیین یکی از تکالیف مقرر در بند )۶-۱۱) ؛ دریافت ، بررسی ، تایید یا رد آن.

۷) اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶ .

۸) بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.

۹) تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی به صورت مهمان و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

تبصره‌- پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می شود.

فصل سوم : تکالیف کارآموزی

ماده ۱۱) کارآموز تکالیف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام می دهد.

۱-۱۱) انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود ، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، اداره معاضدت ، کمیسیون ها و غیره.

۲-۱۱ ) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

۳-۱۱) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی.نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.

۱-۳-۱۱) نشانی کارآموز منحصرا نشانی دفتر وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید گردد.

۲-۳-۱۱) کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتر است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارایه دهد.وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور ، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر کتبی خود را به کمیسیون اعلام کند.

۴-۱۱) شرکت در جلسات سخنرانی ، کلاس ها و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود.

۱-۴-۱۱ ) شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

۲-۴-۱۱) همراه نداشتن کارنامه ، تاخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به منزله غیبت خواهد بود.

۵-۱۱) ایراد سخنرانی با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون.

۶-۱۱) انجام یکی از تکالیف زیر بنا به تصمیم کمیسیون:

الف) شرکت در ۵ جلسه یا دوره کارگاه آموزشی تخصصی که از سوی کمیسیون ها یا مرکز علمی – کاربردی کانون برگزار می شود و ارائه گواهی به کمیسیون.

ب) نقد یکی از آرای قضایی.

ج) ارایه سمینار در یکی از جلسات تعیین شده از سوی کمیسیون.

د) نگارش کارتحقیقی و یا ترجمه متون حقوقی از زبان های خارجی .

۱-۶-۱۱ ) موارد معافیت از تکالیف مذکور به شرح زیر است:

۱- کارآموزانی که مدرک دکتری حقوق دارند و یا دوره آموزشی دکتری حقوق را با موفقیت گذرانده اند.

۲- کارآموزانی که دارای دو مقاله چاپ شده در مجلات حقوقی معتبر داخلی یا خارجی باشند مشروط به تایید کمیسیون.

۲-۶-۱۱ ) در مورد بندهای (ب – ج – د) ، کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، عناوین پیشنهادی خود را در هر یک از بندهای مذکور به کمیسیون اعلام نماید.

۳-۶-۱۱ ) تصمیم کمیسیون در مورد نوع تکلیف ، عنوان موضوع و مهلت انجام ، ظرف یک ماه به کارآموز ابلاغ می شود.

۴-۶-۱۱ ) کار تحقیقی و نقد آرای قضایی باید حاصل مطالعات شخص کارآموز بوده ، با رعایت اصول نگارش و ذکر منابع استنادی تهیه و به کمیسیون تحویل شود.

۷-۱۱) ‌شرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری دادگاه ها ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش از پرونده های مذکور.

۱-۷-۱۱ )‌ هدف از حضور در جلسات دادگاه های حقوقی و کیفری آن است که کارآموز با طرز استدلال و استناد طرفین دعوا و وکلای آن ها به قوانین ، نحوه برخورد قضایی دادگاه ها با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر ، کارآموز باید حتی المقدور در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند.

۲-۷-۱۱) کارآموز باید در جلسات دادگاه های کیفری در تمام جریان دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده، شامل :شکواییه ، تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از : کیفیت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام ، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رای یا تصمیم دادگاه تهیه کند.

۳-۷-۱۱ )‌ منظور از محاکمات حقوقی حضور در جلسه ای است که تشکیل و دادرسی انجام شود، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر.لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ، دلیل انجام وظایف نیست.از پرونده ای که در جلسه موردنظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی شامل :‌متن دادخواست ، ادله و مستندات دعوا ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رای یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود.

۴-۷-۱۱) تهیه گزارش از موضوعاتی که اساساً  مستلزم  صدور رأی و یا تشکیل جلسه دادرسی نیست ،مانند برخی از مسائل امور حسبی، دستور موقت ، تامین خواسته ، تامین دلیل و پرونده های اجرایی ، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی شود.

۵-۷-۱۱ ) گزارش ها باید به صورت منظم جمع آوری ، تایپ یا پاکنویس شده ، در مواعد اعلامی ، تسلیم کمیسیون شود.شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست موضوعی برای گزارش ها ضروری است.

۶-۷-۱۱ ) کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم دادگاه ، نفیا یا اثباتا به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.

۷-۷-۱۱) حضور کارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسی ، الزامی است . لذا کسری غیرموجه حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های دیگر جبران کرد. در صورت وجود عذر موجه با موافقت کمیسیون حداکثر تا سه جلسه در طول دوره ، قابل جبران در ماه های بعد است.

۸-۷-۱۱)‌کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین و اسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.

۹-۷-۱۱) کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظر ردیف و تقدم و تاخر تاریخ متوالی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست.

۱۰-۷-۱۱ ) کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ها ، باید در روز جلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، قابل پذیرش نیست.

۱۱-۷-۱۱) تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.

۱۲-۷-۱۱) کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید در حفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

۱۳-۷-۱۱) صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه ، نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

۸-۱۱) حضور در اداره معاضدت قضایی بر اساس تصمیم و معرفی کمیسیون با توجه به امکانات کانون به منظور فراگیری نحوه مشاوره حقوقی با مراجعین و ارائه گواهی اداره مذکور در پایان دوره.

فصل چهارم :‌ پایان دوره و اختبار

ماده ۱۲ ) کارآموز مکلف است پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکالیف را حداکثر ظرف بیست روز به شرح زیر تسلیم کند:

الف ) کارنامه کارآموزی

ب ) گزارش ها

ج ) گواهی انجام تکلیف مقرر در بند (۶-۱۱)

د ) گواهی حضور در اداره معاضدت قضایی و آموزش رایانه.

ماده ۱۳) کمیسیون بعد از بررسی مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی افرادمجاز را حداقل یک هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند.

ماده ۱۴) کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خود را کلا یا جزئا تسلیم ننموده اند ، یا مدارک ایشان قابل قبول تشخیص داده نشود ، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 

ماده ۱۵) کمیسیون در بررسی تکالیف کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار ، درجات زیر را اعمال می کند.

الف ) متوسط         ب ) خوب        ج ) بسیار خوب        

برای درجات خوب و بسیار خوب به ترتیب نمرات ۳ و۵ منظور می شود. این نمره با اعمال ضریب اختبار شفاهی به مجموع نمرات نهایی کارآموز )موضوع تبصره ماده ۱۶ ) اضافه شده و سپس معدل کل تعیین می شود.

ماده ۱۶)‌ کارآموزی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از اختبار و در مورد وقایع و حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف ده روز  بعد از اختبار ، موضوع را به کمیسیون اعلام کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر ، کارآموز موظف  به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود. در این صورت کارآموز از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .

۱-۱۶ ) بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و دوم و سفر حج واجب از جمله معاذیرموجه محسوب می شوند.

۲-۱۶ ) استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی برای دو بار امکان پذیر است ، به استثنای موارد خاص به تشخیص کمیسیون.

ماده ۱۷)‌ کمیسیون حداقل سالی یک بار اختبار برگزار می کند . آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری حداقل از سه ماه قبل در محل کانون الصاق و در سایت کانون منعکس می شود و به منزله ابلاغ به کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار است.

۱-۱۷) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.

۲-۱۷ ) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری و حقوق ثبت و امور حسبی.

ماده ۱۸) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنان چه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از هفت قابل پذیرش است.

تبصره ) در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ۳ و شفاهی ۲ خواهد بود.

ماده ۱۹) نتیجه اختبار کتباً در محل کانون به کارآموز اعلام می شود . کارآموز معترض می تواند از تاریخ اعلام، حداکثر ظرف یک هفته اعتراض خود را فقط نسبت به اختبار کتبی با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند.اعتراض ظرف ده روز ، تحت نظر کمیسیون و توسط همه اساتید اختبار درس مورد اعتراض ، رسیدگی می شود و نظر ایشان قطعی است. افزایش نمره درس مورد اعتراض ، منوط به تأیید اکثریت اساتید همان درس خواهد بود.

ماده ۲۰) پس از اعلام نتیجه رسیدگی به اعتراض، نتایج نهایی اختبار از سوی کمیسیون به رییس کانون گزارشمی شود.

تبصره :کانون می تواند حسب مقتضیات خود صرفاً به ده نفر اول اختبار هر دوره ، اجازه تغییر محل اشتغال را بدهد.

ماده ۲۱ ) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم سوگند ، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم : تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی

ماده ۲۲) موارد تمدید دوره و مدت آن که به دوره کارآموزی اضافه می شود به قرار زیر است:

الف- برای جبران کسری هر جلسه سخنرانی یا کارگاه آموزشی ، پانزده روز.

ب- برای جبران کسری هر دو جلسه دادگاه ، علاوه بر انجام تکلیف اصلی ، پانزده روز.

ج- برای جبران کسری یا نقص به نسبت هر دو گزارش ، در صورت عدم امکان رفع نقص و تهیه گزارش کامل در مهلت مقرر از سوی کمیسیون ، پانزده روز.

د- ایجاد وقفه در طی دوره ، از یک تا شش ماه متوالی یا تا نه ماه متناوب ، حداکثر دو برابر مدت وقفه به شرطی که از یک سال تجاوز نکند.

ه- برای جبران عدم حضور نزد وکیل سرپرست ، تمدید دوره معادل مدت غیبت.

و- در صورت تأخیر به مدت یک ماه در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک مشروط به قابل قبول بودن تکالیف ، تمدید دوره تا اولین اختبار بعدی و در صورت تأخیر بیش از یک هفته تا حداکثر سه ماه ، تمدید دوره ، به مدت سه ماه یا تا دومین اختبار بعدی ، هر کدام که طولانی تر باشد.

ز- عدم شرکت در یک اختبار ، تمدید دوره تا دومین اختبار بعدی.

ح- عدم ارائه کارتحقیقی یا جایگزین آن در مهلت مقرر و پس از اخطار از سوی کمیسیون و یا عدم پذیرش آن پس از اعطای مهلت جهت رفع نقص و تکمیل ، تمدیددوره تا اولین اختبار بعدی.

۱-۲۲ ) در صورت تکرار موارد فوق ، مدت تمدید دو برابر می شود.

۲-۲۲ ) در هر صورت حداکثر دوره تمدید ، یک سال خواهد بود.

ماده ۲۳) تجدید دوره منحصراً برای دو دوره امکانپذیر است. جهات تجدید دوره و مدت آن به شرح زیر است:

الف- ایجاد وقفه در طی دوره به مدت هفت ماه متوالی یا ده ماه متناوب.

ب- عدم شرکت در نیمی از مجموع جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی.

د- تأخیر بیش از سه ماه در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک.

ه-عدم شرکت در دو اختبار.

و-مردود شدن در اختبار.

۱-۲۳ ) مدت تجدید دوره در مورد بند الف هیجده ماه و در سایر موارد دوازده ماه است.

۲-۲۳ ) مدت تجدید دوره کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می کنند ۹ ماه است.

ماده ۲۴) موارد انتفای کارآموزی به قرار زیر است:

الف- وقفه در انجام تکالیف به مدت بیش از نه ماه متوالی و یا بیش از پانزده ماه متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدیددوره

ب- عدم شرکت در اختبار پایان دومین دوره تجدیدی یا در صورت شرکت ، مردودشدن در اختبار مذکور

ج- تجدید دوره بیش از دو بار

۱-۲۴ ) تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی در صورتی اعمال می شود که کارآموز عذر موجه نداشته باشد. در مورد انتفای کارآموزی ، کمیسیون معاذیر اعلامی را بررسی و پس از استماع توضیحات کارآموز ، نظر خود را به هیات مدیره اعلام می کند. هیات مدیره پس از بررسی موضوع ، اتخاذ تصمیم می نماید. در سایر موارد کمیسیون رأساً تصمیم می گیرد.

۲-۲۴ ) در مورد انتفای کارآموزی ، کمیسیون تصمیم هیئت مدیره را به کارآموز ابلاغ و مراتب را به وکیل سرپرست وی ، رییس کل دادگستری دادگستری استان و اتحادیه اعلام می کند. در این صورت استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است. کارآموز مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،کارنامه و پروانه کارآموزی خود را به دفتر کمیسیون تسلیم نماید.

ماده ۲۵) ارتکاب مکرر یا متعدد بندهای زیر می تواند از جمله مصادیق تبصره (۳) ماده (۶) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، محسوب شود.

الف) نقض قوانین و نظامات کانون.

ب) رفتار و گفتار بر خلاف شرافت وکالت یا قضاوت .

ج) عدم رعایت احترام به مقامات قضایی، اداری ، وکلاء، کارآموزان و اصحاب دعوا.

د) عدم رعایت احترام ، ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسوولین و ارگانهای آن.

ه) روابط غیر متعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت.

و)صدور آرای محکومیت متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره .

ز) عدم توجه و بی اعتنایی به دعوتنامه ها و اخطاریه های ارسالی از سوی دادگاه و دادسرای انتظامی،کمیسیون های نظارت و بازرسی ، کارآموزی و اداره معاضدت.

v    فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست

ماده ۲۶) پذیرفته شده برای کارآموزی جهت سرپرستی دوره،موافقت کتبی یک وکیل واجد شرایط را اخذ و به کانون معرفی می نماید.

ماده ۲۷) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :

الف ) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل : تنظیم قرارداد وکالت  با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الوکاله و رعایت آیین نامه آن و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و …

ب ) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ، اخلاق حرفه ای، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و …

ج ) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف.

د ) نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع بند )۲-۳-۱۱ ) و اعلام نظر به کمیسیون.

ه ) اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون.

و )‌اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر  پیرامون نحوه انجام تکالیف و رفتار کارآموز در پایان دوره.

ز ) در صورت تایید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت علمی ، عملی و قانونی کارآموز و دریافت و نگهداری تصویر وکالتنامه تنظیمی.

ح ) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ۲ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام  شود.

ماده ۲۸) تغییر وکیل سرپرست منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل مورد نظر بعدی و نظر موافق رییس کمیته اول

تبصره- در صورت عدم امکان ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست ، اتخاذ تصمیم با رییس کمیته اول خواهد بود.

ماده ۲۹) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی ،‌کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.

تبصره ) در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود ، سرپرستی موقت کارآموز با وکیل منتخب رییس کمیته اول خواهد بود.

ماده ۳۰ ) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است.

ماده ۳۱ ) هر وکیل دادگستری حائز شرایط سرپرستی ، می تواند همزمان سرپرستی پنج کارآموز را به عهده داشته باشد مگر در موارد خاص به تشخیص رییس کمیته اول . در حوزه هایی که به تعداد کافی وکیل سرپرست ندارد، تعیین تعداد کارآموز به عهده رییس کمیته اول است.

وکلاء مکلفند سرپرستی کارآموزان تعرفه شده از سوی کانون را قبول نمایند مگر اینکه عذر موجه داشته باشند. تشخیص موجه بودن عذر به عهده رییس کمیته اول است.

فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی

ماده ۳۲ ) کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی شود ، مشمول کلیه مقررات مربوط از جمله : قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ،آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نظامات مندرج در این شرح وظایف خواهد بود.

ماده ۳۳ ) رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی ،اداری،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته ، برای کارآموز الزامی است.

تبصره ) همراه داشتن پروانه ونصب آرم فلزی کانون به هنگام حضور در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی است.

ماده ۳۴ ) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود. کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید پروانه به دبیرخانه کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان حق  قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی وکیل سرپرست خود را ندارد.

ماده ۳۵)کارآموز منفردا یا متفقا به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر حق وکالت در پرونده های زیر را ندارد:

۱-۱-۳۵ ) کلیه پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر یا فرجام آرای صادره در آنها دیوان عالی کشور است.

۲-۱-۳۵ ) کلیه پرونده هایی که خواسته آنها بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال تقویم شده باشد. در صورتی که کارآموز مشترکاً با وکیل سرپرست قبول وکالت کند ، مبلغ مذکور تا دو میلیارد ریال مجاز خواهد بود.

۲-۳۵ ) در کلیه پرونده های مذکور کارآموز از ابتدای رسیدگی حق وکالت ندارد.

۳-۳۵ ) در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده ، مشخص  شود دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است ، کارآموز باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه ، استعفا دهد.

۴-۳۵ ) قبول وکالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.

ماده ۳۶ )‌ هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک و کارنامه ، از قبیل تغییر ، لاک گرفتگی و پاک کردن اعداد و عبارات آن یا الحاق ، و ارائه تکالیف غیر واقعی و اقتباس شده ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

ماده ۳۷ ) کارآموز در طول دوره ، تا اجرای تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین ) در مهر و نیز درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در مواردی مانند سربرگ ، کارت ویزیت ضروری است . استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل دعادی ، قبول انواع وکالت و غیره ممنوع است .

ماده ۳۸ ) کارآموز باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.

ماده ۳۹ ) کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند . وکالتنامه پس از احراز انجام تکالیف کارآموزی از سوی کمیسیون و پس از ثبت شماره سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود . مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت نامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

ماده ۴۰ ) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل داده و نسخه مخصوص به خود را در پرونده نگهداری کند و در صورت لزوم به کمیسیون ارائه نماید.

ماده ۴۱ ) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارگان های کانون را در اسرع وقت و به نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محوله مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامی ، بازرسی و معاضدت ؛امانت را رعایت کند.

ماده ۴۲ ) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون است . در صورت کشف خلاف ، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۴۳ ) شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری توسط کمیته منتخب کمیسیون کارآموزی، بررسی و تنظیم و در جلسه مورخ     /     /1394 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شده و از تاریخ    /   /1394  لازم الاجراست.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا