آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی بلامانع بودن تحویل و انتقال اموال متوفی

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۶۵۷۰/۱۹۷۳۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین ‎نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد، این آیین نامه در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ منتشر شده است:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم  ـ مصوب ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات ‎ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه ‎ های بعدی آن.

ب ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

ت ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎ دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ث ـ فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

ج ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفی(منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).

چ ـ اظهارنامه: نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ‎ ها و بدهی ‎ ها، هزینه‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می ‎ گیرد.

ماده۲ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎ دار مکلف است اظهارنامه ‎ هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ‎ ها و بررسی بدهی ‎ های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

الف ـ مبنای ارزیابی اموال و دارایی ‎ ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می ‎ باشد.

ب ـ مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت ‎ های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می ‎ باشد. در مورد سهام و سهم ‎ الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم ‎ الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار تعیین خواهد شد.

پ ـ مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ‎ ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎ دار است. در مورد ساختمان ‌ هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق ‎ العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می ‎ شود. در این صورت  هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

ت ـ در مورد سپرده‌های نزد بانک ‎ ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می ‎ باشد.

ث ـ در مورد اموال و دارایی ‎ هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می ‎ باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می ‎ شود.

ج ـ واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ‎ ربط و همچنین هزینه ‎ های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ ـ سایر بدهی ‎ های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎ دار قرار گیرد.

تبصره۱ـ در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‏باشد.

تبصره۲ـ ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی­باشد.

تبصره۳ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار رسیدگی‌کننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

تبصره۴ـ دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی ‎ های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار) کسر می ‎ گردد.

تبصره۵ ـ موارد مصرح در صدر ماده (۲۱) و مواد (۲۴) و (۲۵) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می ‎ باشد.

تبصره۶ ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ‎ ها و بدهی ‎ های موضوع ماده (۲۶) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‎ گردد به مؤدی ابلاغ نماید.

ماده۳ـ گواهی بند (ج) موضوع ماده (۲۶) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎ دار، به شرح زیر صادر می ‎ گردد:

الف ـ در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎ های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی ‎ هایی که مورد ارزیابی واقع شده ‎ اند، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ ربط صادر خواهد شد.

ب ـ در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎ های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی ‎ های موضوع بند ‎ های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی ‎ هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می ‎ باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ ربط صادر خواهد شد.

تبصره۱ـ در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (۱۷) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی ‎ های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می ‎ باشد.

تبصره۲ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (۲۶) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشـور تهیه می ‎ گردد. در گواهـی صادره ‎ باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ‎ ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره۳ـ چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی ‎ هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

تبصره۴ـ در صورتی که مؤدی در اجرای ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات ‎ های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده۴ـ دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی ‎ های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.

ماده۵ ـ در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده۶ ـ چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎ دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم ‎ کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

ماده۷ـ کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می ‎ باشد.

ماده۸ ـ در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ‎ ها و بدهی ‎ های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می‏گیرد.

ماده۹ـ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۶) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (۱۹۲) قانون نخواهد بود.

ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم :

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

*به موجب بند پنج ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳۱/۰۴/۱۳۹۴ متن ماده ۲۶حذف و متن بند پنج ماده واحده جایگزین آن شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا