پاسخنامه پیشنهادی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲

از استاد معين شرقی مدرس تخصصی دادرسی مدنی

پاسخنامه پیشنهادی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲ از معین شرقی مدرس آیین دادرسی مدنی با توجه به دفترچه غیر رسمی سوالات A آزمون وکالت ۱۴۰۲ ارائه شده است. تا کنون نسخه رسمی سوالات و کلید سوالات توسط سازمان سنجش منتشر نشده است.

مشاهده دفترچه سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۲

هر ساله دفترچه سوالات و کلید رسمی آزمون توسط اسکودا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. زمان دقیق انتشار کلید آزمون وکالت ۱۴۰۲ مشخص نیست.

در زیر مطابق سوالات در لینک بالا، پاسخنامه پیشنهادی برای درس آیین دادرسی مدنی توسط معین شرقی ارائه شده است. از آنجا که دفترچه های سوالات داوطلبان نوع مختلف دارند و گزینه ها معمولا جابجا می‌باشند، حتما پاسخ های ارائه شده را با دفترچه سوالات بالا بررسی کنید.

پاسخنامه پیشنهادی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲

سوال ٢١) گزینه ٣ بر اساس مواد ٩١ و ۴٣٣ آ.د.م (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

سوال ٢٢) گزینه ١ بر اساس مواد ۴١٩ آ.د.م و ۴۴ اجرای احکام مدنی

سوال ٢٣) گزینه ٣ بر اساس ماده ١٠٧ آ.د.م

سوال ٢۴) گزینه ٣ بر اساس مواد ١١۵ و ١١۶ قانون دیوان عدالت

سوال ٢۵) گزینه ٢ بر اساس ماده ١٣٠ اجرای احکام مدنی

سوال ٢۶) گزینه ٣ بر اساس ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی (البته موضوع سوال اختلافی است و پاسخ بر مبنای نظر دکتر شمس انتخاب شده است و نظر مخالف نیز قائل به صحیح بودن گزینه ٢ می باشند)

سوال ٢٧) گزینه ٣ بر اساس مواد ١۴۶ و ١۴٧ اجرای احکام مدنی

سوال ٢٨) گزینه ۴ بر اساس ماده ۶٢ آ.د.م (البته این گزینه مغایر با بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی است)

سوال ٢٩) گزینه ١ بر اساس مواد ١١ و ١٢ آ.د.م

سوال ٣٠) گزینه ٣ بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی

سوال ٣١) گزینه ٢ بر اساس ماده ۵٠٩ آ.د.م

سوال ٣٢) گزینه ١ بر اساس مواد ۴۴۶ و ۴۴٧ آ.د.م

سوال ٣٣) گزینه ٣ بر اساس ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری

سوال ٣۴) گزینه ١ بر اساس مواد ٢۴١ تا ٢۴٧ آ.د.م

سوال ٣۵) گزینه ٣ بر اساس ماده ٣٣١ آ.د.م

سوال ٣۶) گزینه ۴ بر اساس مواد ٣۶٧ و ٣۶٨ آ.د.م و رای وحدت رویه شماره ٨١٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سوال ٣٧) گزینه ٢ بر اساس ماده ٣٠٣ آ.د.م

سوال ٣٨) گزینه ٢ بر اساس ماده ٣٣١ آ.د.م

سوال ٣٩) گزینه ٣ بر اساس ماده ۴٨٨ آ.د.م

سوال ۴٠) گزینه ۴ بر اساس ماده ٣۶٧ و ٣۶٨ و ٣٧٣ آ.د.م


نظرات استاد شرقی درباره سوالات آیین دادرسی مدنی

نظر شما در خصوص سطح سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ١۴٠٢ چیست؟

با سلام و احترام

سوالات این درس از جهاتی غیر استاندارد تلقی می شوند.

متن طولانی سوالات، عدم توازن و توزیع عادله بارم سوالات به نسبت منابع اعلامی نیز به شدت مشخص است.

تمرکز طراح سوالات بر مباحث خاصی از قانون همچون طرق شکایت از آرا و صرفا ٢ عنوان از قوانین خاص اعلام شده بوده است.

طرح چندین سوال صرفا از قوانین اجرای احکام مدنی و دیوان عدالت اداری سوالات را از حیث برابری فراوانی به شدت تحت الشعاع قرار داده است.

به نظر شما علت دشواری سوالات چه بوده است؟

سوالات به صورت کاربردی و مساله محور طرح شده بودند که از حالت اکتفا صرف به نص خارج بود.

این رویه که سوالات به سمت مباحث کیس محور و کاربردی برود خوب است اما نکته این آزمون طولانی بود متن سوالات بود که باعث می شد شخص داوطلب زمان زیادی از آزمون را از دیت بدهد.

در عالم انصاف، سوالات بیش از حد دشوار نبود ولی زمان اختصاصی به نسبت واقعا اندک بوده است.

آیا مباحث چالشی نیز در سوالات وجود داشت؟

بله ٢ سوال از درس دادرسی مدنی توام با چالش بود.

اول سوالی که پاسخ آن در گزینه ها همسو با بخشنامه یک نواخت سازی هزینه دادرسی نبود و دیگری نیز سوالی که مربوط به اجرای احکام در حوزه انجام اعمال معین بود.

سوال اخیر اختلافی است و نظر دکتر شمس و سایر اساتید و رویه قضایی متفاوت است.

با توجه به اینکه آزمون وکالت نص محور است، طرح چنین سوالاتی بدون اطلاع قبلی به داوطلبان شایسته نیست.


بیشتر بخوانید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

 1. درست میفرمایید. در مورد سوال ۲۳ به علاوه میشه گفت بر فرض صحت گزینه ۳ قرار سقوط دعوی میبایست صادر شود. پس همان گزینه ۴ صحیح است.
  در مورد سؤال ۳۰ هم مطابق ماده ۳۴۲ دادخواست دهنده غیر اصیل باید مدارک مثبت سمت رو ارائه کنه، در غیر این صورت مطابق ماده ۳۴۵ مدیر دفتر دادگاه بدوی به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص میده و در صورت عدم رفع، دادگاه بدوی (نه مدیر) قرار رد دادخواست صادر میکنه. طبیعتا وکیل مجتمع وقتی منفردا دادخواست میده، مصداق مده ۳۴۲ میشه (یعنی سمت انفرادی او محرز نیست. وکالت‌نامه اجتماعی هم مثبت سمت انفرادی او محسوب نمیشه). با این اوصاف ابتدا باید اخطار رفع نقص صادر شه اما ایراد گزینه ۴ اینه که نوشته باید اخطار به وکیل دیگر ابلاغ بشه . در حالی ماده ۳۴۵ تصریح داره اخطار باید به دادخواست دهنده ابلاغ شه. پس گزینه ۴ غلطه و با مسامحه(ذکر نشدن مرحله رفع نقص در پاسخ) گزینه ۲ صحیح خواهد بود . یعنی دادگاه باید در نهایت قرار رد دادخواست رو صادر کنه.

 2. سئوال ۲۳ – شیرین علیه فرهاد، دعوایی به خواسته استرداد شناسنامه و یک میلیارد ریال خسارت وارده اقامه دعوی می نماید. دادگاه برای تشخیص وجود شناسنامه نزد خوانده، قرار تحقیق محلی صادر و پس از اجرای آن قرار کارشناسی برای تعیین خسارت وارده صادر می نماید. چنانچه خواهان استرداد دعوی نماید، کدام مورد صحیح است؟
  به موجب بند (ب) ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، گزینه ۴ صحیح است. زیرا اولاً قرار کارشناسی برای تعیین میزان خسارت وارده به خواهان صادر شده است و این یعنی ورود خسارت به خواهان محرز گردیده است و دلیلی ندارد که خواهان، دعوی خود را مسترد نماید. ثانیاً در سئوال مطروحه، هیچ نشانی از ختم مذاکرات اصحاب دعوی وجود ندارد و ثالثاً در صورت صحت گزینه ۳ دادگاه باید قرار سقوط دعوی صادر نماید که در گزینه ۳ به قرار رد دعوی اشاره گردیده است که بر خلاف بند (ج) ماده ذکر شده است.

 3. سوال ۲۳ – طبق ماده ۱۰۷ اگر استرداد دادخواست پس از ختم مذاکرات باشد نیاز به رضایت خوانده دارد. در این سوال نشانه‌ای از اینکه استرداد بعد از ختم مذاکرات بوده وجود ندارد. صرفا گفته قرار کارشناسی و تحقیق محلی صادر کرده. هیچ چیزی در مورد برگزاری یا عدم برگزاری جلسات دادرسی نگفته. هیچ الزامی نیست که بگوییم چون قرار کارشناسی صادر شده پس ختم مذاکرات هم اعلام شده. پس قرار رد دعوا و گزینه ۴ درست است.

  سوال ۲۹ـ طبق ماده ۱۵ اگر دعوای منقول و غیرمنقول یک منشا داشته باشند میتوانند در یک دادخواست مطرح شود. تصادف و درگیری لفظی پس از تصادف پیوستگی کامل دارند و عرفا یک واقعه و یک منشا محسوب می‌شوند. اگر هم تردیدی باشد باید قانون را در جهت ساده تر کردن مسیر احقاق حق مردم تفسیر کنیم. نه اینکه کارشون سخت رو کنیم و مردم رو دور دادگاهها بچرخانیم. حتی برای دادگستری هم بهتر است که این دو موضوع که هر دو در کرمان اتفاق افتادند در دادگاه کرمان بررسی شوند.

  سوال ۳۰- دادگاه طبق ماده ۴۴ نباید به اظهارات وکیلی که حق وکالت انفرادی ندارد توجه کند. وقتی دادگاه حتی دفاعیات وکیل در جلسه دادرسی را استماع نمی‌کند بنا به قیاس اولویت نباید لوایح و دادخواست او را هم بپذیرد.

  سوال ۳۲- منظور قانونگذار از طولانیترین زمان موثر عدد ۲۰ روز یا دو ماه نیست. منظورش آخرین روزیست که شخص حق تجدیدنظرخواهی دارد. قانونگذار در ماده ۴۴۷ اینطور پیش خودش فکر کرده که وقتی برای تجدید نظرخواهی یکی از افراد بازه خب برای همه باز باشه. رای که به هر حال قطعی نمیشه پس آسیبی هم به حقوق طرف مقابل وارد نمیشه. اگر بخواهیم طور دیگری تفسیر کنیم هم یک اطاله دادرسی بیجا ایجاد میکند و هم به ضرر حق طرف مقابل است.

 4. سوال ۳۲ مشکل داره هم یک درسته هم چهار خلاصه باید اون تایم موعدش باشه واقعا که طراح مشکل داشته :l ضمناا مگه تاریخ ابلاغ نیست ملاک؟ ایرانی بیست روز خارج ۲ماه درست بله خواندگان همگی میشه اون تاریخ ولی چهار درستتره گیریم شاید اصلا نتونس از پاریس بیاد؟!قانون گذار مگه موعد قانونی تعیین نکرده؟ سوال ۲۶ هم گزینه دو درست تر هستش

 5. واقعاً دوست ندارم به این موضوع حتی فکر کنم… اما… اما واقعاً سوالات مبهم، طولانی، پیچانده شده و خارج از قوانین اصلی را “چه کسانی می توانند پاسخ دهند”؟؟؟ … … …

  اندیشه باید… !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا