آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید 

مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۰۹هیات وزیران

با آخرین اصلاحات تا ۱۳۷۴/۱/۳۰

برای مشاهده قانون شکار و صید اینجا کلیک کنید

فصل اول – تعاریف

ماده‌ ۱ـ جانوران‌ وحشی‌ به‌ شرح‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

الف‌ـ پستانداران‌ وحشی

ب‌ـ پرندگان‌ وحشی‌.

پ‌ـ خزندگان‌ وحشی‌.

ت‌ـ آبزیان‌.

ماده‌ ۲ـ شکار عبارت‌ است‌ از تیر اندازی‌ به‌ پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ یا کشتن‌ یا گرفتن‌ یا تعقیب‌ کردن‌ آنها به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌.

ماده‌ ۳ـ صید عبارت‌ است‌ از کشتن‌ یا گرفتن‌ آبزیان‌ قابل‌ صید به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌ یا تیراندازی‌ به‌ آنها.

ماده‌ ۴ـ منظور از حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ جانوران‌ وحشی‌ هستند که‌ در شرف‌ تکثیر یا در معرض‌ خطر و یا نادر و نافع‌ باشند.

ماده‌ ۵ـ جانوران‌ زیانکار جانوران‌ وحشی‌ هستند که‌ به‌ مزارع‌ و باغات‌ و سایر حیوانات‌ زیان‌ و آسیب‌ می‌رسانند.

ماده‌ ۶ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۷ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۸ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۹ـ قرق‌ اختصاصی‌ به‌ محدوده‌ای‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و آب‌ و آب‌ بندان‌ و کوهستان‌ و زمین‌های‌ بایر یا دایر اطلاق‌ می‌شود که‌ امتیاز شکار و صید در آن‌ محدوده‌، با رعایت‌ حقوق‌ اشخاص‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ و تکثیر و بهره ‌برداری‌ از حیوانات‌ قابل‌ شکار و صید پس‌ از موافقت‌ مقامات‌ صلاحیتدار وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ از طرف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ برای‌ مدت‌ معین‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ واگذار می‌گردد.

فصل‌ دوم‌ – مقررات‌ مربوط‌ به‌ پارک‌ ملی‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌

ماده‌ ۱۰ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۱۱ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۱۲ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۱۳ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۱۴ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۱۵ـ شرایط‌ و مقررات‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌، هر سال‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد شد.

ماده‌ ۱۶ـ حقوق‌ و تکالیف‌ دارندگان‌ پروانه‌ قرقهای‌ اختصاصی‌ از طرف‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تعیین‌ می‌شود.

فصل‌ سوم‌ – پروانه‌های‌ شکار و صید و شرایط‌ صدور آن‌

ماده‌ ۱۷ـ پروانه‌های‌ شکار و صید مذکور در قانون‌ به‌ صورت‌ پروانه‌های‌ عادی‌ و ویژه‌ و انتفاعی‌ صادر می‌گردد.

ماده‌ ۱۸ـ پروانه‌ عادی‌ شکار و صید برای‌ مواردی‌ است‌ که‌ مشمول‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ چهارگانه‌ زیر نباشد:

الف‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ زمانی‌. (فصول‌ و ساعات‌)

ب‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ مکانی‌. (پارک‌ ملی‌ـ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی)

ج‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ نوعی‌. (حیوانات‌ حمایت‌ شده‌)

دـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ طریقی‌. (انواع‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و طرق‌ و وسایل)

ماده‌ ۱۹ـ پروانه‌های‌ عادی‌ بر حسب‌ درخواست‌ به‌ متقاضیان‌ شکار پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ و آبزیان‌ قابل‌ صید برای‌ یک‌ یا چند دسته‌ یا مجموع‌ آنها صادر می‌گردد. شکار در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شکار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ با پروانه‌ عادی‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۲۰- برای‌ شکار در پارکهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شکار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ پروانه‌ ویژه‌ صادر می‌گردد.

ماده‌ ۲۱-پروانه‌های‌ انتفاعی‌ بر حسب‌ مورد برای‌ شکار و صید که‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا کسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ برای‌ پرورش‌ و تکثیر و خرید و فروش‌ و صدور حیوانات‌ قابل‌ شکار و صید و اجزای‌ آن‌ صادر می‌شود.

ماده‌ ۲۲ـ حذف‌ شده‌ است‌.

فصل‌ چهارم‌ – سازمان‌

ماده‌ ۲۳ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۲۴ـ حذف‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۲۵ـ حذف‌ شده‌ است‌.

فصل‌ پنجم‌ – نحوه‌ همکاری‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ با سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌

ماده‌۲۶- وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ باید در مواردی‌ که‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ تشخیص‌ دهد طرح‌های‌ مربوط‌ به‌ سدسازی‌ـ کانال‌سازی‌ـ تغییر و انحراف‌ مسیر رودخانه‌هاـ ساختمان‌ پلهاـ قطع‌ جنگل‌ـ اجاره‌ مراتع‌ دولتی‌ـ دفع‌ آفات‌ و سایر موارد مشابه‌ که‌ از لحاظ‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ زیان‌آور است‌، نظر سازمان‌ مزبور را در حدود امکان‌ مورد توجه‌ قرار دهند.

ماده‌ ۲۷ـ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و کلیه‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌ کشور با سازمان‌ برای‌ تأسیس‌ موزه‌های‌ تاریخ‌ طبیعی‌ و حیوان‌شناسی‌ و تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ حمایت‌ حیوانات‌، همکاری‌ خواهند نمود.

ماده‌ ۲۸ـ سازمان‌ تذکر لازم‌ به‌ مقامات‌ صلاحیتدار در مورد منع‌ و محدودیت‌ ورود و خرید و فروش‌ و استعمال‌ هرگونه‌ اسلحه‌ و مهمات‌ شکاری‌ و اجزای‌ آن‌ و همچنین‌ سایر وسایل‌ شکار و صید را که‌ برای‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ مضر تشخیص‌ دهد، خواهد داد و مقامات‌ مذکور با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ و حقوق‌ اشخاص‌ همکاری‌ لازم‌ را با سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ خواهند کرد.

ماده‌ ۲۹- مقامات‌ مسوول‌ در صورتی‌ مبادرت‌ به‌ صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ شکاری‌ می‌نمایند که‌ متقاضی‌ طبق‌ مقررات‌ شکار دارای‌ پروانه‌ معتبر شکار باشد.

ماده‌ ۳۰ـ وزارت‌ دفاع‌ و سایر مقامات‌ صلاحیتدار به‌ تقاضای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ کسانی‌ را که‌ برخلاف‌ مقررات‌ شکار عمل‌ نمایند، لغو خواهد نمود. فصل‌ ششم‌ مقررات‌ خرید و فروش‌، عرضه‌ و نگهداری‌، واردات‌ و صادرات‌ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌

ماده‌۳۱- خرید و فروش‌ـ عرضه‌ و نگهداری‌ و حمل‌ و صدور کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ و کشته‌ و اجزاء آنها بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ممنوع‌ است‌ به‌ استثنای‌ آنچه‌ از طرف‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ مجاز اعلام‌ شده‌ باشد.

ماده‌ ۳۲ـ ترخیص‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ زنده‌ و تخم‌ این‌ قبیل‌ پرندگان‌ از گمرک‌ موکول‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ و ارائه‌ گواهی‌ مبنی‌ بر سالم‌ بودن‌ حیوانات‌ از مقامات‌ صلاحیتدار دامپزشکی‌ مبدأ صدور است‌.

ماده‌ ۳۳ـ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و آبزیان‌ با رعایت‌ قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مستلزم‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ نکات‌ زیر صادر می‌گردد. الف‌ـ محل‌ تأسیسات‌ تکثیر و پرورش‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ نباید مخل‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و یا موجب‌ وارد شدن‌ خسارات‌ به‌ جنگلها و مراتع‌ و آلوده‌ شدن‌ آبهای‌ عمومی‌ و همچنین‌ ایجاد خطر بیماری‌ یا تضعیف‌ نژاد برای‌ حیوانات‌ و آبزیان‌ باشد. ب‌ـ طرح‌ عملیات‌ و نقشه‌ ساختمانها باید مورد تایید سازمان‌ باشد.

ماده‌ ۳۴- سازمان‌ از صدور پروانه‌ تکثیر و پرورش‌ حیوانات‌ وحشی‌ و آبزیانی‌ که‌ موجب‌ تضعیف‌ نژاد یا ایجاد خطر برای‌ جانوران‌ وحشی‌ کشور گردد، خودداری‌ خواهد نمود. ماده‌ ۳۵ـ دارندگان‌ پروانه‌ تکثیر و پرورش‌ باید رعایت‌ اصول‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و عدم‌ آلودگی‌ آبها و سایر موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ را بنمایند. ماده‌ ۳۶ـ رها نمودن‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ تکثیر شده‌ بدون‌ اجازه‌ سازمان‌ ممنوع‌ است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا