گردش کار در دادگاه و دادسرا

گردش کار در دادگاه و دادسرا

لطفا به ادامه ی نوشته بروید:

گردش کاردرصورتی که پرونده کیفری باشد مرحله دادسرا:

۱-     گزارش ضابطین یا اعلام شکایت از طرف شاکی خصوصی
۲-     واحد فروش تمبرمربوطه
۳-     مطالعه و ثبت شکوائیه. چنانچه در صلاحیت شورا باشد به شورای حل اختلاف ارشاد می شوند و اعلام صلح و سازش یا صدور رای . درغیر ا ینصورت
۴-     ارجاع به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی
۵-     تحقیق از شاکی و بررسی دلائل شاکی
۶-     و ارجاع به ضابطین جهت انجام تحقیقات و رفع نوا قص پروند
۷-     دعوت ازطرفین برای بازجوئی و تحقیق
۸-     صدور قرار نهائی
۹-     کیفر خواست
۱۰-   دفتر کل دادگاهها
۱۱-   ارجاع کیفر خواست به یکی از شعب دادگاههای جزائی
۱۲-   دستورتعیین وقت و دعوت از طرفین و وکلاء آنها
۱۳-   صدورحکم
۱۴-   ابلاغ حکم به طرفین
۱۵-   ارسال پرونده به تجدیدنظر(درصورت تجدیدنظرخواهی)
۱۶-   تایید حکم، اعاده به دادگاه بدوی
۱۷-   ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری
۱۸-   اجرای حکم
 
 
گردش کار درصورتی که پرونده حقوقی باشد در دادگاههای حقوقی:
 
مرحله ثبت و ا قدامات قبل از دستور تعیین وقت دادگاه:
۱-     تنظیم دادخواست حقوقی توسط خواهان و ا لصاق مستندات مربوطه
۲-     واحد فروش تمبرابطال تمبر هزینه دادرسی
۳-     معاون ارجاع جهت ارسال به  یکی از شعبات مربوطه
 
مرحله رسیدگی:
۱-       دستور تعیین وقت
۲-       برگزاری جلسات دادرسی
۳-       انجام قرارهای کارشناسی و….
۴-       صدور حکم
۵-       ابلاغ به طرفین
۶-       ارسال به دادگاه تجدیدنظر (چنانچه تقاضای تجدیدنظر خواهی شود)
۷-       ارسال به دیوان عالی کشور( فرجام خواهی)(درصورتیکه فرجام خواهی شود)
۸-       اعاده پرونده به دادگاه بدوی، در صورت تأیید حکم
۹-       صدور اجرائیه که با تقاضای محکوم له
۱۰-     اجرای حکم
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا