دستورالعمل کارآموزی پذیرفته شدگان مرکز امور مشاوران قوه قضائیه

دستورالعمل کارآموزی پذیرفته شدگان مرکز امور مشاوران قوۀ قضائیه

به نقل از سایت مرکز امور مشاوران حقوقی قوۀ قضائیه

شروع دوره

هنگامی است که فرد طی معرفی نامه داخلی که از واحد مشاوران حقوقی صادر می شود رسماً به اداره آموزش مراجعه کرده و با تشکیل پرونده ابلاغ کارآموزی دریافت نماید.

نکته: مهمترین وظیفه کارآموز در ابتدای دوره دانستن اطلاعات ضروری آموزشی نظیر شماره پرونده آموزش (در بالای برگه حضور و غیاب درج  و کلیه ابلاغها تحت آن شماره صادر می شود) نحوه تکمیل گزارش کار، ثبت نام کلاسهای تئوری، دریافت ابلاغ وکیل سرپرست و رعایت مقررات انضباطی و عدم غیبت غیرموجه می باشد.

مراحل دوره

دوره آموزش مشاوره حقوقی شامل سه مرحله می باشد:

الف) دوره عملی: با صدور ابلاغ حقوقی آغاز می شود و در این دوره کارآموز می بایست با در دست داشتن ابلاغ کارآموزی که اداره آموزش صادر می کند به مجتمع قضائی خود مراجعه نموده و کارآموزی عملی خود را آغاز نماید و در پایان دوره با همراه داشتن برگه حضور و غیاب جهت دریافت ابلاغ بعدی به اداره آموزش مراجعه نماید که این دوره‌ها شامل:

۱_ دفاتر محاکم یا شوراهای حل اختلاف (۱۵ روز)

۲_ شعب حقوقی (۳۵ روز)

۳_ اجرای احکام مدنی (۲۵ روز)

۴_ دادسراها و شعب کیفری (۳۰ روز)

۵_ اجرای احکام کیفری (۲۵ روز)

۶_ اطفال یا اداره امور سرپرستی (۵ روز)

۷_ خانواده (۱۵روز)

۸_ تجدیدنظر و یا دادگاه کیفری استان (۳۰ روز)

جمع کل دوره ۱۸۰ روز (۶ ماه) می باشد.

نکته: کلیه پذیرفته شدگان در آزمونهای مرکز که به صورت مشروط یا ذخیره پذیرفته شده اند می بایست ۹ ماه کارآموزی نمایند، لذا دوره عملی برای این کارآموزان شامل موارد ذیل می باشد:

۱_ دفاتر محاکم یا شوراهای حل اختلاف (۲۵ روز)

۲_ شعب حقوقی (۵۰ روز)

۳_ اجرای احکام مدنی (۳۵ روز)

۴_ دادسراها و شعب کیفری (۵۰ روز)

۵_ اجرای احکام کیفری (۳۵روز)

۶_ اطفال و اداره امور سرپرستی (۱۰روز)

۷_ خانواده (۲۰ روز) ۸_ تجدیدنظر یا دادگاه‌کیفری استان (۳۵ روز)

جمع کل دوره ۲۷۰ روز (۹ ماه)

یادآوری: در پایان دوره آموزشی هر کارآموز موظف است که تعداد ۱۳۰ گزارش را شخصاً بصورت تایپ شده صحافی شده همراه با CD مربوطه به اداره آموزش تحویل دهد.

 نحوه گزارش نویسی

در ابتدای هر گزارش می بایست ابتدا کلاسه پرونده، نام مجتمع، شماره شعبه رسیدگی کننده ذکر شود سپس خواهان و خوانده با نام کوچک بیان گردد. در ادامه سیر مراحل پرونده نظیر گردشکار در دادگاه بدوی، نظر کارشناس رسمی (در صورت وجود در پرونده) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی، گردشکار پرونده در دادگاه تجدیدنظر و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر آورده شود. در پایان کارآموز موظف است تجربیات و نتایج حاصله از مطالعه پرونده را ذکر نماید در غیر اینصورت گزارش ناقص بوده و به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. ابتدای هر گزارش فهرست بندی به تفکیک فصول و موضوع و شماره صفحه از ضروری ترین نکاتی است که کارآموزی می بایست انجام دهد و پایان هر گزارش را به مهر و امضای قاضی برساند.

 موضوعات گزارش نویسی

همانگونه که می دانید کلیه پرونده های که در محاکم مطرح می باشند شامل موضوعات حقوقی و یا موضوعات کیفری می باشد مواردی که در ادامه بیان خواهد شد جهت اطلاع کارآموز از مطالبی است که می توان از آن گزارش تهیه نمود. بی شک تمامی این موضوعات در یک شعبه و یا در یک مجتمع موجود نخواهد بود و لذا الزامی به تهیه تمامی گزارشات نمی باشد از طرفی ممکن است بعضی از موضوعات در محاکم وجود داشته باشند که نامی از آنها به میان نیامده باشد در این صورت گزارش آن موارد نیز بلامانع می باشد.

توجه: برای رعایت تعداد گزارش کارآموز مجاز است در هر مرحله از هر موضوع حداکثر تا چهار پرونده گزارش نماید.

موضوعات حقوقی که می توان در دفاتر محاکم شعب حقوقی، اجرای احکام مدنی، خانواده، تجدیدنظر (شعب حقوقی) یافت شامل موارد ذیل است:

فسخ قرارداد بیع، تخلیه اماکن مسکونی، تعدیل اجاره بها، الزام به تنظیم سند رسمی، تصرف عدوانی، الزام به انجام تعهد، اعلام ورشکستگی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، خلع ید و مطالبه اجره المثل، اعسار از محکوم به، قرار تأمین خواسته، قرار تأمین دلیل، اصلاح شناسنامه، دعوای مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری مانند سفته و غیره، تنفیذ وصیت نامه، صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فیمابین طرفین، تنفیذ رأی داوران مرضی الطرفین، اجازه انتقال به غیر یا پرداخت سرقفلی و خرید سرقفلی ملک تجاری، اعمال ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه، افراز و تقسیم و فروش املاک مشاع، تعیین نفقه، حق حضانت، حق ملاقات، طلاق زوجین با استناد به قاعده عسر و حرج، طلاق خلع، طلاق توافقی، فسخ نکاح الزام به ثبت نکاح، تمکین، اثبات نسب، اجازه ازدواج مجدد، اثبات اصل نکاح یا اصل طلاق تعیین اجرت المثل زوجه، الزام به تهیه مسکن علیحده، تعیین قیم و اداره امور مالی محجورین، گواهی رشد، ضم امین در موارد معین قانونی، نگهداری و حفظ اموال غایب مفقودالاثر، تعیین موت فرضی برای غایب، نگهداری و حفظ اموال بلاصاحب و بلاوارث، تحریر و تقسیم ترکه.

موضوعات کیفری که می توان در دادسراها، شعب کیفری، اجرای احکام کیفری، اطفال، تجدیدنظر (شعب کیفری) یافت شامل موارد ذیل است:

صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت، قرارهای تأمینی و قرار ممنوع الخروجی، جعل، کلاهبرداری، اختلاس، قتل غیرعمد، قتل عمد، آدم ربایی، سرقت تعزیری، سرقت مستوجب حد، تصادفات رانندگی منتهی به ایراد خسارت مالی، خیانت در امانت، فروش مال غیره، افتراء، صدور چک بلامحل موضوع ماده ۳ و ۷، ایراد ضرب و جرح عمدی _ غیرعمدی و تعیین دیات، منازعات، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، حکم آزادی مشروط، تصرف عدوانی، ترک انفاق، تعلیق مجازات، تخریب، فحاشی، فریب در ازدواج، شهادت خلاف واقع، اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات در جرائم غیرقابل گذشت بعد از گذشت شاکی خصوصی.

نکته: گزارشات کارآموزی در پایان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و چنانچه گزارشی ناقص باشد صدور تسویه حساب آموزشی منوط به رفع نقص آن می باشد.

ب) وکیل سرپرست: این مرحله شامل همکاری با وکیل سرپرست در زمینه پرونده های قضایی، انجام پرسش و پاسخ در زمینه وکالت، ارتقای سطح علمی کارآموز و استفاده از تجربیات عملی وکیل جهت آماده شدن برای ورود به دادگاهها و شروع به کار، ارتقای صلاحیتهای اخلاقی و رفتاری وکالت می باشد.

یادآوری مهم: به استناد آئین نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران انجام وکالت تنها در صورت دریافت پروانه وکالت مجاز خواهد بود و کارآموزان به هیچ وجه مجاز به وکالت انفرادی یا وکالت به همراه وکیل سرپرست نیستند.

مدت کارآموزی نزد وکیل سرپرست دو ماه و زمان آن بعدازظهرها می باشد همراه برگه ابلاغ وکیل سرپرست یک برگه ارزیابی داده خواهد شد که می بایست پس از پایان دوره توسط وکیل سرپرست کامل گشته در آن ارزیابی از کارآموز و تأییدیه طی دوره وجود داشته باشد.

ج) کارآموزی علمی: این دوره مختص دارندگان مدرک کارشناسی می باشد و کلیه کارآموزانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا می باشد از طی این دوره معاف می باشند. طول مدت این دوره با برگزاری آزمون و اعلام نتایج حدود ۲ ماه می باشد و دروسی که در این مرحله تدریس می شود شامل:

۱_ آئین دادرسی کیفری

۲_ آئین دادرسی مدنی

۳_ حقوق ثبت

۴_ فقه الوکاله و آشنایی با قررات وکالت و نحوه محاسبه دستمزد وکلاء

۵_ آئین نگارش و لایحه نویسی

۶_ امور حسبی (مختص دارندگان کارشناسی یا کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی)

۷_ حقوق خانواده (مختص دارندگان کارشناسی یا کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی) می باشد که زمان ثبت نام این دوره همراه با شروع دوره کیفری می باشد.

تذکر (۱): کارآموزانی که دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشند نیازی به ثبت نام در همه دروس نمی باشد ولی می بایست دروس حقوق ثبت، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، را امتحان دهند مگر اینکه در لیست دروس تحصیلی دانشگاهی خود واحدهای فوق را گذرانده باشند.

تذکر (۲): ارائه گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و تأییدیه مدرک تحصیلی بعنوان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا محاسبه خواهد شد.

تذکر (۳): پذیرفته شدگانی که بصورت مشروط پذیرفته شوند و فارغ التحصیلان رشته فقه و مبانی حقوق موظف به ارائه کار تحقیقی علاوه بر گزارش کارآموزی خواهند بود.

تذکر (۴): جهت ارتقای سطح کیفی کلاسهای تئوری در پایان دوره به هر کارآموز برگه ارزیابی دوره اعطاء خواهد شد که می بایست با دقت کامل نوشته و به اداره آموزش تحویل گردد.

تذکر (۵): برای موفقیت در دوره علمی می بایست نمره هر درس بالای ۱۰ و معدل بالای ۱۲ باشد.

تذکر (۶): در صورتی که کارآموز در یکی از دروس نمره کمتر از ۱۰ کسب نماید در صورتی که با حذف آن درس معدل کل دروس کمتر از ۱۲ نشود دوره علمی پایان یافته تلقی خواهد شد.

در پایان با تأکید مجدد بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی یادآور می شود کارآموز موظف است دوره کارآموزی را بدون وقفه طی نماید در این رابطه نکات ذیل قابل توجه می باشد:

۱_ فاصله زمانی بین هر ابلاغ کارآموزی حداکثر ۱۵ روز می باشد.

۲_ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه به منزله انصراف تلقی خواهد شد و مطابق آئین نامه با متخلف برخورد خواهد شد.

۳_ در صورت بروز مشکل، کارآموز موظف است طی درخواست کتبی و با هماهنگی اداره آموزش از مرخصی استفاده نماید.

۴_ کارآموز موظف است به همان میزان که ابلاغ دریافت داشته در محاکم حضور یابد.

۵_ بمنظور طی دوره در موعد مقرر کارآموزان می بایست گزارشات و تحقیقات خود را در طول دوره آماده نمایند تا ضمن تسریع در امر ارزیابی گزارشات کارآموزی و صدور تسویه حساب آموزشی بتوانند در اولین مراسم تحلیف شرکت نمایند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا